Bestuursberichten

November 2017

Communicatie met andere organisaties, een van de speerpunten van De Scheepsraad. Dit keer ook een van de speerpunten waar we behoorlijk druk mee zijn geweest.
Het bestuur heeft gesproken met politieke partij 100% Groningen over een communicatie platform voor alle wijkverenigingen in onze stad en korte lijnen met de Gemeenteraad voor ideeën of zaken waar we tegenaan lopen. In die constructie zou De Scheepsraad als ambassadeur voor onze wijk op kunnen treden.

Daarnaast heeft het bestuur ook gesproken met het Platform Groninger Wijken. Dit is een vrijwilligers organisatie zonder status of subsidie die als doel heeft om zo veel mogelijk wijkorganisaties met elkaar in contact te brengen om ideeën en oplossingen voor problemen met elkaar te delen. Daarnaast wil deze organisatie daar waar nodig een vuist maken richting gemeente en politiek. Vooralsnog zijn we van plan om (op proef) deel te nemen aan beide platformen.
Open Raad
Op 4 november was er de jaarlijkse Open Raad in het Stadhuis. Dit is een gemeenteraadsvergadering voor en door de bewoners van onze stad. Tijdens deze zitting konden gewone burgers een voorstel doen voor verbetering van de stad of wijk of een idee presenteren. Vervolgens werd er gestemd door de gemeenteraad en wanneer een voorstel werd aangenomen, werden daar twee leden van de raad aan gekoppeld als coach om er voor te zorgen dat het initiatief gerealiseerd wordt.

In totaal was er ruimte voor 11 korte presentaties, waarvan de volgende initiatieven zijn aangenomen:
  • Rodelbaan Kardinge; aanleg rodelbaan op de Kardingerberg met onderaan horeca en sanitair voor de camperplaatsen op Kardinge. Het idee is om daar leerlingen van het Alfa College en mensen van de NOVO te laten werken.
  • Doofvriendelijke stad tijdens Koningsdag; tijdens Koningsdag 2018 in Groningen zal er aandacht worden besteedt aan doven en slechthorenden.
  • Mijn Gereedschapkist; mensen kunnen lid worden van een vereniging voor een gering gedrag en kunnen dan gereedschappen lenen.
  • Geleidestroken voor blinden rood verven in de binnenstad om te voorkomen dat er fietsen op worden geplaatst.
  • Camera’s plaatsen bij de in- en uitgangen van de fietsenstalling bij het station om diefstal tegen te gaan.
  • Grastegels plaatsen op locaties waar weinig wordt gelopen; op die manier kan onkruid worden tegengegaan.
  • Realisatie van een invalidentoilet in de binnenstad waar ook mensen met een grote rolstoel in kunnen.
Twee van de zeven aangenomen initiatieven waren afkomstig uit Lewenborg!

Bezorging De Lewenborger
De bezorging van De Lewenborger is al enige tijd ronduit slecht te noemen. Hele straten ontvangen de wijkkrant al maanden niet meer. De Scheepsraad is hier natuurlijk niet blij mee, want er wordt wel betaald voor de bezorging.
Er is contact gelegd met Santibri hierover en De Scheepsraad houdt nauwgezet in de gaten of een en ander nu, blijvend, beter gaat. Wij horen graag van de bewoners of het effect heeft.


De Scheepsraad heeft onlangs de volgende meldingen bij de Gemeente gedaan:

1. Wij hebben klachten van bewoners ontvangen van Meerpaal in Lewenborg, dat deze buurt er "onverzorgd" uitziet.
Bewoners hebben hierover al gebeld met de gemeente zonder resultaat.
Het gaat om het parkeerterrein van Meerpaal 175 t/m 255.
Onkruid op plantsoen is hoog, ook tussen de stoeptegels komt onkruid hoog te staan.

2. Vuil/papier/glascontainers bij de ALDI Winkelcentrum Lewenborg:
Mindervaliden konden na plaatsen van extra papiercontainers al moeilijk bij, nu zijn er nog aan weerzijden
beugels geplaatst.


Oktober 2017

Een nieuwe editie van De Lewenborger. Het lijkt heel vanzelfsprekend dat deze thuis wordt bezorgd, maar dat is het niet. Achter de schermen is een redactieteam bezig om er voor te zorgen dat er kopij wordt verzameld voor de krant, er worden advertenties verkocht om te zorgen dat de drukkosten betaald kunnen worden en er is een hoofdredacteur die er voor zorgt dat de krant wordt opgemaakt en op tijd bij de drukker ligt. Het overgrote merendeel van deze activiteiten wordt door vrijwilligers uitgevoerd. We zeggen het niet vaak genoeg, maar het bestuur van De Scheepsraad is hier erg dankbaar voor. En, natuurlijk, de wijkbewoners zijn hier ook dankbaar voor! Dat blijkt wel uit de positieve reacties die we op de krant ontvangen.

Openbare bestuursvergadering 19-09-2017
Op 19 september was er een openbare bestuursvergadering van De Scheepsraad. De opkomst was klein, het aantal afmeldingen iets groter. Het bestuur wil de aanwezigen bedanken voor hun constructieve bijdrage aan de vergadering. Er is een heleboel informatie uitgewisseld en ook zijn er ideeën aangedragen. Tijdens die vergadering zijn er ook een aantal speerpunten voor 2018 vastgesteld, te weten: verkeersveiligheid, algemene veiligheid, groen en communicatie (binnen en buiten de wijk).

