ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΤΛ

Αν θέλετε να σχολιάσετε, κάντε κλικ στο σύνδεσμο που υπάρχει στην αρχή  του κάθε άρθρου για να μεταφερθείτε στο BLOG
Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 15 από 28. Προβολή περισσότερων »

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (παραιτήσεις, ορισμός ανακριτών κτλ)

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 3:04 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_2139.html

ΦΕΚ Γ 1363/2013 

ΦΕΚ Γ 1359/2013 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(2)
Με Προεδρικό Διάταγμα της 20ής Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), γίνεται δεκτή η από
8.10.2013 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Αρε−
οπαγίτη, Γεωργίου Κριμπά του Παναγιώτη.
Ο ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1243191231/22.11.2013).
Με Προεδρικό Διάταγμα της 20ής Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Κω,
τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Πηγή Τονιόλου του Νικολάου, σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Σοφίας Καλούδη του Παναγιώτη,
η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.
Β) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Κω, ανα−
πληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Νάντια Ρω−
μανίδου του Λουκά, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Ελένης Γκορέζη το Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
Με Προεδρικό Διάταγμα της 20ής Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Διορίζονται, για μία τριετία, στο Δικαστήριο Πλημ−
μελειοδικών Αθηνών, τακτικοί ανακριτές:
1. Στο 4ο τακτικό ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης
Καλλιόπη — Ιωάννα Μάντακα του Εμμανουήλ, σε αντι−
κατάσταση της Πρωτοδίκη Αγγελικής Δαμασιώτου του
Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καρ−
δίτσας.
2. Στο 16ο τακτικό ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης
Βασιλική Αργύρη του Σπυρίδωνα, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Ευαγγελίας Μπαρπαρέσου του Αποστόλου,
η οποία έχει προαχθεί σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
3. Στο 30ο τακτικό ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης
Παναγιώτα Γιούπη του Ανδρέα, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αναστασίας Παρούση του Ιωάννη, η οποία
έχει προαχθεί σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
Β. Διορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμε−
λειοδικών Καλαμάτας, τακτικός ανακριτής ο Πρωτοδί−
κης Ιωάννης Σιμιτσής του Αθανασίου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Κωνσταντίνας Τσέκου του Γεωργίου, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας.
Γ. Διορίζεται, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμε−
λειοδικών Πρέβεζας, τακτικός ανακριτής ο Πρωτοδίκης
Αλέξανδρος Βασιλόπουλος του Ζήση, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Μαρίας Γιαμπούρη του Αποστόλου, η
οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Με Προεδρικό Διάταγμα της 20ής Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Λαμί−
ας, τακτική δικαστή ανηλίκων η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Πηνελόπη Λέτσιου του Αγγέλου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Όλγας Νίκου του Βασιλείου, η οποία μετα−
τέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Β) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Ευρυ−
τανίας, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Νι−
κόλαος Νταής του Ευαγγέλου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αικατερίνης Μασσαλή του Σταματίου, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.
Γ) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Λιβα−
δειάς, τακτική δικαστή ανηλίκων η Πρωτοδίκης Αικατε−
ρίνη Μασσαλή του Σταματίου, σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Γεωργίας Λάμπρου του Γεωρ−
γίου, η οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Δ) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Λιβα−
δειάς, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης
Αναστασία Καραπιπέρη του Ιωάννη σε αντικατάσταση
του Πρωτοδίκη Λάζαρου Γιαπαλάκη του Λεωνίδα, ο
οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ε) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Μυτι−
λήνης, τακτική δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος Πρω−
τοδικών Στυλιανή Σπυριδωνίδου του Δημητρίου, σε
αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Γεωργίας
Στεφανίδου του Χαραλάμπους, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Λαμίας.
ΣΤ) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Μυτι−
λήνης, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης
Απόστολος Ρίζος του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Βασιλείου Γόγαλη του Μιχαήλ, ο οποίος με−
τατέθηκε στο Πρωτοδικείο Άρτας.
Ζ) Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Έδεσσας,
αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Δημή−
τριος Ταμπάρης του Βασιλείου, σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Γεωργίου Βιολιτζή − Πλατσά του Ναπολέο−
ντα, ο οποίος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Με Προεδρικό Διάταγμα της 20ής Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), γίνεται δεκτή η από
10.10.2013 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του
Εφέτη Ιωαννίνων, Νικόλαου Σκιαδά του Μιχαήλ.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1021248910/22.11.2013).
Με Προεδρικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν, και τις με αριθ−
μούς 140 και 153/2013 αποφάσεις του Ανώτατου Δικα−
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
προάγεται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του προέδρου πρω−
τοδικών, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης, ο πρω−
τοδίκης Αθηνών Παναγιώτης Καρακωνσταντής του Νι−
κολάου, που έχει τα νόμιμα προσόντα, της προαγωγής
του λογιζόμενης από 18−10−2013 και τοποθετείται στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων 10163/20−11−2013) .
Με την αριθ. 99161/19.11.2013 πράξη του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
147, 148 και 156 του Ν.3528/2007, διαπιστώνεται ότι λύ−
εται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση της Τριαντα−
φυλλιάς ΚΟΛΥΒΑ του Αποστόλου, υπαλλήλου του κλά−
δου TE Διοικητικού−Λογιστικού, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ. Β1,
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λύεται η
υπαλληλική σχέση αυτής από 18.11.2013, ημερομηνία κατά
την οποία υπεβλήθη η δεύτερη αίτηση παραίτησής της.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2961572711/18.11.2013) .


