Bestuursberichten

Zie ook: Actueel

Oktober 2018

We hebben de aandacht van Gemeente en de media!
Zoals iedere derde donderdag van de maand was er ook op 21 september weer een avond van Golvend Lewenborg.


In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen hadden we eerder al richting alle politieke partijen aangegeven dat ze welkom zijn tijdens deze avonden. Ze zouden dan de kans krijgen om met wijkbewoners van Lewenborg te spreken zodat de politiek weet wat er speelt in onze wijk. Op deze avond waren er maar liefst 4 partijen aanwzig: SP, D66, Stad en Ommeland en de Partij voor de Dieren.

Na onze verhalen over verkeersveiligheid in onze wijk, het feit dat De Oude Bieb geen nieuwe huisvesting kan vinden en dat bewoners vinden dat er meer milieustraten in de wijk georganiseerd moeten worden, hebben deze partijen de handen ineen geslagen en vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Deze vragen gingen onder meer over de onveilige verkeerssituaties die zijn aangekaart bij de Gemeente en waar geen opvolging op komt en of het College van mening is dat De Oude Bieb moet blijven. Deze vragen bleven niet onopgemerkt. Ook OOG heeft er inmiddels de nodige aandacht aan besteed. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van Golvend Lewenborg (19 oktober) komt in elk geval de verkeersdeskundige van de Gemeente.

We hebben gezamenlijk nu een voet tussen de spreekwoordelijke deur en we gaan door tot er maatregelen worden genomen! Een mooi voorbeeld van optreden als gezamenlijke organisaties (De Scheepsraad, Golvend Lewenborg en De Oude Bieb) in onze wijk!

September 2018

Wat hebben we voor wat het weer betreft een mooie zomer gehad! Het bestuur van De Scheepsraad heeft bij de tropische temperaturen vooral nagedacht over de toekomst van de wijkvereniging.
Wanneer u dit leest is de Algemene Leden Vergadering van september reeds achter de rug. Het voornaamste onderwerp op de agenda was de toekomst van De Scheepsraad.
Het huidige bestuur blijft nog aan tot maart 2020 en er hebben zich tot op heden geen nieuwe kandidaten gemeld. Dit betekent dat in 2020 het doek zal vallen voor De Scheepsraad met alle gevolgen van dien.

Het bestuur had van de leden opdracht gekregen te onderzoeken of overgaan van vereniging naar stichting een optie zou zijn. Het bestuur heeft daar uiteindelijk negatief over geoordeeld, omdat ook dan een bestuur nodig blijft, ook al zullen de kosten binnen een stichtingsvorm lager uitvallen dan bij een vereniging.
Het bestuur heeft tijdens de ALV van 18 september a.s. daarom voorgesteld dat er gezocht gaat worden naar een samenwerkingsverband met de overige in Lewenborg actieve bewonersinitiatieven zoals Golvend Lewenborg, De Oude Bieb e.a. Gedacht wordt eventueel aan een coöperatie.


Aan de op de ALV aanwezige leden (en niet-leden) is gevraagd hier actief over mee te denken tijdens en na de ALV.
We streven naar een andere vorm van wijkvertegenwoordiging waarbij wel wordt gewaarborgd:
– contact met de Gemeente op basis van het convenant uit 2008
– uitgifte en verspreiding van wijkkrant De Lewenborger
– voortbestaan van de 4 mei herdenking
– (financiële) ondersteuning van straatcomité Lichtboei, werkgroep Kunst, Stuurgroep 50+, Stichting Satu Budaya, Buitenspeeldag en Drielanden

Samenwerken
Sommige wijken in Groningen hebben een moderne aanpak gekozen om de wijkvereniging levendig te houden. Een voorbeeld hiervan is Platform De Wijert. De Scheepsraad gaat de komende maanden in gesprek en gaat kijken of eenzelfde aanpak voor Lewenborg ook mogelijk is.

Bijeenkomsten Oosterhamriktracé
De Gemeente Groningen is druk bezig met de planvorming voor de busbaan van Kardinge naar UMCG-noord. Dit is het zogenaamde Oosterhamriktracé
In De Lewenborger hebben herhaalde oproepen aan wijkbewoners om namens De Scheepsraad (of in elk geval namens onze wijk) naar deze of andere bijeenkomsten te gaan. Daarnaast heeft er ook een stuk over het Oosterhamriktracé in de vorige editie van De Lewenborger gestaan. Hier heeft helaas niemand op gereageerd. Door allerlei omstandigheden heeft het bestuur van De Scheepsraad geen gelegenheid om deze bijeenkomsten bij te wonen. De volgende bijeenkomst zullen we aankondigen op de website van De Scheepsraad en op facebook. We hopen dat er tegen die tijd een wijkbewoner is die op wil komen voor de belangen van Lewenborg.
(Inmiddels heeft zich iemand opgegeven voor het bijwonen van informatie-bijeenkomsten m.b.t. het Oosterhamriktracé)

Ditjes en datjes
Wat u wellicht niet weet, is dat veel zaken niet vanzelf gaan: een paaltje dat na onderhoud terug geplaatst moet worden, een stoep die verzakt is en opnieuw bestraat moet worden, zwerfvuil dat opgeruimd moet worden enzovoort. De Scheepsraad is voor u in touw door hierover contact met de Gemeente te houden. Wanneer iets te lang duurt, sporen we de Gemeente aan om het alsnog in orde te maken. Meestal met succes! Op de facebookpagina kunt u teruglezen welke acties er zijn ondernomen.

Juni 2018

Hoewel de zomer pas op 21 juni start, lijkt het alsof de zomer al in volle gang is. We kijken dan ook uit naar de “echte zomermaanden”. In die maanden verschijnt er geen Lewenborger en is het kantoor van De Scheepsraad gesloten (normaal gesproken open op dinsdag middag). Uiteraard lezen wij wel onze email en luisteren we onze voicemail af. Het kan echter wel even duren voor u reactie van ons ontvangt.
Het bestuur wenst u een fijne zomer toe!

Locale politiek in onze wijk
Op 21 november 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. Tijdens enkele van de bijeenkomsten van Golvend Lewenborg op de derde donderdag avonden van de maand komen politieke partijen naar Lewenborg. Zij willen graag met organisaties en bewoners spreken over wat er leeft in de wijk.

