"Oënger"


...& andere vrolijke onderwerpen aangaande armlastigheid

 Politiek - PART I :


Oorlogscorrespondentie uit de loopgraven van het Armoede-front :
"Bericht van de Basis aan het Links Progressieve Front"


Het moet me van het hart... sinds ik enige tijd geleden met wat lef, wat euvele moed & vooral met het klamme zweet in de handen het besluit genomen had om als ″schijtoptant″ & "oorlogscorrespondent uit de loopgraven van de armoede" mijn grieven als armlastige te gaan uiten ~zeg maar het kond & wereldkundig maken van mijn eigen kleine miserie, evenals van de miserie waar ik bij mijn mede lotgenoten, de andere armlastigen mee geconfronteerd wordt~ valt mij hoe langer hoe meer de waarlijke desinteresse op van mijn mede-Belg, lees : in het bijzonder de links progressieve politicus voor dit soort elementaire basisproblematiek. Nochtans worden elk van mijn woorden toch wel stuk voor stuk helder & onverbloemd neergeschreven op een blog, waar het bij de anderen van de categorie bloggers, waar dus ook dit blog onder ressorteert, toch gaat om mensen die dagdagelijks in de politiek staan &/of die met politiek bezig ″schijnen″ te zijn. Dit blog wordt dus, & niet alleen door onze & mijn eigen fanclub & Die-Hards gelezen, maar ook door derden, gewone buitenstaanders... wat toch ~volgens mijn bescheiden mening~ op z'n minst enkele reacties zou moeten uitlokken, gaande van bedenkingen tot regelrechte kritieken. Maar, buiten onze fanclub die ons ~mij & de anderen~ achter de schermen rechtstreeks & persoonlijk becommentariëren, krijg ik hier enkel ~waarschijnlijk van één of andere verzuurde enkeling die mijn geschriften niet al te erg genegen is~ een systematisch waarderingscijfer van nul als comment op wat ik schrijf, verder krijg ik of krijgen wij géén enkele reactie... het is een veelzeggende stilte alom !!

 

Het behoeft ook geen tekeningetje, dat wat ik schrijf natuurlijk ook niet zo mooi is of zo leuk te noemen... dat geef ik ook grif toe, maar het is jammer genoeg ook geen mooi leven & wat ik om mij heen zie gebeuren is al evenmin mooi... waarom zou ik hier dus mooie prietpraat zitten te verkopen over hoe geweldig het wel allemaal loopt in dit kleine welvaartstaatje aan de Noordzee. Mijn toch wel regelrechte schijtschriften zijn dus om te beginnen al zeker géén ratelende poëtische ode aan één of ander politiek partij-bestel, laat staan een ode aan één of andere politieke ideologie. Integendeel schiet ik vanuit mijn drassig & onleefbaar oorlogsgebied met scherp... ik uit vooral dan mijn ratelende onvrede, mijn ergernis, mijn regelrechte boosheid & mijn woede voor zoveel maatschappelijke & vooral menselijke onverschilligheid... Deze schrijfsels zijn al bij al ook niet meer dan mijn zeer persoonlijke, dus uiterst subjectieve weergave van wat ik dagdagelijks ondervind en aan den lijve ervaar in mijn loopgraven van mijn niet al te prettig aards bestaan of van wat ik zie gebeuren in de loopgraven van andere lotgenoten in hun dagelijks gevecht met & tegen hun armoede. Ik zie ten andere met lede ogen aan hoe wekelijks die rangen van armlastigen aangroeien op de plaatselijke voedselbedeling waar ik elke week naar toe ga, ik kan dus ook niet zeggen dat het beter gaat, laat staan beamen dat het toch niet zo slecht gesteld is in onze maatschappij... Integendeel !

 

Ik merk alleen in die korte tijd een koude onverschilligheid & een zich vooral afwenden van het probleem, vooral wanneer men als beter begoede Belg hiermee geconfronteerd wordt. Vooral het ook niet onder ogen durven of willen te zien, laat staan het dus onderkennen dat het voor een aanzienlijk deel van de Belgische bevolking slecht gaat. Ik bemerk zelfs een bewust & hardnekkig negeren, een zeg maar ~hoe pijnlijk het ook is~ bewust doodzwijgen, het vooral niet verder vertellen of het verder wereldkundig willen maken van het ganse probleem... In de korte tijd dat mijn geschriften online zijn komen te staan, bemerk ik zelfs verschuivingen in mijn persoonlijke kennissen- & vriendenkring. Mensen waarvan dat ik dacht dat ze goede vrienden waren, nemen wegens de door mij wereldkundig gemaakte miserie & door mij ingenomen standpunten méér afstand... & anderen komen dan weer dichter & doen één of andere poging om iets concreets te doen. Het gros geeft buiten een zeldzame & vrijblijvende comment van ~een al dan niet welgemeende~ ″hoe erg !″ echter geen krimp & leeft z'n gewone leventje gewoon onverstoorbaar verder, hun leven gaat verder op de wijze waarop het al zolang door hen geleefd wordt... in luxe & verspilling... het opkopen van hun frustraties. Een enkeling zegt mij dan weer heel persoonlijk, dat ie gaan nadenken is & wat meer aan 't sparen is gegaan voor mogelijkse komende duistere tijden... Die laatste heeft dan wel degelijk door dat de illusie dat we nog in een welvaartsland zouden leven wel eens als een zeepbel uit elkaar zou kunnen spatten & behoorlijk zou kunnen gaan prikken in onze oogjes...