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(7)
Με Προεδρικό διάταγμα της 12ης Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), γίνεται δεκτή η από
4−9−2013 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της
Προέδρου Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,
Αικατερίνης Κανελλακοπούλου του Παναγιώτη.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7621911164/13−11−2013).
Με Προεδρικό διάταγμα της 12ης Νοεμβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49 και 50 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι−
κός νόμος 1756/1988 Φ.Ε.Κ. Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα,
διορθώνεται το από 23−1−2012 Π.Δ/γμα (Γ΄30), με θέμα
«Προαγωγές, τοποθετήσεις δικαστικών λειτουργών των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων» ως προς την ημε−
ρομηνία προαγωγής των Προέδρων Πρωτοδικών Καλ−
λιόπης Σινάκου του Αθανασίου του Διοικητικού Πρωτο−
δικείου Καβάλας και Ελένης Μποναφάτου του Αντωνίου
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου από την εσφαλ−
μένη 29−10−2011 στην ορθή 29−8−2011. Καθορίζεται δε
η σειρά αρχαιότητάς τους στον Πίνακα αρχαιότητας
των Προέδρων Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
μετά την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελισσάβετ Καγκαΐδου
του Χαράλαμπου και πριν από την Πρόεδρο Πρωτοδι−
κών Δήμητρα Ζωντήρου του Κωνσταντίνου.
Με την αριθμ. 74980/13.11.2013 πράξη του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται
ότι γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση παραίτη−
σης από την υπηρεσία της Βασιλικής ΠΕΠΠΑ του Ιω−
άννη, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης με βαθμό Γ΄
και Μ.Κ. Γ3, του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού
και λύεται η υπαλληλική σχέση αυτής από 22.08.2013,
ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η δεύτερη αίτη−
ση παραίτησής της.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1031087202/27.08.2013).
Με την αριθμ. 75929/13.11.2013 πράξη του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται ότι γί−
νεται αυτοδικαίως αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από
την υπηρεσία του Γρηγορίου ΣΑΜΟΥΡΗ του Γεράσι−
μου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης με βαθμό Γ΄
και Μ.Κ. Γ3, του Καταστήματος Κράτησης Χίου και λύ−
εται η υπαλληλική σχέση αυτού από 19.08.2013, ημερο−
μηνία κατά την οποία υπεβλήθη η δεύτερη αίτηση πα−
ραίτησής του.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5630104518/09.09.2013).
Με τη με αριθμ. 88268/11.11.2013 πράξη του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46
και 54 του Π.Δ/τος 410/1988 και του άρθρου 1 παρ. 9 του
ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου του Νικολάου ΚΟΥΝΕΛΗ του Άγ−
γελου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστι−
κού με βαθμό Β΄ του Καταστήματος Κράτησης Πατρών
κατόπιν της από 9.10.2013 έγγραφης καταγγελίας του.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8198126161/14.11.2013).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:58 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/2013.html

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αθήνα 21/11/2013
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
1° Τμήμα Γραμματείας
Τηλ:2106962372 & 2106962399
ανακοίνωση

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης στις συνεδριάσεις 8/10 ,12/11 και 20/11/2013 (σε συνέχεια των συνεδριάσεων Ιουνίου-Ιουλίου 2013) αποφάσισε τα εξής: Α) Προάχθηκε στο βαθμό του Πρ. Εφετών Δ.Δ.., ο Εφέτης του Διοικ. Εφετείου Αθηνών Γεώργιος -
Ελευθέριος Παπαγεωργιου και τοποθετήθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας Β)  Μετατέθηκε  η  Εφέτης    Ευγενία Κουρπαλίδου    από το Διοικητικό  Εφετείο  Κομοτηνής στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, λόγω κωλύματος εντοπιότητας Γ) Προήχθησαν στο βαθμό του Εφέτη Δ.Δ. οι παρακάτω Πρ. Πρωτοδικών Δ.Δ.:
1)            Λελεκάκη-Χατζή Χαρίκλεια ,
2)            Λαμέρα Μαρία.
Δ) Προήχθησαν στο βαθμό του Πρ. Πρωτοδικών οι παρακάτω Πρωτοδίκες Δ.Δ.:
1)    Γιαννόπουλος Γεώργιος,
2)             Τσώνου Αθηνά ,
3)             Σατλάνης Άγγελος,
4)             Φλεριανού Αργυρώ και
5)             Πνιγούρα Αποστολία -Βαρβάρα.
Η  πλήρωση  μιας  (1)  θέσης  Εφέτη  ΔΔ  και οι τοποθετήσεις     που  επηρεάζονται  θα οριστικοποιηθούν στην επόμενη συνεδρίαση. Ε) Την απόσπαση της Πρωτοδίκη του Διοικ. Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Ανδρεάδου Χρυσούλας στο
Διοικ. Πρωτοδικείο Κομοτηνής. Ζ) Δεν έγιναν δεκτές οι αιτήσεις μετάθεσης των:
1)      Παπαστεφάνου Ιωάννη, Προέδρου Εφετών ΔΔ
2)      Ιωακειμίδου Ειρήνης, Πρ. Πρωτοδικών Δ.Δ.,
3)Χρυσάφη Ελένης, Πρ. Πρωτοδικών Δ.Δ. και
5) Τσεγγελίδου Μαρίνας, Πρωτοδίκη ΔΔ .
Η) Ορίστηκαν για τη εγγραφή τους στον κατάλογο διαιτητών του ΕΒΕΑ οι παρακάτω δικαστικοί
λειτουργοί:
α) Πρόεδροι Εφετών Δ.Δ.:

