กฐินสังฆทานไทย-เยอรมัน ปี2555+ผ้าป่า ปี2557

ธิตินาท ธรรมชูเชาวรัตน์

กำหนดการเดินทางไปทอดผ้าป่า ณ วัดสังฆทานไทย-เยอรมัน ปี 2557


กำหนดการเดินทางไปทอดกฐิน ณ วัดสังฆทานไทย-เยอรมัน ปี 2556

( ข่าว ) กฐินสังฆทานไทย-เยอรมัน ปี 2556

กำหนดการเดินทางไปทอดกฐิน ณ วัดสังฆทานไทย-เยอรมัน ปี 2556 ( โปรดติดตามรายละเอียดที่นี่ ในเร็วๆนี้ )
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱


.
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสังฆทานไทยเยอรมัน
เดินทางวันที่ 12 พ.ย. 55 เวลา 20.30 น. ทอดกฐินวันที่ 18
กลับไทยวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
( ค้าง Swiss 3 คืน )
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 : 09.00 น. ตักบาตรพระภิกษุ
14.30 น. ทอดกฐิน ผ้าป่า ถวายสังฆทาน
15.00 น. พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา และ ให้พร
( โปรดติดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้.... )
ดีดีดี เวิลด์ทัวร์ ทัวร์ธรรม วัดสังฆทาน DDD worldtour

Tel. 081-855-5919 Fax. 02-254-7980

กำหนดการเดินทาง 12 พ.ย.-22 พ.ย. 2555 (11 วัน )
เดินทางไปพร้อม หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ องค์ประธานงานทอดกฐิน
ณ วัดสังฆทานไทย-เยอรมัน
วันแรก กรุงเทพฯ - สวิตเซอร์แลนด์ 12 พ.ย.2555
20.30 น. ชาวคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ u)
23.45 น. เหินฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK69
วันที่สอง เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 13 พ.ย.2555
05.40 น. ถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเครื่อง) ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องให้ ท่านชอบปิ้งสินค้าใน duty free อาทิเช่น ถั่วพิคาชิโอ บลูอายส์ เครื่องรางแห่งความ โชคดี และสินค่าปลอดภาษีต่างๆ
08.20น. เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยสายการบิน ตุรกีแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1907
10.20 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นนำ ท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ นำท่าน เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีสิงห์โตเป็นสัญลักษณ์
11.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ Asia Town
บ่าย ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐ อีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ นำคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้อง ของพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชม สะพานคาเปล สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 800 ปี ทอดตัวข้ามแม่นํ้ารอยส์ อิสระช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อค-โกแล็ต และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียง
16.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง อินเทอลาเกน
คํ่า รับประทานอาหาร ณ RESTAURANT DES ALPES
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HOTEL METROPOLE หรือเทียบเท่า
วันที่สาม กริลเดอวาล - ยอดเขาจุงเฟรา -อินเทอลาเกน 14 พ.ย.2555. ( อ่านต่อ..... ) 
The gadget spec URL could not be found