อาทิ สีลํ ปติฏฺฐา จ กลฺยาณานญฺจ มาตุกํ
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย
ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง และเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย
เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง
เพราะฉะนั้น พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์

ขุ.เถร.สีลวเถรคาถา ข้อ ๓๘๗, มจร.ข้อ๖๑๒

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
 .

.
.
 
 . 

 
 
.
 ⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
จดหมายจาก พระอธิการสนอง กตปุญโญ ถึงท่านนายกรัฐมนตรี
ฉะนั้น อาตมาจึงเจริญพร เพื่อท่านนายกทราบว่าบทบัญญัติกฎหมายวิทยุชุมชนนั้น
ไม่เปิดโอกาสให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะเพื่อออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศไทยได้ เพราะกฎหมายมีบทบังคับมาตราที่จะต้องทำตาม โดยมี
ข้อจำกัดในการกระจายเสียงส่งคลื่นไปในต่างจังหวัด อาตมาพิจารณากฎหมายที่จะออกมาควบคุมวิทยุชุมชนแล้ว รู้สึกมีผลกระทบต่อศาสนาโดยจงใจ
และหลีกเร้นไม่ได้ อาตมาจึงเห็นว่ากฎหมายวิทยุชุมชนควรมีไว้สำหรับบังคับใช้กับคลื่นวิทยุ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง พูดจาพาดพิงให้
รัฐบาลเกิดความเสียหายหรือทำลายชาติหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจึงควรจะเป็นวิทยุชุมชนเพื่อง่ายต่อการควบคุมของภาครัฐ =>>อ่านต่อ
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
.
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ในหลวงของแผ่นดิน : น้องมัดหมี่ (แม่พลอย)

 
ทราบซึ้งกับทุกพลังความรู้สึกที่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อ ศรัทธาในสังฆทานธรรม
 
 
อริยทรัพย์ ๗
ทรัพย์ คือ คุณความดีที่มีในสันดานอย่างประเสริฐ
     เรียกอริยทรัพย์ มี ๗ อย่าง คือ :-
๑. สัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ
๒. สีล รักษา กาย วาจา ให้เรียบร้อย
๓. หิริ ความละอายต่อบาปทุจริต
๔. โอตตัปปะ สะดุ้งกลัวต่อบาป
๕. พาหุสัจจะ ความเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังมามาก
     คือจำทรงธรรมและรู้ศิลปวิทยามาก
๖. จาคะ สละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปั่น
๗. ปัญญา รอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์
อริยทรัพย์ ๗ ประการนี้ ดีกว่าทรัพย์ภายนอก มีเงินทอง
     เป็นต้นควรแสวงหาไว้มีในสันดาน
 
สติปัฏฐาน ๔
กายานุปัสสนา : พิจารณากายเป็นอารมณ์
เวทนานุปัสสนา : พิจารณาสุข ทุกข์ เป็นอารมณ์
จิตตนุปัสสนา : พิจารณาจิต เป็นอารมณ์
ธรรมานุปัสสนา : พิจารณาธรรมเป็นอารมณ์
       สติปัฎฐาน คือ การเจริญภาวนาที่มีสติเป็นประธาน พระพุทธองค์ตรัสว่าสติปัฎฐานนี้ เป็นหนทางที่เป็นอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงความโศก และปริเทวะ เพื่อดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำพระนิพานให้แจ้ง
         การมีสติสัมปชัญญะ มีความเพียร กำหนดรู้กายตามสภาวะเป็นจริง เช่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เวลาเดิน นั่ง นอน รู้ลักษณะของธาตุทั้ง 4 ในกายเรานี้มี ผม ขน เล็บ เป็นต้น ตามเป็นจริงว่า เป็นสักว่ากายเท่านั้น เรียกว่า กายานุปัสสนา
         การรู้เท่าทันตัวที่เสวยอารมณ์ เช่น เสวยสุขก็รู้ว่าสุข เสวยทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ มีสติรู้อยู่อย่างนี้เรียกว่า เวทนานุปัสสนา
         การมีสติพิจารณาความเป็นไปของจิต ว่า ขณะนี้จิตของเรามีราคะ โทสะ โมหะ หรือมีความฟุ้งซ่าน กำหนดรู้อย่างนี้ มีสติตั้งมั่นไม่เอนเอียงไปตามอารมณ์ของจิต ย่อมจะรู้เท่าทันว่าจิตก็เป็นเพียงสักว่าจิตเท่านั้น ไม่ใช่สัตว์ บุคคล เป็นต้น เรียกว่า จิตตานุปัสสนา
         การมีสติกำหนด พิจารณาธรรมซึ่งเกิดกับจิตเป็นอารมณ์ ธรรมในที่นี้ท่านหมายเอานิวรณ์ 5 เมื่อธรรมเหล่านี้เกิดขึ้น ก็มีสติรู้เท่าทันความเป็นไป เรียกว่า ธรรมานุปัสสนา
 
เรียกให้เต็มว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นต้น
sbbtv999.com
 

 

