GIỎI HUYỆN

NGÂN HÀNG ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG - HUYỆN MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2011-2012

đăng 17:30, 13 thg 12, 2011 bởi Lê Văn Lương   [ đã cập nhật 05:52, 31 thg 12, 2011 ]

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 1

 

MÔN THI: LỊCH SỬ

                                                 (Thời gian làm bài 150 p)

         I. Lịch sử thế giới (8,0 điểm)

          Câu 1: (4,0 điểm) 

          Hoàn cảnh ra đời? Quá trình hoạt động của tổ chức Quốc tế thứ hai? Vì sao Quốc tế thứ hai tan rã?

Câu 2: (4,0 điểm) 

Trình bày nét khác biệt cơ bản về mục tiêu, nhiệm vụ giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi  với khu vực Mỹ la tinh? Tại sao lại có sự khác biệt đó?

          II. Lịch sử Việt Nam (10,0 điểm)

Câu 3: (4,0 điểm) 

Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung của  Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930)? Ý nghĩa của việc thành lập Đảng?

 Câu 4: (6,0 điểm)

 Vì sao nói: Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945) đã nổ ra trong điều kiện thời cơ “Ngàn năm có một” ? Bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám?

III. Lịch sử địa phương (2,0 điểm)

Câu 5: (2,0 điểm)

Thủa sinh thời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Chúng ta có quyền tự hào về những anh hùng dân tộc như Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…”

Trong những vị anh hùng nêu trên ai là người Thanh Hoá? Hãy nêu công lao của họ? Từ đó viết cảm nghỉ về con người và truyền thống lịch sử xứ Thanh.

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 2

 

MÔN THI: LỊCH SỬ

                                               (Thời gian làm bài 150 p)

 

          I. Lịch sử thế giới (8,0 điểm)

          Câu 1: (4,0 điểm) 

Cách mạng tư sản thời cận đại có những hình thức nào ? Mỗi hình thức hãy kể tên, thời gian  2  cuộc cách mạng tư sản?

Câu 2: (4,0 điểm) 

Hoàn thiện bảng sau:

Tên tổ chức

(viết tắt)

Năm thành lập

Mục đích

SEV

 

 

ASEAN

 

 

UN

 

 

           II. Lịch sử Việt Nam (10,0 điểm)

Câu 3: (6,0 điểm) 

Vì sao nói: Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945) đã nổ ra trong điều kiện thời cơ “Ngàn năm có một” ? Bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám?

Câu 4: (4,0 điểm) 

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta.

 

 III. Lịch sử địa phương (2 điểm)

Câu 5: (2 điểm)

Nªu hiÓu biÕt cña em vÒ Hµ V¨n Mao?

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 3

 

MÔN THI: LỊCH SỬ

                                                  (Thời gian làm bài 150 p)

 

          I. Lịch sử thế giới (8,0 điểm)

          Câu 2: (3,5 điểm)

Hãy nêu những biến đổi của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai? Biến đổi nào lớn nhất? Vì sao?

Câu 3: (4,5 điểm)

Sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai? Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế đó?

 

          II. Lịch sử Việt Nam (10,0 điểm)

Câu 3: (6,0 điểm) 

Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp mới ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đối với cách mạng giải phóng dân tộc như thế nào? Vì sao họ lại có thái  độ như vậy?

 Câu 4: (40 điểm)

Trình bày hoàn cảnh ra đời, nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930)? Ý nghĩa của việc thành lập Đảng?

 

III. Lịch sử địa phương (2,0 điểm)

Câu 5: (2,0 điểm)

Trong phong trào Cần Vương chống Pháp (1885 - 1896), Thanh Hoá có  những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nào? Hãy lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa đó theo nội dung: Tên cuộc khởi nghĩa, thời gian tồn tại, người lãnh đạo, địa bàn hoạt động?

