MA CURRICULUM

DEPARTAMENTO NG FILIPINO AT IBANG MGA WIKA

COLLEGE OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES


MASTER NG SINING SA FILIPINO

Medyor sa Wika at Literatura

 

Home                                      

 

HISTORI NG ABFIL PROGRAMDE

 

CURRICULUM

BACHELOR OF ARTS IN FILIPINO       Ph.D. in Filipino

 

FACULTY PROFILE       MGA AKTIVITI NG DEPARTMENT       DEPARTMENT TRIPS

 

ORGANISASYON NG DEPARTAMENTO

M.A. ORGANIZATION       KAPILAS-BAYAN       TEATRONG FILIPINO

      

 

Tinutugunan ng Departamento ng Filipino at Ibang mga Wika ang layunin ng Mindanao State University System na makapagbigay ng edukasyon sa mga estudyanteng Filipino kaugnay ng hamon ng ika-21 siglo.

                Sa pamamagitan ng programang Master ng Sining sa Filipino (Medyor sa Wika at Literatura), huhubugin ang mga estudyante na maging makabansa, makatao at maging kapaki-pakinabang na miyembro ng global na komunidad.

 

I.  Mga Layunin

 

A.        Pangkalahatan

 

Makapagbigay ng makahulugang karanasan sa mga gradweyt para  maihanda sila sa pagkakaroon ng komprehensibo at malalimang kaalaman at mga kasanayan sa pagtuturo at paggamit ng Filipino bilang disiplina at wika, at maging sa larangan ng literatura, sa pamamagitan ng riserts at mga iskolarling gawain at sa paglilipat ng iba pang kaalaman at kasanayan.

 

B.        Tiyak

 

1.        Maipasaloob sa mga estudyante ang mataas na lebel ng kamalayan sa mga pangkasalukuyang kalakaran at mga isyu sa Filipino bilang disiplina at maging sa literatura at kultura.

 

2.        Mahikayat at masanay  ang mga estudyante sa pagsasagawa ng mga iskolarling riserts at pag-aaral tungkol sa iba’t ibang aspekto ng Filipino bilang disiplina.

 

3.        Gisingin ang interes ng mga estudyante sa kultural at kaugnay na mga komponent ng Filipino bilang wika at disiplina.

 

4.        Makaprodyus ng mga gradweyt na may mataas na kasanayan sa paggamit ng Filipino bilang isang wika at bilang disiplina, at bilang kultural na komponent ng lipunan.

 

II.  Deskripsyon

 

                Sinasaklaw ng programa ang paghahandog ng mga kasanayan sa pagkatuto/paggamit ng Filipino bilang isang wika at bilang isang disiplina, at bilang kultural na komponent ng lipunan.  Tiyakang pinaglilingkuran ng programa ang pangkalahatang mga pangangailangan ng mga titser at    praktisyuner ng Filipino. Komprehensibong sinasakop ng digri ang lahat ng    batayang aspekto          ng Filipino bilang isang disiplina tulad ng istruktura ng wika,     literaturang Filipino, pagpaplanong pangwika, leksikograpiya at mga bagong kalakaran at mga isyu sa wika tulad ng barayti at baryasyon ng Filipino, kultura at    wika kasama ang kulturang popular. aplayd na sosyolinggwistiks, at mga kaugnay na mga larangan. Binibigyan ng empasis ang pagsasagawa ng mga riserts at pagsasaling-wika sa lahat ng kursong akademiko.

 

III.  Admisyon

 

1.        Kailangang gradweyt ng batsilyer  digri sa Filipino o ang katumbas nito sa respetado at kilalang institusyon ng mataas na lebel ng edukasyon.

 

2.        Maaaring tanggapin sa programa ang walang batsilyer  digri sa Filipino subalit kinakailangan munang kumuha ng mga beysik at ilang medyor na kurso sa Filipino na prerekwisit sa gradwadong programa.

 

3.        Kailangang may G.P.A. na di-bababa sa 2.0 o kaya naman ay mga ebidensiya o potensyal na abilidad na makapagpatuloy sa digring gradwado, katulad ng:

 

?       Mataas na marka sa admisyon test

?       Riserts sa batsilyer  digri

?       Ekselenteng kasanayan sa pagtuturo

 

4.        Kailangang makapasa sa eksaminasyong ibibigay ng Departamento.

 

5.        Kailangang magsumite ng:

 

?       naisagawang porma ng aplikasyon mula sa Graduate School

?       2ng kopya ng opisyal na rekord ng transkrip mula sa kolehiyong/unibersidad na huling pinanggalingan

?       permit sa pag-aaral (mula sa employer kung galing sa pampublikong ahensiya/eskuwelahan)

?       2ng litratong pang-ID (sukat passport)