 

Ik ben er mij dus maar al te goed van bewust dat mijn geschriften mogelijkerwijs wel eens zouden kunnen opgevat worden als ééntje van tendentieus rechts, als een regelrecht rechts discours & wel alleen al omdat ik met mijn aanklacht inspeel op hun grieven & toch ook wel duidelijk afvallig ben aan de links progressieve gedachtegoed, wat me dan waarschijnlijk door die laatsten niet erg in dank zal afgenomen worden. Voor alle duidelijkheid wat mezelf betreft, ik ben & blijf rood tot m'n dood... misschien wordt het rood alleen maar giftiger of roder van woede. Alleen... ik zou niet weten waarom dit dus een reden zou moeten zijn dat ik mij dan maar een blad voor de mond zou moeten nemen & waarom ik mijn linkse progressieve kameraden naar de mond zou moeten praten. Een deel van links progressief zat mee in de vorige regeringen & is dus ~hoe ze 't ook draaien of keren~ mee verantwoordelijk voor de zooi die er op dit moment is, zoveel is mij wel duidelijk. Ik lig er dus eerlijk gezegd niet echt van wakker dat links progressief mij dus kwalijk neemt wat ik in mijn schijtschriften allemaal kom te schrijven aan kritieken op de huidige gevoerde politiek. Ik maak er ten andere ook hoegenaamd geen punt van, om toe te geven dat politiek niet mijn dada is & dat het dat ook nooit zal worden. Ik hou 't bij mijn stiel, ik creëer ″gebakken Lucht″, zijnde doeken, panelen & vellen papier vol illusies, maar dan wel als ″kunst″... Verder is het waarschijnlijk ook voor een stuk omdat ik weinig van politiek begrijp, meer nog... weinig begrip kan opbrengen voor mensen die ~weliswaar onder het mom van politiek te bedrijven~ de kunst verstaan van anderen gewoonweg te belazeren... Simpelweg & ietwat kinderlijk ongenuanceerd gezegd, dat is wat het gros der politici voor mijn part doen... & dat gebeurt voor mijn part van uiterst rechts tot uiterst links, met al de schakeringen & de uitzonderingen er tussen in.

 

Sta me dus toe om te zeggen dat ik dus meestal in opperste verbazing, die vervolgens meestal toch wel omslaat in de nodige verbijstering politieke uiteenzettingen & debatten lees, volg &/of bekijk. Vooral het genre uiteenzettingen, waar men met een hardnekkige stoïcijnse volharding steevast in een hermetisch politiek jargon weer eens zit te wauwelen over ″het belang van de basis″ & ″het terugkeren ernaar″... of zoals nu, van een plots oh-zo-noodzakelijk eenheidsfront te vormen binnen dat bestaande zo gezegde links progressieve front. Men roept daartoe natuurlijk op omdat men de afkalving & de uitholling van onze democratie nog tijdig wil kunnen stoppen, maar meer nog omdat men het oprukken van ~extreem~ rechts ~waarvan men de hete adem reeds in de nek voelt~ een halt wil toe roepen. Als het allemaal al geen opportunistisch op het karretje springen van de actualiteit springen is, omdat men daar in feite ook z'n graantje wil van meepikken. Want tenslotte is het in dat wereldje belangrijk van om, én gehoord, én gelezen, én gezien te worden...

 

Meestal volgt er bij zo'n lucratief inpikken op de actualiteit ~zoals gewoonlijk uiteraard te verwachten is~ in dit geval het links progressief eenheidsfront... de één of andere prachtige theoretische uiteenzetting & de intellectuele invulling over het inhoudelijke & de voorwaarden van wat dit links progressief front dan allemaal wel zou moeten zijn... wat het voorstelt... waarvoor het staat & vooral waarom het er zo dringend moet komen... Hoe noodzakelijk het wel allemaal is, dat men over de partij-grenzen heen tot een dialoog zou moeten komen, om van daaruit tot een gemeenschappelijk aandachtspunt te komen. Natuurlijk horen daar dan de opsomming van voorwaarden bij waaraan men als deelnemer ~in dit geval als deelnemende partij~ dient te voldoen om links progressief te zijn & om aan dat debat te mogen deelnemen. De doelstellingen die men voor ogen heeft zijn an sich mooi ~zoals steeds op papier~ maar het ganse discours is helaas echter niet meer dan weer eens de zoveelste holle theoretische discussie die niks met de alledaagse werkelijkheid van het gewone volk ~de basis waarover men spreekt~ vandoen heeft. Ten andere, een discussie die ~hoe erg het ook is~ reeds voor ze begonnen is, reeds verzand is in de eigen politieke agenda van de meeste van z'n deelnemers. Het daarbij gehanteerde taalgebruik is er weer een van een aan elkaar geplakte ~voor het gewone volk~ onverstaanbare academische taal, met daarbij een virtuoos gehanteerd specifiek politiek jargon. Dat allemaal om het politieke model wat men voor ogen heeft, een vorm & vooral een zinnige inhoud te geven, vooral om het nog aan z'n huidige politieke achterban op een geloofwaardige manier verkocht te krijgen. Maar zoals steeds, klinkt het theoretisch model veelal mooi... maar jammer genoeg is het helaas hol omdat het aan een concrete werkelijkheid ontbreekt.

