Ph.D. Filipino 

               Doktor ng Pilosopiya sa Filipino 

                                                                  Mindanao State University

                                                Iligan Institute of Technology

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES

DEPARTAMENTO NG FILIPINO AT IBANG MGA WIKA

COLLEGE OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES


FACULTY FORCE           MASTER OF FILIPINO ( Non-Thesis)        MA CURRICULUM 

DEPARTAMENTO NG FILIPINO AT IBANG MGA WIKA COLLEGE OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES             SEMINARS              

DEPARTAMENTO NG FILIPINO AT IBANG MGA WIKA

 

        Napapanahon ang paghahandog ng Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika ng programang Doktor ng Pilosopiya sa Filipino. Tinutugunan nito ang layunin ng < xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" prefix="st1" namespace="">Mindanao State University na makapagbigay ng mga may-kalidad at makahulugang programang akademiko upang maiangat ang ekonomik, pulitikal, at sosyo-kultural  na pag-unlad ng Mindanao tungo sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kaunlaran.

 

I.  Mga Layunin

 

A.       Pangkalahatan

Layunin ng doktoradong programa sa Filipino na makaprodyus ng mga gradweyt na:

 

1.        eksperto sa halos lahat ng mga larangan sa Filipino bilang disiplina at wika;

2.        tagapanguna sa larangan ng pagtuturo ng wikang Filipino sa lahat ng lebel ng edukasyon; at

3.        may kakayahang maghatid ng kanilang natutunan sa pamamagitan ng mga gawaing panriserts sa mga estudyante at makapag-ambag sa  ekonomik, pulitikal, at sosyo-kultural na pag-unlad ng Mindanao tungo sa rehyunal na kapayapaan at development.

 

B.       Mga Tiyak na Layunin

 

1.        Maikintal sa mga estudyante ang mataas na level ng kabatiran at interes sa mga kasalukuyang kalakaran at isyu sa Filipino bilang wika at disiplina;

2.        Makapagsanay ng mga estudyante na makapagsagawa ng mga iskolarling riserts at pag-aaral sa iba’t ibang larangan ng Filipino bilang  wika at disiplina;

3.        Maipabatid sa mga estudyante ang mataas na level ng interes at pagpapahalaga sa aspektong  kultural ng Filipino bilang wika at  disiplina;

4.        Makadevelop ng mga lider sa iba’t ibang larangan ng pagpupunyagi gamit ang wikang Filipino bilang pangunahing wika ng komunikasyon at sa transmisyon ng kaalaman;

5.        Makapagpagradweyt ng mga estudyanteng may damdaming makabayan at may pagpapahalaga sa pagka-Filipino upang maiwasan ang rehyunalismo.

II.  Admisyon

 

1.        May digring pangmaster sa Filipino o anumang kaugnay na larangan na may konsentrasyon o espesyalisasyon sa Filipino. Maaaring tanggapin sa programa ang may master’s digri na hindi medyor sa Filipino subalit kinakailangang kumuha muna ng mga kailangang yunit sa level pangmaster at/o andergradweyt na prerekwisit sa mga kurso sa programang doktoral;

2.        May G.P.A. na 1.75 o higit pa (o katumbas nito) sa master’s digri na pinatutunayan ng Transcript of Records mula sa huling pinasukang paaralan;

3.        Makapapasa sa personal na interbyu at/o eksaminasyong   isasagawa/ ibibigay ng departamento;

4.        Pagsusumite ng lahat ng mga pormang kinakailangan ng School of Graduate Studies.

III.  Programa

A.  Programa ng Pag-aaral

 

                Para makonsidera na propisyente sa Filipino, kailangang makakuha ang estudyante ng hindi bababa sa 51 na yunit, kabilang ang 12 na yunit sa pagsulat ng disertasyon.  Ang distribusyon ng 51 na yunit ay ang sumusunod:

                batayan/pundasyong kurso        _                9 na yunit             

medyor na kurso                      _              18 na yunit             

kogneyt/elektib na kurso          _                9  na yunit           

*banyaga o rehyunal na wika    _                 3 na yunit            

**disertasyon                           _              12 na yunit                                                                              Total Yunit            51 na yunit             

                * Kahingiang Pangwika: 3 yunit ng banyaga

o rehyunal/katutubong wika na maaaring makuha sa lebel andergradwet.         