?       1 mahabang brown na embelop

 

IV.  Programa

 A.  Programa ng Pag-aaral

                 Para makonsidera na propisyente sa Filipino, kailangang makakuha ang estudyante ng hindi bababa sa 36 na yunit masteral kabilang ang 6 na yunit sa pagsulat ng tesis.  Ang distribusyon ng 36 na yunit ay ang sumusunod:

              

batayan/pundasyong kurso        _                6 na yunit                                 

medyor na kurso                      _             18 na yunit                 

elektib na kurso                        _                6 na yunit                                 

pagsulat ng tesis                       _                6 na yunit                                                                       

                                       Total Yunit       36 na yunit

                                                                                                                                                          

B.  Paglilipat ng Kredit

 

1.        Walang yunit sa mga kurso sa andergradweyt ang mabibigyan ng kredit para sa gawaing gradweyt.

 

2.        Hindi hihigit sa siyam (9) na yunit sa gradweyt mula sa ibang unibersidad/kolehiyo ang mabibigyan ng kredit sa mga gawaing pangkurso para sa programa.  Magkagayunman, maaari lamang maikonsidera ang mga yunit na nakuha sa katumbas na digri program sa master mula sa ibang yunit ng Sistemang Mindanao State University at ng Unibersidad ng Pilipinas na tumutugon sa deskripsyon ng mga kurso kung makapapasa ang estudyante sa eksaminasyong oral mula sa panel ng mga tagapagtanong ng departamento.  At magkagayun parin, kailangan na ang estudyante ay makaenrol at mapasahan ang di-bababa sa labinlimang (15) yunit ng gawaing pangkurso sa programa.

 

C.  Residensi

 1.        Kinakailangang may residensi ang estudyante na di-kukulangin sa isang taon bago maaward ang digri

 2.        Kailangang matapos ang lahat ng pangangailangan para sa digri nang di-hihigit sa limang taon kasama ang mga leave. Gayunpaman, sa mga espesyal na kaso, maaaring magbigay ng ekstensyon na isa o higit pang mga semester ngunit di-lalagpas sa dalawang taon.

 

D.  Pagkandidato

                 Matapos makumpleto ang lahat ng pangangailangan para sa mga gawaing pangkurso at makapasa sa eksaminasyong komprehensibo, ikinukunsiderang handa na ang estudyante na magsagawa ng riserts o tesis pang   M. A.. Sa ganitong antas, ang estudyante ay nasa estadong kandidato para sa digri.

 

E.  Eksaminasyong Oral

                 Matapos maaprubahan ng Komite sa Tesis ang pag-aaral, maaari nang isagawa ang eksaminasyong oral.  Ang pagbagsak sa eksaminasyong oral ng kandidato sa pangalawang pagkakataon ay magdidiskwalipika dito sa programa.

 

V.  MGA KURSO

 

Mga Batayan/Pundasyong Kurso

(6 yunit)

 Fil 200: Riserts sa Filipino – Pagtalakay sa teorya at pamamaraan sa pananaliksik, masusing pag-aaral sa mga bahagi at balangkas ng tesis at papel panriserts.  Kredit: 3; Prerekwisit: Wala

 Fil 201:  Pagsasaling-wika – Pagtalakay sa mga teorya, simulain, paraan at teknik sa pagsasaling-wika, aktwal na pagsasalin ng mga teksto sa idyomatikong ekspresyon, poklor, panitikan, syensya at teknolohiya.  Kredit: 3  Prerekwisit:  Wala

 

Mga Medyor na Kurso

(18 yunit)

 Fil 235: Kritisismo sa Panitikan – Mga teoryang kontemporaryo sa pagsusuri at kritisismong pampanitikan na may aktwal na aplikasyon. Kredit: 3; Prerekwisit:  Wala

 Fil 241:  Mga Piyesang Pampanitikan – Paghahanda, kuryograpi, at pagdirek ng mga piyesang pantanghalan gaya ng tulang pambigkasan, balagtasan, sabayang bigkas, madulang pagbasa, at iba pa. Kredit:  3; Prerekwisit:  Wala

 Fil 250:  Pagpaplanong Pangwika – Mga teorya ng pagpaplanong pangwika at isinagawang pagpaplanong pang-wika sa Pilipinas mula sa panahon ng Kastila hanggang sa kasalukuyan. Kredit:  3;  Prerekwisit: Wala

Fil 251:  Mga Barayti at Baryasyon ng Wikang Filipino – Pagtalakay sa mga barayti at baryasyon ng Filipino dahil sa mga paktor na pangkalawakan, pang-espasyo, kultural, o etnolinggwistik.  Kredit: 3  Prerekwisit: Wala

 Fil 252: Gramatika at Istruktura ng Filipino – Intensibong pag-aaral ng gramatika ng wikang Filipino na may pokus sa mga bahagi ng pananalita at istruktura ng wika. 

