ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αν θέλετε να σχολιάσετε, κάντε κλικ στο σύνδεσμο που υπάρχει στην αρχή  του κάθε άρθρου για να μεταφερθείτε στο BLOG
Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 3 από 3. Προβολή περισσότερων »

ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ – ΕΞΟΔΑ – ΕΝΣΤΑΣΗ 295 παρ.2 ΚΠολΔ

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:28 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/295-2.html

Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών – μέλους του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.

Παραθέτουμε τα παρακάτω σχέδια, επί ζητημάτων, που ανακύπτουν στην πράξη και ελπίζουμε να είναι χρήσιμα
Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης – Πρόεδρος Πρωτοδικών
1. ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α) Αυτούσια διανομή με κλήρωση μερίδων
Β) Πρακτικό κληρώσεως


1Α) ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ απόφασης που διατάσσει αυτούσια διανομή με κλήρωση ίσων μερίδων (ισχύει για κάθε περίπτωση κλήρωσης) (δύο ενάγοντες και δύο εναγόμενοι. Συγκυριότητα ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος σε επτά ακίνητα και συγκυριότητα ½ εξ αδιαιρέτου η δεύτερη ενάγουσα και ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος εκ των εναγομένων σε οικόπεδο, στο οποίο υπάρχει ένα ισόγειο κτίσμα. Οι δύο εναγόμενοι αναφορικά με τη διανομή του οικοπέδου ζητούν κοινή μερίδα):

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αυτούσια διανομή, με κλήρωση, των ακόλουθων ακινήτων, που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή του οικισμού…: α) του με αριθμό 1 ακινήτου (περιγραφή), β) του με αριθμό 2 ακινήτου (περιγραφή), γ) του με αριθμό 3 ακινήτου (περιγραφή), δ) του με αριθμό 4 ακινήτου (περιγραφή), ε) του με αριθμό 5 ακινήτου (περιγραφή), στ) του με αριθμό 6 ακινήτου (περιγραφή) και ζ) του με αριθμό 7 ακινήτου (περιγραφή), συγκύριοι των οποίων είναι οι διάδικοι, κατά ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος, κατά τρόπο ώστε καθένας από τους διαδίκους – κοινωνούς, να λάβουν από μία μερίδα, όπως οι μερίδες αυτές περιγράφονται στο σκεπτικό της απόφασης και κατωτέρω, ως εξής: 1) στην πρώτη μερίδα περιλαμβάνονται τα ανωτέρω περιγραφόμερνα υπό στοιχ….ακίνητα, 2) στη δεύτερη μερίδα περιλαμβάνεται το ανωτέρω περιγραφόμενο υπό στοιχ. ακίνητο, 3) στην τρίτη μερίδα περιλαμβάνονται τα ανωτέρω περιγραφόμενα υπό στοιχ. … ακίνητα και 4) στην τέταρτη μερίδα περιλαμβάνονται τα ανωτέρω περιγραφόμενα υπό στοιχ…. ακίνητα.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αυτούσια διανομή με κλήρωση του με αριθμό ...οικοπέδου, που βρίσκεται (περιγραφή)..., εξ αδιαιρέτου συγκύριοι του οποίου είναι η δεύτερη ενάγουσα, κατά ιδανικό μερίδιο ½ εξ αδιαιρέτου και οι εναγόμενοι, κατά ιδανικό μερίδιο ¼ εξ αδιαιρέτου έκαστος, με τη σύσταση χωριστής (κάθετης) ιδιοκτησίας σε δύο διακεκριμένα μέρη του ενιαίου οικοπέδου, σύμφωνα με το ν.δ. 1024/1971, κατά τρόπο ώστε αφενός η δεύτερη ενάγουσα  και αφετέρου οι εναγόμενοι ως ομάδα, να λάβουν από μία μερίδα, όπως οι μερίδες αυτές περιγράφονται στο σκεπτικό της απόφασης και κατωτέρω, ως εξής: 1) Η μερίδα “1”, αποτελείται από τη διακεκριμένη ιδιοκτησία, στην οποία περιλαμβάνεται κατά χρήση τμήμα του διανεμητέου ακινήτου, εμβαδού... (περιγραφή), το οποίο αντιμετωπίζεται ως ακάλυπτο, στο οποίο ανήκουν τα ανεγερθησόμενα επί του μέρους αυτού, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις, οικοδομήματα και στο οποίο αντιστοιχεί ποσοστό συγκυριότητας στο ενιαίο οικόπεδο 50% εξ αδιαιρέτου και 2) Η μερίδα “2”, αποτελείται από την ισόγειο οικία, ως χωριστή ιδιοκτησία, που βρίσκεται... (περιγραφή), στην οποία αντιστοιχεί ποσοστό συγκυριότητας 50% εξ αδιαιρέτου επί του όλου ενιαίου οικοπέδου και με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης τμήματος του διανεμητέου ακινήτου, το οποίο...(περιγραφή του τμήματος)  
ΟΡΙΖΕΙ ότι η μεταξύ των κοινωνών διαδίκων αυτούσια διανομή των ίσων κατά τα ανωτέρω μερών και η επιδίκαση τους σε καθένα από αυτούς θα γίνει με κλήρωση ενώπιον εντεταλμένου Δικαστή ή Συμβολαιογράφου ή με συμφωνία περί μη κληρώσεως μεταξύ όλων των διαδίκων κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση στον οριζόμενο με την απόφαση αυτή εντεταλμένο δικαστή για τις κληρώσεις που θα γίνουν ενώπιον του, σύμφωνα με τις ανωτέρω μερίδες και τους κλήρους που θα καταρτισθούν ώστε να λάβουν οι διάδικοι τη μερίδα που θα τους τύχει, όσον, δε, αφορά στο με αριθμό... οικόπεδο, οι εναγόμενοι ως ομάδα
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ με την παρούσα απόφαση στο μέρος του με αριθμό... οικοπέδου που θα κληρωθεί στους εναγόμενους ως ομάδα, κοινωνία μεταξύ τους, κατά το λόγο των μεριδίων τους, δηλαδή, συγκυριότητα κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου για καθέναν από αυτούς.
ΔΙΟΡΙΖΕΙ εντεταλμένο δικαστή το μέλος αυτού του Δικαστηρίου..., Πρωτοδίκη και σε περίπτωση κωλύματος αυτού το νόμιμο αναπληρωτή του, προκειμένου να διενεργηθούν ενώπιόν του οι κληρώσεις, σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί από τον ίδιο, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε από τους διαδίκους.
(Ακολουθεί τέλος η διάταξη περί δικαστικής δαπάνης)