Algemene Ledenvergadering
De tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) voor dit jaar is gepland op dinsdag 18 september 2018. Langs deze weg nodigt De Scheepsraad u uit voor de ALV. Deze uitnodiging is voor alle bewoners van Lewenborg. U hoeft dus geen lid te zijn!

Algemene Verordening Gegevensbescherming


Op 25 mei is de nieuwe wetgeving in werking getreden met betrekking tot het beschermen van en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De Scheepsraad heeft in kaart gebracht welke acties ondernomen dienen te worden om aan de wetgeving te voldoen en is momenteel bezig met de uitvoering van die acties.

Bijeenkomsten Oosterhamriktracé
De Gemeente Groningen is druk bezig met de planvorming voor de busbaan van Kardinge naar UMCG-noord. Dit is het zogenaamde Oosterhamriktracé. Tijdens de planvorming zijn er bijeenkomsten voor burgers die direct of indirect met deze route te maken hebben. Voor onze wijk is dit de busverbinding met de binnenstad en station. Helaas waren de bestuursleden van De Scheepsraad niet in staat om de laatste bijeenkomst bij te wonen. Helaas zijn er ook geen reacties gekomen op oproepen aan wijkbewoners om hier naar toe te gaan namens wijk en namens De Scheepsraad. Hierdoor missen we wellicht informatie. Deze informatie bijeenkomsten blijven doorgaan zolang de planvorming loopt. Mocht iemand bij het lezen van dit bericht toch een bijeenkomst willen bezoeken, neem dan contact met ons op via info@descheepsraad.nl.


Mei 2018

De lente is in volle gang. Daardoor is het weer heel duidelijk geworden in wat voor mooie groene wijk we wonen. Een

wijk waarin bovendien veel mogelijk is. Veel ideeën en signalen van wijkbewoners worden opgepakt door een van de organisaties in Lewenborg. Denk aan een onderzoek naar alternatieven voor gasaansluitingen, de organisatie van een buurtcamping en de publicatie van gemeentelijke stukken met betrekking tot groenonderhoud in de wijk. Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Langs deze weg wil het bestuur van De Scheepsraad alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor de onvermoeibare inzet voor onze mooie wijk!4 mei herdenking
Op 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking georganiseerd door De Scheepsraad. Om 19.00 uur was er een groep mensen verzameld bij het Dok. Rond 19.15 uur ging deze groep in een stille tocht naar de begraafplaats aan de Noorddijkerweg. Onderweg hebben nog vele Lewenborgers zich bij de stille tocht aangesloten, waardoor een behoorlijk grote groep aan kwam bij de begraafplaats.Langs deze weg wil het bestuur alle vrijwilligers die de 4 mei herdenking mogelijk hebben gemaakt hartelijk bedanken.
StreetArt Groningen

StreetArt Groningen is een groep kunstenaars die een idee hebben uitgewerkt om een aantal blinde muren in onze wijk te versieren met kunstwerken. Deze kunstwerken bestaan uit een foto van een bekende persoon (uit het heden of verleden) met daarbij een uitspraak van die persoon. Het thema dat ze in gedachten hebben is “vrijheid”. Het is de bedoeling dat mensen die de kunstwerken zien even na gaan denken dat het niet vanzelfsprekend is om in vrijheid in deze mooie groene wijk te leven.


Locale politiek in onze wijk
We hebben zowel vanuit onze wijk als vanuit de locale politiek signalen opgevangen dat er behoefte is aan contact met elkaar. Op die manier kan de politiek zien en horen wat er leeft in onze wijk. Mogelijk kunnen ze dan ook iets voor ons betekenen.
In samenwerking met Golvend Lewenborg hebben we alle in de Gemeenteraad zittende politieke partijen aangeschreven en uitgenodigd om op een derde donderdag van de maand aan te schuiven tijdens een bijeenkomst van Golvend Lewenborg. Op donderdag 17 mei was de aftrap. De SP heeft toen met een aantal buurtbewoners en organisaties gesproken. Helaas kunnen we nog geen planning geven, maar uitgangspunt is dat er tijdens iedere bijeenkomst 1 of meer partijen aanwezig zijn.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei treedt de nieuwe wetgeving in werking voor wat betreft het beschermen en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Omdat ook De Scheepsraad werkt met onder andere een ledenbestand zijn we druk bezig om in kaart te brengen waar we wel en niet voldoen aan deze wetgeving.April 2018

Inmiddels is het nieuwe jaar al weer voor een derde voorbij en dat betekent voor het bestuur van De Scheepsraad dat er kritisch gekeken wordt waar wel en waar geen energie in gestoken wordt. Er is geen tijd of mankracht om aan alles wat op ons pad komt gehoor te geven. Prioriteit nummer 1 is op dit moment de bezorging van De Lewenborger. De krant wordt niet overal even goed bezorgd. Daarom wordt druk gewerkt aan een alternatieve bezorgwijze. Een andere prioriteit is nadenken en een plan uitwerken om de kerntaken van De Scheepsraad in de toekomst te kunnen waarborgen. Hiervoor is noodzaak omdat het vinden van nieuwe bestuursleden een onmogelijke taak lijkt.

4 mei herdenking
Op 4 mei wordt de jaarlijkse dodenherdenking georganiseerd door De Scheepsraad. Om 19.00 uur willen we verzamelen bij Wijkcentrum Het Dok en lopen we in een stille tocht naar de begraafplaats aan de Noorddijkerweg. Daar vindt de herdenking plaats.

EHBO-er gezocht!
Voor de 4-mei herdenking zijn wij nog op zoek naar 1 EHBO-er die mee wil lopen. De vergoeding hiervoor is € 20,- en kortingskaarten voor een pretpark.

Gezocht: personen die willen meepraten over invulling Oosterhamriktracé
De Gemeente Groningen heeft plannen om de Oosterhamrikzone aan te pakken. De huidige busbaan van Kardinge richting binnenstad wordt in de toekomst ook toegankelijk voor autoverkeer met bestemming UMCG.

