พิธีบรรพชา อุปสมบท วันอาสาใหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
July 15, 2011* during ordination ceremony today. 
พิธีบรรพชา อุปสมบท วันอาสาใหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
July 15, 2011* during ordination ceremony today.  พิธีบรรพชา อุปสมบท วันอาสาใหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
July 15, 2011* during ordination ceremony today. พิธีบรรพชา อุปสมบท วันอาสาใหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
July 15, 2011* during ordination ceremony today. 


พิธีบรรพชา อุปสมบท วันอาสาใหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
July 15, 2011* during ordination ceremony today. พิธีบรรพชา อุปสมบท วันอาสาใหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
July 15, 2011* during ordination ceremony today.