 

Maar hélaas-hélaas is dat steentje nog maar amper in de grote politieke kikkerpoel gegooid of zelfs een randdebiel merkte meteen dat er bij alle partijen die aan het debat zouden moeten deelnemen, er reeds zoveel politieke tegenstellingen ~tegenstand~ aanwezig waren, dat die later zo wie zo zullen zorgen voor onoverbrugbare standpunten, waardoor een werkelijke frontvorming onmogelijk zal blijken te zijn... & dan is men nog niet eens aan enig debat begonnen, laat staan rond een tafel gaan zitten... Géén enkele van de mogelijke & aangezochte deelnemers zoekt ook maar op naar wat hen bindt... integendeel, van bij de aanvang is het meteen duidelijk dat men hoofdzakelijk bezig is met wat hen scheidt, z'n eigenste politieke discours, z'n eigenste politieke agenda, zijn eigenste toekomstige belangen voor de volgende verkiezingen. In wezen niet meer dan de complete tegenstelling van waar links progressief zou moeten voor staan : voor ″solidariteit″ In plaats daarvan, weer eens puur egoïsme, zeg maar puur politiek opportunisme van de bovenste plank..

 

Progressief links heeft niet alleen zichzelf, maar ook meteen z'n achterban weer eens in al z'n glorie te kakken gezet & duidelijk gemaakt dat het hier zoals altijd gaat om ″ieder voor zich″ & dat het gewone volk in feite daarbij de boom in kan... Bij het opnoemen van een mogelijks onderwerp voor debat, mocht weer eens overduidelijk blijken dat de dames & heren van de links progressieve hoek weinig of geen voeling hebben met de rauwe alledaagse werkelijkheid van het gewone volk, waarschijnlijk omdat het voor hen allemaal een ver van hun bed show is... Men wil dan wel zo graag de basis, het gewone volk zoals u & ik bereiken & die van de goede bedoelingen van links progressief overtuigen, maar men heeft er dus wel géén oren & ogen naar, voor wat er door het gewone volk allemaal gezegd wordt of hoe & onder welke omstandigheden het gewone volk het allemaal elke dag opnieuw maar moet zien te rooien... Kortom, voor de zoveelste keer wil progressief links de discrepantie niet zien van hoe het gewone volk het dagdagelijks overleven concreet aan de lijve ervaart, met daar naast de staat & zijn bestuur, het pijnlijke verschil tussen de werkelijkheid & de blablabla van de theorie in de salons van onze politici...

 

Het gewone volk heeft weinig of niks, om niet te zeggen géén zak aan het politieke discours dat op hoog intellectueel niveau boven z'n hoofd wordt gevoerd & waarvan het de taal niet of nauwelijks begrijpt, evenals waarvan het voor een groot deel uitgesloten wordt. Evenmin heeft het gewone volk iets aan volkomen lege credo's zoals ″solidariteit″, als die solidariteit in werkelijkheid uit niets anders bestaat dan gebakken lucht & vooral als die solidariteit in werkelijkheid, noch politiek, noch sociaal, noch maatschappelijk betoond wordt, kortom gewoonweg onbestaand is, zoals nu. Er is trouwens geeneens enige politieke solidariteit bij links progressief, noch onderling bij de partijen, noch intern in de partij zelf... laat staan dat die zou bestaan naar de kleine man toe, het gewone volk. Hoe graag men dat gewone volk ook wil bereiken & terug samen brengen, de kloof tussen de links progressieve politicus & het gewone volk wordt met de dag groter, dieper & zal binnenkort dus bijna ook niet meer niet te overbruggen zijn. Want men heeft als politicus van progressief links noch de politieke moed, noch het euvele lef om zich daadwerkelijk onder het gewone volk te begeven & daar daadwerkelijk te gaan luisteren & te gaan zien naar wat er daar concreet leeft. Hoeveel linkse progressieve politici laten hun kop zien bij een staking van het gewone ~werk~ volk ?? ...Simpel gezegd, die heeft gewoonweg de durf & de kloten niet om z'n nek uit te steken voor dat gewone volk. ...& Met het gewone volk bedoel ik in deze uiteenzetting niet z'n eigen politieke achterban, de ~al dan niet ″politieke″ &/of zakelijke~ ″vrienden″ of kennissen... Het soort burger dat reeds politiek bewust is & weet waarom & voor wie hij kiest, maar in deze heb ik het eerder over de anonieme Jan met de Pet, de Jan & Mie Modaal die men als politicus achteloos voorbijloopt in het straatbeeld omdat ie te ″doodgewoon″ & ″te simpel″ is voor onze dames & heren politici. ...& dat allemaal omdat men vanuit het totaal misplaatste, het vooral vermeende intellectueel superieur zijn & vooral het oh zo arrogant zijn van de politicus er vanuit gaat dat deze gewone man of vrouw in het hele debat weinig zinnigs kan bijdragen. Natuurlijk heeft men deze zijn stem nodig, maar dan alleen maar om voor hem of haar te kiezen & verder heeft de links progressieve hoek niets liever dan dat de gewone man z'n smoel houdt !

