Digital kompetanse for nettet

"Digital kompetanse" er både en åpen nettressurs og et nettbasert studium. Du kan fritt ta i bruk den informasjonen du finner her, uten å være student. De som er studenter løser noen obligatoriske innleveringer og leverer en mappe for vurdering. 

Det som står på denne siden er en utdyping av den teksten som du finner i studieplanen for faget, og er først og fremst beregnet på de som bruker nettstedet som studenter.

Digital kompetanse er sammensatt og kan knyttes til hvordan vi evner å bruke datamaskinen til en rekke praktiske formål, herunder en persons evner til å søke, finne og vurdere ulike typer informasjon på målbevisste måter, og bruke dette til selv å løse konkrete oppgaver. I dette faget tar vi utgangspunkt i at det å være digitalt kompetent også må inkludere evnen til å bruke og offentliggjøre informasjon, formidlet via ulike uttrykksformer. Dette er behov og kompetanser som blir særlig tydelige på nett.

Digital kompetanse forstås dermed som en grunnleggende kompetanse, men som vil kunne variere med situasjon, oppgave og personlige behov. 

Innledning

Studiet i digital kompetanse skal gi deg teoretisk og praktisk kompetanse, med hovedvekt på de konsekvenser og muligheter som Internett innebærer. 
Sudiet en innføring i relevant teori, aktuelle teknologier og praktiske arbeidsmåter. 

7,5 studiepoeng betyr at det er forventet at du skal bruke rundt 200 timer på studiet – noen vil bruke mer andre mindre, avhengig av kompetanse, ferdigheter og interesse. 
    
Du må selv sørge for at du har grunnleggende kunnskap om bruk av datamaskinen som arbeidsverktøy. Vi vil i liten grad kunne bistå deg med spørsmål knyttet til maskinens virkemåte. Samtidig forutsetter ikke studiet avanserte datakunnskaper, men du bør disponere en relativt ny datamaskin med rask internettilkopling. 

Studiets innhold

Studiet er delt inn i tre emneblokker, men det vil være innleveringsoppgavene som bestemmer fremdriften i studiet. De ulike emnene trekkes inn alt etter hvilke kunnskaps- og ferdighetsbehov oppgavene aktualiserer.

Digitale verktøy i praksis

Denne delen er i utgangspunktet beregnet som et rent selvstudium, men som student får du selvsagt veiledning knyttet til spesifikke problemstillinger som måtte oppstå.

 • Gjennomgang og vurdering av ulike IKT verktøy med tanke på konkrete anvendelser i læringsarbeid. Hovedfokus på samarbeid, samhandlig og  kommunikasjon.
 • Bruk av "web 2.0"-verktøy
 • Hvordan arbeide effektivt og målrettet på nett
  • arbeide alene
  • arbeide i samarbeid med andre
 • Personvern og kopirettigheter når en publiserer i det offentlige rom
 • Datakommunikasjon og sikkerhet.
 

IKT og digitale verktøy i et læringsperspektiv

Denne delen gir en teoretisk ramme for den praktiske tilnærmingen til verktøyene.

 • Hvordan påvirker digitale verktøy læringsmiljøet og det læringsarbeidet.
 • Hvilke muligheter og utfordringer innebærer IKT
 • IKT som redskap for individuell og kollektiv læring
 • I hvilken grad kan studenter være medskapere av faglig innhold.
 

Oppgaver og veiledning

De praktiske oppgavene definerer studiets fremdrift. Veileder vil svare på konkrete spørsmål, komme med innspill og hjelpe deg med konkrete problemer, men du er selv ansvarlig for fremdriften fram til innlevering. 

3. Læringsutbytte

Målene som beskrives nedenfor gjenspeiler at dette er et høgskolestudium. Dette sier noe om de formelle kravene som stilles. Samtidig kan dette formuleres litt "mykere": Det vi i praksis er ute etter er at dere kan bruke kunnskaper om faget til å si noe om hvorfor dere velger å løse ulike oppgaver på en bestemt måte, og knytte disse valgene til tema som dere finner i pensum.

Et mål med studiet er at du skal tilegne deg oppdaterte kunnskaper, som gjør deg bedre i stand til å identifisere og beskrive tekniske og didaktiske utfordringer knyttet til digital kompetanse på nett.
 • For å dokumentere at du har tilegnet deg denne kunnskapen, skal innleveringsoppgavene inneholde skriftlige redegjørelser for de praktiske og didaktiske valgene du gjør

I løpet av studiet skal du tilegne deg kunnskaper om digital kompetanse og kunne redegjøre for dette med et faglig begrepsapparat og et tilhørende teorigrunnlag
 • Du skal kunne anvende begreper og teorier, og konkret bruke dette til å forklare betydningen og innvirkningen av digital kompetanse i ulike sammenhenger. Det forventes at refleksjonsteksten, som leveres med vurderingmappen, tar opp i seg relevante deler av teoristoffet i faget.

Du skal kunne anvende den programvaren som blir anbefalt for studiet.
 • At du behersker det grunnleggende kontrolleres gjennom din redegjørelse for prosessen med de obligatoriske innleveringsoppgavene i studiet. 

Du skal kunne planlegge, produsere, og presentere et didaktisk opplegg som knytter digital kompetanse til opplæring / undervisning.
 • Du dokumenterer dette gjennom de ulike delene av vurderingsmappen.

Du bør kunne reflektere og gi en kritisk vurdering av egne og andres produksjoner, ved hjelp av et faglig begrepsapprat.

4. Arbeidsformer

Studiet legger vekt på å knytte forbindelser mellom praksis til teori, for på den måten å oppnå større forståelse for hvordan ulike forhold virker inn mot digital kompetanse som et samlende grep. 
    
Det aller meste av lærestoffet og det som publiseres av veiledere underveis i studiet vil ligge åpent tilgjengelig, også for de som ikke er tatt opp som studenter. Som student oppfordres du også til å publisere åpent, da ut fra et syn der det å håndtere en tilstedeværelse på nett anses som en sentral del av digital kompetanse.

5. Vurderingsformer

Obligatoriske arbeidskrav

Studiet inneholder i alt fire milepæler, definert av oppgavene. 
Dere får skriftlige tilbakemeldinger fra veiledere i forhold til de tre første innleveringene. Alle dine medstudenter vil kunne se de kommentarene som blir gitt. Dette for at alle skal kunne lære mest mulig av hverandre. Oppgave 1-3 skal være godkjent før du kan levere vurderingsmappen.

Eksamen / vurderingsmappe

Ved semesterets slutt leverer du en vurderingsmappe.

Tekstene som leveres i mappen forutsettes å inneholde en refleksjon omkring de teoretiske sidene av faget, men også en redegjørelse som er mer praktisk rettet og av mer beskrivende karakter. 

Eventuell ny eksamen leveres som bearbeidet mappe.

6. Pensumlitteratur

Informasjon om pensumlitteratur , materiell, oppgaver, analyseeksempler osv bli tilgjengelig gjennom studiets nettsted.