Ord fra A-Å

A a

    adosa : ikke hat, vennlighet
    อโทสะ หมายถึง ความไม่คิดประทุษร้าย, ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับโทสะ, เมตตา — non-hatred

    akusala : usunn, dårlig, skadelig, ukyndig
    อกุศล : ไม่ดี, ชั่ว, บาป , ซึ่งเป็นโทษ, โฉดเขลา

    alobha : ikke grådighet, gavmildhet, generøsitet
    อโลภะ : ความไม่โลภ, ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับโลภะ, ความคิดเผื่อแผ่, จาคะ — non-greed; generosity

    amoha : ikkeinnbilning, forståelse, innsikt, visdom
    อโมหะ : ความไม่หลง, ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับความหลง, ปัญญา — non-delusion; wisdom

    anatta : ikke selv, ikke et virkelig selv
    อนัตตา : ไม่ใช่อัตตา ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง

    anicca (anitya) : forgjengelig, uvarig
    อนิจจา : ไม่เที่ยง (มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไป, ไม่ถาวร)

    anuttara-samma-sambodhi : uovertruffen, fullstendig, fullkommen oppvåkning
    อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ : การตรัสรู้ ความรู้แจ้ง ความเห็นแจ้ง การรู้แจ้งเห็นจริง 
    (ความหยั่งรู้ที่แจ่มแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างแท้จริง ไม่มีที่ยิ่งกว่านี้อีกแล้ว)

    arhat (arhat) : et verdig menneske
    อรหัต : พระอรหันต์, ความเป็นพระอรหันต์

    ariya puggala : et edelt menneske,En som har gitt seg ut i strømmen til nibbana/nirvana
    อริยบุคคล แปลว่า บุคคลผู้ประเสริฐ, ผู้ไกลจากข้าศึก, ผู้หักกำล้อสังสารวัฏได้แล้วแบ่งได้หลายประเภทคือแบ่งอย่างใหญ่ได้เป็น 
    พระเสขะและพระอเสขะ แบ่งตามประเภทบุคคลมี 4 ประเภทคือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ 

    ariya-sacca (arya-satya) : edel sannhet
    อริยสัจ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ทำบุคคลผู้เข้าถึงให้เป็นอริยชน 
    และความจริงอันทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติห่างไกลจากข้าศึก

    arupa-jjhana (arupa-dhyana) forsenkningsmeditasjon uten form
    อรูปฌาน [อะรูบปะชาน] น. ฌานมีอรูปธรรมเป็นอารมณ์ มี ๔ คือ ๑. อากาสานัญจายตนะ (กำหนดที่ว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์) 
    ๒. วิญญาณัญจายตนะ (กำหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์) ๓. อากิญจัญญายตนะ (กำหนดภาวะที่ไม่มีอะไร ๆ เป็นอารมณ์) 
    ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่)

    Āsava (Āśrava) : egosentrisk tendens, Andre norske ord som kommer i nærheten av dette er ”urenhet”, 
    ”forurensning”, ”besmittelse”, ”besudling”, ”tilsøling”. 
    อาสวกิเลส (อ่านว่า อาสะวะ-) แปลว่า กิเลสที่หมักดองอยู่ในจิต, อาสวกิเลส คือ กิเลสที่หมักหมม นอนเนื่องทับถมอยู่ในจิต 
    ชุบย้อมจิตให้เศร้าหมอง ให้ขุ่นมัว ให้ชุ่มอยู่เสมอ เรียกย่อว่า อาสวะ ก็ได้
    
    ATTHANGA-SILA (aTThanga-Sila), de åtte moralske normer , ศีล 8 (THE EIGHT PRECEPTS) 
    1. Å avstå fra å drepe
    2. Avstå fra å stjele ting
    3. Avstå fra all seksuell aktivitet
    4. Avstå fra å lyve
    5. Avstå fra å drikke alkohol
    6. Avstå fra å innta mat etter kl. 12.00 til soloppgang (sommertid fra 13.00)
    7. Avstå fra dans, musikk, underholding, bruke smykker, parfyme, og pynteting
    8. Avstå fra å bruke høye og luksuriøse senger / møbler

