Διαχείριση Φυσικών Πόρων


Φυσικοί Πόροι

Φυσικοί πόροι είναι τα πρωταρχικά αγαθά που η φύση δίνει στον άνθρωπο για την κάληψη των αναγκών του. Διακρίνονται σε ανανεώσιμους και σε μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους.

Μη ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι

Μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι είναι αυτοί που υπάρχουν σε ορισμένες ποσότητες στο φυσικό περιβάλλον και με τη συνεχή τους χρήση αναμένεται να εξαντληθούν.

      Οι μη ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι είναι :

      α) το πετρέλαιο

      β) γαιάνθρακες

      γ) ορυκτά καύσιμα 

Ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι

 Οι ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι είναι αυτοί που δεν εξαντλούνται αλλά ανανεώνονται συνεχώς.

Οι ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι είναι:

      α) ο ήλιος

      β) το νερό

      γ) ο άνεμος

      δ) η χλωρίδα και η πανίδα

      ε) η φυσική ομορφιά

      στ) τα δάση

Περιβαλλοντικό Πρόβλημα

Είναι όμως επίσης γνωστές σε όλους μας σήμερα οι δυσμενείς επιπτώσεις που έχει και θα έχει ακόμη περισσότερο στο μέλλον, κυρίως στην ισορροπία του οικολογικού και περιβαλλοντικού συστήματος,  η αξιοποίηση και εκμετάλλευση από τον άνθρωπο των φυσικών πόρων του πλανήτη μας, με αποτέλεσμα να διαγράφεται ήδη σοβαρός κίνδυνος και απειλή ακόμη για τη ζωή και επιβίωση του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη Γη. Είναι επομένως αναγκαίο να ληφθούν σύντομα μέτρα για τον περιορισμό αυτών των δυσμενών επιπτώσεων με την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Με τον όρο διαχείριση των φυσικών πόρων εννοούμε την ορθή αξιοποίηση και εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, πράγμα που συνεπάγεται και την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει η ανάγκη χρησιμοποίησης του όρου "ολοκληρωμένη διαχείριση" η οποία ορίζεται ως η διαδικασία οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου των διαφορετικών χρήσεων των πόρων, κατά τρόπο που να παράγεται η μέγιστη αξία σε αγαθά και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια καθορισμένης χρονικής περιόδου.