Hankkeessa kehitetään teknologisten välineiden ja sosiaalisen median käyttöä oppimistavoitteiden läpi tavalla, joka mahdollistaa innovatiivisuuden ja luovuuden oppimistapahtumassa. Oppimisympäristön halutaan perustuvan sellaisiin sosiaalisen median ympäristöihin, joiden hyödyntäminen on avointa kaikissa kouluympäristöissä ja joiden käyttö on luontevaa oppilaille, opiskelijoille ja opettajille.

Pedagogiset tavoitteet ulottuvat sekä steinerpedagogiikan että yleisesti opetusmetodien rikastamiseen virtuaalisten oppimisympäristöjen avulla, jotka mahdollistavat oppimisprosessin tapahtuvan ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä mahdollistaa työskentelyä yhdessä yli ainerajojen ja opiskelijoiden jopa kansainvälisessä yhteistyössä syntyvän tieto-, kulttuuri- ja osaamispääoman jakamisen ja edelleenhyödyntämisen omassa oppimisessaan.

Steinerpedagogiikka perustuu eri aistien ja ajattelun luovaan yhdistämiseen, ja se siten tarjoaa ainutlaatuisen lähtökohdan kehityshankkeelle. Steinerpedagogiikkaa ei ole tarkoitus muuttaa, vain tapoja tehdä sitä. Digitaaliset materiaalit ja ympäristöt tukevat nykyisen pedagogiikan mukaista oppimista.

Luokkien laitteita ja kalusteita uusitaan niin, että luokat olisivat avoimia ja vapaasti käytettävissä. Oppijat voivat käyttää myös omia laitteitaan koulun langattomassa verkossa. 

Tulokset ovat vapaasti kaikkien jatkokehitettävissä ja hyödynnettävissä.