    AvAsa, bosted, tilholdssted, ”kloster”: อาวาส, ที่อยู่ ที่พัก วัด
    1) bygning(er) der et samfunn av munker eller nonner holder til munkekloster, nonnekloster 
        / gå i kloster bli munk eller nonne
    2) samfunn av munker eller nonner klosteret eide store jordeiendommer

    AvihiMsa, ikke-vold
    อวิหิงสา, ความไม่เบียดเบียน nonviolence, absence of cruelty

    ahirika : mangel på selvrespekt  
    อหิริกะ ความไม่ละอายต่อบาปหรือความทุจริต (lack of moral shame)

    Ayatana, bevissthetskilde; bevisstdhetsgrunnlag. f.eks. de 6 indre og 6 ytre bevissthetsgrunnlag eller 
    grunnlagene for forsenkningsmeditasjon ; bevissthetsfelt

        Salayatana,”de seks sansefeltene” de seks sanseevnenes kontakter (øye, øre, nese, tunge, kropp og sinn) 
        med sine respektive seks ytre former (synlige former, lyd, duft, smak, berøringer, tanker)

        อายตนะ แปลว่า บ่อเกิดหรือที่ดึงดูดการรับรู้ หมายถึง ความประชุมกันของอายตนะภายใน อายตนะคือจักษุ(ตา) 
        อายตนะคือโสตะ(หู) อายตนะคือฆานะ(จมูก) อายตนะคือชิวหา(ลิ้น) อายตนะคือกาย อายตนะคือมโน(ใจ) 

        อายตนะภายนอก อายตนะคือรูป อายตนะคือเสียง อายตนะคือกลิ่น อายตนะคือรส อายตนะคือโผฏฐัพพะ อายตนะคือธรรมารมณ์

        พระมงคลเทพมุนีกล่าวว่า นอกจากเป็นทางไปเกิด มาเกิด ตื่นหลับ ไปสู่อายตนนิพพาน แล้วยังสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องกาย ใจ จิต วิญญาณ 
        านทั้ง 7 ฐานนี้ เป็นที่คุมวิญญาณ คำว่าวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่กายละเอียด แต่หมายถึง ความรู้แจ้ง ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย             
        หรือกล่าวได้ว่าฐานทั้ง 7 เป็นที่ตั้งของอายตนะใน การรับรู้ กล่าวคือ
        ฐานที่ 1 เป็นทางเข้าออกของกายสังขาร คือ ลมหายใจ             ฐานที่ 5 เป็นฐานศูนย์รวมของการรับรส
        ฐานที่ 2 เป็นศูนย์รวมของการได้กลิ่น                                    ฐานที่ 6 เป็นฐานศูนย์รวมของการรับสัมผัสทั้งหมด
        ฐานที่ 3 เป็นศูนย์รวมของการเห็น                                        ฐานที่ 7 เป็นศูนย์รวมของใจ
        ฐานที่ 4 เป็นศูนย์รวมของการได้ยิน
       
B b

    bhikkhu (bhikXu): munk eller fullt ordinert munk
    buddha, en oppvåknet eller opplyst


C c

    cAga (tyAga), avkall, generøsitet

    kontemplative 
  •     grublende, dyptenkt
  •    adj. ซึ่งครุ่นคิด,ซึ่งไตร่ตรอง. n. ผู้ชอบเข้าฌาน (เช่นพระ)
D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

    lykke subst. m/f entall lykke ( lykken / lykka)
  •     dyp følelse av glede og tilfredshet, harmoni
  •     det at tilfeldighetene/skjebnen er med en, hell
  •     dyp og varig følelse av glede og velvære

    lykkelig adj. 
  • som kjenner lykke; glad, som er preget av lykke
  • heldig, gunstig heldig
  • med dyp følelse av glede og tilfredshet
    

M m

N n

    Nevro-
  • ประสาท

O o

P p

Q q

R r

S s

    stilling måte som kroppen er anbrakt på  ท่า เช่น ท่านั่ง sittende stilling

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z a

Æ æ

Ø ø

Å å 

Comments