03. Auctions

Index:         

Alphen, Abraham van 1655-1721

Title:

Catalogus van een weêrgaloos cabinet, van buiten gemeene schoone goude en zilvere medailles, tot de historie der Nederlanden behoorende, mitzgaders van pausen, keisers, ... en andere voornaame vorsten van Europa, als meede van ... beroemde mannen, trouw en sterf-penningen &c. : ... verzameld door ... Abraham van Alphen ... : deese penningen zullen in 't openbaar verkogt worden door  Pieter de Hondt ... den 2. October an. 1724 ...

Published:

In 's Gravenhage : by Pieter de Hondt, 1724

 

Index:

Bijnkershoek van Hoogstraten, Adrianus van 1774-1827

Title:

Catalogus van eene uitstekende verzameling penningen en munten, met eenige boeken daartoe betrekkelijk, uitgemaakt hebbende het beroemde kabinet van ... A. van Bijnkershoek van Hoogstraten ... : welke verkocht zullen worden op Dingsdag den 16den October 1827, te Amsterdam, ten huize van de Wed. C.S. Roos ... door ... Jeronimo de Vries ...

Published:

[Amsterdam : s.n., 1827]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus der penningen en munten, noodmunten, ridderorden, leuzen, draagteekenen, enz. ... nagelaten door wijlen de Heeren W. Jamieson, Mr. G. L. Feijens, J. D. Landré en P. F. van der Wallen : publieke verkooping onder directie van ... G. Theod. Bom 24 Junij 1870 en volgende dagen ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1870]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus eener hoogstbelangrijke en kostbare algemeene muntverzameling, eener rijke collectie historiepenningen en noodmunten, alsmede van keurig zilveren antiek kinderspeelgoed …, munt- en penningkundige boeken, penningkasten, enz. : nagelaten door ... J.C. Noot ..., door ... W. Nagel ..., en door ... twee voorname verzamelaars : al hetwelk publiek zal worden verkocht door ... G. Theod. Bom ..., op Maandag, 12 October 1868  ..., te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1868]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus eener hoogstbelangrijke verzameling zeldzame penningen en munten, ..., munt- en penningkundige boeken, ... penning- en muntkasten, meerendeels nagelaten door ... Gerbrand Patijn, ... al hetwelk ... publiek zal worden verkocht, benevens eene ... verzameling ... leg- en strooipenningen, en noodmunten, bijeenverzameld door ... P. Verkade, en ... P.G. Callenfels, op Maandag, 5 Maart 1866 en volgende dagen, door ... G. Theod. Bom ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1866]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus van een hoogst belangrijk kabinet gouden, zilveren en andere uitmuntend wel bewaarde Nederlandsche munten, waarbij tevens zeldzame stukken voorkomen, betreffende Braband, Vlaanderen, Henegouwen, Namen, Luik, enz., antieke munten, Nederlandsch-historische gedenk- en legpenningen, noodmunten, vroedschaps- en gildepenningen, ridderorden en andere eereteekenen van verschillende rijken, vrijmetselaars-draagteekenen ... : al hetwelk publiek verkocht zal worden door ... G. Theod. Bom ... op Maandag, 19 December  1859, en volgende dagen ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1859]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus eener hoogst belangrijke verzameling zeldzame Nederlandsche en vreemde gedenk- en legpenningen, munten, nood-, belegerings-, revolutie- en gedachtenismunten, ... : gedeeltelijk nagelaten door ... M.E. Houck ... : al hetwelk publiek zal worden verkocht door ... G. Theod. Bom ... op Maandag  23 Maart 1863, en volgende  dagen ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1863]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus eener hoogst belangrijke ... verzameling gouden, zilveren en andere historische leg- en gedenkpenningen, vroedschaps-, gilde- en branspuitpenningen, eereteekenen  en schutterspenningen, vrijmetselaarspenningen en dito teekenen, alsmede eener kostbare collectie munten, noodmunten en penningen, betreffende het muntwezen ... : alhetwelk publiek verkocht zal worden door ... G. Theod. Bom, op Maandag, 26 Maart 1860, en volgende dagen ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1860]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus eener zeer uitgebreide verzameling van 2400 nummers gouden, zilveren en koperen leg- en strooipenningen, eenige historiepenningen en munten, eene uitmuntende collectie van  625 nummers nood-, belegerings-, gedachtenis- en revolutie-munten ... : alles bijeenverzameld ... door ... P. Verkade ... en tot heden bijgehouden door ... P.G. Callenfels ... : al hetwelk publiek zal worden verkocht door ... G. Theod. Bom ... op Maandag, 5 Maart 1866 ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1866]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus van twee zeer aanzienlijke verzamelingen gouden, zilveren, ... meest Nederlandsche munten, Nederlandsch-historische gedenk- en legpenningen, noodmunten, ridderorden, draag-, schutters- en prijspenningen, vrijmetselaars-, vroedschaps-, gilde-, brandspuit-, armenpenningen, religieuse draagteekenen ... nagelaten door een voornaam liefhebber : al hetwelk publiek verkocht zal worden door ... G. Theod. Bom ... op Maandag, den 26 April 1858, en volgende dagen ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1858]

