O nás | About us

Náš cíl:

Službami našich coworkingových center podporovat začínající podnikatele, startupy a malé firmy v oblasti obchodní a poradenské činnosti, PR, marketingu, webdesignu, počítačové grafiky, tlumočení, překladatelství, tvorbě textů, software a dalších.

Naše nabídka:

Profesionální zázení pro Vaši práci.
Zvýšení produktivity, motivace a inspirace.
Odstranění pocitu izolovanosti či hektického prostředí při práci z domu, kavárny, či koleje.
• Značná úspora finančních prostředků.
• Příležitost pro networking, spolupráci s dalšími profesionály a účast na akcích centra.
Prostor pro prezentaci a jednání s klienty, obchodními partnery a kolegy.
• Získání atraktivní adresy pro Vaše podnikání - sídlo pro společnost nebo poštovní schránky.
• Možnost tisku, scanování, či kopírování dokumentů.
• Cenově dostupné občerstvení pro Vás a Vaše klienty.
Poradenství, překlady a další služby ve spolupráci s členy komunity.
Individuální přístup ke každému klientovi.

Náš přístup:

Přátelský, otevřený a flexibilní přístup ke spolupráci jak v rámci komunity členů a klientů, tak i s dalšími coworkingovými centry. Aktivně se podílíme na propagaci coworkingu a rozšiřování služeb podporou:

• Skupiny Coworking v Praze - spolupráce a propagace coworkingového hnutí.
Pražského coworkingového víza - každý člen Desk Roomu může zdarma využívat
   služeb
dalších přidružených pražských coworkingových center až do výše 25%
   svého členství!

Pražských Jelly! dnů - každý měsíc den otevřených dveří v některém z
   přidružených coworkingových center!

Mezinárodního coworkingového víza - každý člen Desk Roomu může při svých cestách zdarma
   využívat služeb
dalších přidružených coworkingových center po celém světě!
Mezinárodního Jelly! týdne - podpora myšlenky coworkingu v rámci mezinárodních akcí.
Dalších akcích - organizovaných ve spolupráci s dalšími coworkingovými centry.

Naše pracovní doba:


• Pondělí až pátek od 8:30 do 18:00 hodin
• Při plném členství neomezený přístup
• Sobota, neděle, svátky nebo mimo pracovní dobu kdykoliv, po předchozí dohodě

Coworking centrum splňuje požadavky na profesionální zázemí, včetně podpůrných služeb; vytváří klidné pracovní prostředí a především kontakt a možnost spolupráce s dalšími profesionály jiných odborných profesí.

Probrouzdejte naše stránky, kontaktujte nás ohledně jakýchkoliv otázek, sjednání si schůzky, informací o cenách doplňkových služeb pro jednotlivé lokality, možnostech množstevních slev a benefitového programu při doporučení dalších klientů, nebo se prostě zastavte a zdarma si coworking vyzkoušejte.O Desk Roomu v médiích:

ČT24 - Ekonomika+

Nosím vaše triko


Our goal:

By services of our coworking centers support entrepreneurs, start ups and small companies active in sales, consulting, PR, marketing, webdesign, graphics, interpreting, translation, copywriting, programming and other business areas.

Our offer:

Professional environment for your work.
Boost your productivity, motivation and inspiration.
Avoidance of the isolation or hectic environment working from home, Internet café or dorm.
• Significant cost reduction.
• Opportunities for networking, cooperation with other professionals and participation on events.
Space for your presentations and meetings with clients, business partners and colleagues.
Prestigious address for your business - company domicile or mailbox.
Document printing, scanning and copying possibilities.
• Affordable refreshment for yourself and your clients.
Advisory, translation and other services in cooperation with other community members.
Individual approach to every client.

Our approach:

Friendly, open-minded and flexible approach to cooperation within the member and client community but also with other coworking centers. Active in promoting coworking and expanding its services by supporting:

• TheCoworking v Praze group - cooperation and promotion of coworking.
Prague Coworking Visa program - each Desk Room member can use the
   services of other associated Prague coworking centers for free up to 25%
   of his/her membership!

Prague Jelly! days - every month open house at one of the associated Prague
   coworking centers!

International Coworking Visa program - each Desk Room member during his/her
   travels can use the services of other associated coworking centers worldwide for free!
International Jelly! week - supporting the coworking mission via international events.
Other events - organized together with other coworking centers.

Our opening hours:


• Monday to Friday 8:30AM to 6:00PM
• With full membership 24/7 access
• Saturday, Sunday, public holidays or outside of working hours any time, upon pre-agreement

Coworking center meets the demand for a professional facility, including supporting services; creates a cool workspace and facilitate a contact with other professionals in various business fields for a potential cooperation.

Browse our website, feel free to contact us with any questions, making appointment, requesting information about prices of additional services per each location, volume rebate and referral program or just stop by to check us out and try coworking for free.About Desk Room in media:

Desk Mag
• Article: Coworking in Prague

CoworkingNews
• Article: “Free Coworking”: Space collaborations in Prague and Seattle

Prague Connect
Profile
• Article: Better together than alone

Prague.tv
Profile

Expats
Praha
Pardubice
• Article: Coworking in Prague

Na volné noze