LỚP 9‎ > ‎

Đề, đáp án kì thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 cấp tỉnh năm học 2010-2011

đăng 06:18, 21 thg 12, 2011 bởi Lê Văn Lương   [ đã cập nhật 19:53, 4 thg 1, 2012 ]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HOÁ

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

Sè b¸o danh

…………….

 

 
 

 

 


KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

Năm học  2009 - 2010

 

Môn thi: Lịch sử

Lớp 9 THCS

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 24/ 03/ 2010

      Đề thi có 05 câu, gồm 01 trang

 

 

                                          

I. LỊCH SỬ VIỆT NAM (12, 0 điểm).

Câu 1 (6, 0 điểm).

Lãnh tụ Nguyễn ÁI Quốc đã có vai trò như­ thế nào đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 2 (6, 0 điểm).

Nêu chủ trương, biện pháp của Đảng và Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng trong thời gian trước và sau ngày 6/3/1946.

 

II. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6, 0 điểm).

Câu 3 (3, 0 điểm)

Chứng minh từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, “một chương mới đã mở ra

trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”.

Câu 4 (3, 0 điểm)

Nêu khái quát những nét lớn về chính sách đối ngoại của Mĩ từ 1945 – 2000.

 

III. LỊCH SỬ ĐỊA PH­ƯƠNG (2, 0 điểm)

Câu 5 (2, 0 điểm)

Đặc điểm, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần V­ương ở Thanh Hoá.

 

 

 

 

……………………………….Hết……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HOÁ

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC

SINH GIỎI CẤP TỈNH

Năm học  2009 - 2010

Môn thi: Lịch sử

Lớp: 9 THCS

Hướng dẫn này có 03 trang

 

Câu

Nội dung cơ bản

Điểm

1

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào đối với  việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

6,0

Sau khi tìm được con đường cứu nước NAQ đã tích cực chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

 

 

a. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức…

 3,5

* Ở Pháp:

 

 

1,0

- Sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari (1921) lập ra báo Người cùng khổ  Viết nhiều sách báo khác … đặc biệt là cuốn “Bản án chế độ thực dân Pháp” …    (Phải nêu được tác dụng của việc tuyên truyền bằng sách báo)

* Ở Liên Xô:

 

 

1,0

- Tham dự một số Hội nghị, Đại hội quốc tế … Đặc biệt là Đại hội lần thứ V QTCS (1924) … Học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và Đảng Cộng sản Liên Xô…(Nhận xét về những hoạt động này, nêu tác dụng)

* Thời gian ở Trung Quốc:

 

 

1,0

 

 

0,5

- Sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6 -1925), mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ … Cho xuất bản báo Thanh niên …, tác phẩm “Đường cách mệnh” (1927) …

- Phát triển Hội VNCMTN về trong nước … làm cho phong trào cách mạng trong nước phát triển mạnh …

NAQ đã truyên bá và chuẩn bị trực tiếp về tư tưởngN, chính trị, tổ chức để tiến tới thành lập Đảng      

b. Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng

 

1,5

- Khái quát hoàn cảnh dẫn đến hội nghị … Nội dung … Kết quả của hội nghị thành lập Đảng …

c. Nguyễn Ái Quốc soạn thảo “Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt”

 

1,0

- Nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng …

-  Kết luận NAQ là người chuẩn bị và trực tiếp sáng lập ra ĐCSVN.

2

Nêu chủ trương, biện pháp của Đảng và Chính phủ ta đối với Pháp và Tưởng trong thời gian trước và sau ngày 6-3-1946.

6,0

a. Chủ trương, biện pháp của Đảng và Chính phủ trước 6 – 3 – 1946 .

3,0

- Âm mưu của Pháp và Tưởng (Trung Hoa Dân quốc) đối với cách mạng nước ta: Âm mưu của Pháp muốn mở rộng vùng chiếm đóng và xâm chiếm nước ta một lần nữa … Âm mưu của Tưởng muốn lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai …

 

0,5

- Chủ trương, biện pháp của Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ Tịch:

Tạm hoà hoãn với quân Tưởng ở miền BắcT, tập trung lực lượng kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ … Phân hoá lực lượng thù địch … mềm dẻo linh hoạt …

 

0,5

- Kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ …cuộc chiến đấu của quân và dân Sài Gòn – Chợ Lớn … (nêu các biện pháp và kết quả) … Cuộc chiến đấu của nhân dân Nam Bộ, Nam Trung Bộ.

 

0,5

- Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ Tịch đã phát động toàn quốc ủng hộ nhân dân Nam Bộ kháng chiến … tích cực chuẩn bị đối phó với âm mưu của Pháp, mở rộng chiến tranh ra cả nước … Nhân dân cả nước sát cánh cùng nhân dân Nam Bộ kháng chiến …

 

0,5

- Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn tay sai phản cách mạng ở miền Bắc: chủ trương của ta là tạm hoà hoãn với Tưởng Giới Thạch, nhân nhượng cho chúng một số quyền lợi như: nhượng 70 ghế trong Quốc hội, 4 ghế Bộ trưởng trong chính phủ … cung cấp một phần lương thực, thực phẩm cho quân đội Tưởng … Chính phủ ban hành một số sắc lệnh nhằm trấn áp bọn phản cách mạng.