 

Index:

Boonzajer, Cornelis Gerhardus 1788-1863

Title:

Catalogue du cabinet de médailles, jetons, monnoyes, pièces obsidionales, de nécessité, de révolution etc. ..., delaisé par feu Mr. Corneille Gérard Boonzajer ... : dont la vente publique aura lieu le Mardi 26 d'Octobre 1863 et jours suivants, à l'Hôtel, dit: de Doelen, à Gorinchem, par le ... M.F. Boonzajer ...

Published:

Gorinchem : H. Horneer, 1853

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Catalogue du cabinet de monnaies antiques et modernes, de me édailles et de la bibliothe èque numismatique, laisse és par ... Pierre Otton van der Chijs ... : vente publique Lundi 13 juin 1870 et jours suivants ..., a à Amsterdam, sous la direction du libraire G. Theod. Bom ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1870]

 

Index:

Christoffers, Coenraad

Title:

Catalogus van een uitmuntend kabinet van ... medailles, benevens eene groote verzameling van Nederlandsche historiepenningen, legpenningen, nood en andere munten, ... : zynde alles ... byeen verzameld door ... Coenraad Christoffers ... : al het welk publicq verkocht zal worden op Maandag den 15 May 1775 en volgende dagen ... door Bernardus de Bosch Jeronimusz en Willem Moller ...

Published:

Te Amsterdam : by d'erve H. Sligtenhorst en Pieter van Rees, [1775]

 

Index:

Croes, Franciscus Huijbertus 1803-1855

Title:

Catalogus van twee zeer belangrijke verzamelingen antieke en hedendaagsche gouden, zilveren en koperen penningen en munten ... zijnde de eerste nagelaten door... F.H. Croes : welke verkocht zullen worden ... den 19den Augustus 1856 ... te Amsterdam, door Cornelis François Rood, Gerrit de Vries Jz. en Willem Jodocus Matthias Engelberts ...

Published:

[Amsterdam : s.n., 1856]

 

Index:

Dyckhuysen, Andries

Title:

Catalogus van een uitmuntend fraay, en wel bewaard cabinet van silvere, en ook eenige goude medaljes, bestaande in een curieuse versameling, van ... gedenk- en leg-penningen ..., benevens eenige fraaye afbeeldingen en gedenk-penningen ..., als mede eenige kroon-, trouw- en strooy-penningen, en de voornaamste nood-munten en vroedschaps-penningen &c. ... : welke alle ... by publyke veylinge verkogt sullen worden te Leyden, ten huyse van Andries Dyckhuysen, ... op den 17 Maart, 1723

Published:

Tot Leyden : by Andries Dyckhuysen, [1723]

 

Index:

Esdré, Willem Carel 1758-

Title:

Catalogus van eene uitmuntende verzameling penningen, betreffende de stad Amsterdam, als ook eene uitmuntende verzameling van Nederlandsche en andere ... munten en noodmunten, van de vroegste tot op den tegenwoordigen tijd, benevens munt- en penningkundige boeken : ... nagelaten door ... Willem Carel Esdré : welke verkocht zullen worden te Amsterdam, op Dingsdag den 13den September 1842 ... door den notaris Mr. S. Dorper, ten overstaan van Jeronimo de Vries, Albertus Brondgesst, Engelbert Michael Engelberts

Published:

Amsterdam : [Dorper, 1842]

 

Index:

Gogel, Isaac Jan Alexander 1765-1821

Title:

Catalogus van twee zeer belangrijke en fraaije verzamelingen gouden, zilvere, bronzen en koperen penningen en munten, zoo antieke als hedendaagsche en vroedschapspenningen ... afkomstig uit de nalatenschap van ... J.J.A. Gogel ... benevens ... penningen betrekkelijk de boekdrukkunst, vroeger nagelaten door Jacobus Koning : al hetwelk verkocht zal worden ... den 9den October 1855 ... te Amsterdam door Cornelis François Roos, Gerrit de Vries Jz. en Willem Jodocus Matthias Engelberts ...

