דיון באספקטים מוסריים ערכיים של אירועים

לקוח מתוך אתר מנהל חברה ונוער  http://www.snunit.k12.il/minhal/4183.html

המטרות:

- לסייע לתלמיד לראות נושאים מנקודות מבט שונות. 
- לברר האספקטים המוסריים-ערכיים של האירועים. 
- לפתח אצל התלמיד גישה ביקורתית ויכולת להגיע להכרעה ערכית מנומקת. 


שלב א' - בחירת הנושא והגדרתו.

המורה יבחר מתוך האירועים האקטואליים נושא, שיש בו קונפליקט ערכי ואשר עשוי לדעתו לעניין את תלמידיו. הנושא יוצג והמורה יברר עם תלמידיו מהם הקונפליקטים שבו. 
לאחר בירור הקונפליקטים ייבחר קונפליקט מרכזי אחד וינוסח כשאלה לדיון: 

האם לדעתך צריך...או לא? 


שלב ב' - אישי (5-3 דקות) 
כל תלמיד מתבקש לנקוט עמדה בכתב ולהביא שני נימוקים לעמדתו. 
התלמידים יתבקשו להצהיר על עמדתם על ידי הצבעה. 


שלב ג' - קבוצתי (10 דקות) 
בקבוצות קטנות, בנות 6-5 בעלי דיעה זהה, יציג כל תלמיד את נימוקיו ויתקיים דיון בניסיון להגיע לשני נימוקים מרכזיים של הקבוצה. הנימוקים יירשמו על הלוח. 


שלב ד' - מליאה 
התלמידים יתבקשו לעיין בנימוקים השונים שעלו ויתקיים דיון בהנחיית המורה. בעזרת שאלות ההבהרה. שאלות ההבהרה הן האמצעי העיקרי להשגת מטרות הדיון. על כן עליהן להיות מנוסחות כך שלא תשדרנה את דעת השואל.


סוגי שאלות להבהרה ודוגמאות העולות מנושאים שונים שבאקטואליה: 

שאלות לחיפוש הנמקה: 
בכל מקרה שמוצגת עמדה, יש לבקש מהתלמיד להציג את נימוקיו, בעיקר באמצעות השאלה: מדוע? מדוע לדעתך? 

שאלות הגדרה: 
במהלך הדיון עולים מושגים שונים המתפרשים לעיתים באופן שונה על ידי המשתתפים (מתוך חוסר ידע או מאינטרפרטציה שונה). על מנת לחשוף את ההבדלים, חשוב לברר עם התלמידים מה כוונתם כשהםמשתמשים במושגים השונים. 

להלן דוגמאות מנושאים שונים: 
- מהו מצב של שלום בעיניך? תן דוגמה. 
- מהו מצב של מלחמה בעיניך? תן דוגמה. 
- איך תגדיר את המצב היום? תן דוגמה. 
- מהי פשרה בעיניך? תן דוגמה. 
- מהי מדיניות "יד קשה"? תן דוגמה. 

שאלות של "חילוף תפקידים": 
מטרתן להפנות את תשומת הלב לנקודות מבט שונות של גורמים נוספים העשויים להיות רלוונטיים לדיון ואשר הופיעו כשוליות בהצגת הקונפליקט. ("הגיבור השולי מחליף תפקיד עם הגיבור המרכזי"). 

לדוגמה: מצב שבו יש דילמה לחייל. 
- מה היו רוצים המפקדים שיעשה? מדוע?
- מה היו אומרים/רוצים ההורים? מדוע? 
- מה היו רוצים המתנחלים? מדוע? 
- מה היו רוצים ערביי השטחים? מדוע? 
- מה היו רוצים ערביי ישראל? מדוע? 

שאלות הקשרי מחויבויות: 
שאלות המסייעות לתלמיד לאתר את מגוון המחויבויות הערכיות שיש לשקול, ולהחליט לגבי המחויבות העדיפה במקרה הנדון. 

