Verkeer

Oosterhamriktracé en Gerrit Krolbrug bijeenkomst 10 december 2018
Verslag door Inge Linthout

(namens De Scheepsraad woont Inge Linthout de bijeenkomsten over het Oosterhamriktracé en de Gerrit Krolbrug bij)

De laatste bijeenkomst in mei, hiervan is geen verslag gemaakt. Daarna heeft de gemeenteraad in juni een aantal besluiten genomen over het Oosterhamriktracee en de Korreweg. De projectgroep moet de variant Splitsing verder uitwerken. Daarmee wordt bedoeld dat de huidige busbaan vanaf Kardinge over de ringweg en het Van Starkenborgkanaal  ook mag worden gebruikt door autoverkeer. Pas bij de eerstvolgende brug over het Oosterhamrikkanaal gaat dan de bus eerst linksaf en daarna rechtsaf de Vinkenstraat in. Daar komt dan een nieuwe busbaan naast een gewone weg voor de bewoners. De huidige busbaan langs het kanaal wordt dan een doorgaande weg, om ook het UMCG makkelijker bereikbaar te maken.
In de toekomst wordt gestreefd naar een nieuwe brug, voor busbaan en daarnaast een aparte weg voor gewoon verkeer, en fietsers, zeg maar van de Vinkenstraat rechtdoor.

Tegelijk heeft de gemeenteraad echter ook een motie aangenomen om alle verkeersstromen tussen de ringwegen nader te onderzoeken. Dat zou kunnen betekenen dat de politiek er nog anders over kan gaan denken.


Tweede onderdeel van de plannen rondom de Oosterhamrikzone betreft de inrichting van de Korreweg. In het raadsbesluit van juni jl. staat dat de plannen voor een zogenaamde ‘fietsstraat’ verder mogen worden uitgewerkt. Een fietsstraat is een straat waar de auto’s en fietsers de weg samen moeten delen. Dus geen vrijliggende fietspaden meer. Maar daarbij moet er nog wel een expert meeting komen, om na te gaan hoe het staat met de veiligheid. Die bijeenkomst van de experts had op 10 december nog niet plaatsgevonden trouwens.

Geluidshinder in de Vinkenstraat. Bij doorrekening van de plannen kwam naar voren, ‘dat we tegen de grens van de toegestane waarden aan lopen’. In het raadsbesluit van juni staat, dat er na een jaar na openstelling geluid, trilling en luchtkwaliteit moeten worden gemeten. Om te controleren dat je waarmaakt dat je binnen de normen blijft.

Bewonersorganisatie Oosterpark was eerst uit het overleg gestapt maar zit nu weer aan tafel. BO Oosterpark zet zich in voor de belangen voor die wijk, kijken daarbij naar het proces van inspraak en zuiverheid van de argumenten en of de gemeente zich aan haar beloften houdt. Ze voeren gesprekken met de bewoners van de Vinkenstraat en van de Thomassen à Theussinklaan. Ze gaan hen ondersteunen bij eventuele bezwaren. BO Oosterpark pleit voor een second opinion voor het doorrekenen van de plannen ten aanzien van lucht, trilling, geluid in de twee straten. Ze vinden de ontwikkeling van het Oosterhamrikgebied te eenzijdig, wat als de plannen niet doorgaan maar er al wel een brug (in het verlengde van de Vinkenstraat) ligt?


Er zijn nieuwe ontwikkelingen voor wat betreft de brug bij de Korreweg en de busbaanbrug.
De bedoeling van het rijk is, dat de Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl uiterlijk 2025/2026 bevaarbaar wordt voor grotere (hogere) schepen. Daarvoor moeten in de provincie Friesland 5 bruggen worden vervangen en in de gemeente Groningen drie bruggen (Paddepoel, Korreweg en busbaan). Voor die laatste drie bruggen is de komende jaren 45 miljoen euro beschikbaar.

Het rijk neemt daarbij de regie. Er zal een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente worden gesloten, ‘samen doen’ heeft dus de voorkeur. Maar de termijnen van het rijk moeten wel gehaald worden. Nieuw is daarbij dat de Gerrit Krolbrug vóór eind 2021 vervangen zou moeten worden. En ook de vervanging van de huidige busbaanbrug (waar dan ook) komt eerder dan waar provincie en gemeente tot nu toe van uit gingen (wordt 2025/2026).

Nieuw is tenslotte dat het eerste idee, vrijliggende fietspaden bij de hefbrug bij de Korreweg, en een ongelijkvloerse kruising bij de Ulgersmaweg, toch niet uitvoerbaar is, het zou o.a. onveilig zijn (maar los daarvan zou het ook onlogisch zijn, als de rest van de Korreweg een fietsstraat zou worden). Dat ook de fietsbruggen ook vervangen (want hoger) worden, is nog steeds wel onderdeel van het plan.
De deelnemers van het overleg waren niet meteen overtuigd van de onhaalbaarheid van het eerste idee. Daarom wordt het in de volgende bijeenkomst, half februari (beter) uitgelegd.


Aktie gevraagd, nu door degene die vanuit het rijk de regie heeft over de vervanging van de brug bij de Korreweg.
Ook al zijn er in het verleden al allerlei opmerkingen door de diverse deelnemers aan het overleg naar voren gebracht over de brug, wordt nu (opnieuw) gevraagd om uiterlijk half februari een inbreng te leveren die meegenomen kan worden bij de plannen voor die nieuwe Gerrit Krolbrug.
Drie vragen staan daarbij centraal.
Wat zijn de ervaringen met de huidige situatie?
Welke slimme ideeën zijn er, alternatieven?
Hoe kan men de overlast (tijdens de realisatie) beperken?


Visie Inge Linthout m.b.t. bovenstaande drie vragen

I Beoordeling van de huidige situatie rondom de Korrewegbrug

Als ik de brug met de fiets of te voet passeer:
 • vanuit de Korreweg is de gedachte van de ‘fietsstraat’ voor auto’s beter uitgelegd, die kunnen die korte tijd inderdaad wel achter de fietsers blijven als er te weinig ruimte is om in te halen.
 • Maar als op de hele Korreweg geduld van de automobilist gevraagd moet worden, dan is dat vragen om moeilijkheden, als je het mij vraagt. De ervaringen met de fietsstraat tussen Beijum en Zuidwolde zijn ook niet denderend; als er weinig verkeer is, gaan auto’s fietsers met 50 km/u passeren en daar is de straat te nauw voor. Dat zie ik dus ook op de brug gebeuren, bijvoorbeeld als er ’s avonds weinig verkeer is.
 • Vanuit de Ulgersmaweg/Lewenborg of vanuit Beijum/De Hunze komend: helaas stoppen auto’s lang niet allemaal bij de stopstreep. Ook geeft men de fietsers niet de voorrang zoals het zou moeten. Bij de meeste industriegebieden hebben de fietsers juist geen voorrang, dus dit is een onduidelijke situatie.
 • Als de brug dicht is, staan de auto’s met motor aan te wachten. Voetgangers en fietsers mogen dan de uitlaatgassen krijgen.

Als ik de brug met de auto passeer:
 • geen fijne situatie, smal, vooral als er ook fietsers rijden.
 • fietsers die aangeven dat zij rechtsaf willen, maar dan eerst rechtdoor rijden, om daarna pas het fietspad links van de Ulgersmaweg te nemen.
 • het duurt voor automobilisten lang als de brug dicht is, en weinig auto’s zetten hun motor af. NB een nieuwe brug is misschien wel kortere tijd dicht (8 minuten i.p.v. plm 12) maar er komen vaker schepen langs, dus situatie min of meer hetzelfde.
 • De Bedumerweg en de Noordzeebrug zijn veel beter geschikt voor het autoverkeer.

II Slim idee, alternatief:

Idee was trouwens van Wim Klein van Bewonersorganisatie Beijum. Er was ooit sprake van een brug die niet meer toegankelijk was voor autoverkeer.
 • Wethouder Koen Schuiling was er wel voor te porren destijds.
 • Er is immers al een extra mogelijkheid om vanuit de Ulgersmaweg naar de ring te gaan.
 • Toch gaf de lobby van ondernemers van de Ulgersmaweg de doorslag.
 • Als huidige brug bij tijd en wijle gesloten is, wegens storing, is er volgens mij ook geen gigangtisch probleem voor automobilisten…. Waarom nu niet opnieuw dit idee bekijken?
 • Temeer daar ongelijkvloerse kruising voor fietsers er niet lijkt te kunnen komen.
 • Het is de bedoeling dat meer mensen de fiets moeten nemen. Dan is het wellicht beter dat de Korreweg voor het autoverkeer geen doorgaande weg meer blijft.
 • Een fietsbrug is tenslotte ook goedkoper… dan kan met dat geld de te vervangen busbaanbrug verbreed worden voor ander autoverkeer.

III Idee om overlast tijdens de vervanging van de bruggen te beperken:

Fietsbruggen, na elkaar, het eerst vervangen. Dan pas aan de hefbrug beginnen. Zolang slechts één fietsbrug in gebruik is, in het midden een hek plaatsen. In die periode al geen autoverkeer meer toelaten op de brug, zodat fietsers veilig kunnen oversteken naar die ene fietsbrug die dan wel in gebruik is.
– . –
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser