Trang chủ‎ > ‎

Bản nhận xét cá nhân

Tải về

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC CÖÛU LONG

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHỦ NGHÓA VIEÄT NAM

                     Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

 
 Vónh Long, ngaøy      thaùng       naêm 

 

 

 

 

BẢN NHẬN XÉT CÁ NHÂN

Xét tái ký hợp đồng lao động và tăng lương

  

 

 


1. Họ và Tên:………………………………………… Nam (Nữ)………………………

2. Ngày, tháng, năm, sinh………………………………Nơi sinh………………………

3. Chức danh…………………………………Chức vụ (nếu có)…………………….....

4. Đơn vị công tác……………………………………………………………………….

5. Trình độ chuyên môn (Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sĩ)……………………………………

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

6. Thời gian công tác chính thức tại trường …………………………………………….

7. Thời hạn tái ký HĐLĐ và tăng lương…………………...............................................

8. Mức lương hiện lãnh (hệ số lương, hệ số phụ cấp, PC kiêm nhiệm, PC chức vụ)……

…………………………………………………………………………………………...

9. Bồi dưỡng nâng cao trình độ:

    9.1 Tự bồi dưỡng, đơn vị bồi dưỡng………………………………………………….

    9.2 Ngắn hạn, dài hạn…………………………………………………………………

10. Quyết định cử đi học (số, ngày, tháng, năm)………………………………………...

     10.1 Thời gian học, hình thức học, nơi học…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

10.2     Gia hạn (thời gian, lý do)……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………...

11. Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):

    11.1 Khen thưởng:…………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

    11.2 Kỷ luật:…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

12. Nhiệm vụ được lãnh đạo Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm phân công (Trong 03 năm xét tăng lương và tái ký hợp đồng lao động)

              Đối với Giảng viên

   12.1  Phân công môn giảng dạy, số tiết, hướng dẫn sinh viên, kiêm nhiệm (nếu có)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

            Đối với cán bộ, nhân viên

 12.2  Phân công công việc, kiêm nhiệm (nếu có)……………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

13  Nghiên cứu khoa học………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

14. Tham gia hoạt động xã hội (Đảng, Đoàn, Công đoàn, văn thể mỹ)…………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

15. Tự đánh giá

          Ưu điểm:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

         Khuyết điểm………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...

 NHẬN XÉT LÃNH ĐẠO

ĐƠN VỊ

 

 

 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 
…………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

 

 

Phụ chú: Lãnh đạo đơn vị cần nhận xét về công việc thực hiện, nhận xét về ưu, khuyết điểm, đồng ý/ không đồng ý tái  ký hợp đồng lao động và tăng lương. 

 

 
 

 

Comments