DimensionERP

โปรแกรมบัญชี Online DimensionERP ออกแบบและพัฒนาในโครงสร้างที่เป็น Multi Dimensions การบันทึกรายการแบบหลายมิติ ทำให้สามารถนำข้อมูลในซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP ไปวิเคราะห์ได้ทุกมุมมอง เพื่อที่จะวางแผนต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละปัจจัยได้อย่างรวดเร็ว

ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้าน IT ทำให้สามารถพัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีที่มีประสิทธิภาพ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป DimensionERP เป็นโปรแกรมบัญชี Online โดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing พร้อมใช้งานผ่านระบบ Internet โดยไม่ต้องมีเครื่อง Server และการติดตั้ง การดูแล ที่ยุ่งยาก


        

In The News