กัลยาณชน ในทุกศาสนา
         ย่อมมี คุณธรรม เหมือนกัน