"เอาคุณธรรมนำการเมือง ชาติจึงจะไปรอด"

คลื่นขาวของชาวพุทธ FM 89.25 MHz 

อริยะธรรม4 : Dhamma in Enlish
 
 
7: คุณเพ็ญศรี อิทรทัต อ่านพระไตรปิฎก

ถ่ายทอดสดจาก fm107.25MHz

คลื่นขาวคุณธรรม 
อริยะธรรม5 : สารธรรม
 
.
8: คุณจันทร์งาม อ่านชุดมักกะลีผล
ประพันธ์ โดย สุทัสสา อ่อนค้อม
 
 
อริยะธรรม3
เสียงธรรมะจากพระสุปฏิปันโน 
 .

อริยะธรรม6 : เพลงธรรมะ

อริยธรรม9 & บอกกล่าวเล่ากรรม 

ċ
youtube.xml
(1k)
Dhitinard Dhammaj,
Dec 29, 2010, 8:49 PM
ċ
youtube10.xml
(1k)
Dhitinard Dhammaj,
Dec 23, 2010, 12:50 AM