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 4

 

MÔN THI: LỊCH SỬ

                                                  (Thời gian làm bài 150 p)

 

          I. Lịch sử thế giới (8,0 điểm)

       

           Câu 1: (4,0 điểm) 

          Nêu những thành tựu nổi bật của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX?  Ý nghĩa lịch sử?

Câu 5: (4,0 điểm)  

Chính sách đối ngoại của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000?

                                                    

          II. Lịch sử Việt Nam (10,0 điểm)

 

Câu 3: (4,0 điểm) 

Hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương? Cuộc khởi nghĩa nào là tiêu biểu nhất? Vì sao?

Câu 4: (6,0 điểm)

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám (1945)? Bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám?

 

III. Lịch sử địa phương (2,0 điểm)

 

Câu 5: (2,0 điểm)

Nêu hiểu biết của Anh (chị) về Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 5

 

MÔN THI: LỊCH SỬ

                                                (Thời gian làm bài 150 p)

 

          I. Lịch sử thế giới (8,0 điểm)

          Câu 1: (4,0 điểm) 

Vì sao Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá một sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga và lịch sử nhân loại đầu thế kỉ XX?

 

Câu 2: (4,0 điểm) 

          Nêu hoàn cảnh ra đời, nguyên tắc hoạt động  của tổ chức ASEAN? Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi ra nhập tổ chức ASEAN?

        

          II. Lịch sử Việt Nam (10,0 điểm)

Câu 3: (4,0 điểm) 

Nội dung chính của Luận cương chính trị tháng 10/1930? So với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng thì Luận cương chính trị tháng 10/1930 có hạn chế gì?

 

          Câu 4: (6,0 điểm)

Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian từ 1920 đến 1930? Đánh giá sự đóng góp của những hoạt động đó đối với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam trong thời gian này?

III. Lịch sử địa phương (2,0 điểm)

Câu 5: (2,0 điểm)

 

Quá trình thành lập và kết thúc của vương triều Hồ?

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 6

 

MÔN THI: LỊCH SỬ

                                                 (Thời gian làm bài 150 p)

           I. Lịch sử thế giới (10,0 điểm)

          Câu 1 (2,0 điểm).

Lập bảng so sánh giữa cách mạng tư sản và cách mạng vô sản theo nội dung: Đối  tượng cách mạng, động lực cách mạng, giai cấp lãnh  đạo, mục đích cách mạng và xu hướng phát triển.

Câu 2 (3,0 điểm):

Anh (Chị) hãy chọn 5 sự kiện lịch sử thế giới tiêu biểu từ 1917 đến năm 1945 và nêu lý do khi chọn 5 sự kiện đó.

Câu 3 (5,0 điểm).

Thành tựu và vai trò của  cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

          II. Lịch sử Việt Nam (8,0 điểm)

Câu 4 (6,0 điểm)

Trình bày khái quát những hoạt động của Nguyễn Tất Thành (Sau đổi thành tên Nguyễn Ái Quốc) từ năm 1911 - 1925.

Anh (Chị) có suy nghĩ gì về giá trị của những hoạt động đó đối với cách mạng Việt Nam.

Câu 5 (2,0 điểm)

Sự kiện ngày 02/09/1945 có giá trị gì đối với lịch sử nước ta?

III. Lịch sử địa phương (2,0 điểm)

Câu 6 ( 2,0 điểm)

Anh (Chị) hãy nêu đặc điểm của phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân  Thanh Hóa  cuối thế kỷ XIX?

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 7

 

MÔN THI: LỊCH SỬ

                                                 (Thời gian làm bài 150 p)

 

          I. Lịch sử thế giới (7,0 điểm)

          Câu 1 ( 2,0 điểm )

            Anh chị hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu?

Câu 2 ( 5,0 điểm )

Qua các cuộc cách mạng tư sản ở các thế kỷ XVII, XVIII. Anh (Chị) hãy nêu đặc  trưng cơ bản của cách mạng tư sản? So sánh cách mạng tư sản  Anh và cách mạng tư sản Pháp (1789)?