Om met de Gemeente mee te denken is er een klankbordgroep samengesteld. Hierin mag ook een vertegenwoordiger van De Scheepsraad deelnemen omdat wijzigingen van het tracé ook de wijk Lewenborg treffen. Het bestuur heeft echter geen tijd om hier aan deel te nemen. Daarom zijn we op zoek naar één of twee personen die dat namens De Scheepsraad willen doen. Uiteraard worden onkosten vergoed. Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Scheepsraad via info@descheepsraad.nl of via de voorzitter T. Kazemier op telefoonnummer 06-23398279.


Maart 2018

Op maandag 5 maart was er goed nieuws voor De Scheepsraad. Er was bericht van de Gemeente waarin stond dat de aangepaste subsidie aanvraag is goedgekeurd. Hierdoor kan er weer vooruit worden gekeken en komt in elk geval dit jaar het voortbestaan niet meer in het gedrang.

Algemene Leden Vergadering 14-03-2018


Op woensdag 14 maart was de Algemene Leden Vergadering van De Scheepsraad. De opkomst was, in verhouding tot voorgaande keren, redelijk te noemen. Zo ongeveer alle zitplaatsen in de zaal waren gevuld. Tijdens de vergadering zijn T. Kazemier voor de functie van voorzitter en W. Schwab voor de functie van secretaris herkozen voor een tweede termijn. Hiermee is het bestuur voorlopig weer compleet. Omdat er geen aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden zijn geweest blijft de toekomst van de vereniging op lange termijn onzeker. Hierover is ook met de leden gesproken. Daarom wordt dit jaar onderzocht of wijziging van rechtsvorm de oplossing is (van vereniging naar stichting) of dat de kerntaken van De Scheepsraad wellicht op een andere wijze ingevuld kunnen worden.Hoog grondwater?
Er komen signalen uit de wijk dat er in sommige straten sprake is van erg hoog grondwater. Sommige huizen zouden zelfs met waterpompen droog gehouden moeten worden. Heeft u ook last van hoog grondwater? Dan kunt u dit melden via info@descheepsraad.nl of op dinsdagmiddag tijdens ons spreekuur in Het Dok.

Vooraankondiging: 4 mei herdenking
Op 4 mei wordt de jaarlijkse dodenherdenking georganiseerd, gefaciliteerd door De Scheepsraad. Deze bestaat uit een stille tocht van Wijkcentrum Het Dok naar de begraafplaats aan de Noorddijkerweg. Nadere informatie volgt in april.


Februari 2018

In de vorige editie van De Lewenborger hebben we genoemd dat vooruitkijken erg lastig is vanwege de zorgelijke financiële situatie van De Scheepsraad door de gewijzigde wijze van subsidie verlening door de Gemeente Groningen. Hierover zijn we in gesprek met de Gemeente en dit heeft inmiddels geleid tot een aangepaste subsidie aanvraag. Wanneer deze wordt goedgekeurd is er nog steeds een gat in de begroting, maar wel een waar we mee kunnen voortbestaan.

Bezorging De Lewenborger
Hoewel het na contact met Santibri iets beter is gegaan met de verspreiding van de krant blijft het voor De Scheepsraad belangrijk om te weten waar de krant niet wordt bezorgd.
Krijgt u de krant niet aan huis of kent u iemand die de krant niet heeft ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan ons? Dat kan via
info@descheepsraad.nl, tijdens het spreekuur op dinsdagmiddag of via onze voicemail op telefoonnummer 050-5446868.
Losse kranten zijn overigens op diverse plaatsen in onze wijk verkrijgbaar en ook op het Kantoor van De Scheepsraad (in Het Dok).


Winkelaanbod in de wijk
De Scheepsraad heeft een gesprek gehad met een lid van de VBNO (Vereniging Bedrijven Noord Oost). Vanuit de VBNO loopt er een onderzoek naar het winkelaanbod in onze wijk. Dit onderzoek richt zich op de vraag of het aanbod gevarieerd genoeg is en of wijkbewoners bepaalde winkels missen in het winkelcentrum. Ook naar de beleving, de aankleding van het winkelcentrum wordt gekeken. Daarnaast wordt onderzocht of de markt op een andere locatie ondergebracht kan worden omdat het winkelcentrum op marktdagen o.a. lastig bereikbaar is voor invaliden (omdat de invalide parkeerplaatsen dan niet bereikbaar zijn).

De Scheepsraad heeft namens de wijkbewoners input gegeven voor dit onderzoek en zal het initiatief nemen om na de ALV de diverse wijkorganisaties bij elkaar te roepen om hierover samen met de
VBNO nader van gedachten te wisselen. Wanneer u ook ideeën heeft of een opmerking wil doorgeven, dan kunt u dat bij De Scheepsraad kenbaar maken via de elders in deze rubriek genoemde kanalen of via de ALV (zie hieronder).
Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 maart 2018

Op woensdag 14 maart 2018 om 19.30 uur is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van De Scheepsraad. Hiervoor zijn alle leden en alle niet-leden van harte uitgenodigd!

In de vorige editie van deze krant hebben we u geïnformeerd over het aflopen van de eerste termijn van de voorzitter (T. Kazemier) en de secretaris (W. Schwab). Inmiddels hebben beiden kenbaar gemaakt dat ze zich verkiesbaar stellen voor een tweede termijn. Hoewel een volledig bestuur daarmee is veilig gesteld, blijven we op zoek naar wijkbewoners die deel willen nemen in het bestuur als algemeen bestuurslid!


Januari 2018


Zo aan het begin van een nieuw jaar is het voor ons als bestuur van De Scheepsraad tijd om terug te kijken naar het oude jaar. Dat doen we een stukje trots omdat we veel hebben bereikt in 2017. Er zijn vele gesprekken gevoerd met diverse organisaties in Groningen. Naast de vaste te organiseren zaken zoals de 4-mei herdenking en de uitgifte van de wijkkrant, is een onderwerp als verkeersveiligheid weer volop op de kaart gezet. Maar ook heeft De Scheepsraad zich, namens de wijk, uitgesproken richting politiek voor wat betreft het betalen per kilogram voor afval, met als gevolg dat dit niet is doorgegaan. Met deze rubriek “Bestuursberichten” hebben we getracht om transparant te zijn.
Het begin van het jaar betekent ook vooruitkijken. En dat is iets wat we op dit moment helaas niet kunnen doen omdat we de helft minder subsidie hebben gekregen van de Gemeente. Hierdoor komt het bestaansrecht van De Scheepsraad rechtstreeks in het gedrang. Uiteraard hebben we hier bezwaar tegen gemaakt. Dit loopt momenteel en we zullen u hierover op de hoogte houden.

Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 maart 2018
Op woensdag 14 maart 2018 zijn alle ontvangers van de Wijkkrant uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering (ALV) van De Scheepsraad (wijkvereniging van Lewenborg) bij te wonen. Dit geldt dus voor zowel leden als niet-leden!
Tijdens de ALV worden het werkplan voor het lopende jaar, de begroting en de jaarverslagen (zowel financieel als niet financieel) gepresenteerd. Daarnaast loopt de eerste bestuurstermijn van de voorzitter (T. Kazemier) en de secretaris (W. Schwab) in maart af en zullen er voor deze functies opnieuw bestuursleden gekozen moeten worden. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via info@descheepsraad.nl, telefonisch via 050-5446868 (svp voicemail inspreken) of op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tijdens het spreekuur in het Dok. Kandidaten worden in de volgende editie van de krant bekend gemaakt.
Wist u overigens dat een lidmaatschap geheel gratis is en dat De Scheepsraad bij een verzoek om hulp geen onderscheid maakt tussen wel of niet lid zijn?

Nieuwe Stadsdeelcoördinator
Eind vorig jaar heeft de Gemeente Groningen een nieuwe Stadsdeelcoördinator aangesteld voor stadsdeel Oost. Op 19 december hebben we afscheid genomen van Ruud van Erp die van zijn pensioen gaat genieten. Zijn opvolgster is Minetta Koornstra. Uiteraard hebben we reeds uitgebreid kennis gemaakt met Minetta.
December 2017


In de vorige Lewenborger stond een stukje over communicatie.
Op donderdag 7 december hebben het bestuur van De Scheepsraad en de eindredacteur van de Lewenborger deel genomen aan een door de gemeente georganiseerde workshop over communicatie. Deze workshop was bestemd voor een ieder die iets communiceert in stadsdeel Oost. We hebben vooral geleerd dat we niet te veel media moeten kiezen om te communiceren en dat we vooral Facebook nog beter kunnen benutten om de wijkbewoners te bereiken. Tijdens deze workshop zijn er ook weer hernieuwde contacten gelegd met ondermeer de BewonersOrganisatie Beijum (BOB) en Bewonersplatform De Weijert. Contactgegevens zijn uitgewisseld en we gaan in het nieuwe jaar van elkaar proberen te leren!

Te hard rijden
De Scheepsraad heeft vanuit de wijk signalen gekregen dat er op veel plaatsen in de 30 km zones te hard wordt gereden. Er werden zorgen geuit over spelende kinderen in de straat. In gezamenlijk overleg is gezocht naar manieren om hier de aandacht op te vestigen bij automobilisten.

Kerstmarkt
Op 8 december was de jaarlijkse kerstmarkt aan het Roer bij de Zijlen. Een gezellige drukte van belang! Dit jaar waren er diverse kraampjes met handgemaakte artikelen zoals gehaakte poppetjes, kaarsen en sjaals. Ook voor de inwendige mens was gezorgd door middel van kraampjes met oliebollen en erwtensoep. Dit alles werd omlijst door feestelijke kerstmuziek gespeeld door de bewoners.

Feestdagen
De Scheepsraad wenst alle wijkbewoners een mooie kerst en een spetterend oud en nieuw. We hopen op een nieuw jaar waarin we als wijkvereniging veel voor de wijkbewoners kunnen betekenen.


November 2017

Communicatie met andere organisaties, een van de speerpunten van De Scheepsraad. Dit keer ook een van de speerpunten waar we behoorlijk druk mee zijn geweest.
Het bestuur heeft gesproken met politieke partij 100% Groningen over een communicatie platform voor alle wijkverenigingen in onze stad en korte lijnen met de Gemeenteraad voor ideeën of zaken waar we tegenaan lopen. In die constructie zou De Scheepsraad als ambassadeur voor onze wijk op kunnen treden.

Daarnaast heeft het bestuur ook gesproken met het Platform Groninger Wijken. Dit is een vrijwilligers organisatie zonder status of subsidie die als doel heeft om zo veel mogelijk wijkorganisaties met elkaar in contact te brengen om ideeën en oplossingen voor problemen met elkaar te delen. Daarnaast wil deze organisatie daar waar nodig een vuist maken richting gemeente en politiek. Vooralsnog zijn we van plan om (op proef) deel te nemen aan beide platformen.
Open Raad
Op 4 november was er de jaarlijkse Open Raad in het Stadhuis. Dit is een gemeenteraadsvergadering voor en door de bewoners van onze stad. Tijdens deze zitting konden gewone burgers een voorstel doen voor verbetering van de stad of wijk of een idee presenteren. Vervolgens werd er gestemd door de gemeenteraad en wanneer een voorstel werd aangenomen, werden daar twee leden van de raad aan gekoppeld als coach om er voor te zorgen dat het initiatief gerealiseerd wordt.

In totaal was er ruimte voor 11 korte presentaties, waarvan de volgende initiatieven zijn aangenomen:
  • Rodelbaan Kardinge; aanleg rodelbaan op de Kardingerberg met onderaan horeca en sanitair voor de camperplaatsen op Kardinge. Het idee is om daar leerlingen van het Alfa College en mensen van de NOVO te laten werken.
  • Doofvriendelijke stad tijdens Koningsdag; tijdens Koningsdag 2018 in Groningen zal er aandacht worden besteedt aan doven en slechthorenden.
  • Mijn Gereedschapkist; mensen kunnen lid worden van een vereniging voor een gering gedrag en kunnen dan gereedschappen lenen.
  • Geleidestroken voor blinden rood verven in de binnenstad om te voorkomen dat er fietsen op worden geplaatst.
  • Camera’s plaatsen bij de in- en uitgangen van de fietsenstalling bij het station om diefstal tegen te gaan.
  • Grastegels plaatsen op locaties waar weinig wordt gelopen; op die manier kan onkruid worden tegengegaan.
  • Realisatie van een invalidentoilet in de binnenstad waar ook mensen met een grote rolstoel in kunnen.
Twee van de zeven aangenomen initiatieven waren afkomstig uit Lewenborg!