 

Als onze maatschappij echter draait & functioneert is dat hoofdzakelijk te danken aan de bergen werk die al die kleine anonieme Jantjes & Miekes Modaal per dag verzetten... de onbeduidende mannen & vrouwen die ergens op de achtergrond, ver weg in de decors als anonieme ″domme″ werkkrachten voor u & mij het vuile werk doen, zoals de greppels graven waar de dure optische vezelkabels in komen te liggen zodat u & ik gebruik kunnen maken van het nieuwste van het nieuwste op internet. Die Jantjes & Miekes Modaal zijn ook het volk dat er voor zorgt dat u elektriciteit hebt, stromend & drinkbaar water, gas & tv. Het is eveneens dat zelfde gewone voetvolk dat de fabrieken bevolkt & de industrie laat draaien, die produceert & zorgt dat onze blauwe vrienden dikke winsten kunnen maken... Het zijn ook de mensen die voor ons van 's morgens tot 's avonds op de baan zitten & dagelijks enkele uren ergens in de file staan... Het gewone volk is eveneens de anonieme Jos die bij de vuilkar werkt, die onze straten & pleinen veegt & onze vuiligheid achter ons gat opkuist. Het is de anonieme Frans die in de riolen werkt, als hij ze al niet legt. Het is Mariette de kuisvrouw die er 4 of 5 posten moet op nahouden om nog iet of wat rond te komen... Jos de arbeider die al een paar keer wegens reorganisatie op de werkloosheid kwam te staan & daarna terug van nul mocht beginnen voor een lager loon bij hetzefde bedrijf... Germaine de gepensioneerde die moet overleven met een minimumpensioen terwijl ze zich wel 45 jaar letterlijk kapot heeft gewerkt... Anna & Karel, die beiden werkloos zijn, maar vooral ongewenst, wegens te hoog geschoold & dus te duur betaald... Ook Wouter de jongste bediende, die voor 30% minder loon hetzelfde werk doet als Fons die daar al 5 jaar langer werkt... of Willem de jongen van de technische dienst die in de kelders zorgt dat 's winters de chauffage draait, maar in gans die winter ook nooit enig daglicht ziet... Van de eerste tot de laatste zijn het allemaal ″kleine″, onbeduidende & vooral doodgewone mensen, die of ze nu bij de NMBS, de Post, De Lijn of in de privé werken, er wel allemaal toe bijdragen dat het leefbaar is in onze maatschappij, & vooral, die ervoor zorgen dat deze maatschappij draait.

 

Al bij al is de vrees die progressief links koestert een zeer terechte vrees, want eens terug overgeleverd aan het rechtse gedachtengoed zullen de vrijheid & de verworvenheden nooit meer zijn wat de vrijheid nu is... & ~bepaalde~ verworvenheden zullen nog verder uitgehold worden, om niet te zeggen volledig teniet worden gedaan. Binnenkort mag men tegen elkaar gaan opbieden voor welk loon men nog wilt werken & de minste bieder, de hardste werker, die zal het halen, de rest zal terug naar ″De Openbare onderstand″ & ″De Goede Werken Voor Armen″ worden geschopt, aangezien er geen werkloosheidsuitkering meer zal bestaan... Maar daar is progressief links niet mee bezig, aangezien het mee verantwoordelijk is voor de huidige crisis, en vooral bezig is met die nog mee verder in stand te houden.

 

Als populistische rechts & extreem rechts met rasse schreden oprukt & nog steeds nieuwe stemmen haalt waar het onder normale omstandigheden geen stemmen zou mogen halen, dan is dat in hoofdzaak dus te wijten aan het verraad dat zich in de eigen schoot van de meeste links progressieve partijen zich ~reeds gedurende decennia~ heeft afgespeeld & nog steeds afspeelt. Het onmiskenbare politieke verraad tegenover zijn toenmalige & nog steeds tegenover z'n huidige achterban, het gewone volk dat hard knoeft & hard labeurt voor z'n dagelijks brood & die vertrouwen stelde in zijn verkozene, die heeft men belazerd & getroffen, die belazert & treft men trouwens nog steeds waar men hem het meeste & diepste kan treffen, in z'n portemonnee, het centrum van zijn bestaan. Dat verraad speelt zich ook op verschillende niveaus af. In de eerste plaats heeft het gros van de links-progressieve politici dat gewone volk voorgelogen dat het beter zou gaan indien het de bereidheid had om ″een tijdje″ in te leveren & dit op verscheidene gebieden. Intussen levert het gewone volk al enkele jaren in... zeg maar al decennia, levert het nog dagelijks in & dat op elk gebied !! Links progressief heeft echter wel nergens de durf gehad om te zorgen dat historische verworvenheden voor de kleine man gevrijwaard bleven van uitholling, wel integendeel... Op een ander niveau, een ander front doen vakbonden & syndicaten van progressief links alles behalve wat ze horen te doen, zoals keihard onderhandelen & opkomen voor de belangen voor hun achterban, maar nee... niks daarvan... De afgelopen jaren werden de lonen van nieuwe kontrakten met een gemiddelde van 20 tot 30%, zelfs tot 40% verminderd. ...& wie heeft daar mee ingestemd bij die ~soms geheime~ onderhandelingen ?!... dat was niet de kleine man, maar dat waren wel zijn vertegenwoordigers, waaronder onze linkse progressieven & onze vakbonden ! ...& Het zijn niet de vertegenwoordigers van de gewone man die daar slechter van geworden zijn, integendeel... Enig idee hoeveel zwart geld er op het vakbondsfront rondwaart ? ...Beschamend veel !! Dat progressief links daar maar eens begint met z'n Augias-stallen uit te mesten & die te desinfecteren, wil men nog enig geloof krijgen van z'n basis !! Als er verhogingen waren in de vergoedingen & verloningen gebeurde het wel in de hogere regionen daar, evenals in alle andere toegespeelde hoge functies & ″postjes″. ″Postjes″ die zelfs zomaar van het één op het andere moment erbij kwamen, desnoods ter plekke moesten worden uitgevonden. Daar heeft men echter op geen enkele manier beknibbeld, daar zijn exuberante lonen & extra voordelen zelfs vanzelfsprekend & ook dat vindt progressief links intern maar allemaal normaal !!