          II. Lịch sử Việt Nam (11,0 điểm)

Câu 3 ( 5,0 điểm )

Từ hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11-1939) đến hội nghi Trung ương lần thứ 8 (5-1941), Đảng ta đã đề ra và hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam thời kỳ 1939 - 1945 như thế nào ?

Câu 4 ( 6,0 điểm )

 Anh chị hãy làm rõ công lao của  Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1920 đến năm 1945. Theo Anh chị công lao nào lớn nhất?

           III. Lịch sử địa phương (2,0 điểm)

Câu 5: (2,0 điểm)

 

a) Đồng chí hãy cho biết một số tấm gương tiêu biểu về con người xứ Thanh tại các thời điểm: Thế kỷ III và thế kỷ XV?

b) Nêu những đóng góp của Thanh Hóa trong phong trào Cần Vương?

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 8

 

MÔN THI: LỊCH SỬ

                                                 (Thời gian làm bài 150 p)

 

          I. Lịch sử thế giới (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

            Vì sao nói rằng từ những năm 30 của thế kỷ XIX giai cấp vô sản bước lên vũ đài lịch sử với tư cách là một lực lượng xã hội độc lập? Trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu của phong trào công nhân thời kì này?

Câu 2 (4,0 điểm)

            Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN. Vì sao nói sự ra đời  của ASEAN đã mở ra một chương mới trong lịch sử các nước Đông Nam  Á?       

          II. Lịch sử Việt Nam (11,0 điểm)

Câu 3 (5,0 điểm).

Các giai cấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào. Cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của từng giai cấp, tầng lớp đó?

Câu 4 (6,0 điểm).

Trình bày khái quát những hoạt động của Nguyễn Tất Thành (Sau đổi thành tên Nguyễn Ái Quốc) Từ năm 1911 - 1925.

Anh (Chị) có suy nghĩ gì về giá trị của những hoạt động đó Nguyễn Tất Thành đối với cách mạng Việt Nam?

III. Lịch sử địa phương (2,0 điểm)

Câu 5: (2,0 điểm)

Hãy nêu ngắn gọn những hiểu biết của đồng chí về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và người  anh hùng dân tộc Lê Lợi.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 9

 

MÔN THI: LỊCH SỬ

                                                 (Thời gian làm bài 150 p)

 

          I. Lịch sử thế giới (9,0 điểm)

 

          Câu 1 (3,0 điểm)

            Có ý kiến cho rằng : “Thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của châu Á”. Bằng những hiểu biết về sự tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á trong những thập niên qua, đồng chí hãy làm sáng tỏ nhận định trên?

Câu 2 (6,0 điểm)

            Vì sao nói Công xã Pa-ri (1871) là một nhà nước kiểu mới, nhà nước vô sản, do dân, vì dân?

          II. Lịch sử Việt Nam (9,0 điểm)

Câu 3 (3,0 điểm)

            So sánh phong trào Cần Vương với  cuộc khởi nghĩa Yên Thế, rút ra điểm giống và khác nhau?

Câu 4 (6,0 điểm)

            Chứng minh rằng: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự  can thiệp của đế quốc Mĩ  (1945 - 1954) của ta là một cuộc kháng chiến toàn diện ?

 

III. Lịch sử địa phương (2,0 điểm)

Câu 5: (2,0 điểm)

 

Đồng chí hãy nêu hiểu biết của mình về khởi nghĩa Ba Đình.

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 10

                                                 MÔN THI: LỊCH SỬ

                                                 (Thời gian làm bài 150 p)

           I. Lịch sử thế giới (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

            Căn cứ vào đâu lại khẳng định khởi nghĩa ngày 18/03/1871 là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới ?

Câu 2 (5,0 điểm)

        Qua cuộc cải cách  Minh Trị Duy Tân ở Nhật Bản (1868).

Anh (chị) hãy làm rõ:

- Bản chất và kết quả của cuộc cải cách  Minh Trị Duy Tân ?

