อาทิ สีลํ ปติฏฺฐา จ กลฺยาณานญฺจ มาตุกํ
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย
ขุ.เถร.สีลวเถรคาถา ข้อ ๓๘๗, มจร.ข้อ๖๑๒
ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย
เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง
เพราะฉะนั้น พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
พระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
upload โดย อารมณ์ดี สุขสงบ  
https://www.facebook.com/Aromdee.Rinnada

วันแม่ปี ๒๕๔๔   เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2014
พลังกรรม    เผยแพร่เมื่อ 1 ธ.ค. 2014
คุณค่าของชีวิต ตอนที่ ๑      เผยแพร่เมื่อ 1 ธ.ค. 2014
ห้ามไม่ได้  เผยแพร่เมื่อ 30 พ.ย. 2014
บ่มนิสัย  เผยแพร่เมื่อ 28 พ.ย. 2014

ไม่ถึงความคิด   เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2014
ตัวไกล ใจใกล้    เผยแพร่เมื่อ 1 ธ.ค. 2014
คุณค่าของชีวิต ตอนที่ ๒      เผยแพร่เมื่อ 1 ธ.ค. 2014
หัดไม่โกรธ  เผยแพร่เมื่อ 28 พ.ย. 2014
รู้อยู่ที่ใจ  เผยแพร่เมื่อ 28 พ.ย. 2014

ชำระใจ   เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ย. 2014
อารมณ์สมาธิ   เผยแพร่เมื่อ 1 ธ.ค. 2014
หลักธรรม  เผยแพร่เมื่อ 30 พ.ย. 2014
หลักชีวิต  เผยแพร่เมื่อ 28 พ.ย. 2014
บารมีธรรม  เผยแพร่เมื่อ 28 พ.ย. 2014