 

 

0,5

- Ý nghĩa, tác dụng: Tránh đụng với nhiều kẻ thù, lại phân hoá được chúng, hoà với Tưởng ở miền Bắc để tập trung kháng chiến chống Pháp ở miền Nam …

 

0,5

b. Chủ trương, biện pháp… từ ngày 6/3/1946 đến cuối năm 1946

2,5

- Khái quát hoàn cảnh dẫn đến chủ trương ta hoà hoãn với Pháp …

0,5

- Chủ trương của Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ Tịch: tạm hoà với Pháp để đuổi 20 vạn quân Tưởng về nước ….

 0,5

- Biện pháp: ta kí với Pháp bản Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 với nội dung:

+ Pháp công nhận cho Việt Nam là một quốc gia tự do …

+ Ta đồng ý cho 15 000 quân Pháp vào miền Bắc làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật …

+ Hai bên tạm ngừng bắn ở Nam Bộ …

1,0

- Kí Tạm ước ngày 14/9/1946 với Pháp.

  Ta nhượng bộ cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế, văn hoá ở Việt Nam ….

0,5

c. Ý nghĩa :

Thiện chí hoà bình của ta... tránh được tổn thất do phải xung đột với nhièu

kẻ thù cùng một lúc … có thời gian hoà hoãn để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài … 

 

0,5

3

Chứng minh từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, “ một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”.

3,0

- Trước nh ững năm 90 quan hệ giữa các nước ĐNA với 3 nước Đông Dương rất phức tạp  lúc căng thẳng và đối đầu.

0,5

- Sau chiến tranh lạnh và vấn đề Campuchia được giải quyết tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt. Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức này. Từ ASEAN 6 phát triển thành ASEAN 10    (1992, VN  và  Lào chính thức tham gia  Hiệp ước  Bali, 1995 VN  chính thức gia nhập và trở thành thành viên thứ 7 của  ASEAN, 1997 Lào, Mianma gia nhập tổ chức này; 4-1999 CPC  được kết nạp).

1,25

 - Trên cơ sở một tổ chức thống nhất, ASEAN  chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực  ĐNA  hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh.  Để đạt được mục tiêu này, 1992 ASEAN  quyết định biến  ĐNA  thành một khu vực mậu dịch tự do trong vòng 10 đến 15 năm. 1994, ASEAN  lập diễn đàn khu vực.

1,25

4

 

Nêu khái quát những nét lớn về chính sách đối ngoại của Mĩ từ 1945 – 2000

3,0

a. Chính sách đối ngoại của Mĩ từ 1945 đến 1991

2,0

Mĩ đề ra và thực hiện “chiến lược toàn cầu”

 

+ Mục tiêu “chiến lược toàn cầu” của Mĩ: Đẩy lùi tiến tới tiêu diệt chủ nghĩa xã hội trên thế giới; đẩy lùi phong trào giảI phóng dân tộc; khống chế các nước tư bản đồng minh, tiến tới thống trị thế giới.

0,75

+ Biện pháp: Lập các khối quân sự, liên minh quân sự, xây dung các căn cứ quân sự trên khắp thế giới; gây ra nhiều cuộc chiến tranh xâm lược hoặc can thiệp quân sự vào nhiều nước …

0,75

+ Tuy đã giành được một số thắng lợi, nhưng Mĩ cũng vấp phải nhiều thất bại nặng nề, tiêu biểu là thất bại của Mĩ ở Việt Nam …

0,5

b. Chíng sách đối ngoại của Mĩ từ 1991 – 2000

1,0

+ Từ sau CTTG thứ hai Mĩ vẫn thực hiện chính sách đối ngoại dựa trên thực lực về sự vượt trội về kinh tế, khoa học – kỹ thuật và quân sự để xác lập trật tự thế giới “đơn cực” do Mĩ hoàn toàn chi phối và khống chế thế giới …

0,5

+ Nhưng tham vọng của Mĩ khó có thể áp đặt được thế giới “một cực” …

 Nhiệm vụ chống khủng bố đang chi phối chính sách đối ngoại của Mĩ ở thế kỷ XXI.

0,5

 

5

   Đặc điểm, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần vương Thanh Hoá

2,0

a. Đặc điểm.

1,25

- Nổ ra sớm, kéo dài liên tục, diễn ra trên diện rộng …

0,25

- Thể hiện tinh thần yêu nước ý chí chiến đấu kiên cường, sức mạnh đoàn kết

Hùng hậu của các dân tộc trong tỉnh …

0,25

- Lãnh đạo phong trào là những sĩ phu, văn thân hoặc là thổ ty lãnh đạo, thậm chí có người là nông dân …

0,25

- Phong trào đã biết dựa chắc vào dân và khai thác triệt để yếu tố “ địa lợi”,

“nhân hoà”“

0,25

- Phong trào Cần vương ở Thanh Hoá cuối cùng đều bị thất bại …

0,25

b. Ýnghĩa.

0,75

- Thanh Hoá là một trung tâm của phong trào Cần vương …

0,25

- Thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân Thanh Hoá….

0,25

- Là niềm cổ vũ lớn lao cho lớp người sau tiến lên trªn con ®­êng ®Êu tranh

 chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­îc…

0,25

 

Comments