1Β) Πρακτικό κληρώσεως:
ΑΡΙΘΜΟΣ...
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ
Ενεργηθείσης κατ' άρθρο 487 ΚΠολΔ
Στην …,  την ,   ημέρα    και  ώρα   12.00 μεσημβρινή στην υπ΄ αριθμ…  αίθουσα του Καταστήματος του Πρωτοδικείου… και ενώπιον του εντεταλμένου Δικαστή του  Πρωτοδικείου…, …, Πρωτοδίκη,    παρουσία    και    της Γραμματέως…….., εμφανίστηκαν : α) ο …, β) η…, κάτοικοι…, νομού…, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου…, γ) ο … και δ) η…, κάτοικοι…, νομού…, που παραστάθηκαν ο πρώτος μετά και η δεύτερη δια του πληρεξούσιου δικηγόρου…, προκειμένου να ενεργηθεί μεταξύ αυτών και κατ' ακολουθίαν της από … και με αριθμό καταθέσεως … αίτησης του πρώτου εξ αυτών, η κλήρωση των ομάδων των κοινών τους ακινήτων, την οποία  διέταξε σχηματίζοντας τις αντίστοιχες μερίδες,  η οριστική …απόφαση  του   Πολυμελούς  Πρωτοδικείου …(Τακτική Διαδικασία). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, διατάχθηκε η αυτούσια διανομή: Α) των ακόλουθων ακινήτων, που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…, 5)…, 6)… και 7)…(περιγραφές) και Β) του με αριθμό …οικοπέδου, που βρίσκεται… (περιγραφή).Ειδικότερα, για την αυτούσια διανομή των ανωτέρω υπό στοιχ. Α) ακινήτων, διατάχθηκε η αυτούσια διανομή αυτών με το σχηματισμό τεσσάρων μερίδων ως ακολούθως: 1) στην πρώτη μερίδα ανήκουν…αξίας…, 2) στη δεύτερη μερίδα ανήκει…αξίας…, 3) στην τρίτη μερίδα ανήκουν …αξίας …και 4) στην τέταρτη μερίδα ανήκουν…αξίας....Επιπλέον, διατάχθηκε με την ανωτέρω απόφαση η αυτούσια διανομή του ανωτέρω υπό στοιχ. Β) οικοπέδου ανάλογα με τη μερίδα της δεύτερης ενάγουσας και την κοινή μερίδα των εναγομένων με τη σύσταση χωριστής (κάθετης) ιδιοκτησίας, ως εξής: 1) Η υπό στοιχ. 1 μερίδα, αξίας…, αποτελείται…(περιγραφή), 2) Η υπό στοιχ. 2 μερίδα, αξίας …αποτελείται…(περιγραφή)... Περαιτέρω, με την… απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου… ορίστηκε ότι έκαστος των διαδίκων και σύμφωνα με τις ανωτέρω διακρίσεις ( ήτοι έκαστος των διαδίκων αναφορικά με τα ανωτέρω υπό στοιχ. Α) ακίνητα και η δεύτερη ενάγουσα καθώς και οι εναγόμενοι ως ομάδα αναφορικά με το ανωτέρω υπό στοιχ. Β) ακίνητο ) θα λάβει μία από τις ανωτέρω μερίδες – τμήματα κατόπιν κληρώσεως, που θα διενεργηθεί κατά τους ειδικότερους ορισμούς της διατάξεως του άρθρου 487 ΚΠολΔ, ενώπιον του εντεταλμένου προς τούτο Δικαστή. Ο Πρόεδρος επεσήμανε και πάλι στους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους όλα τα ανωτέρω και στη συνέχεια, αφού άκουσε και τις επί του θέματος αυτού απόψεις των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, όρισε ότι η διαδικασία κληρώσεως θέλει ενεργηθεί ως ακολούθως: Θα χρησιμοποιηθούν τέσσερα, του αυτού σχήματος και χρώματος τεμάχια χάρτου αναφορικά με την κλήρωση των ανωτέρω υπό στοιχ. Α) ακινήτων, στο πρώτο των οποίων θα αναγραφεί ΄΄Α τμήμα΄΄, στο δεύτερο ΄΄Β τμήμα΄΄, στο τρίτο ΄΄Γ τμήμα΄΄ και στο τέταρτο ΄΄Δ τμήμα΄΄ και αφού τα τέσσερα αυτά τεμάχια χάρτου διπλωθούν ομοιόμορφα και κατά τρόπο ώστε να μην είναι εμφανές ό,τι αναγράφεται σε καθένα από αυτά, θα τεθούν εντός της κληρωτίδας. Στη συνέχεια, ο διάδικος – πρώτος ενάγων της με αριθμ. καταθ. αγωγής θα λάβει το λαχνό ο οποίος θα εξαχθεί πρώτος από την κληρωτίδα με το αντίστοιχο τμήμα που αναφέρεται σ' αυτόν, η διάδικος – δεύτερη ενάγουσα