15**Video #1during ordination ceremony

พิธีบรรพชา อุปสมบท วันอาสาใหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
July 15, 2011* during ordination ceremony today.
นายธิตินาท ธรรมชูเชาวรัตน์ ( แทน ) ได้อุปสมบท มีฉายาว่า "เหมโก"
พิธีบรรพชา อุปสมบท วันอาสาใหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
July 15, 2011* during ordination ceremony today.
  
พิธีบรรพชา อุปสมบท วันอาสาใหบูชา ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสังฆทาน นนทบุรี
July 15, 2011* during ordination ceremony today.