Kredit: 3  Prerekwisit: Wala

Fil 253:  Leksikograpiya – Intensibong pag-aaral sa leksikograpi na may empasis sa pag-alam sa mga teoryang kasangkot at aktwal na aplikasyon sa Filipino. 

Kredit: 3; Prerekwisit: Wala

 Fil 254:  Literatura at Kulturang Popular – Analisis ng kulturang popular kasama ang mga bagong modang esoteriko at kinababaliwang idolatriya at ng mga genre ng literaturang resulta nito.  Kredit: 3; Prerekwisit: Wala.

 

Mga Kursong Elektib

(6 yunit)

 

Fil 255: Wika, Kultura at Lipunan – Ang interrelasyon ng wika, kultura at lipunan na nagbubunga sa iba’t ibang pang-araw-araw na uri at konteksto ng komunikasyon lalo na sa mga patern na berbal at di-berbal.  Kredit: 3;  Prerekwisit: Wala

 Fil 256:  Kontemporaryong Panitikan – Pag-aaral ng debelopment ng literatura mula 1970 hanggang sa kasalukuyan. Kredit: 3; Prerekwisit: Wala

 Fil 257: Mga Pagdulog at Teorya ng Panitikan – Analisis ng mga pagdulog at teoryang ginagamit sa literatura. Kredit: 3; Prerekwisit: Wala

 Fil 258:  Simulain at Kalakaran sa Pagtuturo ng Wika – Mga kontemporaryong kalakaran at pagdulog sa pagtuturo ng wika na may pokus sa Filipino. 

Kredit: 3;  Prerekwisit: Wala

 Fil 259:  Linggwistikang Aplayd – Mga teorya at prinsipyo sa linggwistikang ginagamit at pagkatuto ng wika.

Kredit: 3;  Prerekwisit: Wala

 Fil 215:  Sosyolinggwistika – Panimulang pagtalakay ng mga teorya sa larangan ng sosyolohiya at linggwistika. 

Kredit: 3; Prerekwisit: Wala

 Fil 249:  Kasaysayang Pampanitikan ng Pilipinas – Pagbakas ng pag-unlad na historikal ng literaturang Pilipino mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. 

Kredit: 3; Prerekwisit: Wala

 Fil 239:  Mga Pinagmulan at Impluwensiya sa Panitikan ng Pilipinas – Analisis ng pinagmulan ng mga paktor ng nakaapekto sa panitikan ng Pilipinas at ang lalim ng impluwensiya nito sa mga uri ng panitikang nabuo.  Kredit: 3; Prerekwisit: Wala

 Fil 300:  Pagsulat ng Tesis – Kredit: 6; Prerekwisit: Komprehensibong Eksaminasyon.

 

 

Semestral na Distribusyon ng Kurso

Unang Taon

 

Unang Semestre                                                                                                      Ikalawang Semestre

Course No.                       Descriptive Title                   Units                     Course No.               Descriptive Title                    Units

 

Filipino 200                    Riserts sa Filipino                         3                           Filipino 235         Kritisismo sa Panitikan                      3

Filipino 201                    Pagsasaling-wika                         3                           Filipino 250         Pagpaplanong Pangwika                    3

Filipino 252                    Gram. at Istruk. ng Fil.                  3                           Filipino 251         Barayti at Baryasyon ng Fil.               3

                                                                                                                                          Elektib                                             3

                Kabuuang Yunit:                                          9                                                                     Kabuuang Yunit:           12

Ikalawang Taon

 

Unang Semestre                                                                                                       Ikalawang Semestre

Course No.                           Descriptive Title        Units                    Course No.           Descriptive Title        Units

 

Filipino 253                        Leksikograpiya                  3                       Filipino 300            Pagsulat ng Tesis          6

Filipinp 254                        Lit. at Kul. Popular              3                       *Pangangailangang Eksam. Kompre.

Filipino 241                        Mga Piyesang Pan.            3                       

Elektib                                                                      3

                                Kabuuang Yunit:                    12                                                      Kabuuang Yunit:     6

 

Para sa mga karagdagang katanungan, sumulat o tumawag sa:

Ø      Tserperson, Departamento ng Filipino at Ibang Mga Wika

CASS, MSU-Iligan Institute of Technology

Iligan City

Tel. No. (063) 221-4050 hanggang 55 lokal 146 or

223-2346 (CASS Dean’s Office)

Ø        Dean, Graduate School

MSU-Iligan Institute of Technology

Iligan City

Tel. Nos. 223-2345 or 221-4050 to 55 loc. 138