της ανωτέρω αγωγής θα λάβει το λαχνό ο οποίος θα εξαχθεί δεύτερος από την κληρωτίδα µε το αντίστοιχο τµήµα που αναφέρεται σ' αυτόν, ο διάδικος – πρώτος εναγόμενος της ανωτέρω αγωγής θα λάβει το λαχνό ο οποίος θα εξαχθεί τρίτος από την κληρωτίδα µε το αντίστοιχο τµήµα που αναφέρεται σ' αυτόν και ο διάδικος – δεύτερος εναγόμενος της ανωτέρω αγωγής θα λάβει το λαχνό ο οποίος θα εξαχθεί τέταρτος από την κληρωτίδα µε το αντίστοιχο τµήµα που αναφέρεται σ' αυτόν. Ομοίως και αναφορικά με την κλήρωση των μερίδων αναφορικά με το ανωτέρω υπό στοιχ. Β) ακίνητο θα χρησιμοποιηθούν δύο, του αυτού σχήματος και χρώματος τεμάχια χάρτου, στο πρώτο των οποίων θα αναγραφεί ΄΄Α τμήμα΄΄ και στο δεύτερο ΄΄Β τμήμα΄΄ και αφού τα δύο αυτά τεμάχια χάρτου διπλωθούν ομοιόμορφα και κατά τρόπο ώστε να μην είναι εμφανές ό,τι αναγράφεται σε καθένα από αυτά, θα τεθούν εντός της κληρωτίδας. Στη συνέχεια, η διάδικος – δεύτερη ενάγουσα της με αριθμ. καταθ…. αγωγής θα λάβει το λαχνό ο οποίος θα εξαχθεί πρώτος από την κληρωτίδα με το αντίστοιχο τμήμα που αναφέρεται σ' αυτόν και οι διάδικοι – εναγόμενοι της ανωτέρω αγωγής ως ομάδα θα λάβουν το λαχνό ο οποίος θα εξαχθεί δεύτερος από την κληρωτίδα µε το αντίστοιχο τµήµα που αναφέρεται σ' αυτόν. Επί της ακολουθητέας διαδικασίας δεν προβλήθηκε αντίρρηση και µετά ταύτα, ο Πρόεδρος, αφού σχηµάτισε τους λαχνούς - κλήρους, κατά τον προαναφερόµενο τρόπο, τους έθεσε στην κληρωτίδα και διενεργώντας την κλήρωση αναφορικά με τα ανωτέρω υπό στοιχ. Α) ακίνητα ανέσυρε τον πρώτο κλήρο, ο οποίος αναγράφει « τµήµα…» και ο οποίος, κατά τα προαναφερόµενα, κατακυρώνεται στο διάδικο… . Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέσυρε τον δεύτερο κλήρο, ο οποίος αναγράφει « τµήµα…» και ο οποίος, κατά τα προαναφερόµενα, κατακυρώνεται στη διάδικο…, εν συνεχεία ανέσυρε τον τρίτο κλήρο, ο οποίος αναγράφει ΄΄τμήμα…΄΄ και κατακυρώνεται στο διάδικο… και τέλος τον τέταρτο κλήρο ο οποίος αναγράφει ΄΄τμήμα…΄΄ και κατακυρώνεται στη διάδικο…. Ομοίως, κατά τον ανωτέρω τρόπο και αναφορικά με την κλήρωση του ανωτέρω υπό στοιχ. Β) ακινήτου ο Πρόεδρος, ανέσυρε τον πρώτο κλήρο, ο οποίος αναγράφει « τµήµα…» και ο οποίος, κατά τα προαναφερόµενα, κατακυρώνεται στη διάδικο…, εν συνεχεία δε ανέσυρε τον δεύτερο κλήρο, ο οποίος αναγράφει ΄΄τμήμα΄΄ και κατακυρώνεται στους… ως ομάδα κοινωνών.   Κατόπιν των ανωτέρω και αναφορικά με τα ανωτέρω υπό στοιχ. Α) ακίνητα:  ο διάδικος… στον οποίο έτυχε η πρώτη µερίδα, λαµβάνει τα υπό στοιχ…. ακίνητα, η διάδικος… στην οποία έτυχε η… μερίδα λαμβάνει τα υπό στοιχ. ακίνητα, ο διάδικος… στον οποίο έτυχε η… μερίδα λαμβάνει τα υπό στοιχ… ακίνητα και η διάδικος… στην οποία έτυχε η… µερίδα, λαµβάνει τα υπό στοιχ. ακίνητα, όπως περιγράφονται ανωτέρω. Περαιτέρω και αναφορικά με το ανωτέρω υπό στοιχ. Β) ακίνητο: η διάδικος στην οποία έτυχε η… µερίδα, λαµβάνει το υπό στοιχ. τμήμα – κάθετη ιδιοκτησία… και οι διάδικοι ως ομάδα κοινωνών στους οποίους έτυχε η… μερίδα λαμβάνει το υπό στοιχ. τμήμα – κάθετη ιδιοκτησία ως ανωτέρω περιγράφηκε.
Προς πίστωση όλων των ανωτέρω συνετάγη και το παρόν πρακτικό, που αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από όλους τους συµµετέχοντες, όπως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΟΙ  ΟΙ ΠΛΗΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