Bezorging De Lewenborger
De bezorging van De Lewenborger is al enige tijd ronduit slecht te noemen. Hele straten ontvangen de wijkkrant al maanden niet meer. De Scheepsraad is hier natuurlijk niet blij mee, want er wordt wel betaald voor de bezorging.
Er is contact gelegd met Santibri hierover en De Scheepsraad houdt nauwgezet in de gaten of een en ander nu, blijvend, beter gaat. Wij horen graag van de bewoners of het effect heeft.


De Scheepsraad heeft onlangs de volgende meldingen bij de Gemeente gedaan:

1. Wij hebben klachten van bewoners ontvangen van Meerpaal in Lewenborg, dat deze buurt er "onverzorgd" uitziet.
Bewoners hebben hierover al gebeld met de gemeente zonder resultaat.
Het gaat om het parkeerterrein van Meerpaal 175 t/m 255.
Onkruid op plantsoen is hoog, ook tussen de stoeptegels komt onkruid hoog te staan.

2. Vuil/papier/glascontainers bij de ALDI Winkelcentrum Lewenborg:
Mindervaliden konden na plaatsen van extra papiercontainers al moeilijk bij, nu zijn er nog aan weerzijden
beugels geplaatst.


Oktober 2017

Een nieuwe editie van De Lewenborger. Het lijkt heel vanzelfsprekend dat deze thuis wordt bezorgd, maar dat is het niet. Achter de schermen is een redactieteam bezig om er voor te zorgen dat er kopij wordt verzameld voor de krant, er worden advertenties verkocht om te zorgen dat de drukkosten betaald kunnen worden en er is een hoofdredacteur die er voor zorgt dat de krant wordt opgemaakt en op tijd bij de drukker ligt. Het overgrote merendeel van deze activiteiten wordt door vrijwilligers uitgevoerd. We zeggen het niet vaak genoeg, maar het bestuur van De Scheepsraad is hier erg dankbaar voor. En, natuurlijk, de wijkbewoners zijn hier ook dankbaar voor! Dat blijkt wel uit de positieve reacties die we op de krant ontvangen.

Openbare bestuursvergadering 19-09-2017
Op 19 september was er een openbare bestuursvergadering van De Scheepsraad. De opkomst was klein, het aantal afmeldingen iets groter. Het bestuur wil de aanwezigen bedanken voor hun constructieve bijdrage aan de vergadering. Er is een heleboel informatie uitgewisseld en ook zijn er ideeën aangedragen. Tijdens die vergadering zijn er ook een aantal speerpunten voor 2018 vastgesteld, te weten: verkeersveiligheid, algemene veiligheid, groen en communicatie (binnen en buiten de wijk).

Verkeersveiligheid
Op 20 september was er een debat over verkeersveiligheid in het Stadhuis. Hierbij was ook het bestuur van De Scheepsraad vertegenwoordigd, zij het zonder spreekrecht.
Tijdens het debat kregen alle politieke partijen de gelegenheid om hun standpunt met betrekking tot verbetering van de verkeersveiligheid in de wijken en de prioritering daarvan. Daar bleek dat de zaken die snel en met weinig geld aangepakt kunnen worden als eerste worden aangepakt, tezamen met een aantal grotere knelpunten in de stad. De Scheepsraad blijft dit onderwerp actief volgen.

Samenwerken
In Groningen bestaat een orgaan dat Platform Groninger Wijken heet. Dit platform heeft als taak om de communicatie tussen wijkverenigingen te bevorderen. Op dit moment doen 7 wijkverenigingen mee aan dit overleg. Het bestuur van De Scheepsraad is voornemens om hier bij aan te sluiten omdat de onderwerpen die worden besproken in een dergelijk overleg nauw aansluiten bij onze speerpunten.

Indische Lunch
Op vrijdag 13 oktober vond de Indische Lunch plaats in Roef in Het Dok. Het was een aardig succes met meer dan 20 deelnemers en uit de ter plekke gehouden enquête bleek bij de doelgroep een grote behoefte aan een gelegenheid waar men regelmatig samen kan komen. Het krijgt dus zeker een vervolg.

Organisator was Stichting Satu Budaya (financieel ondergebracht bij De Scheepsraad) in samenwerking met WIJ Lewenborg.
Voor deze Indische Lunch werd uit het “Fonds ANBO Dichtbij” van de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) een eenmalige subsidie toegekend.


Het Fonds ANBO Dichtbij draagt bij aan het verbeteren van de sociale positie van senioren, zodat zij hun plaats als volwaardige leden van de samenleving kunnen blijven innemen. Het fonds is er voor activiteiten die deelname aan de samenleving stimuleren, waar ontmoetingen leiden tot elkaar beter leren kennen en tot onderlinge verbondenheid in stad, wijk of dorp.


Dank is verschuldigd aan WIJ Lewenborg, de medewerkers van Het Dok, de ANBO, degenen die voor de catering hebben gezorgd en uiteraard alle deelnemers die er een gezellige en leuke lunch van hebben gemaakt!


September 2017

De vakantieperiode is weer voorbij en wij pakken als bestuur van De Scheepsraad de draad weer op. En we moeten zeggen, onze agenda stroomt redelijk vol met uitnodigingen voor bijeenkomsten. Dat zijn er dusdanig veel dat we zelfs keuzes moeten maken tussen wel en niet bijwonen. We hebben het dan onder meer over Wij Groningen op 20 september, Aanpak Oosterhamrikzone op 10 oktober, Stad Oldenburg op 3 november en Open Raad van Gemeente Groningen op 4 november.

