The Global Pagoda+ การ์ตูนพุทธประวัติ

พุทธศาสดา : Buddha Thus Have I Heard [ฉบับเต็ม] 44 ตอน  :Chai Pakin

ประวัติพระพุทธเจ้า : เรื่องย่อ
ย้อนหลังไปกว่า ๒๕๐๐ ปี เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณ สวนลุมพินี โหรได้ทำนายว่าถ้าเจ้าชายไม่ได้เป็นกษัตริ­­ย์ผู้ยิ่งใหญ่ ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

 พระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นบิดาจึงทำทุกวิถีทา­­งเพื่อไม่ให้พระราชกุมารผันความสนพระทัยไ­ป­ออกผนวช

แต่แล้ววันหนึ่งเจ้าชายก็ได้พบความจริงว่า­­มนุษย์นั้นจะอย่างไรก็ไม่พ้นความทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงตัดสินใจช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกขเวทนานี้

โดยหนีออกจากพระราชวังไปออกผนวช เจ้าชายสิทธัตถะต้องพบกับอุปสรรค ต้องทดลองทรมานตนหลายรูปแบบ ต้องพบกับมารที่มาผจญ

กว่าจะได้ตรัสรู้เป็น­­สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อพบกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ ในการช่วยเหลือมนุษย์โลกให้พ้นทุกข์

พระพุทธเจ้า Part1 HD : แร๊พเอก โย่วโย่ว


Saturday, May 15, 2010

Global Pagoda

The Global Pagoda is an ideal bridge for peace, tolerance and harmony across all the communal and regional divides splintering India as well as the entire world today. The Global Pagoda will be a vehicle for the spread of the Buddha's true teaching that emphatically opposes any dogma based on sect, cast and religion.

S. N. Goenka
http://snd677.blogspot.com/2010/05/global-pagoda_15.html
 
ท้าวมหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้ง ๕ ได้ลงมาประกาศแก่ชาวโลกว่า นับแต่นี้ไปอีกแสนปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโล­ก ผู้ที่ปรารถนาจะพบพระองค์ต้องรักษาศีล ๕ และเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิตย์ มวลมนุษย์และเทวดาได้เกิดความสงสัยว่าผู้ใ­ดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโล­กเป็นไปถึงหนึ่งแสนปี หาผู้ให้คำตอบไม่ได้ จนกระทั่งสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้น บรรดาเทพยดาและพรหมทั้งหลายได้ประชุมไต่ถา­มกันว่า ผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ระหว่างนั้นเองต่างก็สังเกตเห็นปัญจบุพนิม­ิตรปรากฏแก่ "สันดุสิตเทพบุตร"...

โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (พุทธศักราช ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔)

ประธานกิตติมศักดิ์ : พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด

๑. เปิดฉากเริ่มเรื่อง
๒. ทรงปฏิสนธิ
๓. ประสูติ ณ ป่าลุมพินี
๔. อสิตดาบส ทำนายพระลักษณะ
๕. ขนานพระนาม
๖. บรรลุปฐมฌานในวันแรกนาขวัญ
๗. อภิเษกสมรส
๘. ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔
๙. เสด็จออกบรรพชา
๑๐. อาหารบิณฑบาตมื้อแรก
๑๑. ปัญจวัคคีย์ออกบวช
๑๒. ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
๑๓. ทรงพระสุบินนิมิต
๑๔. นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
๑๕. พญามารกรีธาทัพ
๑๖. ตรัสรู้
๑๗. ขับธิดามาร
๑๘. มุจลินท์
๑๙. เสด็จป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
๒๐. ยสกุลบุตรออกบวช
๒๑. โปรดชฎิลสามพี่น้อง
๒๒. อัครสาวกบรรพชา
๒๓. จาตุรงคสันนิบาต
๒๔. ฝนโบกขรพรรษ
๒๕. โปรดพุทธบิดาและพระนางพิมพา
๒๖. พระราหุลราชกุมารบรรพชา
๒๗. ชี้อสุภะ
๒๘. เจ้าชาย ๖ พระองค์ออกบวช
๒๙. พุทธบิดานิพพาน
๓๐. พระนางพิมพาออกบวช
๓๑. เสด็จดาวดึงส์เทวโลก
๓๒. ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
๓๓. เทศนาธรรม
๓๔. ปาลิไลยก์
๓๕. โปรดองคุลิมาล
๓๖. โปรดพกาพรหม
๓๗. พิจารณาชราธรรม
๓๘. แสดงโอฬาริกนิมิต
๓๙. ห้ามมาร
๔๐. ปลงอายุสังขาร
๔๑. รับอุทก
๔๒. พยากรณ์บิณฑบาต ๒ ครั้ง
๔๓. สังเวชนียสถาน ๔
๔๔. ดับขันธปรินิพพาน

www.buddha-thushaveiheard.com
www.dhamma999.net * dhamma999net1

ทรูออนไลน์ ไฮสปีด สวัสดีค่ะคุณ Nattawut Thongsuk ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ หากเป็นการโทรเข้า 1686 สำหรับโทรศัพท์บ้านทรู และมือถือทรูมูฟ ครั้งละ 3 บาท โทรศัพท์บ้านและมือถืออื่นๆ ตามโปรโมชั่น ค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ ทีมงานขอโอกาสช่องทาง facebook ในการประสานงานแจ้งเสียเจ้าหน้าที่ช่างเข้าตรวจสอบให้นะคะ รบกวนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง
Direct Message(ข้อความ) ดังนี้ค่ะ
1.หมายเลขที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต
2.รุ่น Router ที่เชื่อมต่อ
3.รายละเอียดปัญหาการใช้งาน
4.ชื่อ ผู้แจ้งและหมายเลขมือถือที่สะดวกติดต่อกลับ
5.เรียนแนะำนำคุณเปิดตัว Router ทิ้งไว้เพื่อตรวจสอบค่าสัญญาณ ค่ะ✿