2) ΣΧΕΔΙΟ απόφασης όταν ο ενάγων κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο δηλώνει παραίτηση εκ του δικογράφου και ο εναγόμενος αντιλέγοντας εμμένει στην έκδοση απόφασης επί της παραιτήσεως. Σημειώνεται ότι η προσφορά ή η πληρωμή των δικαστικών εξόδων εκ μέρους του παραιτούμενου δεν αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της παραίτησης και ο αντίδικος του παραιτούμενου δεν έχει δικαίωμα να αποκρούσει την παραίτηση λόγω μη προσφοράς ή μη πληρωμής των εξόδων παραίτησης, ως προς τα οποία προβλέπεται, ειδικώς, σχετική διαδικασία εκκαθάρισης κατ΄ άρθρο 192 ΚΠολΔ (βλ. Βαθρακοκοίλη, ΕρμΚΠολΔ, αρθρ. 192, σημ. 1 και 3.).          
             Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 295, 297 και 299 ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 573 παρ. 1 του ΚΠολΔ και στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση, προκύπτει, ότι παραίτηση από το δικόγραφο του ενδίκου μέσου που έχει ασκηθεί, άρα και από το δικόγραφο της αναιρέσεως (άρθρο 495 παρ. 1 ΚΠολΔ), μπορεί να γίνει ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, προτού αρχίσει η προφορική συζήτηση της υποθέσεως, ή με δικόγραφο, που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούμενου και επιφέρει αναδρομικώς την κατάργηση της δίκης επί της αναιρέσεως, χωρίς την έκδοση αποφάσεως. Αν ο αντίδικος του παραιτούμενου εμμένει, για οποιοδήποτε λόγο, στην έκδοση αποφάσεως, εκδίδεται απόφαση, που αναγνωρίζει απλώς την επελθούσα, συνεπεία της παραιτήσεως, κατάργηση της δίκης και δεν αποτελεί απόφαση επί της αναιρέσεως. Για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να τεθεί στο πλαίσιο της καταργούμενης δίκης και θέμα επιβολής των δικαστικών εξόδων σε βάρος του παραιτούμενου (άρθρο 188 ΚΠολΔ) ( βλ. ad hoc ΑΠ 280/2008 και ΑΠ 276/2008, δημοσίευση Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ ). Επομένως, επί παραιτήσεως από το δικόγραφο της αγωγής, αν ο εναγόμενος εμμένει, για οποιοδήποτε λόγο, στην έκδοση αποφάσεως, εκδίδεται απόφαση, που αναγνωρίζει απλώς την επελθούσα, συνεπεία της παραιτήσεως, κατάργηση της δίκης, η απόφαση, δε, αυτή δεν αποτελεί απόφαση επί της αγωγής.  Κατά τη διάταξη του άρθρου 297 ΚΠολΔ η παραίτηση κατά τα άρθρα 294 και 296 ΚΠολΔ γίνεται ή με δήλωση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούμενου. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 294 ΚΠολΔ ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης. Η παραίτηση, που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με έκδοση οριστικής απόφασης. Η παραίτηση μπορεί να γίνει και με δικόγραφο, που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούμενου. Ως δικόγραφο νοείται κάθε έγγραφο, που συντάσσεται από το διάδικο το οποίο κατ΄ άρθρο 118 ΚΠολΔ είτε υποβάλλεται στο Δικαστήριο, είτε επιδίδεται από τον ένα στον άλλο διάδικο και συνεπώς δεν αποτελεί στοιχείο της έννοιας αυτού η υποβολή του απαραιτήτως στο Δικαστήριο, ενόψει και του επιδιωκόμενου σκοπού του άρθρου 297 ΚΠολΔ (βλ. Βαθρακοκοίλης, ο.π. σελ. 355 σημ. 2).  
             Στην προκείμενη περίπτωση η ενάγουσα άσκησε… (έκθεση άσκησης της αγωγής και των περιστατικών νομότυπης παραιτήσεως). 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
             ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι με την από… δήλωση παραίτησης της ενάγουσας δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της από το δικόγραφο της ασκηθείσας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου … αγωγής με αριθμ. καταθ…., που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου επήλθε κατάργηση της δίκης, που ανοίχθηκε με την αμέσως ανωτέρω αγωγή
             ΚΡΙΘΗΚΕ κλπ………