- Tại sao lại coi cải cách giáo dục là “Nhân tố chìa khóa” cho công cuộc hiện đại hóa đất nước?

- Hiện nay theo quan niệm của người Nhật, trong những ngành công nghệ mũi nhọn thì công nghệ nào là quyết định nhất? Vì sao?

II. Lịch sử Việt Nam (11,0 điểm)

Câu 3 (6,0 điểm).

            Chứng minh rằng: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự can thiệp của đế quốc Mĩ (1945 - 1954) của ta là một cuộc kháng chiến toàn diện ?

Câu 4 (5,0 điểm).

            Lập bảng thống kê các phong trào chống Pháp tiêu biểu của nhân dân ta ở đầu thế kỷ XX theo nội dung: Tên phong trào, người lãnh đạo, chủ trương, biện pháp đấu tranh? Nêu điểm giống và khác nhau của các phong trào trên?

III. Lịch sử địa phương (2,0 điểm)

Câu 5: (2,0 điểm)

Đồng chí hãy kể tên và nêu công lao những vị anh hùng ở Thanh hóa có công  đối với lịch sử dân tộc từ thế kỷ I đến thế kỷ XVI ?

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 11

 

MÔN THI: LỊCH SỬ

                                                 (Thời gian làm bài 150 p)

 

          I. Lịch sử thế giới (8,0 điểm)

 

Câu 1. (6,0 điểm)

Sau chiến tranh lạnh, xu thế mới trong quan hệ quốc tế diễn ra như thế nào? Theo anh (chị) xu thế mới này đã đặt ra cho Việt Nam những cơ hội và thách thức gì?

Câu 2. (2,0 điểm)

Hãy nêu những nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế của Mỹ bị suy giảm trong những thập niên 60-70 của thế kỷ XX?

 

          II. Lịch sử Việt Nam (10,0 điểm)

Câu 3. (6,0 điểm)

Trên cơ sở những hiểu biết về lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, anh (chị) hãy phân tích thái độ chính trị, khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội.

Câu 4. (4,0 điểm)

Trình bày nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954?

 

III. Lịch sử địa phương (2,0 điểm)

Câu 5. (2,0 điểm)

Thời gian, địa điểm Hội nghị thành lập Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa? Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Tỉnh Đảng bộ CSVN Thanh Hóa?

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 12

 

MÔN THI: LỊCH SỬ

                                                 (Thời gian làm bài 150 p)

 

          I. Lịch sử thế giới (8,0 điểm)

 

          Câu 1 (3,0 điểm)

            Có ý kiến cho rằng : “Thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của châu Á”. Bằng những hiểu biết về sự tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á trong những thập niên qua, đồng chí hãy làm sáng tỏ nhận định trên?

 

Câu 2. (5,0 điểm)

Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị (1868).

 

          II. Lịch sử Việt Nam (10,0 điểm)

 

Câu 3. (6,0 điểm)

Hãy nêu những hoạt động yêu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1925? Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian này là gì?  

 

Câu 4. (4,0 điểm)

Nội dung, ý nghĩa hiệp định Pa ri ?

III. Lịch sử địa phương (2,0 điểm)

Câu 5. (2,0 điểm)

Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu?

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 13

 

MÔN THI: LỊCH SỬ

                                                 (Thời gian làm bài 150 p)

 

          I. Lịch sử thế giới (8,0 điểm)

Câu 1. (3,5 điểm)

Hãy nêu những biến đổi của các nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay? Biến đổi nào lớn nhất? vì sao?

Câu 2. (4,5 điểm)

Những biểu hiện nào chứng tỏ vào thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã được xác lập trên phạm vi toàn thế giới?

 

          II. Lịch sử Việt Nam (10,0điểm)

 

Câu 3. (4,0 điểm)

Hãy kê tên các cuộc khởi tiểu biểu  trong phong trào cần Vương? Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất? Vì sao?

Câu 4 ( 6,0 điểm )

 Anh chị hãy làm rõ những công lao của  Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1920 đến năm 1945. Theo Anh chị công lao nào lớn nhất?

