CELE STOWARZYSZENIA

Cele i środki działania

§ 7. 1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków prowadzi nieodpłatnie działalność pożytku

publicznego na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób

chorych na cukrzycę. Jako organizacja pozarządowa wykonuje zadania publiczne

w zakresie:

- ochrony i promocji zdrowia;

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych;

- edukacji diabetologicznej;

-działalności charytatywnej.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na

cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie

podejmowania tematyki opieki diabetologicznej przez sejm, rząd, Ministerstwo

Zdrowia, organy lokalnej władzy i samorządowe oraz aktywny udział w nich.

2)Współpraca z Ministrem Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Diabetologicznym w

celu wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego,

poziomu świadczeń i cen leków i innych urządzeń niezbędnych diabetykom.

3) Organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych jak

i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków oraz

samokontroli poprzez:

1. działalność wydawniczą,

2. szkolenia,

3. turnusy rehabilitacyjno – szkoleniowe,

4. prasę, radio, telewizję, Internet.

4) Integracja środowiska diabetyków i sympatyków poprzez pomoc, życzliwość

i koleżeństwo propagowane przez:

1. spotkania głównie w kołach,

2. organizowanie wspólnego wypoczynku, sportu, zabawy, imprez kulturalnych,

3. organizowanie uroczystości jubileuszowych jak i Światowego Dnia Walk

z Cukrzycą.

5) Udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków

poprzez:

1. poradnictwo prawne,

2. reprezentowanie konkretnych interesów diabetyków ze znaczną niesprawnością

wobec władz i instytucji,

3. udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej i sprzętowej,

4. aktywizację zawodowa poszukujących pracy na otwartym i chronionym

rynku pracy,

5. udzielanie pomocy w wyjściu z uzależnień,

6. rozwój informatyzacji komputerowej ogniw terenowych,

7. organizowanie i prowadzenie badań oraz prac rozwojowych z zakresu

ochrony zdrowia, rehabilitacji, sposobu życia i potrzeb diabetyków.

6) Dbanie o rozwój Stowarzyszenia poprzez wzrost liczbowy i skuteczność jego

działania.

§ 8 Swoje cele Stowarzyszenie realizuje samodzielnie lub wraz z innymi organizacjami

krajowymi i międzynarodowymi, rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi.

Podstrony (1): WARTO WIEDZIEĆ
Comments