Financiële situatie
Zoals we al eerder schreven in deze rubriek, staat dit jaar in het kader van bezuinigingen. Dat komt door tegenvallende inkomsten en door een aantal kostenposten die niet voorzien waren. Dankzij grote inspanning van onze penningmeester zijn we echter weer op de goede weg. Onlangs hebben we zeer kritisch gekeken naar de begroting en de subsidie aanvraag voor 2018. Op basis daarvan denken we binnen een jaar weer financieel gezond te zijn.

Indische lunch
In oktober wordt er een Indische lunch georganiseerd in Het Dok. Hiervoor zijn reeds een groot aantal aanmeldingen binnengekomen. Omdat er blijkbaar behoefte is aan een dergelijk initiatief, wordt dit vanaf volgend jaar georganiseerd vanuit een werkgroep van De Scheepsraad.

Oproep aan onze leden
Het bestuur van De Scheepsraad komt tijd te kort. Zijn er leden die het leuk zouden vinden om namens de wijkvereniging bijeenkomsten bij te wonen? Soms hele leuke bijeenkomsten en soms alleen informatieve bijeenkomsten. Uiteraard doen we dat in overleg! Het enige dat wij vragen is een kort verslag na afloop.


Juni 2017

Zoals we ook tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering hebben meegedeeld vallen de inkomsten tegen en staat dit jaar voor De Scheepsraad in het teken van kostenbesparing. Dit doen we op velerlei gebieden. Er wordt gewerkt aan de advertentieverkoop van De Lewenborger, we hebben een (goedkopere) Verenigingen & Stichtingen bankrekening geopend bij de Regiobank en we zitten erg strak op de begroting voor dit jaar.

Omdat de Algemene Ledenvergadering in september traditioneel een lage opkomst kent en bovendien altijd een grote kostenpost is, heeft het bestuur het idee opgevat om in september geen ALV te organiseren. In plaats daarvan willen we op 19 september een openbare bestuursvergadering houden. Dus niet alleen toegankelijk voor leden, maar voor iedereen. Langs deze weg willen we de leden vragen of dit akkoord is. Eventuele bezwaren tegen dit voorstel kunnen worden ingediend via een bericht via email: info@descheepsraad.nl of facebook.
Daarnaast hebben we natuurlijk spreekuur op dinsdag middag van 14.00 tot 17.00 uur.
Op die momenten zijn we ook telefonisch bereikbaar: 050-544 68 68.


Overlijden oud bestuurslid
Wij ontvingen het droevige bericht dat op 21 mei oud bestuurslid van De Scheepsraad, Jan Fichtmüller is overleden. Hij heeft in de beginjaren 2000 veel gedaan voor De Scheepsraad. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen nabestaanden veel sterkte toe.

Verkeersveiligheid
In de afgelopen edities van de Lewenborger hebben we in deze rubriek aandacht geschonken aan het onderwerp “verkeersveiligheid in de wijk”. Op 11 mei hebben we een inspraak avond georganiseerd en daarnaast hebben we diverse reacties via de facebook pagina van zowel De Scheepsraad als van Levendig Lewenborg verzameld.

Uit alle input die we hebben gekregen voor 23 mei, is een top drie van onveilige verkeerssituaties samengesteld en gepresenteerd aan de gemeenteraad van Groningen. Deze verkeerssituaties betreffen: de drie basisscholen in onze wijk (druk/ onoverzichtelijk), de weg langs het winkelcentrum (hard rijden, geen voorrang) en de Sloep (relatief veel vrachtverkeer en bussen).

Natuurlijk zijn er veel meer verkeerssituaties in onze wijk die aandacht behoeven. Ook daarvan hebben we gezorgd dat deze bij de gemeenteraad van Groningen en bij de verkeersontwerper met Lewenborg in zijn portefeuille terecht zijn gekomen.

Bijeenkomst Veiligheidsdriehoek
Op 08 juni was er een bijeenkomst van de Veiligheidsdriehoek (gemeente – politie – justitie) in het Dok. Met behulp van een film werd duidelijk hoe wijkbewoners kijken naar de veiligheid in onze wijk. Dat is overwegend positief. Dit werd ondersteund door de cijfers van de politie waaruit blijkt dat het aantal aangiftes dalende is.

Toch bleek er, gezien de reacties uit de zaal, erg veel sprake te zijn van overlast in de wijk: bedreigingen, vernielingen, lawaai enzovoort. Gelukkig kregen deze mensen de gelegenheid om hun ongenoegen te uiten en is na afloop van de bijeenkomst het gesprek met deze mensen aangegaan door de politie.

Ook verkeersveiligheid was weer onderwerp op de agenda. Hierbij kwamen deels dezelfde onderwerpen aan de orde die ook onder het kopje “verkeersveiligheid” staan.

Website en facebook
We kunnen niet genoeg nadruk blijven leggen op onze website (www.descheepsraad.nl) en op onze facebook pagina. Deze twee media worden altijd actueel gehouden en bevatten altijd veel nieuwtjes over onze wijk. Daarnaast worden onze aankondigingen etc. nu ook gepubliceerd op de facebookpagina van Levendig Lewenborg.Mei 2017

4 mei De tweede helft van de maand mei blik ik als voorzitter van De Scheepsraad terug op 4 en 5 mei. De herdenking op de 4e mei verliep ook dit jaar weer vlekkeloos dankzij een aantal vrijwilligers die al een aantal maanden voorafgaand aan deze datum bezig zijn met de voorbereidingen. Onze dank aan hen is groot omdat de dodenherdenking gelukkig nog steeds een belangrijke rol vervult, niet alleen in onze wijk, maar ook in onze samenleving. Tijdens de stille tocht en de plechtigheden op de begraafplaats van Noorddijk waren ongeveer 100 mensen aanwezig. Bij de 5 mei viering van Stichting Het Bevrijdingsbos was De Scheepsraad door een deel van het bestuur vertegenwoordigd.

