ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

 • Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, (Eurojust)». Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013http://dikastis.blogspot.gr/2013/08/eurojust.htmlΦΕΚ B 2108/2013 Αριθμ. 2172249/0022 (1)Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής στηνΕυρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, (Eurojust ...
  Αναρτήθηκε στις 11 Νοε 2013, 12:51 π.μ. από το χρήστη dikastis gr
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013http://dikastis.blogspot.gr/2013/05/blog-post_2.htmlΑθήνα 30-4-2013Αρ. Πρωτ, 64Σας ενημερώνουμε ότι η συζήτηση της, προσφυγής που έχουμε ...
  Αναρτήθηκε στις 15 Μαΐ 2013, 2:58 π.μ. από το χρήστη dikastis gr
 • «Υπολογισμός παραβόλου για προσφυγές δικαστικών λειτουργών » Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013http://dikastis.blogspot.gr/2013/04/blog-post_8.htmlAA                                                                               ΕΠΕΙΓΟΝ(Αποστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αθήνα,   2 Απριλίου   2013      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                       ...
  Αναρτήθηκε στις 9 Απρ 2013, 10:43 π.μ. από το χρήστη dikastis gr
 • ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013http://dikastis.blogspot.gr/2013/03/blog-post_7002.htmlΣχέδιο φορολογικής προσφυγής ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 (Μισθοδικείο),σε συνέχεια της αιτήσεως ανακλήσεως ...
  Αναρτήθηκε στις 9 Απρ 2013, 10:33 π.μ. από το χρήστη dikastis gr
Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 4 από 4. Προβολή περισσότερων »

Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, (Eurojust)».

αναρτήθηκε στις 11 Νοε 2013, 12:51 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/08/eurojust.html

ΦΕΚ B 2108/2013 

Αριθμ. 2172249/0022 (1)
Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής στην
Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, (Eurojust)».
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 6 παρ. 3 του Π.Δ. 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α΄)
«Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Του άρθρου 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1988),
σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 3663/2008, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3904/2010.
3. Των άρθρων 1,10 παρ. 2 και 11 του Ν. 3663/2008 (ΦΕΚ
99 Α΄) «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας
(Eurojust), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις».
4. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Το Π.Δ. 86/21.6.2012 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/
Α΄/21.06.2012).
6. Την ΥΑ 2/19609/0022 «Επίδομα υπηρεσίας αλλο−
δαπής προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών που
υπηρετεί στις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές»,
(ΦΕΚ Β΄553/4.5.2006), όπως τροποποιήθηκε με την
ΥΑ2/51490/0022/27−8−2007 (ΦΕΚ Β΄1776/5.9.2007) και με
την ΥΑ2/56884/0022/25−7−2008 (ΦΕΚ Β΄1471/25.7.2008).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ
232 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αριθμό 106626/4−12−12 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (α.α. ΥΔΕ: 68) της «Διεύθυνσης Οικονομικού
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων με την οποία δεσμεύεται πίστωση
ύψους 300.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0284 “Επίδομα υπηρεσίας
στην αλλοδαπή” του Ειδικού Φορέα 210 “Δικαστήρια”
για την ετήσια δαπάνη των αποσπασμένων δικαστικών
λειτουργών στη Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε. και στη Eurojust.
9. Την αρ. Υ 48/9.7.2012 (ΦΕΚ Β΄2105) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 55.420 ευρώ για το
οικονομικό έτος 2013 και 95.000 ευρώ περίπου, για κάθε
ένα από τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη, η οποία
θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0284
“Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή” του Ειδικού Φορέα
210 “Δικαστήρια”, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε από 01−06−2013 το επίδομα υπηρεσίας
αλλοδαπής του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού,
ο οποίος διορίζεται και αποσπάται ως Εθνικό Μέλος
στην έδρα της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συ−
νεργασίας (Eurojust), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 1 του Ν. 3663/2008, όπως ισχύει, σε ποσοστό επί
του επιδόματος, σε μηνιαία βάση, του Έλληνα Πρέσβη
στην Ολλανδία ως ακολούθως:
1. Μέχρι τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας, 60%
2. Από (4) έτη μέχρι δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας, 65%
3. Από δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας και άνω, 75%
Β. Στο εθνικό μέλος, εφόσον δεν παρέχεται δωρεάν
κατοικία από το Δημόσιο, το ποσοστό του επιδόματος
υπηρεσίας αλλοδαπής προσαυξάνεται κατά 10% επί του
επιδόματος του Προϊσταμένου / Πρέσβεως.
Γ. Στο εθνικό μέλος, το επίδομα υπηρεσίας αλλοδα−
πής προσαυξάνεται κατά ποσοστό 8% για κάθε τέκνο
ηλικίας μέχρι 6 ετών, κατά ποσοστό 12% για κάθε τέκνο
ηλικίας από 7 μέχρι 12 ετών και κατά ποσοστό 16%
για κάθε τέκνο ηλικίας από 13 μέχρι 18 ετών επί του
επιδόματος του Προϊσταμένου / Πρέσβεως ή 24 ετών
εφόσον αποδεδειγμένα φοιτά σε Ανώτερα ή Ανώτατα
εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 17 του Ν. 4024/2011.
Δ. Οι παροχές που προβλέπει η παρούσα απόφαση
καταβάλλονται μόνο κατά το μέρος που δεν καλύπτο−
νται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε
μορφής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2013