3) ΣΧΕΔΙΟ απόφασης με αναβλητική ένσταση άρθρου 295 παρ.2 ΚΠολΔ               Κατά τη διάταξη του άρθρου 295 παρ.2 ΚΠολΔ αν η αγωγή από το δικόγραφο της οποίας παραιτήθηκε ο ενάγων ασκηθεί πάλι, ο εναγόμενος μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει στην αγωγή έως ότου καταβληθούν τα έξοδα της πρώτης δίκης. Στα καταβλητέα αυτά έξοδα περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες δαπάνες, δικαστικές και εξώδικες, που έγιναν μέχρι τότε (την παραίτηση δηλ.) από τον εναγόμενο για την αντίκρουση της αγωγής, μεταξύ των οποίων είναι και η κατά νόμον αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του για την σύνταξη των προτάσεων που κατέθεσε κλπ. (ΑΠ 857/2003 ΕλλΔνη 45.108, ΕΑ 8717/2004 ΕλλΔνη 46.1722), για το ορισμένο δε της αναβλητικής αυτής ενστάσεως, που προτείνεται κατά την πρώτη συζήτηση (αρθρ. 263 περ. δ` του ΚΠολΔ), αρκεί ο συγκεκριμένος προσδιορισμός της δαπάνης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δικαστική εκκαθάριση της κατά το άρθρο 192 του ΚΠολΔ, η οποία γίνεται παρεμπιπτόντως (άρθ. 284 του ΚΠολΔ) βάσει των προσκομιζομένων στοιχείων κατά πιθανολόγηση (αρθρ. 190 παρ. 3 του ΚΠολΔ, Εφ Πατρ 307/2006 ΑΧΑΝΟΜ 2007, 308, ΕΑ 81/2000 ΕλλΔνη 41.1384, Μπέης, αρθρ. 295 III αρ. 6, Σαμουήλ, 2003, παρ. 1011, Βαθρακοκοίλης, αρθρ. 295 αρ. 12 επ.). 
               Οι ενάγοντες στην κρινόμενη με αριθμ. καταθ. αγωγή, που απευθύνεται κατά του… ιστορούν τα εξής…ζητούν δε να αναγνωρισθεί….
               Προ της συζητήσεως της ένδικης αγωγής κατά τη δικάσιμο της…(πρώτη συζήτηση) ο εναγόμενος δήλωσε ότι αρνείται να απαντήσει στην αγωγή μέχρις ότου καταβληθούν τα έξοδα δύο προηγουμένων δικών, για δύο αγωγές, που άσκησαν εναντίον του οι ενάγοντες, με τις οποίες ζητούσαν για την ανωτέρω ίδια νομική και ιστορική αιτία να αναγνωρισθεί… και από τα δικόγραφα των οποίων οι ενάγοντες παραιτήθηκαν.     
               Ο ισχυρισμός αυτός του εναγομένου, που περιέχεται αναλυτικά και στις προτάσεις του συνιστά την αναβλητική ένσταση του άρθρου 295 παρ.2 ΚΠολΔ, η οποία είναι ορισμένη και νόμιμη διότι στηρίζεται στα προαναφερόμενα στη μείζονα σκέψη και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
               Από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα προέκυψαν τα εξής: (παράθεση των δικογράφων, που ασκήθηκαν)     
 …Την νοµική του προετοιµασία και προβολή της άµυνάς του κατά των με  αριθμ.καταθ…. αγωγών, όπως και την παράστασή του στην επ' ακροατηρίου συζήτησή τους, ανέθεσε ο εναγόμενος στον δικηγόρο…, τον οποίον και διόρισε δικαστικό του πληρεξούσιο. Ο τελευταίος για τη διεκπεραίωση της εντολής, που του δόθηκε εκτέλεσε τις παρακάτω αναγκαίες δικαστικές εργασίες, δικαιούµενος της αντίστοιχης αµοιβής, την οποία και οφείλει να του καταβάλει ο εναγόμενος, της σχετικής απαίτησης του πληρεξουσίου του ούσας ληξιπρόθεσµης και απαιτητής. Τα έξοδα δε αυτά διαμορφώνονται ως εξής: 1) για σύνταξη και κατάθεση των από προτάσεων στο ποσό των… ευρώ, 2) για προκαταβολή της είσπραξης της δικηγορικής αµοιβής… ευρώ και 3) για πρόσθετη συµφωνηµένη κατ' αποκοπήν αµοιβή αναλόγως του χρόνου εργασίας και της δυσχέρειας της υπόθεσης … ευρώ. Επομένως, εφόσον ο εναγόμενος, αρνείται νααπαντήσει στην αγωγή έως ότου οι ενάγοντες καταβάλουν τα δικαστικά έξοδα που δημιουργήθηκαν από τις ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες δύο αγωγές, από τα δικόγραφα των οποίων παραιτήθηκαν, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση της αγωγής, μέχρι να καταβάλουν οι ενάγοντες τα δικαστικά έξοδα αυτών των δύο αγωγών, από τις οποίες παραιτήθηκαν, συνολικού ποσού….Έξοδα, τέλος, δεν θα επιδικαστούν διότι η απόφαση δεν είναι οριστική (ΟλΑΠ 12/1989 Δίκη 21.949, ΕφΑΘ 2443/1999 ΝοΒ 47.1424, ΕφΘεσ/νικης 203/1994 Αρμεν. 1994.1185).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
             ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων 
             ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ τη συζήτηση της κρινόμενης με αριθμ. καταθ. αγωγής, έως ότου οι ενάγοντες καταβάλουν στον εναγόμενο τα δικαστικά έξοδα στα οποία ο τελευταίος υποβλήθηκε ποσού… ευρώ, από την άσκηση εναντίον του στο παρόν Δικαστήριο των δύο αγωγών, που αναφέρονται αναλυτικά στο σκεκπτικό της παρούσας υπό στοιχ….και από τα δικόγραφα των οποίων οι ενάγοντες των δύο αγωγών αυτών παραιτήθηκαν  
              