Published:

[Amsterdam : s.n.], 1855

 

Index:

Guerin, César Noel 1769-1790

Title:

Catalogus van een uytmuntend en extraordinaar geconserveerd kabinet van goude, zilvere en kopere medailles, legpenningen, noodmunten ... meest alle de historie van de Nederlanden betreffende, als meede veele met de afbeeldzels van voornaame mannen, ... ; in meer dan ... 50 jaaren ... by een verzameld, en naagelaten door den Heere J. B. : dewelke verkogt zullen worden op Woensdag den 24 April 1782 ...

Published:

Amsterdam : C.G. Guerin, [1782]

 

Index:

Holtzhey, Johann Georg 1726-1808

Title:

Catalogus van eene fraaije verzameling zoo van anticque als moderne medailles, legpenningen, munten, rariteiten, etc. : alles bijeen verzameld en nagelaten door wijlen den heere Johan George Holtzhey ... : alle welke ... publiek verkogt zullen worden, op Dingsdag, den 28sten maart 1809, en volgende dagen ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : by Hendrik Gartman ..., 1809

 

Index:

Kleynenbergh, Johannes

Title:

Catalogus van eene aanzienlijke ... verzameling van meest gouden en zilveren, doch ook andere gedenkpenningen en munten, nagelaten door ... J. Kleynenbergh, te Leiden : welke verkocht zal worden na de schilderijen, beelden en rariteiten, waarvan de verkooping begint  op den 19 Julij 1841

Published:

[Leiden : s.n., 1841]

 

Index:

Koning, J.

Title:

Catalogus van eene kostbare en bijna geheel volledige verzameling van ...  Nederlandsche historie-, gedenk-, leg- en rekenpenningen en noodmunten, beginnende met den jare 1400, en eindigende met 1809, mitsgaders eenige antieke Grieksche, Romeinsche en andere vreemde penningen en munten ... : al het welk ... verkocht zal worden op Woensdag, den 5den September, 1810, en volgende dagen ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij J. Koning, [1810]

 

Index:

Koning, J.

Title:

Catalogus van eene uitmuntende verzameling Latynsche, Fransche, Italiaansche, Engelsche, Hoog- en Nederduitsche boeken ..., wijders teekeningen, prenten, platte gronden en landkaarten : al hetwelk ... verkocht zal worden op Maandag, den 3den September, 1810. en volgende dagen ..., te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij J. Koning, [1810]

 

Index:

Langerak, Johannes Arnoldus

Title:

Catalogus van een uytmuntent cabinet, bestaande uyt veele welbewaarde en alle origineele zilvere ... medailles, dewelke tot de Nederlandse historie behooren, zyn aanvang neemende met het jaar 1479. en vervolgens gecontinueerd tot den jaaren 1722, ... : alle dese penningen zullen by openbare veylinge verkogt werden binnen Leyden ten huyse van Joh. Arnold Langerak, op Maandag den 8. Maart 1723 ...

Published:

Te Leyden : by Joh. Arnold. Langerak, 1723

 

Index:

Lormier, Willem 1682-1758

Title:

Catalogus van een vorstelyk cabinet goude en zilvre moderne medailles, beginnende van den jaare 1415. en eyndigende met den jaare 1748., alle geschikt naar de beschryvinge van dezelve gedaan, door de Heeren F. van Mieris en Mr. G. van Loon : ... by een verzaameld en naargelaaten door ... Willem Lormier : welke verkogt zullen werden in s'Hage, 1ste October 1759. en volgende dagen

Published:

['s Hage : s.n., 1759]

 

Index:

Mul, Thade

Title:

Catalogus van een zeer uitmuntend cabinet zilvere moderne medailles, voor het grootste gedeelte behoorende tot de Nederlandsche historie : alle ... by een vergadert, en naargelaten door Thade Mul : dewelk verkogt zullen werden ten huyze van de Wed. Sal. Schouten en zoon ... den 13 May 1755. en volgende dagen

