KINH TẾ

Kinh tế và quản lý đô thị

Lựa chọn tổ hợp
-Lựa chọn 1
-Lựa chọn 2
-Lựa chọn 5
Kiến thức bổ trợ chuyênngành 

Kiến thức lý thuyết 

Kinh tế và quản lý môi trường
Đề án- Kinh tế môi trường
Lựa chọn 4 trong 6 học phần

Kiến thức lý thuyết 
Kiến thức nghiệp vụ Kinh tế đầu tư
Kiến thức bổ trợ chuyên ngành
1.Đấu thầu
2.Đề án môn học - Kinh tế đầu tư
3.Kế toán dự án
5.Phân tích đầu tư
6.Quản lý rủi ro đầu tư
7.Thống kê đầu tư
8.Tin học quản lý đầu tư
9.Xử lý dữ liệu và dự đoán đầu tư
 Kiến thức lý thuyết 
Kiến thức nghiệp vụ


Kinh tế quốc tế 
Lựa chọn 6/9
Kiến thức nghiệp vụ
Kế Hoạch

Lựa chọn tổ hợp
-Lựa chọn 1
-Lựa chọn 2
-Lựa chọn 3
Kiến thức bổ trợ chuyên ngành 
Kiến thức lý thuyết
 Kiến thức nghiệp vụ
Quản lý kinh tế
Đề án môn học - Quản lý kinh tế
Lựa chọn 4 trong 12 học phần 
Kiến thức lý thuyết 
 Kiến thức nghiệp vụ

Thẩm định giá
Lựa chọn tổ hợp
-Lựa chọn 5
Kiến thức bổ trợ chuyên ngành
1.Đánh giá tài sản vô hình
Kiến thức lý thuyết 
Kiến thức nghiệp vụ

Kinh tế nông nghiệp & phát triển nông thôn

Lựa chọn 5/9
Kiến thức nghiệp vụ
Kinh tế phát triển

Lựa chọn tổ hợp
-Lựa chọn 1
-Lựa chọn 2
-Lựa chọn 3
-Lựa chọn 4
Kiến thức bổ trợ chuyên ngành
Kiến thức lý thuyết 
 Kiến thức nghiệp vụ 
Kinh tế và quản lý công
Đề án - Kinh tế & Quản lý công
-Lựa chọn 1
Kiến thức lý thuyết 
 Kiến thức nghiệp vụ 


Hải quan
Lựa chọn tổ hợp
-Lựa chọn 1
-Lựa chọn 2
-Lựa chọn 5
Lựa chọn 7/9
1.Kinh tế các nước ASEAN và liên kết kinh tế khu vực
2.Luật hải quan
4.Tổ chức nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
5.Tổ chức nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
6.Giao dịch đàm phán kinh doanh
7.Kho ngoại quan
9.Thương mại quốc tế
Kiến thức lý thuyết
Kiến thức nghiệp vụ

Kinh tế học 
Lựa chọn 1/2
Lựa chọn 1/2
2.Toán tài chính
Kiến thức lý thuyết
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments