23**Video #2 during ordination ceremony

พิธีบรรพชา อุปสมบท วันอาสาใหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
July 15, 2011* during ordination ceremony today.
 
พิธีบรรพชา อุปสมบท วันอาสาใหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
July 15, 2011* during ordination ceremony today. 
 
    
พิธีบรรพชา อุปสมบท วันอาสาใหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
July 15, 2011* during ordination ceremony today.

TV

2...1/2   2...2/2
Comments