Digitale elevar


Digitale elevar er ein nettstad utvikla for elevar i den videregåande skolen i Hordaland fylkeskommune. Her finn du ein oversikt over kva som bør vera ein del av elevane sin digitale kompetanse. Nettstaden inneheld også digitale ressurser du kan bruke for å tileigne deg denne kompetansen, t.d. opplæringsfilmar og rettleiingar. Dessutan er det ein oversikt over  program/verktøy som kan vere nyttige og relevante i enkelte fag i tillegg til digital grunnkompetanse. 


Vi har også laga kurs og planer  for læraren. Her er  opplæringsplan for elevane, kartleggingsprøve og opplegg for IKT-opplæring ved skolestart. 

Digitale elevar:
  • har kunnskap om lover og regler
  • har gode normer for oppførsel
  • forstår kva ytringsfridom inneber
  • surfar sikkert og trygt
  • er kritisk til kommersielle interesser
  • har digital dømmekraft
  • viser leiarskap for eit digitalt borgerskap