Published:

Te Amsterdam : by de Wed. Sal. Schouten en zoon, [1755]

 

Index:

Munnicks van Cleeff, Gerard 1796-1860

Title:

Catalogus van het hoogst belangrijke en beroemde kabinet van historische leg- en gedenkpenningen, vroedschaps-, presentie-, toegangs-, gilde- en brandspuitpenningen, armen- en broodloodjes, schutterspenningen, blazoenen, draag- en onderscheidingsteekenen, prijspenningen, beloonings-, vrijmetselaarspenningen, enz., munten, nood-, belegerings-, revolutie- en gedachtenismunten, geheel en alleen nagelaten door Dr. G. Munnicks van Cleeff ... : al hetwelk publiek verkocht zal worden door ... G. Theod. Bom ... op Maandag 18 Februarij 1861, en volgende dagen ... te Amsterdam

Published:

Amsterdam : G. Theod. Bom, [1861]

 

Index:

Muntendam, Johannes 1796-1859

Title:

Catalogus van eene zeer belangrijke verzameling gouden, zilveren, bronzen, enz. gedenkpenningen ... leg- en strooipenningen, benevens eenige munten : nagelaten door ... Johannes Muntendam ... : welke verkocht zullen worden op Dingsdag 19 November 1861 en volgende dagen ten huize van C.F. Roos, Gerrit de Vries Jzn. en Willem Jodocus Matthias Engelberts ...

Published:

[Amsterdam : s.n., 1861]

 

Index:

Orden, Gerrit van 1774-1854

Title:

Catalogus van het zeer belangrijke en uitgebreide kabinet Nederlandsche historie- en andere gedenkpenningen, benevens eene ... verzameling penningkundige boeken ... : alles bijëenverzameld en nagelaten door ... G. van Orden ... : welke verzameling zal verkocht worden op Maandag den 6den November 1854 en volgende dagen ... ten huize van C.F. Roos ... te Amsterdam, door Cornelis François Roos, Gerrit de Vries Jz. en Willem Joducus Mattheus Engelberts ...

Published:

Amsterdam : W. Willems, [1854]

 

Index:

Posthumus, Jacob

Title:

Catalogus van fraaije gouden, zilveren en koperen penningen en munten, gedeeltelijk nagelaten bij ... Jacob Posthumus Pietersz. : hetwelk met en benevens eene zeer uitmuntende verzameling teekeningen, en een zeer uitgebreid kabinet prenten, verkocht zal worden op Maandag, den 4den December 1820 ..., door de makelaars: Jeronimo de Vries ...

Published:

Amsterdam : B.J. Crajenschot, [1820]

 

Index:

Santen, Pieter van

Title:

Catalogus van eene uitstekende verzameling gedenkpenningen, alsmede eene belangrijke collectie Nederlandsche, provinciale en andere munten, penning- of muntkastjes en penningkundige boeken, ... nagelaten door den heer Pieter van Santen : al hetwelk verkocht zal worden te Amsterdam, ... den 12 Maart en volgende dagen ...door Jeronimo de Vries, Albertus Brondgeest en Cornelis François Roos ...

Published:

[Amsterdam : Tjasink, 1849]

 

Index:

Scott, Balthasar 1672-1741

Title:

Catalogus van een zeer uytmuntend cabinet van goude en silvere medailles : alles by een versaemelt ... door ... Balthasar Scott ... : beginnende met het jaar 1414. en eindigend met 1736, meest behoorende tot de Nederlandsche historie ... : welke publiek ... verkogt zullen worden, in Amsterdam by Harmanus Dreesing ... op Maandag den 4den Octob. 1745. ... en volgende dagen ...

