DoelstellingenMaatschappelijke betrokkenheid

Onze maatschappij is in vergelijking met vele andere landen niet slecht georganiseerd. Toch zijn er gezinnen én kinderen die uit de boot vallen. Er ontstaat sociale uitsluiting en als gevolg daarvan in de meeste gevallen vereenzaming en wanhoop. De Tondeldoos probeert deze kloof met de vierde wereld te dichten. Concreet worden de kansarme gezinnen en kinderen ondersteund in hun relatie met officiële diensten, instellingen en organisaties. De papierstrijd die je als ouder moet voeren om te krijgen waarop je recht hebt, is vaak te ingewikkeld en ontmoedigend. Juist hier wil de Tondeldoos ondersteuning bieden door samen met de ouders deze moeilijkheden aan te pakken opdat hun kinderen een zo normaal mogelijke jeugd tegemoet kunnen gaan.

Sociale binding

Mensen met en zonder armoede-ervaring ontmoeten elkaar via huisbezoek of allerhande activiteiten. Waar het eerste contact wat onwennig is, groeit meestal vlug een heel speciale band. Als mensen voelen dat je hen respecteert en hen ‘au sérieux’ neemt, begint het vertrouwen te groeien.

Ook samenkomen als gelijkgezinden met mensen in armoede werkt versterkend. Zij ontmoeten medestanders die bereid zijn de problemen samen met hen aan te pakken.


Culturele participatie

Het is belangrijk naast de invulling van primaire behoeften ook oog te hebben voor de zelfontplooiing van de kansarme gezinnen en hun kinderen en diens culturele participatie. Financiële beperkingen, onwetendheid en sociale uitsluiting maken dat de kansarme gezinnen en hun kinderen ook de nodige ondersteuning moeten krijgen om zich een volwaardig bestaan uit te bouwen. Zo dient de Tondeldoos verscheidene projecten in om de vrijetijdsactiviteiten en hobby's van de kinderen te bekostigen. Onnodig te zeggen dat dit een geweldige boost geeft aan het ganse gezin.


Vorming

De Tondeldoos zet vooral in op "doe-cursussen" op maat van de gezinnen. Typisch onderwerpen zijn: budgetvriendelijk koken, naaien,... Deze vormingen beogen concrete en direct toepasbare kennis en vaardigheden op het niveau van de gezinnen.

 
Zoeken naar structurele oplossingen

Samen met de ouders wordt gezocht naar structurele oplossingen voor sociale en financiële problemen. Sommige van de gezinnen die begeleid worden zijn eenoudergezinnen met kinderen. Meestal leven zij van een vervangingsinkomen. Samen met hen op zoek gaan naar werk is hierbij zeer belangrijk. Het geeft het leven van deze gezinnen weer structuur en ze kunnen zelfstandig een inkomen verwerven.


Materiële en financiële ondersteuning bieden

De Tondeldoos is in eerste instantie een fonds. De ambitie is om te doen wat in de mogelijkheden ligt om materiële en financiële ondersteuning te geven. Deze directe ondersteuning neemt vele vormen aan. Het betreft onder meer; kledij, voedselpakketten, meubelen, ... En er is ook geldelijke steun.