18**during ordination ceremony

 
พิธีบรรพชา อุปสมบท วันอาสาใหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
July 15, 2011* during ordination ceremony today.
 
พิธีบรรพชา อุปสมบท วันอาสาใหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
July 15, 2011* during ordination ceremony today. 
July 15, 2011* during ordination ceremony today.
 
 
 
 
 
 
 
July 15, 2011* during ordination ceremony today.