 

Draai het of keer het, maar zulke zaken omschrijft de gewone man als pure ″zakkenvullerij″ & dit soort ″zakkenvullerij″ wordt bij elke verkiezing opnieuw afgestraft... Voor het gewone volk was & is het duidelijk, zij die niet over de juiste partijkaart beschikten gingen van de regen naar de drop, als ze al niet gewoon in de slagregen kwamen te staan door het verraad van hun eigenste vakbond. Links progressief mocht dan wel een aantal keren deelnemen aan een regering, maar in plaats van werkelijk iets concreets te doen, werd het met een behoorlijk deel van de koek, als een kind dat mee met z'n vingers in de grote koektrommel zat, voornamelijk dus ook met het kluitje dat daar verscholen aan vast hing in het riet gestuurd, want alles heeft zo zijn prijs. ...& Aangezien men toch ook een aanzienlijk deel van die koek had gekregen, zweeg men wijselijk want men was ineens toch ook maar niet meer dan een medeplichtige... Als er dus iemand de dupe van dit alles was, dan was & is dat het gewone volk dat daarbij volledig verraden is door zijn eigenste verkozenen. Het overlopen van ontevreden kiezers ~mensen die soms generaties lang overtuigde socialisten waren~ naar populistisch rechts ~zo'n kleine 20 à 25%~ was een feit... & meer nog is het & wordt het een vaststaand feit dat deze leegloop nog steeds niet is geëindigd, iets wat progressief links nog steeds weigert om te onderkennen... Nog steeds hebben de linksen & de progressieven niet door dat men eerst eens dat zootje dient op te kuisen & dat voor het gewone volk intussen nog steeds de regel geldt... ″Erst dass Fressen, dann die Moral″, dus men volgt wie hen dat ″vreten″ beloofd...

 

De vorige Verhofstadt-regeringen met enkele van onze links progressieven aan boord hebben dan misschien wel de begroting op papier in orde gekregen, behoorlijk wat staatsschulden van de vorige regeringen ″proper″ kunnen weg werken & een hoop gaten kunnen dichten, maar dat geld moest van ergens komen & dat kwam zeer zeker niet uit hun eigen zak... laat staan dat ze daarvoor in hun eigen vel hebben gesneden of in het vel van hùn blauwe achterban. Het was het gewone volk in zijn dagelijkse leven die het mocht ondervinden... Me dunkt dat links progressief aardig aan dat sociaal kerkhof & die zeg maar complete sociale kaalslag op elk gebied heeft bijgedragen, al was het maar door lijdzaam & stilzwijgend toe te zien terwijl dat gebeurde. Nergens is links progressief daar opgekomen voor z'n eigenste achterban, het gewone volk. Het heeft hem op een haar na gescheeld, want als het van de blauwe rakkers afhing, was er op dit ogenblik zelfs géén ziekenkas meer, maar verzekerde iedereen zichzelf. Laat ons een kat een kat noemen, de besparingen die op alle regionen plaats hadden, troffen in wezen niet ″de beter begoede″, noch de ″rijke″ tot ″zeer rijke burger″. Die kreeg integendeel nog méér toegestopt & nog grotere kado's toebedeeld. Industrieën & ondernemingen kregen langs alle kanten tegemoetkoming om de zogezegde arbeidslast van bedrijven te verlichten, financiële voordelen die intussen nog steeds op een verdomd creatieve manier worden uitgemolken & waar zelfs geen enkele deftige controle op bestaat. Meer nog werden bedrijven & industrietakken ″gespaard″, uit schrik voor de leegloop naar voormalige Oostblok-landen & Azië, terwijl die er intussen hoedanook toch maar is gekomen. Grote vermogens, die werden & blijven zelfs gewoonweg gespaard. Er is zelfs op geen enkele manier, ook maar één belasting gekomen op grote vermogens. Kortom men heeft het geld niet gehaald daar waar het zat & daar waar het nog steeds zit. Onze belastingsdiensten werken ten andere in vergelijking met de UNIZO-clan nog steeds met Middeleeuwse methodes, voor zover ik weet zijn ze net het klassieke telraam voorbij... Een serieuze & deftige belastingscontrole bij bedrijven is op dit ogenblik nog altijd quasi onbestaand. De beter begoede tot rijke Belg, die had & heeft op dit moment al bij al van weinig zaken last buiten het wat inboeten op z'n koopkracht, iets waar ie voor mijn part niet echt van wakker ligt, toch niet als ik kijk naar wat er op dit moment nog steeds uitgegeven wordt aan luxe-goederen. Het gewone volk, de anonieme grijze massa waar politiek Vlaanderen, noch progressief links van wakker ligt, die voelt het echter wel, intussen zelfs dubbel & dik. Het gaat hier intussen zo slecht met de welvaart dat 2 op de 3 Belgen nog maar amper rond komt met wat ie verdient door hard te werken & dan hebben we het over Werkend Vlaanderen. Intussen sluipt de armoede rond bij 1 op 5 Belgen, die of rond of onder de armoedegrens leven. Frappant aan dit laatste is dat het hier niet alleen mensen betreft die leven van een uitkering &/of van een pensioen, maar ook een pak mensen die er een volwaardige job op nahouden waar men hard dient te werken wil men deze job behouden. Mensen die de laatste 5 jaar aan de slag gingen hebben in vergelijking met de jaren ervoor 20 tot 30%, zelfs 40% minder, wat maakt dat een van onze sociale verworvenheden, ″gelijk loon voor gelijk werk″ al jaren niet meer bestaat !!