1) Μαρία Ζούκα Κολυβοδιάκου, 2) Θεόδωρος Ασημακόπουλος, 3) Μηνάς Μηναδάκης και 4) Μαρία
Αγγελακοπούλου-Ξυπολιτά,
β)ΕψέτεςΔ.Δ.:
1) Κλεοπάτρα Καλλικάκη, 2) Νικόλαος Τσατσούλης, 3) Ασημίνα Νικολακοπούλου και 4) Γεωργία
Κολοκυθά.
γ) Πρόεδροι Πρωτοδικών Δ.Δ.:
1) Νικόλαος Μπιλάλης, 2) Άρτεμη Κυπριανού, 3) Παράσχος Βαλδιρκάς και 4) Αφροδίτη Σφυρή και
δ) Πρωτοδίκες Δ.Δ.:
1) Θάλεια Τούλια, 2) Βανέσσα-Παναγιώτα Ντέγκα και 3) Μαγδαληνή Παπαδοπούλου.
Θ) Χορηγήθηκε επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ηράκλεια Καλογιάννη, Πρωτοδίκη Δ.Δ. του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.
Ι) Την παράταση της προσωρινής αργίας της Πρωτοδίκη ΔΔ Φανής Συργιάννη.

Κ) Να μην τεθεί σε αργία ο Εφέτης ΔΔ Χουτόπουλος Χρήστος

Επικύρωση της με αριθμό 135/2013 πράξης του Προέδρου του Αρείου Πάγου,

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:57 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/1352013.html

ΦΕΚ B 2909/2013 Επικύρωση της με αριθμό 135/2013 πράξης του Προ−
έδρου του Αρείου Πάγου, η οποία αφορά στην
τοποθέτηση του νεοπροαχθέντος Αρεοπαγίτη
Κωνσταντίνου Παπασταματίου στο Β2΄ Πολιτικό
Τμήμα του Αρείου Πάγου. ...................................................... 2

ΠΔ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ (6 Νοεμβρίου 2013)

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:33 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/6-2013.html

ΦΕΚ Γ 1285/2013 

Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Οκτωβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι−
κός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, τα άρθρα 1,
14 και 15 του ν. 2685/1999 (Α΄35) και τις με αριθμούς 122,
123, 130, 131, 132, 140, 153, και 154/2013 αποφάσεις του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι−
κής Δικαιοσύνης:...........
Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Οκτωβρίου 2013, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα
άρθρα 49, 50, 51, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, τα άρ−
θρα 1, 13, 14 και 15 του ν.2685/1999 (Α΄35) και τις με αριθ−
μούς 124, 125, 126, 128, 129, 136, 137 και 138/2013 αποφά−
σεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης:...........

Διορισμός σε Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξεως των Δόκιμων Ειρηνοδικών

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:32 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_7.html


Συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της 7-11-2013Διορίζονται σε θέση Ειρηνοδίκη Δ΄ Τάξης οι κάτωθι Δόκιμοι Ειρηνοδίκες:
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
1)Πανδή Δέσποινα Ειρηνοδικείο Πολυγύρου
του Βασιλείου
2)Φράγκου Ελένη Ειρηνοδικείο Αθηνών
του Κωνσταντίνου 
3)Κοντού ΛουκίαΕιρηνοδικείο Αθηνών
του Κωνσταντίνου 
4)Αντωνάτος ΔιονύσιοςΕιρηνοδικείο Αθηνών
του Δημητρίου 
5)Κυρούδη ΙωάνναΕιρηνοδικείο Αρναίας
του Παναγιώτη 
6)Σφυρή Ελένη Ειρηνοδικείο Αθηνών
του Αριστείδη 
7)Δελής ΓεώργιοςΕιρηνοδικείο Αθηνών
του Βασιλείου
8)Μαυρέλης ΔημήτριοςΕιρηνοδικείο Σερρών
του Σοφοκλή 
9) Μαυρούκα Μαρία – ΙωάνναΕιρηνοδικείο Αθηνών
του Σαράντη 
10)Μαλακωνάκης ΑπόστολοςΕιρηνοδικείο Χανίων
του Εμμανουήλ 
11)Μπαλάσκα ΒασιλικήΕιρηνοδικείο Αμαρουσίου
του Δημητρίου 
12)Αρκούδα ΧριστίναΕιρηνοδικείο Κολινδρού
του Γεωργίου 
13)Μαρία ΓιοχάλαΕιρηνοδικείο Ξάνθης
του Κωνσταντίνου 
14)Μάνος ΝικόλαοςΕιρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης
του Μιχαήλ 
15)Δημητρακόπουλος ΘεόδωροςΕιρηνοδικείο Χαλανδρίου
του Ιωάννη
16)Σκεμιτζή ΛαμπρινήΕιρηνοδικείο Πολυκάστρου
του Βασιλείου 
17)Πηδηκτάκη Στυλιανή Ειρηνοδικείο Αχαρνών
του Ανδρέα
18)Παπαδόπουλος Χρήστος Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
του Βασιλείου 
19)Ευθυμίου Γεωργία – Αγάπη Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας
του Ευθυμίου 
20)Τούζου Θεοδώρα Ειρηνοδικείο Κρωπίας
του Κωνσταντίνου 
21)Απέργης Ιάκωβος Ειρηνοδικείο Πειραιώς
του Γεωργίου 
22)Φίλιου Άλκηστη Ειρηνοδικείο Ιλίου
του Αλεξάνδρου 
23)Αναγνωστόπουλος Γεώργιος Ειρηνοδικείο Πειραιώς
του Περικλή
24)Σκάρπου Ηλιάνα – Νεφέλη Ειρηνοδικείο Πειραιώς
του Παύλου
25)Σωμαρακάκη Ευαγγελία Ειρηνοδικείο Πειραιώς
του Ζαχαρία
26)Καλύβα Ειρήνη – Μαρία Ειρηνοδικείο Αλμυρού
του Ιωάννη
27)Γεννετίδου Παναγιώτα Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης
του Σταύρου
28)Νάνου Χάρις – Μυρτώ Ειρηνοδικείο Κοζάνης
του Ηλία
29)Διάκος Ιωάννης Ειρηνοδικείο Χίου
του Γεωργίου
30)Ευταξία Ελένη Ειρηνοδικείο Καλλιθέας
του Λουκά
31)Χαλδαιοπούλου Στυλιανή Ειρηνοδικείο Κιλκίς
του Πέτρου
32)Ζάχου Ελένη Ειρηνοδικείο Κέρκυρας
του Δημητρίου
33)Πανταζοπούλου Κωνσταντίνα Ειρηνοδικείο Τρίπολης
του Ευαγγέλου
34)Γκικοπούλη Αγλαΐα Ειρηνοδικείο Κέρκυρας
του Πέτρο
35)Βαχαβιώλου Γαρυφαλιά Ειρηνοδικείο  Καλαμάτας
του Κωνσταντίνου
36)Νίτσου Ευθυμία Ειρηνοδικείο Δύμης
του Χαράλαμπου
37)Σμαΐλη Νεκταρία Ειρηνοδικείο Νίκαιας
του Γεωργίου
38)Λερίου Ευάγγελος – Ευστάθιος Ειρηνοδικείο Λαμίας
του Ιωάννη
39)Χόντζιας ΘεοφάνηςΕιρηνοδικείο Λαμίας
του Παναγιώτη
40)Μπουντουβή Γεωργία Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου
του Κωνσταντίνου
41)Μπέλλου Παναγιώτα Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας
του Νικολάου
42)Σταματάκη Έλλη Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου
του Αδαμαντίου
43)Νασιάκος Παναγιώτης Ειρηνοδικείο Χαλκίδας
του Αλεξάνδρου
44)Παπαστάμου Χρυσάνθη Ειρηνοδικείο Χαλκίδας
του Γεωργίου
45)Μιχάλη Βασιλική Πταισματοδικείο Θηβών
του Νικολάου
46)Ατσίδη Ευτυχία Ειρηνοδικείο Περιστερίου
του Μιχαήλ
47)Κοκκίνου Μαρία Ειρηνοδικείο Μαραθώνος
του Μιχαήλ
48)Κωστακοπούλου Μαρία Ειρηνοδικείο Θηβών
του Γεωργίου
49)Δεληγιάννη Νεκταρία Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας
του Δημητρίου
50)Πιτταρά Μαριγώ Ειρηνοδικείο Περιστερίου