 

III. Lịch sử địa phương (2,0 điểm)

Câu 5: (2,0 điểm)

 

Vị trí, ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa?

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 14

 

MÔN THI: LỊCH SỬ

                                                 (Thời gian làm bài 150 p)

 

          I. Lịch sử thế giới (8,0 điểm)

 

Câu 1. (3,0 điểm)

Hoàn cảnh ra đời, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức Liên hợp quốc?

Câu 2. (5,0 điểm)

Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị (1868)

 

          II. Lịch sử Việt Nam (10,0 điểm)

 

Câu 3. (4,0 điểm)

Ý nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930?

Câu 4: (6,0 điểm)

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám (1945)? Bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám?

 

III. Lịch sử địa phương (2,0 điểm)

 

Câu 5: (2,0 điểm)

Trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly?

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÁ THƯỚC

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI

 Năm học: 2011 - 2012

ĐỀ SỐ 15

 

MÔN THI: LỊCH SỬ

                                                 (Thời gian làm bài 150 p)

 

          I. Lịch sử thế giới (8,0 điểm)

 

Câu 1. (3,0 điểm)

Những nhân tố quyết định cho sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Câu 2. (5,0 điểm)

Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?

         

         II. Lịch sử Việt Nam (10,0 điểm)

 

Câu 3. (4,0 điểm)

Ý nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930?

Câu 4 ( 6,0 điểm )

 Anh chị hãy làm rõ những  công lao của  Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1920 đến năm 1945. Theo Anh chị công lao nào lớn nhất?

 

III. Lịch sử địa phương (2,0 điểm)

Câu 5. (2,0 điểm)

Anh (chị) cho biết đôi nét về Hà Văn Mao, Hà Văn Nho với phong trào kháng chiến ở miền Tây Thanh Hóa?

 

-- Hết --

ĐỀ - ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KÌ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011-2012

đăng 17:26, 13 thg 12, 2011 bởi Lê Văn Lương   [ đã cập nhật 05:53, 31 thg 12, 2011 ]

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO            HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁC CẤP                                                                                                 

         HUYỆN BÁ THƯỚC                       KỲ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN  

                                                                                        NĂM HỌC 2011 - 2012                          

ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                      

                                

                                         

ĐỀ THI MÔN: LỊCH S

(Thời gian làm bài 150 phút )

 


Câu 1. (4,0 điểm) 

Cách mạng tư sản thời cận đại có những hình thức nào ? Mỗi hình thức hãy kể tên, thời gian  2  cuộc cách mạng tư sản?

Câu 2. (4,0 điểm)

            Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN. Vì sao nói sự ra đời  của ASEAN đã mở ra một chương mới trong lịch sử các nước Đông Nam  Á?

Câu 3. (3,0 điểm)

            So sánh phong trào Cần Vương với  cuộc khởi nghĩa Yên Thế, rút ra điểm giống và khác nhau?

Câu 4. (4,0 điểm)

Trình bày nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954?

Câu 5. (5,0 điểm)

Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị (1868).                                        

 

ĐÁP ÁN MÔN: LỊCH S

(Thời gian làm bài 150 phút )

 

Câu 1 (4,0 điểm)

stt

Các hình thức cách mạng tư sản

Điểm

Tên cuộc cách mạng và thời gian

Điểm

 

1

Cao trào cách mạng của quần chúng

0,5

- Cách mạng tư sản Pháp (1789)

0,5

 

2

Nội chiến

0,25

- Cách mạng Anh (1642)

- Nội chiến Mĩ (1761) 

0,5

 

3

Giải phóng dân tộc, chống phong kiến

0,25

- Cách mạng Hà Lan (1566)

- Chiến tranh gành độc lập của các thuộc đaị Anh ở Bắc Mĩ (1775)

0,5

 

4

Cải cách, duy tân

0,25

- Cải cách nông nô ở Nga (1861)

- Minh trị Duy Tân ở Nhật (1868)

0,5

 

5

Thống nhất quốc gia

0,25

- Thống nhất Nước Đức (1871)

- Thống nhất nước Ý (1870)

0,5

 

Câu 2 (4,0 điểm).

a) Nêu hoàn cảnh.......(3,0 d)

* Hoàn cảnh ra đời (1,0)

- Sau khi giành được độc lập, đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, nhiều nước ĐNA chủ trương thành lập 1 tổ chức khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực...

