NGÔN NGỮ ANH

Kiến thức cơ sở ngành
Ngữ âm - âm vị học
Ngữ âm thực hành
Ngữ pháp 1
Tiếng Anh cơ bản 1 - Đọc
Tiếng Anh cơ bản 1 - Nghe
Tiếng Anh cơ bản 1 - Nói
Tiếng Anh cơ bản 1 - Thực hành tổng hợp
Tiếng Anh cơ bản 1 - Viết
Tiếng Anh cơ bản 2 - Thực hành tổng hợp
Tiếng Anh cơ bản 2 - Đọc
Tiếng Anh cơ bản 2 - Nghe
Tiếng Anh cơ bản 2 - Nói
Tiếng Anh cơ bản 2 - Viết
Tiếng Anh cơ bản 3 - Đọc
Tiếng Anh cơ bản 3 - Nghe
Tiếng Anh cơ bản 3 - Nói
Tiếng Anh cơ bản 3 - Thực hành tổng hợp
Tiếng Anh cơ bản 3 - Viết
Tiếng Anh cơ bản 4 - Đọc
Tiếng Anh cơ bản 4 - Nghe
Tiếng Anh cơ bản 4 - Nói
Tiếng Anh cơ bản 4 - Thực hành tổng hợp
Tiếng Anh cơ bản 4 - Viết
Từ vựng học
Văn hoá Mỹ
Văn học Anh - Mỹ
Kiến thức ngành
Lý thuyết thống kê
Marketing căn bản_E
Nguyên lý kế toán
Quản trị học
Quản trị nhân lực
Quản trị tài chính
 Lựa chọn 1 trong 6 học phần
Dẫn luận tiếng Anh chuyên ngành
Lý thuyết dịch
Ngữ dụng học
Ngữ nghĩa học
Ngữ pháp 2
Phân tích diễn ngôn
 Lựa chọn 1 trong 6 học phần
1.Giao thoa văn hoá
2.Kinh tế Việt Nam
3.Lịch sử văn minh thế giới
4.Nhập môn khoa học giao tiếp
5.Tiếng Việt 2
6.Xã hội học
Kiến thức chuyên ngành 
Giao tiếp kinh doanh - E
Thực hành biên dịch I
Thực hành biên dịch II
Thực hành biên dịch III
Thực hành phiên dịch I
Thực hành phiên dịch II
Thực hành phiên dịch III
Tiếng Anh chuyên ngành - Kinh doanh quốc tế
Tiếng Anh chuyên ngành - Ngân hàng Tài chính
Tiếng Anh chuyên ngành - Quản trị
Tiếng Anh học thuật - ĐỌC
Tiếng Anh học thuật - NGHE
Tiếng Anh học thuật - NÓI
Tiếng Anh học thuật - VIẾT

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments