Thư viện ảnh - bản đồ

Bộ sưu tập ảnh, bản đồ rất cần thiết trong quá trình soạn giảng. Bao gồm:
- Thư viện ảnh.
- Thư viện bản đồ.