Ý nghĩa của số liệu thống kê

2.2. Ý nghĩa của số liệu thống kê trong dạy học

- Dùng để minh hoạ nhằm soi sáng nội dung kiến thức địa lí. (VD: dùng số liệu trình bày vđề tăng dân số....). Có số liệu, những kiến thức trình bày sẽ có sức thuyết phục cao.

- Giúp cho người nghiên cứu, học tập, lượng hoá các mô hình, kiến thức, quy luật, quan điểm, đặc biệt trong địa lí kinh tế. (VD: mô hình các nước NICs........). Các số liệu sẽ nêu lên được quá trình phát triển, cơ cấu ngành, giá trị sản phẩm...

- Số liệu còn có khả năng cụ thể hoá khái niệm, quy luật địa lí thông qua phân tích, so sánh, đối chiếu. (VD: khái niệm “bùng nổ dân số”;...). sẽ làm cho đặc điểm địa lí của lãnh thổ được trình bày cụ thể, rõ ràng.

- Qua nhận xét, phân tích số liệu thống kê và các hình thức biểu hiện trực quan (biểu, bản đồ) làm sáng tỏ mối quan hệ địa lí, qua đó học sinh tự tìm ra và giải thích được chúng. (VD: nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP để thấy được sự phát triển thần kỳ trong kinh tế Nhật Bản)

- Các số liệu lựa chọn, được phân tích, mang tính chất đặc trưng thể hiện được bản chất quy luật của các hiện tượng, thể hiện được bản chất và mối quan hệ trong sự phát triển KTXH sẽ là những dữ liệu không thể thiếu trong khi trình bày một hiện tượng, vấn đề, quá trình phát triển KTXH. (VD: để khái quát đặc trưng cơ cấu kinh tế phải có đầy đủ số liệu thống kê...)

- Dùng để khai thác kiến thức, mối quan hệ...theo thời gian.

- Dùng để phân tích, chứng minh, so sánh,,..

Comments