του Κωνσταντίνου
51)Μανίκα Σοφία Ειρηνοδικείο Κορίνθου
του Γεωργίου
52)Αϊβαλή Πηνελόπη Ειρηνοδικείο Ελευσίνας
του Παναγιώτη
53)Παντελή Μαρία Ειρηνοδικείο Νίκαιας
του Νικολάου
54)Τζουλάκη Σοφία Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας
του Νικολάου
55)Γκόντα Ευαγγελία – Μαρία Ειρηνοδικείο Αγρινίου
του Γεωργίου
56)Δουλγέρη Παρασκευή Ειρηνοδικείο Λαμίας
του Αποστόλου
57)Τσαρουχάς Ιωάννης Ειρηνοδικείο Ζακύνθου
του Σταματίου
58)Γεωργαρούδη Ελένη Ειρηνοδικείο Αχαρνών
του Κωνσταντίνου
59)Μπουτοπούλου Ελευθερία Ειρηνοδικείο Κορίνθου
του Γεωργίου
60)Λάσκαρη Σοφία Ειρηνοδικείο Κορίνθου
του Δημητρίου
61)Κοντογεώργου Ευαγγελία Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης
του Ιωάννη
62)Γαλίδης Κωνσταντίνος Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου
του Αστερίου
63)Δευτεραίου Αρετή Ειρηνοδικείο Αχαρνών
του Νικολάου
64)Μητρογιάννη Δήμητρα Ειρηνοδικείο Σερρών
του Ιωάννη
65)Σουγλέρης Σπυρίδων - ΑθανάσιοςΕιρηνοδικείο Αμαλιάδας
του Μιχαήλ
66)Τανάγιας Γεώργιος Ειρηνοδικείο Σερρών
του Σωκράτους
67)Ασπρογιάννη Ελένη Ειρηνοδικείο Μεγάρων
του Θεοδώρου
68)Βοϊτσίδου Αναστασία Ειρηνοδικείο Κορίνθου
του Μόσχου
69)Καραγιαννοπούλου Ελένη Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων
του Βασιλείου
70)Χατζηχαρίση Ευανθία Ειρηνοδικείο Καστοριάς
του Χαρισίου
71)Ταλαδιανού Αγνή – Μαρία Ειρηνοδικείο Πύργου
του Νικολάου
72)Ζλάτη Δάφνη Ειρηνοδικείο Έδεσσας
του Μιχαήλ
73)Μίμαρου Μαρία Ειρηνοδικείο Κω
του Νικολάου
74)Δημητριάδης ΔημήτριοςΕιρηνοδικείο Νιγρίτας
του Κωνσταντίνου
75)Σταθακοπούλου Χαρίκλεια Ειρηνοδικείο Χαλκίδας
του Πάνου
76)Κοκκωνίδης Εμμανουήλ Ειρηνοδικείο Πιερίας
του Αθανασίου
77)Δορλής Θωμάς Ειρηνοδικείο Δράμας
του Κωνσταντίνου
78)Τριλιανού Ουρανία Ειρηνοδικείο Κρωπίας
του Αθανασίου
79)Λιακοπούλου Ολυμπία Ειρηνοδικείο Ροδολίβους
του Δημητρίου
80)Ασκιανάκης Νικόλαος Ειρηνοδικείο Λασιθίου Νεάπολης
του Εμμανουήλ
81)Γιακοβή Χαρίλια Ειρηνοδικείο Ερμούπολης
του Κωνσταντίνου
82)Κωστοπούλου Αναστασία Ειρηνοδικείο Σιντικής
του Γεωργίου
83)Καραγιάννη Δέσποινα Ειρηνοδικείο Μεγάρων και ήδη Ιλίου
του Παναγιώτη
84)Αγγελοπούλου Δήμητρα Ειρηνοδικείο Αχαρνών
του Νικολάου
85)Ζαχαριάδη Αποστολία Ειρηνοδικείο Παγγαίου
του Δημητρίου – Αλεξάνδρου
86)Γεωργούλα Άννα Ειρηνοδικείο Λαμίας
του Αλεξάνδρου
87)Παρασκευοπούλου Βασιλική Ειρηνοδικείο Σιντικής
του Παναγιώτη
88)Οικονόμου Ηλιάνα Ειρηνοδικείο Λαμίας
του Δημητρίου
89)Χαριζάνη Διονυσία Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων
του Αριστοτέλη
90)Χατζηδάφνη Φωτεινή Ειρηνοδικείο Καβάλας
του Κωνσταντίνου
91)Αναστασοπούλου Δήμητρα Ειρηνοδικείο Ταμινέων
του Βασιλείου
92)Σαράφη Νικολέτα Ειρηνοδικείο Ροδολίβους
του Βασιλείου
93)Καγκάνης Ιωάννης Ειρηνοδικείο Θηβών
του Αθανασίου
94)Κουρέλλου – Καρυστινού ΠαρασκευήΕιρηνοδικείο Θηβών
του Βαΐου
95)Μυστρίδης Θεόδωρος Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων
του Βασιλείου
96)Κάππου Δήμητρα Ειρηνοδικείο Θηβών
του Κωνσταντίνου
97)Κακώνη Βασιλική Ειρηνοδικείο Σικυώνος
του Αθανασίου
98)Κιοσές Γεώργιος Ειρηνοδικείο Εορδαίας
του Κωνσταντίνου
99)Κόμναρη Δήμητρα Ειρηνοδικείο Διδυμοτείχου
του Κωνσταντίνου
100)Μπακανάκη Σοφία Ειρηνοδικείο Νεμέας
του Κωνσταντίνου
101)Γκοτσοπούλου Βασιλική Ειρηνοδικείο Καρύστου
του Παναγιώτη