ธรรมมีอุปการะมาก ๒
๑. สติ ความระลึกได้
๒ . สัมปชัญญะ ความรู้ตัว
     อธิบาย สติ ความนึกได้ก่อนทำ ก่อนพูด ก่อนคิด นึกได้ก่อนแล้ว
จึงทำ จึงพูด จึงคิด อันนี้เป็นลักษณะของสติ สติเป็นเครื่องกำจัดธรรม คือ ความประมาท ความเลินเล่อ เป็นกิจ บุคคลที่ทำพลาด พูดพลาด คิดพลาด อันนี้เป็นโทษของการขาดสติ
     สติ มี ๒ ขั้น คือ
     ๑. ขั้นต่ำเป็นไปในกิริยาที่พูด ที่คิด เป็นต้น (เรียกว่าสามัญสติ)
     ๒. สติชั้นสูงเป็นไปในสติปัฏฐาน ๔ คือ ความระลึกในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม เป็นต้น
     สัมปชัญญะ เป็นไปในกิจอันเดียวกันกับสติ แต่โดยอาการต่างกัน ความรู้ตัวในเวลากำลังทำ กำลังพูด กำลังคิด นี้เป็นลักษณะของสัมปชัญญะ กำจัดธรรมเป็นข้าศึกคือ อญานะ ความเขลา ในเวลาทำกิจการทุกชนิดเป็นกิจ บุคคลที่เดินไปสะดุดก้อนหิน ท่อนไม้โดนโน่นโดนนี่ ยืนไม่ตรง พูดอะไร คิดอะไร ยั้งไม่อยู่ มักผิดพลาด เป็นเพราะขาดสัมปชัญญะ
     สติสัมปชัญญะ นี้ เป็นประโยชน์แก่ชนโดยทั่วไปทุกจำพวก ทั้งทางคดีโลก คดีธรรม เพราะเหตุนี้ พระสารีบุตรเถรเจ้า จึงกล่าวถึงสติสัมปชัญญะว่าเป็น พหุปการธรรม คือ ธรรมมีอุปการะมาก ถ้าขาดธรรมทั้งสองนี้ ธรรมอื่นๆ ก็เกิดขึ้นไม่ได้ จึงเรียกว่าธรรมมีอุปการะมาก  
 
สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๔
๑.สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา
๒.ศีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล
๓.จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาค
๔.ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา
 
บุญกิริยาวัตถุโดยย่อ ๓
สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ เรียกบุญกิริยาวัตถุ โดยย่อมี ๓ อย่าง
๑. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน.
๒. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล.
๓. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา.
 
พรหมวิหาร ๔
เมตตา : ความรัก ปรารถนาจะให้เขาเป็นสุข
กรุณา  : ความสงสารคิดช่วยเขาให้พ้นทุกข์
มุทิตา : ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
อุเบกขา : ความวางเฉย ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ
sbbtv999.com
ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง
๑. สติ ความระลึกได้
๒. สัมปชัญญะ ความรู้ตัว
 
ธรรมเป็นโลกบาล คือ คุ้มครองโลก ๒ อย่าง
๑. หิริ ความละอายแก่ใจ
๒. โอตตัปปะ ความเกรงกลัว
 
ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง
๑. ขันติ ความอดทน
๒. โสรัจจะ ความเสงี่ยม
 
บุคคลหาได้ยาก ๒ อย่าง
๑. บุพพการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อน
๒. กตัญญูกตเวที บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และตอบแทน
 
อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน 3 อย่าง
๑. ทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น
 
๒. ทรงสั่งสอนมีเหตุผลที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้
 
๓. ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์ โดยสมควรแก่ความปฏิบัติ
 
โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ อย่าง
๑. เว้นจากทุจริต คือประพฤติชั่ว ด้วยกาย วาจา ใจ
๒. ประกอบสุจริต คือประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ
๓. ทำใจของตนให้หมดจดจากเรื่องเศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ หลง เป็นต้น
 
ทุจริต ๓ อย่าง
๑. ประพฤติชั่วด้วยกาย เรียก กายทุจริต
๒. ประพฤติชั่วด้วยวาจา เรียก วจีทุจริต
๓. ประพฤติชั่วด้วยใจ เรียกว่า มโนทุจริต
 
กายทุจริต ๓ อย่าง
ฆ่าสัตว์ ๑ ลักฉ้อ ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑
 
บุญกิริยาวัตถุโดยพิสดาร มี 10 ประการ คือ
1.ทานมัย การให้ทาน
2.ศีลมัย การักษาศีล
3.ภาวนามัย การอบรมจิตใจ
4.อปจายนมัย การอ่อนน้อมถ่อมตน
5.เวยาวัจมัย การช่วยเหลือผู้อื่น
6.ปัตติทานมัย การแผ่ส่วนบุญ
7.ปัตตานุโมทนามัย การอนุโมทนาบุญ
8.ธัมมัสสวนมัย การฟังธรรม
9.ธัมมเทสนามัย การแสดงธรรม
10.ทิฏฐุชุกรรม การทำความเห็นให้ถูกต้อง,ดีงาม