 

Nu vraag ik me af hoe het komt dat, buiten de PVDA die ijvert voor 't terug brengen van de btw op energie van 21% naar 6%, dat er bij géén enkele van al die linkse & progressieve partijen enige aandacht bestaat voor het probleem van de koopkracht, voor de malaise in de portemonnee van de kleine man ?!... Helemaal NIETS !! Zelfs niet wanneer er in de media iets over verschijnt hoe erg het wel gesteld is met toch wel 1/5 van onze Belgische Bevolking is er géén enkele, maar dan ook géén enkele linkse progressieve die daar ook maar iets zinnigs over te vertellen heeft. Me dunkt dat het lot van de om & bij de 2 miljoen Belgen die rond of onder de armoede-grens hangen, het dalen van de koopkracht voor Jan Modaal & alle aanverwanten die daar bij zijn gaan horen toch méér dan genoeg & vooral belangrijk genoeg zijn om daar wat politieke aandacht aan te besteden ?!... De 2 samen raakt het toch al wel het overgrote deel van de Belgische bevolking ?!... Leterme I heeft net de minimumpensioenen opgetrokken met zegge & schrijven twee procent... ocharme 2%... Alsof de 6€ extra op de 300€ pensioen die m'n buurvrouw krijgt nu eens het verschil zal maken, alsof 16€ extra op 800€ pensioen het verschil zal maken... Sommigen krijgen godverdomme door die 2% opslag minder bij de eindafrekening, omdat ze door die 2% in een een hogere belastingsschijf zijn gesukkeld... Is dat nu mensen helpen ? ...of mensen helpen om nog meer te verzuipen ?!... Wat met de minimumuitkeringen & het zogezegde bestaansminimum ?!... Zullen die ook zo'n schandalige vetpot krijgen omdat men daarna weer z'n smoel zou houden omdat men toch wel ″ietske″ gekregen heeft ?!...

 