102)Ταμπακοπούλου Ακριβή Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου
του Ευαγγέλου
103)Παπαϊωαννίδου Κυριακή Ειρηνοδικείο Άργους
του Ιωάννη
104)Κοκκίνη ΠαναγιώταΕιρηνοδικείο Θάσου
του Δημητρίου
105)Μανωλούδη ΓαλήνηΕιρηνοδικείο Ευρυτανίας
του Αποστόλου
106)Αρχιτεκτονίδου Πολυξένη Ειρηνοδικείο Αλμωπίας 
του Γεωργίου
107)Γαλάνη Ευθυμία Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης
του Δημητρίου
108)Κούκου Γεωργία Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων
του Δημητρίου
109)Καραγιαννίδου Χαρίκλεια Ειρηνοδικείο Ιστιαίας
του Ελευθερίου
110)Τέμα Ειρήνη Ειρηνοδικείο Σκοπέλου
του Λαζάρου
111)Σκαμάγκης Σάββας Ειρηνοδικείο Λασιθίου Νεάπολης
του Φωτίου
112)Δοκιανάκη Ελισάβετ Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας
του Ιωάννη
113)Μπακογιάννη ΜαρίαΕιρηνοδικείο Αρήνης και ήδη Πειραιώς
του Δημητρίου
114)Δημητράκη Ιωάννα Ειρηνοδικείο Θήρας
του Δημητρίου
115)Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνα Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς
του Αναστασίου
116)Γαραντζιώτη Στυλιανή Πταισματοδικείο Πύργου
του Δημητρίου
117)Μπαλάσκα Χαρίκλεια Ειρηνοδικείο Μάσσητος
του Δημητρίου
118)Καρδάκου Αικατερίνη Ειρηνοδικείο Γρεβενών
του Γεωργίου
119)Τέλιου Χρυσάνθη Ειρηνοδικείο Άργους
του Γεωργίου
120)Κωτούλα Βασιλική Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων
του Αθανασίου
121)Σαββοπούλου Σοφία Ειρηνοδικείο Κύμης και ήδη Καβάλας
του Διαμαντή
122)Ζερβογιαννίδου Καλλιόπη Ειρηνοδικείο Κέρκυρας
του Νικολάου
123)Κοκκίνου Παρασκευή – Ελένη Ειρηνοδικείο Σκοπέλου και ήδη Αλμυρού
του Χριστοδούλου
124)Παπαμανώλη Σμαρούλα Ειρηνοδικείο Τήνου
του Θεοδώρου
125)Κοπατσάρης Χρήστος Ειρηνοδικείο Καλλονής
του Αντωνίου
126)Πιτταράς Γεώργιος Ειρηνοδικείο Άμφισσας
του Στυλιανού
127)Σιδηροπούλου Αλεξάνδρα Ειρηνοδικείο   Λασιθίου
του Ιωάννη
128Κοκκορίκου Παναγιώτα Ειρηνοδικείο Καστελλίου
του Θεοδώρου
129)Εφραιμίδου Ιωάννα Ειρηνοδικείο Αρναίας
του Κωνσταντίνου
130)Χουντή Αγγελική Ειρηνοδικείο Μήλου
του Πάνου
131)Αβράμ Ισιδώρα Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης
του Ιωάννη
132)Νικητοπούλου Βασιλική Ειρηνοδικείο Μοιρών
του Μιχαήλ
133)Χατζή Στεργιανή Ειρηνοδικείο Σάμου
του Θωμά
134)Ντην Σταύρος Ειρηνοδικείο Χανίων
του Αλάμ – Αλεξάνδρου
135)Παπαδημητρίου ΑικατερίνηΕιρηνοδικείο Αργοστολίου
του Σωτηρίου
136)Δημητρίου Μαρία Πταισματοδικείο Ρόδου
του Κωνσταντίνου
137)Γεροστάθου Δροσούλα Ειρηνοδικείο Ρόδου
του Κωνσταντίνου
138)Σπάρτη Αικατερίνη Ειρηνοδικείο Καλύμνου
του Γεωργίου
139)Νάστου Λαμπρινή Ειρηνοδικείο  Κέρκυρας
του Αθανασίου
140)Μπιχάκης Αργύρης Ειρηνοδικείο Κω
του Νικολάου
141)Παπαγγελή Αικατερίνη Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου και ήδη Κύμης
του Σταματίου
142)Πουλοπούλου Αγγελική Ειρηνοδικείο Καρλοβασίου
του Παναγιώτη
143)Ζαχαριάδου Μαρία Ειρηνοδικείο Ρόδου 
του Αργυρίου
144)Ρώσσογλου Μαρία Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου
του Νικολάου
145)Ιατράκη Ζαμπία Ειρηνοδικείο Καστελλίου
του Γεωργίου
146)Κανούτα Ελένη Ειρηνοδικείο Ρόδου
του Δήμου
147)Κολτσίδα Αικατερίνη Ειρηνοδικείο Λέρου και ήδη Σκύδρας
του Δημητρίου
148)Αθανασιάδου Ευσταθία Ειρηνοδικείο Σητείας
του Γεωργίου
149)Μαντζαρίδου Παναγιώτα Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας
του Αναστασίου
150)Μουτζούρης Αθανάσιος Ειρηνοδικείο Καρπάθου
του Ηλία