Ειρ. Λαυρίου 131/2013: Απόφαση  για υπερχρεωμένα όταν παραβιάζεται η προδικασία από πιστωτικά ιδρύματα.

αναρτήθηκε στις 15 Μαΐ 2013, 2:57 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013_05_01_archive.htmlΕιρηνοδίκης Μαρία Κουβαρά.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.3869/2010 «Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση, αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα «καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή».
Η εντός « » πιο πάνω φράση προστέθηκε με την παράγραφο 7 άρθρου 85 Ν.3996/2011,ΦΕΚ Α 170/5.8.2011. Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιβάλλει για κάθε παράβαση της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου πρόστιμο που ανέρχεται από πεντακόσια έως δέκα χιλιάδες ευρώ. Οι καταγγελίες για τις παραβάσεις αυτές κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι, όταν δανειστής οφειλής που πρόκειται να εισφερθεί προς ρύθμιση είναι πιστωτικό ίδρυμα, πρέπει αυτό να διευκρινίσει τα στοιχεία δημιουργίας της σχετικής απαίτησής του κατά του οφειλέτη, έτσι ώστε η απαίτηση να είναι πρόσφορη για να γίνει δεκτή ή ν’ αμφισβητηθεί από τον οφειλέτη, εάν τυχόν δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό ύψος της, εάν τυχόν έχουν ενταχθεί σ’ αυτή χρεώσεις που ο οφειλέτης αμφισβητεί ως καταχρηστικές (π.χ. εισφορά Ν.128/1975, ανατοκισμός, έξοδα δανείου, έξοδα διαχείρισης δανείου κλπ). Η προσθήκη του στοιχείου του «επιτοκίου εκτοκισμού της απαίτησης» ορθά κρίθηκε από τον νομοθέτη ως απαραίτητο στοιχείο της προδικασίας ρύθμισης των χρεών του υπερχρεωμένου πολίτη, και μάλιστα ως εναρκτήριο έγγραφο της προδικασίας, το οποίο με ποινή προστίμου υποχρεούται ο δανειστής, όταν είναι πιστωτικό ίδρυμα, να χορηγήσει μέσα σε συγκεκριμένο σύντομο χρονικό διάστημα. Η βεβαίωση οφειλής που χορηγεί το πιστωτικό ίδρυμα αποτελεί σύμφωνα με το νόμο βασικό έγγραφο έναρξης της προδικασίας. Από τη σαφήνεια και την πληρότητα του εγγράφου αυτού μπορεί ο οφειλέτης να ελέγξει την ύπαρξη και το ύψος της απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος, να συνομολογήσει την ύπαρξη και το ύψος του χρέους του και να το εισφέρει σε ρύθμιση. Η διάκριση που κάνει ο νόμος του πιστωτικού ιδρύματος από κάθε άλλον δανειστή δικαιολογείται διότι η σύναψη σύμβασης δανείου με πιστωτικό ίδρυμα από κάποιον ιδιώτη αποτελεί σύμβαση προσχώρησης με όρους εκ των προτέρων μονομερώς διατυπωμένους χωρίς περιθώρια ατομικής διαπραγμάτευσης, η απόδειξη δε του ύψους της οφειλής προκύπτει από έγγραφα του πιστωτικού ιδρύματος. Γι αυτό πρέπει ν’ αναφέρονται σ’ αυτά τα έγγραφα το ποσό των τόκων και το επιτόκιο εκτοκισμού και υπολογισμού του χρέους, ώστε να προκύπτουν αναλυτικά οι χρεώσεις και να μπορεί αυτές να ελεγχθούν για την ορθότητά τους από τον δανειζόμενο πολίτη. Η εκτίμηση αυτή είναι σύμφωνη με τον γενικό ερμηνευτικό κανόνα του άρθρου 2 παρ.4 εδ.α΄του Ν. 2251/1994 (ενσωμάτωση στο Εθνικό δίκαιο της 93/13 οδηγίας της ΕΚ) κατά τον οποίο «στην ερμηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών». Εάν αντιλεχθεί ότι κατά τη συμφωνία των μερών συμφωνήθηκε ότι μπορεί ν’ αποτελέσει πλήρη απόδειξη κάθε έγγραφο προερχόμενο από την καθ’ ης Τράπεζα, έστω και αν περιέχει λιγότερα προσδιοριστικά της απαίτησης στοιχεία (τέτοιο έγγραφο μπορεί να εκτιμηθεί ακόμη και ένα έγγραφο, που αναγράφει μόνο τον αριθμό λογαριασμού, τα στοιχεία του οφειλέτη και το συνολικό οφειλόμενο ποσό χωρίς καμία άλλη εξειδίκευση, πχ ακόμη και το τελευταίο μόνο φύλλο αποσπάσματος από τα εμπορικά βιβλία), κατ’ αρχήν τούτο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το νόμο 3869/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 85 Ν.3996/2011. Περαιτέρω εκτιμάται από το Δικαστήριο ότι ο σχετικός αυτός όρος είναι καταχρηστικός ως ΓΟΣ (γενικός όρος συναλλαγών) περιλαμβανόμενος σε σύμβαση προσχώρησης κατά τα παραπάνω σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, γιατί έχει σαν αποτέλεσμα κατ’ άρθ 2 παρ 6 και 7 του Ν. 2251/1994, όπως έχει διαμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθ 10 παρ 24 του Ν. 2741/1999, την ουσιώδη διατάραξη της ισορροπίας των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων σε βάρος του ιδιώτη πελάτη του πιστωτικού ιδρύματος, αφού έτσι αναστρέφεται το βάρος απόδειξης και περιορίζονται υπέρμετρα τα αποδεικτικά μέσα του ιδιώτη κατά παράβαση του αρθ 2 παρ 7 περ κζ (ΕιρΑθ 3626/2012 Α΄δημοσίευση NOMOS). Στην ουσία η θέσπιση υποχρέωσης του πιστωτικού ιδρύματος να χορηγήσει στον οφειλέτη βεβαίωση περί του ύψους της απαίτησης και των στοιχείων διαμόρφωσής της αποτελεί προστατευτική υπέρ του συναλλακτικά ασθενέστερου μέρους παρέμβαση του νομοθέτη στον προσδιορισμό του ορθού μέτρου στην ενάσκηση της συναλλακτικής ελευθερίας (άρ. 361 ΑΚ) κατ’ εφαρμογή της γενικής ρήτρας του άρθρου 281 ΑΚ, ως ασφαλούς εργαλείου για την αποτροπή καταχρήσεων στην άσκηση της ελευθερίας αυτής, χωρίς με την παρέμβαση αυτή να διαταράσσεται η συναλλακτική πίστη και η ασφάλεια των συναλλαγών. Εάν ακόμη αντιλεχθεί ότι η απαίτηση αποδεικνύεται πλήρως ως αναγνωρισμένη κατά την έννοια των άρθρων 361 και 874 ΑΚ, εάν ο οφειλέτης δεν ειδοποιήσει την Τράπεζα μέσα σε ορισμένη προθεσμία ότι διαφωνεί ως προ το ύψος του χρεωστικού υπολοίπου, θα θεωρείται, ότι έχει επέλθει αναγνώριση του χρεωστικού υπολοίπου και όλων των κονδυλίων και χρεώσεων, διότι τέτοιον όρο έχει συνομολογήσει ο οφειλέτης, ο όρος αυτός είναι άκυρος για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται αμέσως παραπάνω. Επιπλέον δε δεν μπορεί να νοηθεί εκ των προτέρων αναγνώριση μελλοντικών καταλοίπων και μάλιστα σιωπηρή (βλ σχετικά ΑΠ 1219/2001 Α΄δημοσίευση ΝΟΜΟS, ΔΕΕ/2001(1128), ΕΕΜΠΔ/2001 (529), ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ/2001 (663),1219/2001, ΕφΠειρ 189/1998 ΔΕΕ 4/396).