Cru gesteld... Hou dus op met het gewone volk voor te liegen dat er geen geld hiervoor is... Zorg om te beginnen dat de belastingsdiensten werken zoals ze behoren te werken, zodat er een daadwerkelijke controle kan & zàl gebeuren ! Inkomens uit arbeid worden zwaarder belast dan inkomens uit kapitaal. Dit is onrechtvaardig ! Een progressieve belasting op de vermogens van meer dan één miljoen euro zal meer fiscale rechtvaardigheid brengen ! Laat 10 tot 20% superrijken in dit land bijdragen zoals het hoort, ze zijn niet beter dan enige andere Belg ! In feite kunnen ze op hun dooie eentje, op één been & met 2 vingers in de neus, de 20% armoede oplossen & dan hebben ze er nog geen last van ! Belast dus ook grote vermogens & inkomens die louter & alleen gebaseerd zijn op inkomens uit kapitaal... Hef het bankgeheim op, zodat de wettelijke verplichting bestaat van intresten aan te geven ! Belast Vennootschappen zoals het hoort, voor elke €uro belasting die ze momenteel betalen is er 2 € vrijstelling !! Belast banken op ″AL″ hun speculaties & hun winsten met een rechtvaardige Tobin-Taks... de winsten die door hen gegenereerd worden, zijn tenslotte afkomstig van speculaties die gebeuren met het geld van het gewone volk ...& bovenal, bestraf banken financieel omdat ze misbruik maken van het vertrouwen van de kleine man & die ze scrupuleus belazeren om hun winsten aan te vetten !! Haal de subsidies terug bij bedrijven die zich niet houden aan de gemaakte afspraken & die nu wegkomen met een smoes & die ondertussen toch maar mooi het geld op zak steken !! Pak de fraude aan & niet alleen de kleine fraude maar vooral de fraude van de Grote Vette Vissen !! Pak kapitaalvlucht aan, zowel deze van het zwart geld, als deze van bedrijven die hier een sociaal kerkhof achterlaten op de rug van de belastingsbetaler !! Maak het huidige gehanteerde BTW-stelsel leefbaarder voor het gewone volk... Haal de BTW voor basisproducten & basisvoorzieningen zoals de energiefactuur, voeding & kleding naar beneden & verhoog verhoudingsgewijs de BTW op pure luxe-producten !! Schaf autotaks af & belast enkel nog op verbruik & aankoop, maak daarbij een verschil voor de categoriën kleine, evenals energie- & milieuvriendelijke gezinswagens, bedrijfswagens & pure luxewagens, evenals op de luxe van onnodige hoge pk's. Maak zo ook het openbaar vervoer gratis voor elke Belg, zodat niet de kleine man dat ganse zootje ongeregeld alleen hoeft te betalen zoals nu, er wordt immers mobiliteit gevraagd van elke Belg ! Als de top van ons land gratis met het openbaar vervoer mag met het geld van de belastingsbetaler, dan is het minste wat men kan doen die zelfde belastingsbetaler dat zelfde recht geven ! Ten andere, hoeveel van onze 513 parlementsleden maken gebruik van het openbaar vervoer ?!...

 

Kortom, het simpele feit dat dit progressief links noch de bereidheid, noch de durf heeft om het geld te gaan halen waar het zit, evenmin de bereidheid heeft om, én te luisteren én op te komen voor de noden van het gewone volk, de kleine Jan & Mie Modaal in dit land, is voor mij & voor zoveel anderen echter wel het schrijnende bewijs dat er nog weinig of géén echte voeling, laat staan enige betrokkenheid, of ~om het meteen maar bij naam te noemen~ enige ″solidariteit″ is met die basis waar men toch zo graag ~gratuit~ naar verwijst... Kortom er is géén enkele politieke aandacht van progressief links voor het wel & in dit geval het wee van het gewone volk. Als dat nu eens geen godverdoms volwaardig agendapunt zou zijn voor het openingsdebat van dat links progressieve eenheidsfront...

 

Maar helaas, ik vrees dat onze politici van links progressief het dus ~financieel & materieel~ zo goed hebben dat er voor hen ook geen enkele aanleiding is om eens te moeten stilstaan bij de crisis die het gewone volk doormaakt, want blijkbaar treft die crisis hen dus op geen enkele manier. Blijkbaar hebben de dames & heren politici van links progressief zo goed voor zichzelf gezorgd, dat zij dus géén problemen hebben met hun energiefactuur, noch met andere van hun maandelijkse betalingen. Blijkbaar heeft het overgrote deel van links progressief zelfs ook geen enkel probleem met het halen van het einde van de maand... Sta me toe dat ik mij dus een pak ernstige vragen stel bij hun zogezegde dure & salonfähige praatjes over ″terug naar de basis″ & over het gebruik van woorden als ″solidariteit″. Het lijkt er meer op dat men op het links progressieve front meer bezig is met verwoede pogingen te doen om hun politieke posities te consolideren & vooral met een mogelijke verkiezing in het vooruitzicht ~ik benoem het als weer eens belazeren van het gewone volk & vooral als het goedkoop ronselen van stemmen~ dan dat het iets zou te maken hebben met een werkelijke interesse voor wat de basis nu echt te vertellen heeft, of hoe het bij de basis er nu eigenlijk echt aan toe gaat.

 

Macht corrumpeert, iets wat doorheen de loop van de geschiedenis der mensheid reeds uitvoerig bewezen is. Ondanks de vele mooie beloftes die er doorheen al die jaren zijn gedaan ~onder andere ook door alle links progressieve partijen~ is er in wezen achter de schermen van de politiek weinig of niks veranderd. Het postjes-verdelen, evenals het afromen der vetpotten, het zorgen dat men zijn deel van de koek toch kreeg is nog steeds aan de gang & tenslotte gaat dit over de belastingsgelden van u & ik, al die zooi werd gewoon verder gezet weliswaar onder een andere naam. De Morgen stelt zaterdag 7 juni in een artikel :

Politiek blijft benoeming ambtenaren orkestreren

 

Tien jaar na alle mooie intentieverklaringen over een Nieuwe Politieke Cultuur is de greep van de Vlaamse partijen op de benoemingen in de ambtenarij nog altijd levensgroot. Dat blijkt uit een doctoraatsstudie van Christophe Pelgrims (KU Leuven) naar de operatie Beter Bestuurlijk Beleid, die de Vlaamse regering de afgelopen jaren doorvoerde.

Voor zijn onderzoek sprak Pelgrims met 32 mensen die nauw betrokken waren bij de operatie Beter Bestuurlijk Beleid: ambtenaren, regeringsleden, kabinetsleden, consultants en partijmedewerkers. Pelgrims had ook toegang tot zowat alle cruciale documenten, zoals talloze verslagen van interkabinettenwerkgroepen.