0,5

- Ngày 8/8/1967 Hiệp hội các nước ĐNA được thành lập (ASEAN) tại Băngkốc - Thái Lan với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

0,5

* Mục tiêu hoạt động (0,75)

- Hợp tác phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật; Duy trì hòa bình và ổn định anh ninh khu vực.

0,75

* Quá trình phát triển (1,25)

 

- Ngày 8.8.1967 có 5 nước ra nhập ASEAN

0,25

- Tháng 1.1984 kết nạp Bru-nây là thành viên thứ 6

0,25

- Tháng 7 . 1995 Việt Nam trở thành thành vien thứ 7

0,25

- Tháng 9.1997 Lào và Mi-an-ma trở thành thành viên thứ 8, 9

0,25

- Tháng 4.1999 Cam-pu-chia trở thành thành viên thứ 10...

0,25

b) Vì sao.... (1,0 đ)

Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 quốc  gia  ĐNA đều  cùng đứng trong 1 tổ chức thống nhất ... Cùng nhau hợp tác về kinh tế, đồng thời xây  dựng khu vực ĐNA hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn  vinh.

0,5

 Năm 1992, ASEAN quyết định biến ĐNA thành một khu vực mậu dịch tựdo (AFTA)....Năm 1994 lập diẽn đàn khu vực (ARF)...

  Như vậy một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực ĐNA....

0,5

Câu 3: (3,0 điểm).

* Giống nhau (1,5 đ)

- Đều là các cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp.

0,5

- Nêu cao tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường của chỉ huy và nghĩa quân.

0,25

- Được nhân dân ủng hộ.

0,25

- Biết sử dụng địa bàn để xây dựng căn cứ,  có lối đánh phù hợp.

0,25

- Cuối  cùng đều thất bại..

0,25

* Khác nhau (1,5 đ)

 

- Về nguyên nhân:...

0,5

- Về thành phần lãnh  đao:...

0,5

- Về thời gian tồn tại:...

0,5

Câu 4: (4.0 điểm)    

a) Nội dung hiệp định Giơ- ne- vơ (2.0 điểm)

 

- Các nước tham dự tôn trọng quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương.

 

0. 5

- Hai bên tham chiến ngừng bắn, lập lại hoà bình trên bán đảo Đông Dương.

0. 5

- Hai bên tập kết quân đội, lấy vĩ tuyến 17 làm danh giới quân sự tạm thời.

0. 5

- Việt Nam tiến tới thống nhất bằng việc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7- 1956.

0. 5

b) Ý nghĩa lịch sử (2.0 điểm)

 

- Chấm dứt việc xâm lược và ách thống trị của Pháp trên đất nước ta dần một thế kỷ. Miền Bắc được giải phóng chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo điều kiện để giải phóng miền Nam.

0.5

- Giáng một đòn nặng vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm tan rã thuộc địa của chúng, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

0.5

 - Mở ra một kỷ nguyên lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

0.5

- Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc thế giới…

0.5

Câu 5. (5.0 điểm)

 Đến giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Nhật Bản lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, trong khi đó các nước tư bản phương Tây, đi đầu là Mĩ ra sức tìm cách xâm nhập vào nước này.

0.75

Tháng 1 năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị lên ngôi, thực hiện một loạt cải cách tiến bộ:

0.25

+ Chính trị: xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản; ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

0.75

+ Kinh tế: thống nhất thị trường, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng…

0.75

+ Quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự…

0.75

+ Giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung KH-KT, cử học sinh ưu tú du học phương Tây.

