อาทิ สีลํ ปติฏฺฐา จ กลฺยาณานญฺจ มาตุกํ
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย
ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย
เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง
เพราะฉะนั้น พึงชำระศีลให้บริสุทธิ์
ขุ.เถร.สีลวเถรคาถา ข้อ ๓๘๗, มจร.ข้อ๖๑๒
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
พระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
upload โดย อารมณ์ดี สุขสงบ  
https://www.facebook.com/Aromdee.Rinnada


คิดไม่ถึง (พระธรรมเทศนา ๘)   เผยแพร่เมื่อ 26 มิ.ย. 2014

หลงสมมุติ (พระธรรมเทศนา ๔)  เผยแพร่เมื่อ 26 มิ.ย. 2014

อุบายกรรมฐาน ๔ ขั้น (ก.๓)  เผยแพร่เมื่อ 27 มิ.ย. 2014


สอนกรรมฐาน การทำใจให้สงบ (ก.๕)    27 มิ.ย. 2014

ที่สุดแห่งทุกข์ (พระธรรมเทศนา ๑๑)  26 มิ.ย. 2014

"ทุกข์ ทำให้เกิดปัญญา เราก็เข้าไปรู้ทุกข์เห็นทุกข์
พยายามละทุกข์อันนั้น เราเป็นคนคิดมากก็พยายามแก้ปัญหา
เรื่องความคิด พอความคิดมากมันน้อยลงปัญหาก็ไม่มี
คนขี้โกรธ เพราะปล่อยให้โกรธมาก ปล่อยให้โกรธบ่อยๆ
เลยโกรธเต็มหัวใจแก้ปัญหาไม่ตก
เมื่อรู้ว่าโกรธเก่งก็พยายามลดให้น้อยลง เจริญเมตตาให้มากขึ้น
พอเมตตามากขึ้นๆความโกรธก็ลดน้อยลง กลายเป็นคนใจเย็น
แก้ตรงทุกข์นั่นเอง พอเห็นทุกข์แล้วแก้ทุกข์ได้"
ธรรมโอวาท : หลวงพ่อสนอง กตปุญโญวิธีทำใจ (พระธรรมเทศนา ๒๑)  เผยแพร่เมื่อ 1 ก.ค. 2014

สอนกรรมฐาน (ก.๒๐)  เผยแพร่เมื่อ 26 มิ.ย. 2014

เทศน์ที่วัดห้วยทรายใต้ (พระธรรมเทศนา ๓๗)  2 ก.ค. 1014
สอนกรรมฐาน อารมณ์สมถะ (ก.๑๔) เผยแพร่เมื่อ 27 มิ.ย. 2014

เตรียมทุกข์ไว้ (พระธรรมเทศนา ๑๐)   26 มิ.ย. 2014

ต่อ.................หวั่นไหว (พระธรรมเทศนา ๕)  เผยแพร่เมื่อ 26 มิ.ย. 2014

มงคลชีวิต (พระธรรมเทศนา ๙)  เผยแพร่เมื่อ 26 มิ.ย. 2014

สอนกรรมฐาน อานิสงส์สมาธิ (ก.๑๓)   27 มิ.ย. 2014
เข้าถึงพุทธะ (พระธรรมเทศนา ๒๔)    2 ก.ค. 1014
สอนกรรมฐาน ยืนสมาธิ (ก.๑๖)    30 มิ.ย. 2014


หมาย รักษามะเร็ง - เจาะใจ