Verkeersveiligheid Op dinsdag 11 mei heeft De Scheepsraad een avond georganiseerd over verkeersveiligheid in Lewenborg. Op de oproep op diverse websites en facebookpagina's kwamen vier wijkbewoners met ons praten over dit onderwerp. Diverse verkeersonveilige situaties in de wijk werden doorgenomen en daaruit zijn drie situaties geselecteerd die volgens de aanwezige prioriteit hebben. Mogelijke oplossingen werden aangedragen. Op 23 mei a.s. zullen deze situaties door De Scheepsraad worden gepresenteerd in een hoorzitting over verkeersveiligheid waarvoor alle wijkorganisaties zijn uitgenodigd door de Gemeenteraad. Verkeersveiligheid is ‘hot’. Overlastmeldpunten laten zien dat verkeersoverlast inmiddels bovenaan de lijst staat van ervaren overlast. De gemeenteraad van Groningen heeft dit thema dan ook nadrukkelijk geagendeerd.

Website en facebook We kunnen niet genoeg nadruk blijven leggen op onze website (www.descheepsraad.nl) en op onze facebook pagina. Deze twee media worden altijd actueel gehouden en bevatten altijd veel nieuwtjes over onze wijk.Daarnaast worden onze aankondigingen etc. nu ook gepubliceerd op de facebookpagina van Levendig Lewenborg.
April 2017

Op 27 maart was de halfjaarlijkse ledenvergadering van De Scheepsraad. Het bestuur wil de mensen die aanwezig waren langs deze weg nogmaals danken voor hun constructieve bijdrage. Belangrijke punten die zijn besproken betreffen een strak financieel regime dat gevoerd moet worden omdat het boekjaar 2016 met een matig verlies is afgesloten, het bestaansrecht van De Scheepsraad en het feit dat er mogelijk in de toekomst weer een tekort aan bestuursleden zal ontstaan. Hierbij was de conclusie dat er nog wel degelijk bestaansrecht is. In dat kader blijft het bestuur voorbereidingen treffen voor overgang van vereniging naar stichting als rechtsvorm, zodat er in de toekomst met minder dan drie bestuursleden toch het bestaan van de wijkvereniging gewaarborgd kan worden.

DIFTARgaat niet door
In de vorige editie van deze krant hebben we u geïnformeerd over het voornemen van de gemeente Groningen om DIFTAR (geDIFferentieerde TARieven voor afvalstromen) in te voeren vanaf 2020. Het zou er op neer komen dat huishoudens die gebruik maken van zogenaamde mini containers (de zwarte en de groene container) een tarief per kilogram gaan betalen.
Hierover hebben we de leden van De Scheepsraad ook per brief geïnformeerd. Ondanks een geringe respons op de brief en de geringe opkomst tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 maart, was het voor ons als bestuur duidelijk dat het merendeel van de wijkbewoners tegen invoer van de DIFTAR was. Dit hebben we op 27 maart kenbaar gemaakt aan de Gemeenteraad en aan Marjet Woldhuis van de partij 100% Groningen. Deze laatste omdat zij de beslissende (tegen)stem zou hebben, hetgeen ook het geval bleek te zijn. Zij had geïnventariseerd bij verschillende wijkverenigingen en was tot de conclusie gekomen dat de meeste wijken tegen invoer waren. Doordat zij tegen heeft gestemd, is invoer van de DIFTAR niet langer aan de orde zolang de huidige Gemeenteraad zitting heeft.

4 mei herdenking
Op 4 mei aanstaande vindt de jaarlijkse stille tocht plaats van wijkcentrum Het Dok naar de begraafplaats van Noorddijk. Mensen die mee willen lopen kunnen vanaf 19.00 uur terecht voor koffie en thee (gratis). De tocht vertrekt om 19.20 uur naar de begraafplaats. Daar aangekomen zal Paul Marius Borggreve enige woorden spreken en verzorgt muziekvereniging Opwaarts de muziek tijdens het leggen van de kransen door verschillende instanties. Als u, als officiële instantie, ook graag een krans of bloemen wilt leggen, neemt u dan s.v.p. contact op me de organisatie via info@scheepsraad.nl

Heropening van Het Dok op 19 mei
Op 19 mei wordt de heropening van Het Dok na de verbouwing gevierd. Alle organisaties die op wat voor manier dan ook verbonden zijn aan ons wijkcentrum zullen tijdens deze heropening vertegenwoordigd zijn. Uiteraard geldt dit ook voor De Scheepsraad en de redactie van De Lewenborger. Zij zullen gezamenlijk een stand bemannen.Maart 2017

We beginnen de bestuursberichten met een herhaling van de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering: maandag 27 maart om 20.00 uur in Het Dok.
In de aanloop naar deze bijeenkomst maken we letterlijk en figuurlijk de balans op van het afgelopen jaar. Daarbij komen we tot de conclusie dat het een turbulent jaar is geweest en dat we het daarnaast ook gewoon druk hebben gehad. Door onze secretaris is een heel mooi overzicht gemaakt in de vorm van een jaarverslag waarin de werkzaamheden die De Scheepsraad heeft verricht in 2016 staan verwoord. Dit jaarverslag is op vanaf dinsdagmiddag 21 maart af te halen bij het kantoor van De Scheepsraad of hier te  lezen/downloaden.

Oproep aan onze leden (1) i.v.m. tijdgebrek bestuur
Het bestuur van De Scheepsraad komt tijd te kort. Zijn er leden die het leuk zouden vinden om namens de wijkvereniging bijeenkomsten bij te wonen? Soms hele leuke bijeenkomsten en soms alleen informatieve bijeenkomsten. Uiteraard doen we dat in overleg! Het enige dat wij vragen is een kort verslag na afloop.

Oproep aan onze leden (2) i.v.m. mogelijke invoer DIFTAR vanaf 2020

DIFTAR staat voor geDIFferentieerde TARieven voor afvalstromen. Dit komt er op neer dat huishoudens die gebruik maken van zogenaamde mini containers (de zwarte en de groene container) een tarief per kilogram gaan betalen. Dit gaat door een weging bij de vuilniswagen. In onze wijk zijn echter veel huishoudens die niet genoeg aan 1 container hebben. Op de dag dat de container aan de weg wordt gezet kijken deze mensen of er nog ruimte in de container van de buren is. Dat zou dan niet meer kunnen omdat de buren dan benadeeld worden. De gemeente heeft op voorhand aangekondigd dat ze gaan controleren, maar weet nog niet hoe.
In de gemeenteraad heerst verdeeldheid, maar op 29 maart zal de gemeenteraad hierover stemmen. De Scheepsraad wil hierover een standpunt innemen, maar heeft daarvoor input van de leden nodig.
Meer informatie.
Reacties kunnen tot en met 27 maart worden gegeven via ons contactformulier of per email: info@descheepsraad.nl of kom langs op ons spreekuur (dinsdag middag tussen 14.00 uur en 17.00 uur).