0.75

- Kết quả: Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Nhật Bản trở thành một nước tư bản công nghiệp, thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.

1.0

Tổng điểm

20,0

 

 

ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI MÔN LỊCH SỬ NAĂM HỌC 2011-2012

đăng 04:50, 9 thg 12, 2011 bởi Lê Văn Lương   [ đã cập nhật 05:56, 31 thg 12, 2011 ]

PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO            HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁC CẤP                                                                                                 

         HUYỆN BÁ THƯỚC                       KỲ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN  

                                                                                        NĂM HỌC 2011 - 2012                          

ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                

                                      

                                         

ĐỀ THI MÔN: LỊCH S

(Thời gian làm bài 150 phút )

 


Câu 1 (3,0 điểm)

            Có ý kiến cho rằng : “Thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của châu Á”. Bằng những hiểu biết về sự tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á trong những thập niên qua, đồng chí hãy làm sáng tỏ nhận định trên?

Câu 2. (4,0 điểm) 

          Nêu hoàn cảnh ra đời, nguyên tắc hoạt động  của tổ chức ASEAN? Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi ra nhập tổ chức ASEAN?

Câu 3. (4,0 điểm)

Ý nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930?

Câu 4. (5,0 điểm).

            Lập bảng thống kê các phong trào chống Pháp tiêu biểu của nhân dân ta ở đầu thế kỷ XX theo nội dung: Tên phong trào, người lãnh đạo, chủ trương, biện pháp đấu tranh? Nêu điểm giống và khác nhau của các phong trào trên?

Câu 5. (4,0 điểm)

Nội dung, ý nghĩa hiệp định Pa ri ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số báo danh                                          Chữ ký giám thị:……………………………

 

Đề thi chọn giáo viên giỏi cấp huyện môn Lịch sử Năm học 2007-2008

đăng 17:23, 4 thg 12, 2011 bởi Lê Văn Lương   [ đã cập nhật 05:55, 31 thg 12, 2011 ]

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

HUYỆN BÁ THƯỚC              CẤP HUYỆN BẬC THCS NĂM HỌC 2007 - 2008

Đề chính thức

                                   

 

MÔN THI: LỊCH SỬ  (Thời gian làm bài 150 phút)

(Đề thi gồm có 02 trang)

*   Anh (chị ) hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

I/ TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1:  Hãy lựa chọn một phương án trả lời đúng nhất:

a, Các quốc gia cổ đại Phương Đông được hình thành trong khoảng thời gian nào?

A – Khoảng thiên niên kỉ IV – III TCN.

B – Khoảng thiên niên kỉ III - IV.

C – Khoảng thiên niên kỉ III – IV TCN.

D – Khoảng thiên niên kỉ V – IV TCN.

b, Ngoại thương nước ta phát triển mạnh nhất vào thời gian nào?

A – Thế kỉ XV.                                            B – Thế kỉ XV- XVI.

C – Thế kỉ XVII- XVIII.                               D – Thế kỉ XVIII – XIX.

c, Đến năm 2007, tổ chức Liên minh Châu Âu (EU) có bao nhiêu thành viên?

A – 24 thành viên.                                        B – 25 thành viên.

C – 26 thành viên.                                        D – 27 thành viên.

d, Ai là người trực tiếp nghiên cứu và phê chuẩn, chỉ đạo kế hoạch tác chiến từ Trung ương đến địa phương phục vụ cho chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

A – Trường Chinh.

B – Võ Nguyên Giáp

C – Phạm Văn  Đồng.

D – Hồ Chí Minh.

Câu 2:    Hãy Sắp xếp các sự kiện lịch sử sau đây cho đúng với trình tự thời gian:

1 – Hiệp ước Pa – Tơ – Nốt

2 – Hiệp ước Nhâm Tuất.

3 – Hiệp ước Giáp Tuất.