                              

Θέμα «Γονικές άδειες»

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:22 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_2879.html

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
Αθήνα, 31-10-2013
Αρ. Πρωτ. 242

    

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα «Γονικές άδειες»
 Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι  με τις 3590, 3591/2013 και 845/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματική η μείωση της γονικής άδειας των δικαστικών και εισαγγελικών  λειτουργών.
Οι Δικαστικές Ενώσεις, επιδιώκοντας την πάγια νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος αυτού σε εναρμόνιση με την πρόσφατη νομολογία, καθώς και τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων για τη δικαιότερη δυνατή επίλυσή του,  έχουν ήδη καταθέσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετική διάταξη για το θέμα αυτό.
Ωστόσο, η θετική και άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου στις προσπάθειές μας αυτές δεν μπορεί, όπως αντιλαμβάνεστε, να προεξοφληθεί.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οικείο δικόγραφο (για την εννεάμηνη γονική άδεια) κατόπιν τηλεφωνικής επαφής με τα γραφεία της  Ένωσης. 
                         
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                            ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ                                         ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΦΑΚΙΤΣΑ

Αντισυνταγματική η μείωση της γονικής άδειας των Δικαστών

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:07 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_5997.html

18/10/2013
                   ΕΝΩΣΗ
   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                         
               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
      ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                               Τ.Κ. 101. 71
                e- mail: endikeis@otenet.gr                                              
                                                                                    Αθήνα, 18/10/2013
                                                                                    Αρ. Πρωτ. 124


                 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Αντισυνταγματική η μείωση της γονικής άδειας των Δικαστών
                                  από εννεάμηνο σε πεντάμηνο

Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (υπ’ αριθμ. 3590 και 3591/2013 – πιλοτική δίκη) με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η μείωση της γονικής άδειας των Δικαστικών Λειτουργών, από 9μηνο σε 5μηνο. Εντός των αμέσως προσεχώς ημερών θα σας ενημερώσουμε για τον περαιτέρω νομικό χειρισμό που απαιτείται, προς αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος, από τις συναδέλφους οι οποίες το δικαιούνται.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να επικοινωνούν με την κα Μαργαρίτα Στενιώτη, Αναπλ. Γεν. Γραμματέα της Ένωσης, Πρόεδρο Πρωτοδικών (κιν. 6932100631) ή με την κα Θάνου-Χριστοφίλου Βασιλική, Πρόεδρο της Ένωσης, Αρεοπαγίτη (κιν. 697727270). 
H Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας
Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου          Γεώργιος Μανωλίδης


==========
Η ανάρτηση και τα σχόλια μεταφέρθηκαν στο:
http://dikastis.forumgreek.com/t151-topic#467

βλ. και


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkaWthc3Rpc2dyfGd4OjViMjdmOTgzOTg5ZWFjNjU


Κωδικοποίηση διατάξεων Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας

αναρτήθηκε στις 11 Νοε 2013, 1:28 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post.html

ΦΕΚ B 2462/2013 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 19/2013 του Συμβουλίου
της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο

Κωδικοποίηση διατάξεων Κανονισμού του Συμβουλίου
της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 9/2008 και 17/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο).

Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2013 − 2014

αναρτήθηκε στις 11 Νοε 2013, 1:27 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/2013-2014.html