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

αναρτήθηκε στις 15 Μαΐ 2013, 2:58 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/05/blog-post_2.htmlΑθήνα 30-4-2013
Αρ. Πρωτ, 64
Σας ενημερώνουμε ότι η συζήτηση της, προσφυγής που έχουμε ασκήσει κατά της μισθοδοτικής κατάστασης ενώτπον του Ειδικού Δικαστηρίου του αρθρ. 88 παραγρ.2 του Συντάγματος (Μισθοδικείου), έχει οριστεί για τις 14 Μαΐου και 4 Ιουνίου-2013....

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να αναζητήσουν το υπ' αρι 64/30-4-2013 έγγραφο της ΕνΔΕ στα δικαστήρια όπου υπηρετούν ή να το διαβάσουν στο:


Πληροφορίες για εγγραφή στην κλειστή ομάδα«Υπολογισμός παραβόλου για προσφυγές δικαστικών λειτουργών »

αναρτήθηκε στις 9 Απρ 2013, 10:43 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/04/blog-post_8.html


AA
                                                                               ΕΠΕΙΓΟΝ
(Αποστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αθήνα,   2 Απριλίου   2013      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                      Αρ. Πρωτ. ΔΝΥΔ 1056719 ΕΞ 2013
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ               
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ &                                                                
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ                                           ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ                 
ΤΜΗΜΑ Δ΄                                                                     
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                                                          
Ταχ. Κωδ.: 101 84, Αθήνα                                                           
Πληροφορίες:  Μπούρα Αθανασία                                              
Τηλ. 210-3375881-4                                                                              
Fax:  210-3375185                                                                     

ΘΕΜΑ:  «Υπολογισμός παραβόλου για προσφυγές δικαστικών λειτουργών »


            Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υπεβλήθησαν εγγράφως και προφορικώς στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το θέμα ή διαβιβάστηκαν από λοιπές συναρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, σας γνωρίζουμε τα εξής κατά λόγο αρμοδιότητας :


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο είναι αναρτημένο στην ομάδα ΔΙΚΑΣΤΕΣ.
===========
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

αναρτήθηκε στις 9 Απρ 2013, 10:33 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/03/blog-post_7002.html


Σχέδιο φορολογικής προσφυγής ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 (Μισθοδικείο),
σε συνέχεια της αιτήσεως ανακλήσεως των δηλώσεων εισοδήματος ετών 2008 – 2012, καθώς και σχέδιο αίτησης προς τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ για τον υπολογισμό του οφειλομένου παραβόλου (βλ. άρθρα 9 του ν. 3038/2002 και 277 παρ. 4 εδ. β΄ του ν. 2717/1999)...


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο είναι αναρτημένο στην ομάδα ΔΙΚΑΣΤΕΣ.


1-4 of 4