בית הספר לרפואה – מבחן של כבוד

הפעלה מתוך החוברת טוהר הבחינות
לקוח מתוך אתר מנהל חברה ונוער http://www.snunit.k12.il/minhal/35008.html

מטרות: 
· לברר את ההיבטים המוסריים של העתקה בבחינות ולבחון השלכות של 
החלטות שונות.
· לעודד נקיטת עמדה מוסרית מנומקת.
· לברר את גבולות האחריות בין חברים.
· לברר את אחריות הפרט בדיווח על מעשי רמייה.

משך ההפעלה: 45 דקות

אוכלוסיית היעד: כיתות ט'-י"ב

מהלך ההפעלה

למנחה: בדילמה זו יש התנגשות בין חוזה או חוק לבין חברות או קשר חברתי.

שלב א' - אישי במליאה

למנחה: הקרא את הדילמה באוזני המשתתפים וברר עמם את תוכנה. כל תלמיד יתבקש לנמק בכתב את עמדתו.

הדילמה: לדווח או לא?

באחד מבתי הספר לרפואה הוחלט לקיים "בחינות כבוד". מיד לאחר חלוקת דפי הבחינה נוהגים המשגיחים לצאת מהכיתה. הבחינה באנטומיה היא מהקשות והחשובות בבית הספר לרפואה.
ערן, אחד התלמידים המצטיינים בכיתתו, הבחין בשעת הבחינה כי חברים רבים מעתיקים. הדבר הטריד אותו כי הוא ראה בכך פגיעה באמון שנתנו המרצים בסטודנטים. במהלך השנה התפתחו נורמות של עבודת צוות בין הסטודנטים והקשרים החברתיים ביניהם אמיצים. הוא אינו רוצה לפגוע בחבריו, אך קשה לו להשלים עם נורמת הרמאות שהתפתחה. לדעתו, רופא חייב להיות אדם ישר ואמין. הוא שוקל אפשרות לדווח על התופעה להנהלה על מנת לגרום להפסקתה.

· האם על ערן לדווח על תופעת ההעתקה בבחינה? מדוע?
· הבא שני נימוקים לעמדתך.


שלב ב' - בקבוצות

הכיתה תתחלק לקבוצות בעלות עמדה זהה לגבי הפעולה שעל ערן לנקוט. כל תלמיד יציג את נימוקיו ויתקיים דיון בניסיון להגיע להסכמה על הנימוקים המקובלים על רוב חברי הקבוצה. את הנימוקים ירשמו הנציגים על הלוח או על גבי גיליון נייר גדול. יש מקום לציין גם נימוקים שאינם נחלת הרוב.


שלב ג' - במליאה 

התלמידים יעיינו בנימוקי הקבוצות האחרות. 
שאלות לדיון:

1. כלפי מי יש לערן מחויבויות במקרה זה ומהן המחויבויות?
2. מי עלול להיפגע?
3. אילו לא היתה זו בחינה חשובה כל-כך, או אילו ערן היה תלמיד חלש או בינוני, האם עמדתכם היתה שונה?
4. מהי רמאות בעינכם? 
5. מהי חברות? האם יש לה גבולות? אם כן, מה הם?
6. מהי הצלחה? האם היא ערך עליון? מדוע? הביאו דוגמאות.
7. לו האירוע היה קורה בפקולטה אחרת, כגון: בבית הספר למשפטים, או בבית ספר גבוה להוראה, או בבחינות הבגרות- האם עמדתכם היתה שונה?
8. מה היה קורה אילו כולם העתיקו בבחינות? 
9. מה היה קורה אילו כולם דיווחו על העתקות?