 ΦΕΚ B 2420/2013 

Αριθμ. απόφ. ΦΓ10/57626 (4)
Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για το δικαστικό έτος 2013 − 2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Συγκροτούμε τα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για το δικαστικό έτος 2013 − 2014, ήτοι από 16.9.2013
έως 15.9.2014 ως εξής:
Α΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Χρυσούλα Καραμαδούκη, Σύμβουλος, με
αναπληρωτές της τις Συμβούλους Βασιλική Ανδρεοπού−
λου και Χριστίνα Ρασσιά.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κρέπης Κωνσταντίνος
Δουλιανάκη Νεκταρία
Κούνα Χριστίνα
Βασιλόπουλος Ιωάννης
Πίσχου Εριέττα
Καραπέτη Μαρία
Χαραλαμπίδου Λήδα
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Σιγάλα Αθηνά
Θεοφανίδου Αικατερίνη
Μαυροβουνιώτης Θεόδωρος
Σακελλαρίου Ελένη
Σαρηβαλάση Βασιλική
Ροζάκη Ελένη
Καραγιάννη Ελένη
Μωϋσιάδου Χριστίνα
Δαγαλάκη Βασιλική
Φλωράτος Ευάγγελος
Μαλαγάρη Δήμητρα
Δαρέλλη Δήμητρα
Β΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος, με αναπλη−
ρωτές της τους Συμβούλους Δημήτριο Πέππα και Αγ−
γελική Μυλωνά.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Σεραφή Ευαγγελία
Καλακίκος Ιωάννης
Σκορδά Ελένη
Τηνιακού Βιολέττα
Νικολάου Ελένη
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Δήμου Κωνσταντίνος
Τάγαρη Παναγιώτα
Σπανάκης Νικόλαος
Λιακόπουλος Βασίλειος
Βλαχέα Κυριακή
Καλλιτσιώτη Μαρία − Ευαγγελία
Γ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Μαρία Βλαχάκη, Σύμβουλος, με αναπλη−
ρωτές της τις Συμβούλους Ασημίνα Σαντοριναίου και
Κωνσταντίνα Ζώη.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Στίνη Αντιγόνη
Σταμούλη Κωνσταντίνα
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Σακελλαρίου Ασημίνα
Κρέπης Κωνσταντίνος
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Πούλιου Φωτεινή
Ζέρβα Μαρία
Δ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Σύμβουλος,
με αναπληρωτές του τις Συμβούλους Θεολογία Γναρ−
δέλλη και Βασιλική Σοφιανού.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Παπαπαναγιώτου Άννα
Δημολιού Ευπραξία
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Ρένεση Νικολέτα
Βασιλόπουλος Ιωάννης
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Σιδηροπούλου Αθανασία − Μυροφόρα
Φρούντας Αντώνιος
Κωνσταντάκου Ευτυχία
Ε΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλος, με ανα−
πληρωτές της τις Συμβούλους Μαρία Αθανασοπούλου
και Αργυρώ Λεβέντη.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Τσακανίκας Δημήτριος
Παραθύρας Κωνσταντίνος
Παπαναγοπούλου Γεωργία
Μποκώρου Αικατερίνη
Πέππα Βασιλική
Παπαδημητρίου Ευφροσύνη
Πασπάτη Ευαγγελία
Καρβέλης Ευθύμιος
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Ταμαμίδης Αναστάσιος
Ζάχου Χαρίκλεια
Λιάσκα Ειρήνη
Βάγιας Ιωάννης
Δοξάκη Πελαγία
Μπακέας Σωτήριος
ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Σταμάτιος Πουλής, Σύμβουλος, με αναπλη−
ρωτές του τις Συμβούλους Δέσποινα Καββαδία − Κων−
σταντάρα και Γεωργία Τζομάκα.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Παπαθεοδώρου Ευφροσύνη
Προβίδη Βασιλική
Σακελλαρίου Ασημίνα
Παπαπαναγιώτου Άννα
Μιχαλάκη Χρυσούλα
Μωϋσιάδου Μαρία
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Νταλαχάνης Ιωάννης
Σαββοργινάκη Ελισάβετ
Βλαντού Ελβίρα
Κατσούρα Ελένη
Ζ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
Πρόεδρος: Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλος, με αναπλη−
ρωτές της τους Συμβούλους Στυλιανό Λεντιδάκη και
Αγγελική Μαυρουδή.
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κατσικέρη Ειρήνη
Ρένεση Νικολέτα
Βαλληνδράς Γρηγόριος
Ρούλια Ιωάννα
Βόγκας Νικόλαος
Ευθυμιάδου Ιωάννα
Σπηλιοπούλου Αικατερίνη
Σακελλαρίου Αριστοτέλης
Κέντρου Αγγελική
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Καρακόϊδας Αθανάσιος
Παππίδας Παναγιώτης
Κάνδυλα Γεωργία
Σταματάτος Γεράσιμος
Καμπίτσης Ηλίας
Βογιατζή Όλγα
Υποθέσεις που έχουν εισαχθεί μέχρι 15.9.2013 στα Κλι−
μάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον σ’ αυτές έχει
ορισθεί μέχρι 15.9.2013 εισηγητής με πράξη των μέχρι
15.9.2013 διατελούντων Προέδρων των Κλιμακίων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδικάζονται από την σύνθεση
των Κλιμακίων που έχει ορισθεί μέχρι 15.9.2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

Συγκρότηση των Κλιμακίων και Τμημάτων Ελεγκτικού Συνεδρίου

αναρτήθηκε στις 11 Νοε 2013, 1:11 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/09/blog-post_9318.html

ΦΕΚ B 2368/2013 

Συγκρότηση των Κλιμακίων προληπτικού ελέγχου δαπανών / του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2013 − 2014. 


Συγκρότηση των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2013−2014 

1-10 of 28