๐๗.ข่าวงานบุญมุทิตาหลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ วันที่ ๑ - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 
บูชาครู บูรพาจารย์ บิดามารดา
วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันที่ ๑ - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบวชเนกขัมมปฏิบัติธรรม
เริ่มวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน เวลา ๑๘.๐๐ น.
ในวันพระ และวันเสาร์ ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมตลอดรุ่ง
 
Dear Phra Sxxxx  Thank you for your message, but, unfortunately I can't read it since it is in Thai Language!  Anyway, I hope you are fine! and I hope everything at the Wat is going well!  I am still in Nepal.  I will be leaving a few weeks later, and maybe will go to Bodh Gaya, so, if the abbot is still there, maybe I will see him.  There is not much news from here.  The weather is getting hot now, and it is quite dusty, too!  I heard about the terrible floods in South Thailand, it is very sad!  All Best Wishes to you and everyone there,  Susxx

  1. พระไตรปิฏกภาษาอังกฤษ
How to cite this document (one suggested style): "Tipitaka: The Pali Canon", edited by John T. Bullitt.
 
 
 
พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ แสดงธรรมเทศนาเวลา 24.00 น. ในคืนวันที่ 2, 3, และ 5 เมษายน 2554 ณ ลานธรรม 
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554   17.30 - 20.30 น. หลวงปู่คำพอง ปัญญาวุโธ ( วัดป่านานาชาติเวอจิเนีย ) แสดงธรรม
21.00- 22.00 น. พระอ. วิจักษณ์ อสิญาโณ แสดงธรรม ::: 22.00- 24.00 น. พระอ.ตี่เล็ก อัตตรักโข แสดงธรรม
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554    เวลา 13.00- 14.00 น. หลวงพ่ออุดม ปริปุญโณ แสดงธรรม ::: หลวงปู่เจริญ ราหุโล
( พระภัทรศีลสังวร ) วัดพระธาตุเขาน้อย จ.ราชบุรี แสดงธรรม::: 21.00- 22.00 น. หลวงพ่อเสน่ห์ เขมกาโม แสดงธรรม:::
23.00- 24.00 o.หลวงพ่อประสิทธิ์ ฐิตสาโร แสดงธรรม...
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2554   เวลา 08.30 น. หลวงพ่อสนองถวายสังฆทานพระภิกษุ 108 รูป
ที่อุโบสถแก้วและปล่อยสัตย์น้ำ
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2554   เวลา 13.00-14.00 น. หลวงพ่อบุญลือ ธัมมกาโม ( พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ )
แสดงธรรมเทศนา :::เวลา 19.30- 20.30 น..หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน อ.เมือง จ.ยโสธร แสดงธรรมเทศนา
 
วันพุธที่ 6 เมษายน 2554 เวลา 08.00 น. หลวงพ่อตักบาตรพระภิกษุสามเณร : 13.00 น. หลวงพ่อเริ่มแสดงธรรม
19.30 น.-20.30 น..หลวงปู่แปลง สุนทโร ( พระครูอุดมธรรมสุนธร ) วัดป่าอุดมสมพร แสดงธรรม:::
21.00 น.-22.00 น. พระอ.บัญญัติ กิตติโก แสดงธรรม ::: 22.00-24.00 น. พระอ.สมคิด ปัญญาวุโธ แสดงธรรม.
 
ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ณ วัดสังฆทาน
ในวันพุธที่ ๖ เมษายน ศกนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น.
เนื่องในวาระอันเป็นมงคลคล้ายวันเกิดปีที่ ๖๗ ของหลวงพ่อสนอง  กตปุญโญ
คณะศิษยานุศิษย์จึงกำหนดให้มีการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนผ่อนชำระค่าที่ดินวัดสังฆทาน
สร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
บำรุงสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV ๙๙๙
สร้างสถานีขยายเครือข่ายวิทยุสังฆทานธรรม FM ๘๙.๒๕ Mhz.
 
 
 
โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม  ณ  วั ด สั ง ฆ ท า น 
ร ะ เ บี ย บ ข อ ง วัดสังฆทาน  ว่าด้วยผู้บวชเนกขัมมปฏิบัติ    (
หญิง )

กำหนดกิจวัตร

03.30 น. ระฆังทำวัตรเช้า

04.00 น. ทำวัตรเช้า

05.30 น. ทำความสะอาดสถานที่ และพระภิกษุ-สามเณรเตรียมตัวออกรับบิณฑบาต

07.00 น. รับน้ำปานะ

07.30 น. แม่ชี-เนกขัมมะ เดินจงกรม

09.15 น. ระฆังฉันภัตตาหาร (วันพระ,วันหยุด,09.30 น.)