Αντικείμενο της δίκης περί ένταξης ή μη του οφειλέτη στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 δεν είναι η ύπαρξη ή μη καταχρηστικών όρων στις δανειακές συμβάσεις που έχει συνάψει ο οφειλέτης, ο οποίος ζητά τη ρύθμιση των χρεών του. Όμως προκειμένου ο οφειλέτης να προσφύγει στη διαδικασία του νόμου αυτού, έχει δικαίωμα να γνωρίζει τα συστατικά προσδιοριστικά στοιχεία της οφειλής του και να ζητήσει τη ρύθμισή της στο πραγματικό ύψος της, ν’ αμφισβητήσει τυχόν καταχρηστικές χρεώσεις στον λογαριασμό που τηρεί η πιστώτρια τράπεζα για το χρέος του και τελικά να εισφέρει προς ρύθμιση την απαίτηση είτε ως αναγνωρισμένη, είτε ως αμφισβητούμενη. Επίσης και οι λοιποί πιστωτές έχουν έννομο συμφέρον να γνωρίζουν το ακριβές ύψος της απαίτησης, αφού από αυτό εξαρτάται το συνολικό χρέος του οφειλέτη – αιτούντα τη ρύθμιση, το ποσοστό συμμετοχής εκάστης απαίτησης στο συνολικό χρέος και το ποσοστό της μηνιαίας δόσης που θα ορισθεί για να καταβάλει ο οφειλέτης σε περίπτωση ένταξής του στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010. Αυτοί οι λόγοι επέβαλαν τη συμπλήρωση του Ν. 3869/2010 με το άρθρο 85 του Ν.3996/2011 με νομοθέτηση της υποχρέωσης του πιστωτικού ιδρύματος εκτός από το κεφάλαιο και τους τόκους της απαίτησης, να προσδιορίζει και το επιτόκιο, με το οποίο εκτοκίζεται η απαίτηση αυτή, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος του πραγματικού ύψους της εισφερόμενης σε ρύθμιση απαίτησης, και μάλιστα ως απαραίτητο στοιχείο της έναρξης της προδικασίας υπαγωγής του υπερχρεωμένου οφειλέτη στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 του ίδιου νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη. Ο έλεγχος των αμφισβητούμενων απαιτήσεων θα γίνει με την ίδια εν προκειμένω εφαρμοστέα διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 739 επ Κ.Πολ.Δ. Για τον βαθμό της αποδεικτικής πληρότητας δεν υπάρχει ένδειξη στο νόμο, αν αρκεί απλή πιθανολόγηση, επομένως απαιτείται πλήρης απόδειξη. Αυτό κατά κανόνα απαιτείται για όλες τις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (Αθ.Κρητικός «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ν.3869/2010 σελ. 179, εκδ.2012).
Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, προς τους πιστωτές που αναφέρει αναλυτικά και κλήτευσε στη δίκη, ζητά τη ρύθμιση των οφειλών του κατά τις διατάξεις του Ν.3869/2010. Με τέτοιο περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο (αρθρ. 3 του Ν.3869/2010) κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 741επ ΚΠολΔ).
Τα μετέχοντα στη διαδικασία πιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν περιλάβει στη βεβαίωση οφειλών που καθένα χορήγησε στον αιτούντα κατόπιν σχετικού αιτήματός του, το επιτόκιο εκτοκισμού εκάστης απαίτησης που έχουν κατ’ αυτού, παρότι κατά το χρόνο χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης οφειλών ίσχυε το άρθρο 85 του Ν.3996/2011, που συμπλήρωσε τον Ν.3869/2010 και τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του, 5 – 8 – 2011 (βλ.σχετ. ΦΕΚ Α΄170/5-8-2011), όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 91 του νεώτερου νόμου.
Ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργή συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (αρθ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), εκείνων των στοιχείων που απαιτούνται για την διάγνωση της διαφοράς, επομένως και των στοιχείων που συμβάλλουν στην έρευνα της ύπαρξης της απαίτησης (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02 πλειοψηφία, ΕφΑθ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα -Κονδύλη -Νίκα, υπ` άρθρο 747, αριθ. 7). Γι αυτό εκτιμάται ότι πρέπει να υποχρεωθούν τα μετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα, οι απαιτήσεις των οποίων φέρονται προς δικαστική ρύθμιση να προσκομίσουν βεβαίωση οφειλών του αιτούντα μέχρι την 8 Μαρτίου 2012, που ασκήθηκε η κρινόμενη αίτηση. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει ν’ αναφέρονται αναλυτικά το οφειλόμενο κεφάλαιο, οι οφειλόμενοι συμβατικοί τόκοι, οι τόκοι υπερημερίας, τα έξοδα και το επιτόκιο εκτοκισμού της απαίτησης. Προκειμένου να εκτιμηθεί η ορθότητα των στοιχείων της απαίτησης και εν κατακλείδι το ύψος της από τον οφειλέτη που εισφέρει την απαίτηση σε ρύθμιση, πρέπει οι πιστώτριες τράπεζες να προσκομίσουν επιπλέον τη δανειακή σύμβαση που συνήψαν με τον αιτούντα και την αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα για την απαίτηση αυτή. Το απόσπασμα στο οποίο αποτυπώνεται η κίνηση του λογαριασμού επέχει θέση αποδεικτικού μέσου με ισχύ ιδιωτικού εγγράφου (ΑΠ 589/2008, ΑΠ 441/2007, ΑΠ 578/2005 ΝOMOS). Το αντίγραφο δε αυτού έχει αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβεια του βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο (άρθρα 449 παρ. 1 ΚΠολΔ, 52 ΝΔ 3026/1954, 14 Ν 1599/1986).
