Innleveringer

Sist endret 1. august 2013

De obligatoriske innleveringene definerer studiets fremdrift. Veileder vil svare på konkrete spørsmål, komme med innspill og hjelpe de som er studenter underveis, men du er selv ansvarlig for fremdriften fram til innlevering. 

Som studenter kommer dere med ulik bagrunn og erfaringer, og dere har behov for digital kompetanse på forskjellige måter. De fleste av dere vil trolig arbeide med undervisning eller veiledning innenfor et eller flere fagfelt, noe som krever at formidlingen er tilpasset det aktuelle fagfeltet. Veilederne i faget Digital kompetanse kan imidlertid ikke fullt ut matche dere når det gjelder de spesiefikke didaktiske behovene på deres fagområder. Veiledernes styrke er i denne sammenhengen knyttet til digital kompetanse generelt.

Det er gjennom innleveringene at deres kompetanse på de enkelte fagfeltene møter den mer generelle, digitale kompetansen. For at veilderene skal kunne vurdere og bistå dere på best mulig måte, må innleveringene legges opp slik at de ikke blir for fagspesifikke. Dette blir dels bestemmende for hvordan innleveringene skal utformes. 

Innleveringene skal til sammen bygge opp under et konkret nettoppdrag, der du setter digital kompetanse settes inn i en praktisk sammenheng. Rammene for dette nettoppdraget skal komme fram til i dialog med veileder, og munne ut i en prosjektskisse. Hva dette faktisk kan innebære blir trolig klarere når du ser på eksemplelet på en prosjektskisse. Dette er linket opp fra Innleveringsoppgaven "Prosjektskisse".

Du leverer denne beskrivelsen som Innlevering 1. "Prosjektskisse", men les gjennom alle de fire punktene det er linket til nedenfor.

Obligatoriske innleveringer


Under hver obligatorisk innlevering vil du finne relevante veiledninger, samt linker til fagstoffet.

For oppgavene 1-3 gjelder det at du skal skrive en kort egenvurdering av hvilket utbytte du har hatt. 
  • Alt postes på din studentside, som du oppretter som en del av oppgave 1.
     
  • Oppgave 1 må være godkjent før du kan levere inn vurderingsmappen, med tilhørende refleksjonstekst. 
     
  • Innleveringsoppgavene 2 og 3 skal linkes til fra mappen.
     
  • I forbindelse med vurderingsmappen skal de skrives en faglig refleksjonstekst.

Omfang

Det er vanskelig å angi en bestemt ramme for hvor omfattende prosjektet deres skal være. Et nettoppdrag kan vær bare tekst og bilder, eller det kan inkludere mer komplekse medieelementer, som video og lyd. Video og lyd kan være arbeidskrevende, men kan også produseres kjapt. Rettesnoren i forhold til omfang blir dermed forventet tidsbuk. 

Studiet er på 7,5 studiepoeng, noe som tilsier en normert tidsbruk på totalt 200 timer. Her vil det åpenbart være individuelle forskjeller, men du kan dermed forvente å måtte bruke rundt halvparten av denne tiden på de obligatoriske innleveringene, inkludert refleksjonsteksten (se pkt 1-4, ovenfor). Den resterende tiden går med til å sette seg inn i pensum mm.