Základní informace

Název subjektu

Dětský domov Valašské Meziříčí 

Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování ústavní výchovy a  vzdělávání, naplňování potřeb a zájmů dětí od 3 do 18 let, případně do ukončení přípravy na povolání, nejdéle do 26 let.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů.

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín (www.kr-zlinsky.cz

Organizační struktura

Kontaktní spojení

Dětský domov Valašské Meziříčí
Žerotínova 211
757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571611588
fax: 571612464
email: ddvalmez(@)volny.cz
web: www.ddvalmez.cz

Ředitelka, statutární orgán: Mgr. Elena Slámová
Tel.: 731 460 171
Vedoucí vychovatelka, zástupce statutárního orgánu: Mgr. Marta Camfrlová
Tel.: 734 366 299

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny: Po - Pá 7.00 - 14.00, po dohodě i v jinou dobu.

Bankovní spojení

KB Valašské Meziříčí, č. ú. 683 512 0227/0100

IČ: 62334808

DIČ: CZ6233480

Datová schránka

ID schránky: sdgxe9y

Dokumenty

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2019-2020

Vnitřní řád

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 2018/2019

Rozpočet
Školní vzdělávací program

Všechny dokumenty jsou k dispozici na ředitelství dětského domova.


Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona 4. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytované na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátech nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
a) ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.
Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.
Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti ředitelce zařízení, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.
b) e-mailem
na adresu ddvalmez@volny.cz
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou se rozumí též elektronická adresa.
c) písemně na adresu 

Dětský domov Valašské Meziříčí
Žerotínova 211
757 01 Valašské Meziříčí
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není to žádost ve smyslu zákona.

Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost a stížnost, předložit návrh, podnět či jiné podání lze prostřednictvím ředitelství dětského domova, a to písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky dětského domova, je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.
Adresa: 

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
Třída Tomáše Bati 21
760 01 Zlín
Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

Popisy postupů - návod na řešení životních situací

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:                                 

Ċ
Dětský domov Valašské Meziříčí,
22. 10. 2018 23:43
Comments