                **Kailangang pumasa sa Eksaminasyong Komprehensibo

B.  Paglilipat ng Kredit

1.  Walang yunit sa mga kursong andergradweyt o master’s digri ang makekredit sa programang doktoral maliban lamang sa mga kursong banyaga at/o rehyunal na wika;

2.  Hindi hihigit sa siyam (9) na doktoradong yunit mula sa ibang unibersidad/kolehiyo ang mabibigyan ng kredit sa mga gawaing pangkurso para sa programa.  Maaari lamang maikonsidera ang mga yunit na nakuha sa katumbas na doktoradong programa mula sa Mindanao State University System, Unibersidad ng Pilipinas at iba pang kilalang unibersidad sa bansa kung tumutugon ang mga ito sa deskripsyon ng mga kurso. Magkagayunman, kinakailangang makapasa muna  ang estudyante sa eksaminasyong oral mula sa panel ng mga tagapagtanong ng departamento. Gayundin, kinakailangang ang estudyante ay makaenrol at makapasa sa di-bababang dalawang-katlong (2/3) yunit ng gawaing pangkurso sa programa bago maibigay ang siyam (9) na kreditong yunit.

3.  Halimbawang hindi matapos ang programa dahil lumampas sa maksimum na residensi na tuntunin ng Institute na dinitermina ng School of Graduate Studies o anumang katumbas na akademik na yunit, di-tataas sa siyam na yunit (9) ang mabibigyan ng kredit sa estudyante matapos mabigyan ng re-admisyon sa programa maliban kung mayroong ibang palisi na nagsasaad ng pagdaragdag ng mga yunit na ikekredit.

C.  Residensi

1.  Kinakailangang may residensi ang estudyante na di-kukulangin sa dalawang taon bago maaward ang digri.

2.  Kailangang matapos ang lahat ng mga pangangailangan para sa digri nang di-hihigit sa limang taon kasama ang mga leave. Gayunpaman, sa mga espesyal na kaso, maaaring magbigay ng ekstensyong isa o higit pang mga semestre ngunit di-lalagpas sa isang taon ang ekstensyon.

3.  Maaaring magbigay ng ekstensyong isa o higit pang semestre sa kondisyong ang estudyante ay kukuha ng refresher  na kurso/mga kurso sa bawat  semestre ng ekstensyong ibinigay. Ang bilang ng ibibigay na yunit sa  estudyante bilang refresher na kurso ay dedeterminahin ng komite sa departamento na bubuuin ng hindi kukulangin sa tatlong myembro para sa layunin ng ebalwasyon ng performans ng estudyante. Ang bilang ng yunit na makukuha ng estudyante bilang refresher na kurso ay:

 

                           

                            1 semestre                -               3 hanggang 6 na yunit

2 semestre                -               6 hanggang 9 na yunit

1 summer -               3 na yunit

IV.  Mga Kurso

 

Mga Batayan/Pundasyong Kurso (9 yunit)

 

Fil 301: Wika at Kultura - Nakapokus sa kahulugan ng wika at kultura ng lipunang gumagamit ng wikang ito at sa ugnayan at kahalagahan ng dalawa lalo na sa iba’t ibang uri ng lipunang Pilipino.

Fil 302: Sosyolinggwistiks – Ang pag-aaral ng mga teoryang pangwika/linggwistiks at panlipunan. Tatalakayin ang kaugnayan at kahalagahan ng wika sa lipunan, ang pahapyaw na kaalaman sa mga gawaing pangwika lalo na sa development ng wikang Filipino; mga palising pangwika na ipinatupad at patuloy na ipinatutupad; ang kondisyong bilinggwalismo sa edukasyon at ang umiiral na multilinggwalismo sa Pilipinas.

Fil 303: Mga Kontemporaryong Isyu sa Wika at Literatura – Mga tanging paksa sa pagtuturo ng wika at literatura na nakapokus sa isa o higit pang mga pangunahing isyu at kilusan. Sakop nito ang mga napapanahong adyenda sa global at lokal na mga isyu sa wika at literaturang Filipino tulad ng kros-kultural na hamon ng modernisasyon at ang ugnayan ng wika, literatura at kulturang Filipino.

 

 Medyor na mga Kurso (18 yunit)

 

Fil 311: Pagpaplanong Pangwika sa Filipino: Mga Teorya at Modelo

Saklaw ng kurso ang pag-alam sa mga teorya, proseso at pokus ng pagpaplanong pangwika bilang isang disiplina o larangan. Binibigyang-pansin din ang mga tawid-bansa o kros-kultural na pagpaplanong pangwika upang maihambing ito sa kasalukuyang sitwasyong pangwika sa Pilipinas.

Fil 312: Istruktura ng Wikang Filipino – Pag-aaral ng deskripsyong gramatikal ng Filipino na may pokus sa ponolohiya, morpolohiya at sintaks ng wikang pambansa. Tatalakayin din ang mga katangiang gramatikal ng Filipino at/o Pilipino at Tagalog ayon sa pagkakalarawan ng mga pangunahing linggwista tulad nina Leonard Bloomfield, Cecilio Lopez, Lope K. Santos, Paul Schachter, at iba pa.

Fil 313: Mga Varayti at Varyasyon ng Filipino – Pumapaksa ang kurso sa varayti at varyasyon ng wikang Filipino bunga ng multilinggwal na sitwasyon ng bansa. Nakapokus ang pag-aaral sa varayti ng Filipino bunga ng dayalektal/heograpikal at sosyal/okupasyonal na dimensyon kasama na rin ang mga naging bunga ng pagiging bansang kolonyal ng Pilipinas.