Με την παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν.3996/2011 προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.3869/2010, το οποίο αναφέρει ότι για την έκδοση προσωρινής διαταγής για τη λήψη προληπτικών μέτρων εφαρμόζεται το άρθρο 781 Κ.Πολ.Δ. Κατ’ άρθρο δε 781 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ «Το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα ή και αυτεπάγγελτα, να εκδώσει προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται στα πρακτικά, με την οποία διατάζει τ’ αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα έως την έκδοση της απόφασής του, για να εξασφαλισθεί ή να διατηρηθεί δικαίωμα ή να ρυθμισθεί κατάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση, προκειμένου να διατηρηθούν τα δικαιώματα του αιτούντα και των πιστωτών του πρέπει ν’ απαγορευθεί κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του αιτούντα από τους πιστωτές που μετέχουν στην παρούσα δίκη, καθώς και ν’ απαγορευθεί στον αιτούντα η μεταβίβαση κάθε περιουσιακού του στοιχείου, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της κρινόμενης αίτησης.
Μετά απ’ αυτά πρέπει 1) εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης τα μετέχοντα στη δίκη πιστωτικά ιδρύματα να προσκομίσουν στη γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου, προκειμένου να περιληφθούν στον φάκελο της υπόθεσης α) τη βεβαίωση οφειλών του αιτούντα, όπως αυτή εξειδικεύεται στο διατακτικό, β) τη δανειακή σύμβαση που συνήψαν με τον αιτούντα και γ) την αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα για την απαίτηση, είτε το πρωτότυπο απόσπασμα του λογαριασμού, με βεβαίωση αρμόδιου υπαλλήλου του πιστωτικού ιδρύματος ότι αυτό είναι το πρωτότυπο, είτε αντίγραφο αυτού, υπογεγραμμένο από αντιπρόσωπο αρμόδιας αρχής ή από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) εντός 30 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω 30ημερης προθεσμίας ο αιτών να δηλώσει εάν αμφισβητεί την απαίτηση, όπως αυτή προσδιορίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα, 3) να ορισθεί χρόνος συνέχισης της συζήτησης της αίτησης η 18η Ιουνίου 2013 ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου 3) ν’ απαγορευθεί στον αιτούντα η μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού του στοιχείου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αίτησής του για υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 και 4) ν’ απαγορευθεί στα μετέχοντα στη δίκη πιστωτικά ιδρύματα να προβούν α) σε οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και β) εγγραφή βαρών προνομιακής μεταχείρισης των απαιτήσεών τους έναντι των λοιπών πιστωτών (προσημείωση εγγραφής υποθήκης) κατά των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανωτέρω αίτησης.
Για τους λόγους αυτούς
Δικάζει αντιμωλία των μετεχόντων στη δίκη.
Επιφυλάσσεται ν’ αποφασίσει.
Διατάσσει τα μετέχοντα στη δίκη πιστωτικά ιδρύματα να προσκομίσουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης 1) βεβαίωση οφειλών του αιτούντα μέχρι 11 Απριλίου 2012, με αναφορά ξεχωριστά του κεφαλαίου, των συμβατικών τόκων, των τόκων υπερημερίας και του επιτοκίου εκτοκισμού της κάθε απαίτησης, 2) τη σχετική με κάθε απαίτηση δανειακή σύμβαση και 3) την κίνηση του αντίστοιχου λογαριασμού από τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την ημεροχρονολογία κοινοποίησης της αίτησης, είτε το πρωτότυπο απόσπασμα του λογαριασμού, με βεβαίωση αρμόδιου υπαλλήλου του πιστωτικού ιδρύματος ότι αυτό είναι το πρωτότυπο, είτε αντίγραφο αυτού, υπογεγραμμένο από αντιπρόσωπο αρμόδιας αρχής ή από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Ο αιτών εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας πρέπει να δηλώσει εάν αποδέχεται την απαίτηση, όπως αυτή προσδιορίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα, η εάν την αμφισβητεί με τρόπο σαφή και αναφορά της πλημμέλειας που διαπιστώνει. Οι δηλώσεις θα κατατεθούν στη γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου και θα περιληφθούν στη δικογραφία της υπόθεσης.
Απαγορεύει στον αιτούντα να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή των περιουσιακών του στοιχείων μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αίτησής του για ένταξη στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010.
Απαγορεύει στις καθ’ ων να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και εγγραφής προσημείωσης κατά περιουσιακού στοιχείου του αιτούντα, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αίτησής του για ένταξη στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010.
Διατάσσει την επανεμφάνιση των διαδίκων ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 18ηςΙουνίου 2013, ώρα 10.00.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

αναρτήθηκε στις 3 Μαρ 2013, 11:57 π.μ. από το χρήστη dikastis gr   [ ενημερώθηκε 3 Μαρ 2013, 11:59 π.μ. ]

http://dikastis.blogspot.gr/2013/03/blog-post_1626.html


Επειδή αρκετοί συνάδελφοι δεν έχουν σχετικό υπόδειγμα, για το λόγο αυτό αναρτούμε ένα υπόδειγμα (Link) που αφορά τις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων και των αντιπροσώπων των σωματείων.
Επίσης αναρτούμε και οδηγίες (Link) για τη συμπλήρωσή του.,


Αναμένουμε τις παρατηρήσεις σας, προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενό του.

1-3 of 3