Published:

Amsterdam : [Martinus Holtzhey, 1745]

 

Index:

Smidt van Gelder, Pieter 1762-1842

Title:

Catalogus van het penning- en muntkabinet nagelaten door den wel-edelen heer P. Smidt van Gelder te Zaandam. Dl. I

Published:

Amsterdam : Frederik Muller, 1846

 

Index:

Smidt van Gelder, Pieter 1762-1842

Title:

Catalogus van het penning- en muntkabinet nagelaten door den wel-edelen heer P. Smidt van Gelder te Zaandam. Dl. II

Published:

Amsterdam : Frederik Muller, 1846

 

Index:

Snabel, Hieronymus Wilhelmus

Title:

Copiosissisimus thesaurus numismatum, rarissimorum tam aureorum, argenteorum, quam æneorum omnis magnitudinis, prout eum multo judicio & assiduo labore colligit : plurimum reverendus & doctissimus vir, D. Hieronimus Guilielmus Snabelius ... : quorum auctio habebitur in officina Theodori Haak, ad diem 23 Aprilis 1711

Published:

Lugduni Batavorum : apud Theodorum Haak, [1711]

 

Index:

Sypesteyn, Cornelis Ascannius van 1694-1744

Title:

Catalogus van een zeer uitmuntend cabinet met goude, zilvere, kopere en andere medailles, voor het grootste gedeelte behoorende tot de Nederlandsche historien, mitsgaders een fraye verzameling rariteiten, ... : alles by een verzamelt en nagelaten door ... Cornelis Ascanius van Sypesteyn ... : welke verkogt zullen worden te Haerlem ... op Maandag den 22 Februari 1745 en volgende dagen, door J. Bosch ...

Published:

Te Haerlem : by J. Bosch, [1745]

 

Index:

Swellengrebel, W.M.

Title:

Catalogus van een belangrijk en bij uitstek fraai kabinet van gouden, zilveren en koperen penningen en munten, van de XVe eeuw tot op den tegenwoordige tijd ..., alles nagelaten bij ... W.M. Swellengrebel : hetwelk verkocht zal worden ... 22sten April 1844 ... te Amsterdam ..., door Jeronimo de Vries, Albertus Brondgesst, Cornelis François Roos en Willem Jodocus Engelberts ...

Published:

Amsterdam : G. Lamberts, [1844]

 

Index:

Verkade, Pieter 1767-1848

Title:

Catalogus van het uitmuntende en alom beroemde munt-kabinet, nagelaten ... door Pieter Verkade ..., bevattende Nederlandsche munten van 1576 tot dezen tijd ... voorts nog oudere Nederlandsche, en zoo oude als moderne munten van onderscheidene rijken, alsmede eene keurige verzameling Nederlandsche historie-penningen, vroedschaps-, gilden-, toegangs- en armenpeningen, enz., benevens een aantal munt- en penningboeken ... : al hetwelk verkocht zal worden op Maandag den 26sten Februarij 1849 en volgende dagen, te Amsterdam ... door Jeronimo de Vries, Albertus Brondgeest en Cornelis François Roos ...

Published:

[Amsterdam : s.n., 1849]

 

Index:

Voute, Jan Jacob

Title:

Catalogus van eene voortreffelijke verzameling gedenkpenningen betrekkelijk de algemeene geschiedenis en de stad Amsterdam, zeldzame nood- en hulp-munten, alsmede eene belangrijke collectie Nederlandsche, provinciale en andere munten, penningkasten en penningkundige boeken, alleenlijk nagelaten door ... Jan Jacob Voute ... : al hetwelk verkocht zal worden te Amsterdam, op Maandag den 4den Maart 1844 en volgende dagen, ... ten overstaan van Jeronimo de Vries ...

Published:

Amsterdam : Marlof & Zoon, [1844]

 

Index:

Vries, Jeronimo de 1776-1853

Title:

Catalogus van eene fraaije verzameling gouden, zilveren en koperen antieke en moderne penningen en munten : welke verkocht zal worden op Maandag, den 9den December 1833 ..., te Amsterdam ..., door de makelaars: Jeronimo de Vries, Albertus Brondgeest, Engelbert Michael Engelberts en Cornelis François Roos ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Lamberts, [1833]

 

Index:

Vries, Jeronimo de 1776-1853

Title:

Catalogus van het zeer belangrijke en uitgebreide kabinet Grieksche, Romeinsche, algemeene- en Nederlandsche historie- en andere gedenkpenningen, benevens eene uitmuntende verzameling penningkundige boeken, penningkasten, enz. : alles ... bijeenverzameld door ... Jeronimo de Vries ... : alle welke verkocht zullen worden op Maandag den 23sten Januarij 1854 en volgende dagen ... ten huize van C.F. Roos ... te Amsterdam, door Cornelis François Roos, Johannes Albertus Brondgeest en Gerrit de Vries Jz. ....

Published:

[Amsterdam : s.n.], 1854