กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


สาระความรู้เกี่ยวกับ ว 21

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


บุคลากร
        นางสาวกิ่งกาญจน์  มังกรณ์
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

      นางดารุณี  เกตวงษา
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


       นางรัชนี  ข้ามสาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

       นางภัทรรัฎฐ์  ภิญโญ
    นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