12.00 น. ระฆังทำวัตรกลางวัด (วันพระ,วันหยุด,12.30 น.)

12.30 น. ทำวัตรกลางวัน  (วันพระ,วันหยุด,13.00 น.)

15.30 น. ระฆังปัดกวาดทำความสะอาด

16.30 น. แม่ชี-เนกขัมมะ เดินจงกรม

17.00 น. พระภิกษุ-สามเณร รับน้ำปานะ

17.30 น. แม่ชี-เนกขัมมะ รับน้ำปานะ

18.00 น. ระฆังทำวัตรเย็น (วันพระ, วันเสาร์, 19.00 น.)

19.00 น. ทำวัตรเย็น  (วันพระ, วันเสาร์, 20.00 น.)

หมายเหตุ   

1. วันพระ, วันเสาร์ และโอกาสพิเศษ รับศีลอุโบสถฟังธรรม-ปฏิบัติธรรมตลอดรุ่ง (เนสัชชิก)
และช่วงเช้าสวดมนต์พิเศษ 08.45 น.

2. วันพระขึ้น 15 ค่ำ (เดือนเพ็ญ) มีการเวียนเทียน 3 ครั้ง (เวลา 20.00 น., 24.00 น. และ
04.00 น.) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพิ่มรอบ 16.00 น.

..............................................................................
ข้อควรปฏิบัติและสิ่งที่ควรรู้ก่อนมา บรรพชา/ อุปสมบท

1. ก่อนมาสมัคร ควรสะสางงานหรือธุระกิจการงาน หรือกิจการต่างๆให้เรียบร้อยเสียก่อน เมื่อมาบวชแล้ว ไม่อนุญาติให้ลาศีลออกไปทำกิจธุระต่างๆ หรือออกนอกวัดอีกโดยเด็ดขาด ยกเว้นครูบาอาจารย์ใช้ทำธุระภายนอกวัด หรือจำเป็นจริงๆให้แจ้งพระพี่เลี้ยงก่อน

2. ต้องมาสมัครในวันและเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมาสมัครหลังจากวันที่กำหนดจะต้องให้รอรุ่นต่อไป หรือจะสมัครใจบวชเป็นผ้าขาวสร้างบารมีก่อนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะพระพี่เลี้ยง พร้อมเอกสารที่ครบถ้วน

3. ต้องมาโกนหัวบวชเป็นผ้าขาวหรือนาคถือศีล 8 ก่อนตามระยะเวลาที่กำหนด (ถ้าไม่มีใบลางาน ต้องมาก่อนอย่างน้อย 1 เดือน มีใบลางานอย่างน้อย 15 วัน)

4. ควรที่จะขอขมาลากรรมกับบิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้ที่เคยเลี้ยงดูผู้ที่เราเคยร่วมเกินกันและกัน ให้อโหสิกรรมกันให้เรียบร้อย อย่าให้เป็นกรรมต่อกัน

5. เมื่อมาเป็นผ้าขาว จะต้องฝึกฝนตนอย่างหนัก เพื่อลดทิฏฐิมานะ จะต้องปฏิบัติตาม และเชื่อฟังพระพี่เลี้ยงอย่างเคร่งครัด ต้องเคารพครูบาอาจารย์อยู่เป็นนิจ ถ้าปฏิบัติตามไม่ได้ หรือยังไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องให้ฝึกฝนอบรมต่อไปอีก โดยอาจจะพิจารณาให้เป็นเณรหือเป็นผ้าขาวต่ออีก ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหมู่คณะและพระพี่เลี้ยง

6. ญาติของผ้าขาวไม่ควรมาเยี่ยมบ่อยจนเกินควร และควรให้เขาสมัครใจบวชด้วย จิตศรัทธาของตัวเอง โปรดอย่าชักนำ

7. ห้ามมิให้ญาติเอาสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาติ มาให้ผ้าขาวไว้ใช้ เช่น เงิน หนังสือต่างๆ วิทยุCD โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมฯ เป็นต้น

