ΝΟΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ


Αυτό το φύλλο εργασίας μπορεί να δοθεί, κατά την προσωπική μας άποψη, σε όλους τους μαθητές από την ΣΤ΄ δημοτικού ως την Γ΄ Λυκείου.


Από το βιβλίο του Εκπαιδευτικού

1.7. Νοερός Υπολογισμός Ποσοστών

Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας προτείνει στους μαθητές μια μέθοδο για το νοερό υπολογισμό των ποσοστών. Η μέθοδος αυτή είναι, κατά την προσωπική μας άποψη, μια από τις σημαντικότερες γνώσεις που θα έπρεπε να αποκομίσει ένας μαθητής από την βασική εκπαίδευση και μπορεί να διδαχθεί από την 6η δημοτικού μέχρι και την 3η λυκείου, μιας και το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών δεν είναι σε θέση να υπολογίσει απλά ποσοστά με τον τρόπο αυτό.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί τα πέντε πρώτα λεπτά της διδακτικής ώρας να εξηγήσει στους μαθητές τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να υπολογίσει εύκολα το 10% ενός αριθμού, κατόπιν το 20% και στη συνέχεια να μοιράσει το φύλλο εργασίας.

Όταν ένας μαθητής ολοκληρώνει το φύλλο η διδάσκουσα καλό θα ήταν να του δίνει το φύλλο με τις απαντήσεις έτσι, ώστε ο ίδιος ο μαθητής να ελέγξει την ορθότητα των όσων έχει γράψει. Το ίδιο φύλλο μπορεί να δοθεί μετά σε άλλο μαθητή. Απαιτούνται κατά συνέπεια λίγες φωτοτυπίες με τις λύσεις του φύλλου εργασίας.

Το συγκεκριμένο φύλλο δεν ευνοεί τη συνεργασία των μαθητών μιας και απαιτεί νοερούς απλούς υπολογισμούς που γίνονται ατομικά, δίχως όμως το γεγονός αυτό να μειώσει τη διδακτική του αξία.

Κάποια κελιά από τους πίνακες που συμπληρώνουν οι μαθητές είναι μαύρα. Αυτό σημαίνει ότι δε χρειάζεται να υπολογιστούν τα συγκεκριμένα ποσοστά από τους μαθητές. Παρόλα αυτά η εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει σε κάποιους μαθητές με υψηλές επιδόσεις να κάνουν και αυτούς τους υπολογισμούς νοερώς.

Στην ερώτηση 14: «να βρεθεί το 24% του 300» οι μαθητές καλούνται να βρουν πρώτα το 20%, μετά το 4% και μετά να τα προσθέσουν. Αυτό γίνεται γιατί το φύλλο εργασίας στοχεύει να διδάξει στους μαθητές τον συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού. Την επόμενη διδακτική ώρα ο διδάσκων μπορεί να προτείνει και άλλους τρόπους υπολογισμού, π.χ. το 24% του 100 είναι 24, του 300 είναι 3 24=72.

Στις ερωτήσεις 15 και 16 μπορεί οι μαθητές να προτείνουν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προτείνεται στο φύλλο με τις απαντήσεις. Ο εκπαιδευτικός καλό θα ήταν να τους προτείνει και τον δεύτερο τρόπο, είτε άμεσα, είτε να το συζητήσει την επόμενη διδακτική ώρα, όπου η διδασκαλία θα λάβει χώρα δίχως φύλλο εργασίας. Το καλύτερο θα ήταν να γίνει άμεσα, σε κάθε θρανίο όμως, δίχως να διακόψει την εργασία των μαθητών προσπαθώντας να απευθυνθεί σε όλους μαζί.

Αυτονόητο είναι ότι την επόμενη διδακτική ώρα θα τεθούν από το διδάσκοντα προφορικά ερωτήσεις παρόμοιες με του φύλλου εργασίας, όπου οι μαθητές θα κλιθούν να απαντήσουν νοερά ποιο είναι το 10%, το 30%, το 16% κλπ απλών αριθμών, έτσι ώστε να συζητηθεί στην ολομέλεια της τάξης η συγκεκριμένη μέθοδος.

Flag Counter

Νοερός Υπολογισμός Ποσοστών - Φύλλο Εργασίας
(από το Βιβλίο του Μαθητή)

       Νοερός Υπολογισμός Ποσοστών - Λύση του Φύλλου Εργασίας
(από το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού)

Comments