 

Pelgrims beschrijft hoe de politieke partijen zelf aanvankelijk op de achtergrond bleven bij de hervorming van de Vlaamse overheid. Maar via hun regeringsleden en vooral via de kabinetsmedewerkers hadden ze wel een ijzeren greep op de operatie. Zo werd de Vlaamse ambtenarij niet in dertien administraties onderverdeeld omdat dat vanuit bestuurlijk oogpunt de meest logische indeling was. De echte reden was het feit dat de regering-Dewael uit negen ministers en vier politieke partijen bestond: zo kon elke partij per minister een eigen administratie 'krijgen' en kwam er als toetje voor ieder nog een extra departement bovenop.

 

Bij de aanduiding van de topambtenaren voor 66 mandaatfuncties kwamen de partijen zelf zich heel manifest met de zaken moeien. Bij de start van de Vlaamse regering onder leiding van Yves Leterme was immers afgesproken dat die functies verdeeld zouden worden over de verschillende coalitiepartners. Daarom werd er bijvoorbeeld in drie rondes gewerkt: bij de eerste twee rondes konden zich nog geen externen aanmelden en werden er onderlinge afspraken gemaakt.

 

"Een respondent stelde dat de keuze voor een bepaalde kandidaat was ingegeven door het feit dat het agentschap een socialistische oorsprong had", schrijft Pelgrims. "De competenties van de leidende ambtenaar hadden niets met het agentschap te maken."

 

Andere mogelijkheden waren 'politieke massage' (waarbij een kandidaat werd 'aangeraden' om zijn kandidatuur in te trekken) of het uitspreken van een veto. Ook werden er nieuwe 'projectfuncties' gecreëerd als dat nodig was om het evenwicht te bewaren: "Deze vormden een makkelijk instrument om kandidaten die niet langer binnen het afgesproken plaatje pasten op een galante manier een exit te bezorgen."

 

En als het echt nodig was, werden er zelfs decreten gewijzigd. Zo zorgden spanningen tussen Open Vld en CD&V er op een bepaald moment voor dat er twee gedelegeerd bestuurders benoemd waren bij het agentschap De Scheepvaart, elk van hun eigen signatuur. Terwijl het decreet slechts in één topman voorzag. "De enige mogelijkheid om uit de impasse te raken was het decreet aanpassen en twee gedelegeerd bestuurders voorzien."

 

Om te zorgen dat de laatste benoemingen, in de derde ronde, niet voor een onevenwicht zouden zorgen, besliste de Vlaamse regering in allerlaatste instantie dat alle topministers aanwezig zouden zijn bij de interviews met de topkandidaten. "Deze setting liet toe dat eerder afgesproken evenwichten konden worden getoetst en bewaakt."

 

De Morgen - Ruud Goossens 07/06/08 - 08u14

...

 

Dat is het gene wat er zich in de coulissen van de partijpolitiek afspeelt. Het gewone volk oproepen tot solidariteit, daar beknibbelen & laten inleveren, maar terzelfder tijd er op betrapt worden terwijl ze zelf tot aan de ellebogen in de grote koekjestrommel zitten te graaien & zich volvreten...

 

Wil progressief links het populistische rechts & extreem rechts een werkelijke halt toe roepen, dan zal progressief links toch wel moeten leren om de zaken vanuit een totaal andere invalshoek te beschouwen, in plaats van steeds opnieuw salonfähige praatjes te verkopen vanuit hun eigen politieke agenda. Wil links progressief enige daadwerkelijke macht verwerven waardoor het in staat zou zijn een deftig & ander beleid te voeren, dan zal links progressief dus dringend eens wat aandacht moeten besteden aan de huidige problemen waar het gewone volk dagdagelijks mee af te rekenen heeft. Het dalen van de levensstandaard op elk gebied ~noem het de onbetaalbaarheid van het leven~ & het groter worden van de kloof tussen arm & rijk !! Zolang dit niet gebeurt zal de kiezer ~het gewone volk~ méér & meer in de populistische praatjes van ~extreem~ rechts trappen & zal die er ~hoe erg het ook is~ op korte of lange termijn ook voor gaan kiezen. De heersende wanhoop & de totale ontevredenheid van het gewone volk zal zich dan wel op die manier uiten !!

 

Ik vrees er echter voor dat er zich eerst weer eens een complete verkiezingsnederlaag zal moeten afspelen bij progressief links met een volledige ~extreem~ rechtse regering aan het bewind die dan verder van onze sociale verworvenheden een groter slagveld kunnen & zullen maken. Progressief links zal dus weer eens ~voor de zoveelste maal~ met lede ogen mogen toezien hoe rechts het weer gaat maken & de schuld daarvan zal ze alleen maar in eigen schoot dienen te zoeken.

 

...

 

Welcome to my world ...″A Real World″

 

...

 

De Schijtoptant – uw versLACHgever ″Uit de Onderbuik van La Flandre Profonde″
Armlastige Nr. 99.999


contactadres : de.schijtoptant@gmail.com

website : http://de.schijtoptant.googlepages.com/

of de shortcut : http://de-schijtoptant.tk