8. ห้ามมิให้ญาตินำอาหารหรือปานะและของใช้ต่างๆ ที่เกินความจำเป็น มาเก็บหรือแอบใช้ในที่พักส่วนตัว ให้ใช้เป็นส่วนกลาง ถ้าญาตินำมาให้ พึงถวายเป็นของกลางสงฆ์ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนได้ใช้เหมือนกัน
...................................................................................................................................................ระเบียบปฏิบัติของผ้าขาวและเนกขัมมะชาย

๑. ไม่เสพของเสพย์ติดมึนเมาให้โทษ เช่นบุหรี่ หมากพลู ยานัตถุ์ และสิ่งเสพย์ติดอื่นๆ
๒. ห้ามนำของมีค่าติดตัวมา และไม่แต่งตัวด้วยของผัดทาและเครื่องประดับต่างๆ เช่น ปะแป้งหรือใช้น้ำมันใส่ผม น้ำหอม ไม่สวมสร้อย แหวน นาฬิกาข้อมือ ตุ้มหู ฯลฯ
๓. กรณีเนกขัมมะชายผู้ที่มีผมยาวคล้ายผู้หญิง ควรรวบผมให้เรียบร้อย
๔. ห้ามดูหมอ ถือเจ้าเข้าทรง ใบ้หวย รดน้ำมนต์ เล่นไสยศาสตร์ ฯลฯ
๕. ห้ามถือเล่น คล้องคอ หรือประดับในร่างกายด้วยลูกประคำ สายสิญจน์ พระเครื่องและเครื่องรางของขลังอื่นๆ
๖. ห้ามเล่นการพนัน ห้ามพกพาอาวุธ
๗. ไม่ควรส่งเสียงดัง, หยอกล้อ, ไม่กล่าวคำหยาบ, ไม่จับกลุ่มคุยกัน
๘. ต้องฉันอาหารมื้อเดียว อาสนะเดียว (ลุกจากที่แล้วฉันอีกไม่ได้)
๙. หลังเที่ยงวัน ห้ามรับประทานอาหารและของขบเคี้ยวที่ผิดต่อธรรมวินัยของนักบวช, ห้ามดื่มเครื่องดื่มประเภทโอวัลติน น้ำเต้าหู้ นม หรือเครื่องดื่มที่ห้ามไว้
๑๐. ห้ามเก็บหรือสะสมอาหารไว้ในที่พัก
๑๑. เวลาฉันอาหารหรือเครื่องดื่มต้องนั่ง
๑๒. ห้ามพูดคุย หรือทำท่าทางเล่นในเชิงเกี้ยวพาราสีซึ่งกันและกัน หรือกับเพศตรงข้าม
๑๓. ห้ามเข้าเขตแม่ชีก่อนได้รับอนุญาตจากพระภิกษุ
๑๔. ห้ามออกนอกวัดฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
๑๕. เมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก ต้องขออนุญาตจากพระฝ่ายปกครองก่อน
๑๖. ห้ามนำวิทยุ, โทรทัศน์, เครื่องดีด สี ตี เป่า โทรศัพท์มือถือ และวิทยุติดตามตัว เข้ามาใช้ในวัดฯ อย่างเด็ดขาด
๑๗. ห้ามอ่านหนังสือพิมพ์, หนังสือการ์ตูน และหนังสือบันเทิงต่างๆ
๑๘. ต้องเคารพเชื่อฟังพระภิกษุ – สามเณร
๑๙. สำรวมกาย วาจา ใจ และมีมารยาทอันดีงามแบบนักบวช รู้จักรักษาความสะอาด
๒๐. ต้องช่วยเหลือพระภิกษุ – สามเณรทำกิจวัตรและกิจต่างๆ ภายในวัดฯ
๒๑. ช่วยดูแลรักษาบริขารและเสนาสนะของสงฆ์
๒๒. เมื่อมีเรื่องโต้เถียงขัดแย้งกัน หรือไม่เข้าใจกัน ต้องนำเรื่องนั้นแจ้งให้พระฝ่ายปกครองทราบ ห้ามตัดสินกันเองโดยพลการ

หมายเหตุ  หากผู้บวชผ้าขาวหรือเนกขัมมะชายปฏิบัติผิดระเบียบดังกล่าว ทางพระจะว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ลาศีลในกรณีที่ทำผิดร้ายแรง