לדוגמה במצבי התפרעות: 
- מי הגורמים שלהם מחויבויות במקרה זה? (לדוגמה, במצבי התפרעויות: כוחות הביטחון, החיילים וכו').
- כלפי מי יש מחויבות? 
- מהי המחויבות כלפי כל אחד? 
- איזו מחויבות עדיפה במקרה זה, מדוע? (דוגמה למחויבויות שונות של חייל: לביטחונו האישי, לפקודות שקיבל, לשלום התושבים, לביטחון מדינת ישראל, לערכים מוסריים שבהם מאמין)

שאלות של שינוי מצב: 
מטרתן לבדוק את תקפות הטיעון הערכי שהעלה התלמיד, גם אם חל שינוי בסיטואציה.

לדוגמה:
- האם זה משנה את דעתך, כאשר כלל האוכלוסייה הערבית מסכים עם המתפרעים או לא?
- האם זה משנה, כאשר ההתפרעות נובעת מתושבי השטחים, או שהיא פורצת כתוצאה מהוראת אש"ף? 
- האם שונה יחסך להתפרעות ערבים אזרחי מדינת ישראל? 

שאלות על תוצאות כלליות: 
מטרתן להפנות את תשומת הלב לתוצאות האפשריות של נקיטת עמדה מסוימת, אם זו תהפוך לעמדה נורמטיבית - "מה היה קורה אילו כולם נהגו כך"? 

לדוגמה:
- מה יקרה אם כל החיילים ינהגו כמו החריגים? 
- מה היה קורה לו נמנעו החיילים מהפעלת כוח, בכל מקרה שבו מעורבים ילדים, נשים וזקנים? 
- האם בכל מקרה עדיפה זכותו של הציבור לדעת, על פני כל שיקול אחר? באיזה מקרה כן, באיזה לא? 

הערה למורה: 
כמו בכל דיון, יש להרגיל את התלמיד להקשיב לדברי החברים ולהתייחס לדבריהם. לכן יש לשאול שאלות כגון: 

- מה דעתך על דברי משה? 
- האם אתה מוכן להתייחס לנימוקיו? 

בעד ונגד הגבלת סיקור תקשורתי מן הנעשה בשטח דוגמאות לשאלות הבהרה בירור הקונפליקט הערכי 

ערכים מתנגשים לדוגמה: זכות הציבור לדעת, ביטחון, חופש הביטוי. 


שאלות לשלב ד' - הדיון במליאה

שאלות הגדרה 
מהי זכותו של הציבור לדעת בעיניך? 
מהו חופש הביטוי בעיניך? 
מהי צנזורה ביטחונית? 
מהם תפקידי התקשורת בעיניך? 

שאלות שלב התוצאות הכלליות: 
האם מוצדק אי פעם להגביל אפשרות דיווח מן השטח? 
האם בכל מקרה יש לאפשר לעיתונאים לסקר את האירועים? 
אילולי היו נודעים בציבור מקרים חריגים, מה היה קורה? 
האם ריבוי דיווח על חריגים הופך את החריג לנורמה? 
האם ריבוי דיווח על חריגים עלול להשפיע על הדימוי הכללי של התנהגות חיילי צה"ל?

שאלות של שינוי מצב: 
האם זה משנה דעתך כאשר חלק מהסיקור מבוים? 
מה תהיה עמדתך, אם יתברר כי עצם הופעת התקשורת מלבה את התפרעות? 
מה תהיה עמדתך כאשר האירוע מתרחש בתוך שטחי מדינת ישראל או מעבר לקו הירוק?
האם שונה עמדתך כלפי סיקור של עיתונאי ישראלי לעומת סיקור של עיתונאי זר?

שאלות חילוף תפקידים: 
מה היו מצפים אנשי התקשורת (ועדת העורכים) שיוחלט בנושא אפשרויות הסיקור?
מה היו מצפים, אנשי צה"ל, המתנחלים, האוכלוסייה הערבית, אזרחי מדינת ישראל?
מה הנ"ל מצפים מהתקשורת? 

שאלות הקשרי מחויבויות: 
למי יש מחויבויות בנושא הצנזורה הביטחונית? 
כלפי מי יש למקבלי ההחלטות מחויבויות בנושא זה? 
איזו מחויבות עדיפה במקרה זה? 
מהן מחויבויות הדרג המדיני? 
מהן מחויבויות שלטונות צה"ל? 
מהן מחויבויות עורכי העיתונות והחדשות? 
מהן מחויבויות העיתונאים הישראלים? 
מהן מחויבויות העיתונאים הזרים?