เว็บไซต์การพัฒนาข้าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ 1013/ว138 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2553 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ฉบับ(ด้านล่าง)  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 8 ก.ย. 2553 04:28 Wera HATORI Hanso
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ 1013/ ว 25 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553  509 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2553 20:11 Wera HATORI Hanso
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ 1013/ว27 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553  160 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2553 20:38 Wera HATORI Hanso
ċ

ดาวน์โหลด
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2554 หนังสือ ที่ สค 0016.5/ว 313 ลงวันที่ 2 ก.พ. 54  4510 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.พ. 2554 01:11 Wera HATORI Hanso
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกอบ ว.138 คู่มือการลงทะเบียนเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  5085 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2553 20:33 Wera HATORI Hanso
ċ

ดาวน์โหลด
รายละเอียดโครงการสุขภาพดี ข้าราชการอาวุโส (20 มกราคม 2554)  1474 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 19 ม.ค. 2554 21:02 Wera HATORI Hanso
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกอบ ว.138 ตารางการฝึกอบรมทางไกล  204 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2553 20:28 Wera HATORI Hanso
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกอบ ว.138 แนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการ  127 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2553 20:24 Wera HATORI Hanso
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกอบ ว.138 แบบแจ้งรายชื่อข้าราชการบรรจุใหม่ที่สมัครเรียนหลักสูตรการฝึกอบรม  68 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2553 20:29 Wera HATORI Hanso
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกอบ ว.138 บันทึกคะแนนการฝึกอบรมทางไกลรายบุคคล  228 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2553 20:26 Wera HATORI Hanso
ċ

ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 54 และ แผนพัฒนาบุคลากรปี 54 ตามหนังสือจังหวัดที่ สค 0016.5/ว 3258 ลว 16 ธ.ค.53  140 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 ธ.ค. 2553 18:13 Wera HATORI Hanso
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกอบ ว.138 รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมทางไกล  52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2553 20:27 Wera HATORI Hanso
ċ

ดาวน์โหลด
แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2556 พร้อมแบบฟอร์มแบบปฏิบัติการประจำปี 2554  13997 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ต.ค. 2553 01:58 Wera HATORI Hanso
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิ ว 31  1130 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 5 เม.ย. 2554 00:16 Wera HATORI Hanso
Comments