Wijziging buslijnen in stad Groningen
Het OV-bureau Groningen-Drenthe heeft aangekondigd dat er vanaf 3 september 2017 diverse wijzigingen in de dienstregeling van de bussen worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn in te zien via www.ovbureau.nl en dan het kopje “dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017”.De Scheepsraad en Golvend Lewenborg

De Scheepsraad is de bewonersorganisatie van Lewenborg die o.a. het contact met de Gemeente onderhoudt wanneer het zaken betreft die de wijk aangaan.

Daarvoor is het belangrijk dat De Scheepsraad voeling heeft met de bewoners. Daarom zoekt De Scheepsraad naar nieuwe wegen om meer contact met de wijkbewoners te realiseren.
Het blijkt namelijk dat op het spreekuur op het kantoor op dinsdagmiddag vrijwel nooit iemand komt voor een vraag, probleem, klacht of idee met betrekking tot de wijk. Ook via de website of de Facebook-pagina van De Scheepsraad komen nauwelijks vragen en/of reacties van bewoners binnen.


Golvend Lewenborg biedt ons de mogelijkheid om op de derde donderdag van de maand, tijdens de bijeenkomst van Golvend Lewenborg, dit contact op te bouwen en vorm te geven.
De Scheepsraad grijpt deze kans aan en zal met ingang van donderdag 16 februari telkens met een of meerdere bestuursleden aanwezig zijn om te luisteren naar bewoners die iets kwijt willen over hun directe woonomgeving.
Er moet dan om te beginnen worden gedacht aan zaken betreffende de openbare ruimte, zoals verlichting, beplanting en bomen, bestrating etc.


De Scheepsraad kan advies geven, samen met betreffende bewoner(s) een plan van aanpak maken of zelf in actie komen en contact met de Gemeente leggen.

U bent dus vanaf donderdag 16 februari vanaf 19.00 uur van harte welkom in Het Dok om met de bestuursleden van De Scheepsraad van gedachten te wisselen.


Februari 2017

Soms is nieuws zo vanzelfsprekend dat we vergeten om het te noemen. Het officieel toetreden van Charles Capello als penningmeester van De Scheepsraad is zo’n punt, maar vanaf 1 december 2016 wel een feit. Charles oefende al geruime tijd de taken van de penningmeester uit en heeft inmiddels zijn sporen meer dan verdiend. Met deze benoeming is het bestuur van De Scheepsraad officieel compleet. In dat verband is de druk om de rechtsvorm van De Scheepsraad over te zetten van vereniging naar stichting van de ketel. Dat betekent echter niet dat het onderwerp van tafel is. We komen daarop terug tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 27 maart 2017 (uitnodiging volgt).

Definitief ontwerp fietspad Midscheeps
Op 7 december 2016 heeft de gemeente de plannen voor het fietspad Midscheeps gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in Het Dok. Tijdens die bijeenkomst zijn er door 11 bewoners vragen en opmerkingen achtergelaten voor de gemeente. Mede hierdoor is een er een aantal aanpassingen in het ontwerp aangebracht en uiteindelijk is er een definitief ontwerp gemaakt. Belangrijk hierin zijn de oversteken aan de Lijzijde en Loefzijde en het tracé ter hoogte van Lichtboei.

Meer over het definitieve ontwerp en alle antwoorden van de gemeente op de vragen van de belanghebbenden zijn te vinden onder het kopje “Stadsberichten”.

Distributie De Lewenborger
Wellicht heeft u er iets van gemerkt: er is iets mis gegaan bij de distributie van de vorige uitgave van De Lewenborger. Door een fout van de bezorgdienst zijn er vele exemplaren blijven liggen in het distributiecentrum. Daardoor stonden er ook aankondigingen in de krant die tijdens verspreiding reeds waren gepasseerd. Omdat de krant voor De Scheepsraad prioriteit nummer 1 heeft, werken we er aan om herhaling hiervan te voorkomen.

Daarnaast werken we aan een groot aantal nieuwe ophaallocaties van De Lewenborger. Een overzicht hiervan zullen we in de volgende krant met u delen.

Jubileumboek
Op het kantoor van De Scheepsraad ligt nog een groot aantal exemplaren van het jubileumboek van 15 jaar De Lewenborger. Dit boek geeft een goed beeld van de wijkvernieuwing in Lewenborg tussen 1998-2012. Het boek is gebonden, in kleur, met veel foto’s, 194 pagina’s dik. Dit boek kunt u nu op het kantoor van De Scheepsraad ophalen voor € 1,00. Meer doneren mag natuurlijk altijd!
Het kantoor is elke week geopend op dinsdag van 14.00 – 17.00 uur.


Januari 2017

Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen.
We zijn het nieuwe jaar gestart met een overleg met onze Stadsdeelcoördinator dhr. Van Erp, Raadslid mevrouw Paulusma en lid van de initiatiefgroep Coöperatieve Wijkraad mevrouw Prikken. Tijdens dit overleg hebben we gesproken over nieuwe vormen van wijkvertegenwoordiging.
In Groningen start men met een proef naar Londens voorbeeld waarbij gelote personen uit een wijk (Oosterparkwijk) deel mogen nemen aan het bestuur van hun wijk, met een eigen budget. Bewoners mogen hierbij bepalen wat ze belangrijk vinden voor hun wijk en waar het beschikbare geld aan uitgegeven mag worden. Het gaat hierbij dus om een soort raadsvergaderingen.
Het is beslist niet de bedoeling dat bestaande organisaties zoals De Scheepsraad hier door vervangen moeten worden. Het kan echter wel zijn dat er een verschuiving van taken plaats gaat vinden.

Binnenkort volgt ook in Lewenborg een voorlichtingsbijeenkomst hier over. Zodra de datum hiervoor bekend is zullen we het u laten weten.