Fil 314: Mga Teoryang Panliteratura ng Pilipinas – Sinasakop ng kurso ang pagtalakay at malalimang pag-unawa sa literatura ng bansa bilang diskurso na kinapapalooban ng tradisyunal at makabagong kaisipan. Sa kabuuan, sinasaklaw nito ang iba’t ibang  paraan ng pagbasa at pagluluwal ng mga kahulugan sang-ayon sa gagamiting pagdulog o teorya.

Fil 315: Literaturang Pambayan – Tatalakayin sa kurso ang mga uri ng panitikang pambayan sa Pilipinas tulad ng kwentong-bayan, mito, alamat, epiko, mga bugtong, salawikain, kantahing-bayan, atbp. Bibigyang-diin ang mga panitikang pambayan ng mga Muslim at Lumad sa Mindanao na nairekord na at hindi pa nairerekord.

Fil 316: Napapanahong Literatura  Dadalumatin sa kurso ang mga bagong kaisipan at usaping panlipunan na ipinapahayag sa mga kasalukuyang tekstong panliteratura sa pag-aangat ng sensibilidad ng individwal na mambabasa. Bibigyang pokus ang mga makabagong kaisipan at istilo ng mga manunulat na maituturing na mga eksperimental at mahirap tanggapin ng mga konserbatibong mambabasa.

 

Kogneyt/Elektiv (12 yunit)

 

Fil  321: Natatanging Paksa – Sumasaklaw ang kurso sa mga paksang pangwika at panliteratura na magagamit bilang espesyal na paksa para sa pananaliksik. Sasakupin ng talakayan ang makabagong pamamaraan sa mga prinsipyo at teknik panriserts, at maging ang paglilikom ng mga kaugnay na pag-aaral at literatura.

Fil 322:  Seminar sa Pagsasalin: Mga Teorya at Metodolohiya – Sinasaklaw ng kurso ang mga teorya, estratehiya, pamamaraan at ebalwasyon/kritisismo sa pagsasalin bilang disiplina/larangan. Kasangkot din ang mga pagsasanay at awtput sa pagsasalin ng iba’t ibang genreng panliteratura at pangwika.

Fil 323: Testing sa Wika at Literatura – Sakop ng kurso ang pagtalakay sa iba’t ibang uri ng test na aplikable sa wika at literatura. Saklaw din ang pagbubuo ng iba’t ibang uri ng test, analisis ng mga aytem, mga simulain at aktwal na aplikasyon ng test sa makro at mikrong kondisyon.

Fil 324: Mga Kalakaran sa Pagtuturo ng Wika at Literatura – Mga saligang teorya, pamamaraan, lapit at istratehiya sa pagtuturo ng Filipino bilang wika at bilang disiplina tungo sa mabisang pagtuturo ng literatura.

Fil 400: Disertasyon – Pagsulat ng disertasyon bilang medyor na riserts sa wika o literatura. Maaaring magamit  ang awtput sa Fil 321 na batayan ng proposal tungo sa malalimang pananaliksik bilang faynal na awtput.  Prerekwisit: Fil 321 at pagpasa sa Eksaminasyong Koprehensibo.

Kahingiang Pangwika – 3 unit ng kahit anong Asian, European o pambansang rehyunal na wika na hindi katutubo o alam ng estudyante. Maaari itong makuha sa lebel andergradweyt.

 

 

Distribusyon ng Kurso

 

Unang Taon

 

Unang Semester

Pangalawang Semester

Blg.

Pamagat

Yunit

Blg.

Pamagat

Yunit

Fil 301

Wika at Kultura

3

Fil 303

Mga Kontem. Isyu sa Wika at Literatura

3

Fil 302

Sosyolinggwistiks

3

Fil 315

Literaturang Pambayan

3

Fil 312

Istruktura ng Wikang Filipino

3

Fil 313

Mga Varayti at Varyasyon ng Fil

3

 

 

 

Kog.

 

3

 

Total

9

 

Total

12

 

                                                                Ikalawang Taon

                                               

Unang Semester

Pangalawang Semester

Blg.

Pamagat

Yunit

Blg.

Pamagat

Yunit

Fil 311

Pagpaplanong Pangwika

3

Fil 314

Mga Teoryang Panliteratura

3

Fil 316

Napapanahong Literatura

3

Kog.

 

3

Kog

 

3

Kah.

Dayuhan o Rehyunal na Wika

3

 

 

 

 

 

 

 

Total

9

 

Total

9

  

Ikatlong Taon

 

  Unang Semester

Pangalawang Semester

Blg.

Pamagat

Yunit

Blg.

Pamagat

Yunit

 

Eksaminasyong Komprehensibo

Fil 400

 Disertasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

12