4 – Hiệp ước Hác – Măng.

Câu 3:   Hãy nối các mốc thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho đúng.

A

B

1,      14 -5 1955

a, Thành lập Cộng đồng Châu Âu (EC).

2,      1 – 7 – 1967

b, Thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

3,       21 – 12 – 1991

c, Thành lập tổ chức thương mại thế giới (WTO).

4,      15 – 4 - 1994

d, Thành lập  tổ chức hiệp ước Vác – Xa - Va

II/  TỰ LUẬN: (14 điểm):

Câu 1:  (5 điểm)  Đánh giá về Công xã Pa Ri (1871) có tài liệu viết “ Đây là một Nhà nước kiểu mới, một Nhà nước vô sản, do dân và vì dân “.Anh (chị) hãy chứng minh nhận định trên và phân tích nguyên nhân thất bại của Công Xã Pa Ri?  Cách mạng Việt Nam đã học tập được những kinh nghiệm gì của Công Xã Pa Ri?

 

Câu 2: (3 điểm)  Hãy hoàn thiện bảng sau:

 

TT

Nội Dung

Hội nghị TW 6

  (11 - 1939)

  Hội nghị TW8

 (5 -1941)

1

Kẻ thù.

(a)

(b)

2

Nhiệm vụ cách mạng.

 

 

3

Khẩu hiệu đấu tranh.

 

 

4

Mặt trận.

 

 

5

Hình thức đấu tranh.

 

 

6

Nhận xét.

 

 

 

Câu 3: (4 điểm)  Vì sao nói: Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945) đã nổ ra trong điều kiện thời cơ “Ngàn năm có một” ? Bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám?

 

Câu 4: (2 điểm) Trong phong trào Cần Vương chống Pháp (1885 - 1896),Thanh Hoá có những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nào? Hãy lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa đó theo nội dung: Tên cuộc khởi nghĩa, thời gian tồn tại, người lãnh đạo, địa bàn hoạt động?

 

* Trên cơ sở trả lời. Anh (chị) hãy lên biểu điểm chấm.

 

 

 


                  Họ tên thí sinh: ...........................................SBD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề thi chọ giáo viên giỏi huyện môn Lịch sử Năm học 2008-2009

đăng 17:17, 4 thg 12, 2011 bởi Lê Văn Lương   [ đã cập nhật 05:57, 31 thg 12, 2011 ]

 PHÒNG GIÁO DỤC                            ĐỀ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN

       BÁ THƯỚC                                                           Năm học:2008-2009

ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                 
                                                          MÔN THI: LỊCH SỬ         
                                                    Thời gian làm bài 150 phút

 

 

 

A – Anh (chị) hãy trả lời các câu hỏi sau: (18 điểm)

 

Câu1 : Nhà Tiền Lê được thành lập như thế nào? Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê?

 

Câu 2:  Diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế (7 - 1885). Nội dung  và tác dụng của chiếu Cần Vương?

 

Câu 3: Hoàn cảnh, mục đích, nguyên tắc hoạt động và các cơ quan chính của tổ chức Liên hợp quốc? Hãy kể tên 5 tổ chức của Liên hợp quốc đang hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam hiện nay?

 

Câu 4: Tóm tắt diễn biến, kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954? Phân tích mối quan hệ giữa chiến thắng này với việc kí Hiệp định Giơnevơ (21 - 7 -  1954) về Đông Dương?

 

Câu 5:Tại sao nói thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) là một trong những sự kiện vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc, đồng thời là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

 

 

        B -Trên cơ sở bài làm, Anh (chị) hãy lên biểu điểm và hướng dẫn chấm. (2,0 điểm)

 

 

Câu 1:  (3,0 điểm)                                                          Câu 2: (3,5 điểm)                                                          

Câu 3: (5,0 điểm)                                                           Câu 4: (5,0 điểm)                                                          

Câu 5:  (3,5 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên thí sinh: …………………………………………………… SBD ……

 

 

 

 

1-5 of 5