Verkeersveiligheid
Op 20 september was er een debat over verkeersveiligheid in het Stadhuis. Hierbij was ook het bestuur van De Scheepsraad vertegenwoordigd, zij het zonder spreekrecht.
Tijdens het debat kregen alle politieke partijen de gelegenheid om hun standpunt met betrekking tot verbetering van de verkeersveiligheid in de wijken en de prioritering daarvan. Daar bleek dat de zaken die snel en met weinig geld aangepakt kunnen worden als eerste worden aangepakt, tezamen met een aantal grotere knelpunten in de stad. De Scheepsraad blijft dit onderwerp actief volgen.

Samenwerken
In Groningen bestaat een orgaan dat Platform Groninger Wijken heet. Dit platform heeft als taak om de communicatie tussen wijkverenigingen te bevorderen. Op dit moment doen 7 wijkverenigingen mee aan dit overleg. Het bestuur van De Scheepsraad is voornemens om hier bij aan te sluiten omdat de onderwerpen die worden besproken in een dergelijk overleg nauw aansluiten bij onze speerpunten.

Indische Lunch
Op vrijdag 13 oktober vond de Indische Lunch plaats in Roef in Het Dok. Het was een aardig succes met meer dan 20 deelnemers en uit de ter plekke gehouden enquête bleek bij de doelgroep een grote behoefte aan een gelegenheid waar men regelmatig samen kan komen. Het krijgt dus zeker een vervolg.

Organisator was Stichting Satu Budaya (financieel ondergebracht bij De Scheepsraad) in samenwerking met WIJ Lewenborg.
Voor deze Indische Lunch werd uit het “Fonds ANBO Dichtbij” van de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) een eenmalige subsidie toegekend.


Het Fonds ANBO Dichtbij draagt bij aan het verbeteren van de sociale positie van senioren, zodat zij hun plaats als volwaardige leden van de samenleving kunnen blijven innemen. Het fonds is er voor activiteiten die deelname aan de samenleving stimuleren, waar ontmoetingen leiden tot elkaar beter leren kennen en tot onderlinge verbondenheid in stad, wijk of dorp.


Dank is verschuldigd aan WIJ Lewenborg, de medewerkers van Het Dok, de ANBO, degenen die voor de catering hebben gezorgd en uiteraard alle deelnemers die er een gezellige en leuke lunch van hebben gemaakt!


September 2017

De vakantieperiode is weer voorbij en wij pakken als bestuur van De Scheepsraad de draad weer op. En we moeten zeggen, onze agenda stroomt redelijk vol met uitnodigingen voor bijeenkomsten. Dat zijn er dusdanig veel dat we zelfs keuzes moeten maken tussen wel en niet bijwonen. We hebben het dan onder meer over Wij Groningen op 20 september, Aanpak Oosterhamrikzone op 10 oktober, Stad Oldenburg op 3 november en Open Raad van Gemeente Groningen op 4 november.

Financiële situatie
Zoals we al eerder schreven in deze rubriek, staat dit jaar in het kader van bezuinigingen. Dat komt door tegenvallende inkomsten en door een aantal kostenposten die niet voorzien waren. Dankzij grote inspanning van onze penningmeester zijn we echter weer op de goede weg. Onlangs hebben we zeer kritisch gekeken naar de begroting en de subsidie aanvraag voor 2018. Op basis daarvan denken we binnen een jaar weer financieel gezond te zijn.

Indische lunch
In oktober wordt er een Indische lunch georganiseerd in Het Dok. Hiervoor zijn reeds een groot aantal aanmeldingen binnengekomen. Omdat er blijkbaar behoefte is aan een dergelijk initiatief, wordt dit vanaf volgend jaar georganiseerd vanuit een werkgroep van De Scheepsraad.

Oproep aan onze leden
Het bestuur van De Scheepsraad komt tijd te kort. Zijn er leden die het leuk zouden vinden om namens de wijkvereniging bijeenkomsten bij te wonen? Soms hele leuke bijeenkomsten en soms alleen informatieve bijeenkomsten. Uiteraard doen we dat in overleg! Het enige dat wij vragen is een kort verslag na afloop.


Juni 2017

Zoals we ook tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering hebben meegedeeld vallen de inkomsten tegen en staat dit jaar voor De Scheepsraad in het teken van kostenbesparing. Dit doen we op velerlei gebieden. Er wordt gewerkt aan de advertentieverkoop van De Lewenborger, we hebben een (goedkopere) Verenigingen & Stichtingen bankrekening geopend bij de Regiobank en we zitten erg strak op de begroting voor dit jaar.

Omdat de Algemene Ledenvergadering in september traditioneel een lage opkomst kent en bovendien altijd een grote kostenpost is, heeft het bestuur het idee opgevat om in september geen ALV te organiseren. In plaats daarvan willen we op 19 september een openbare bestuursvergadering houden. Dus niet alleen toegankelijk voor leden, maar voor iedereen. Langs deze weg willen we de leden vragen of dit akkoord is. Eventuele bezwaren tegen dit voorstel kunnen worden ingediend via een bericht via email: info@descheepsraad.nl of facebook.
Daarnaast hebben we natuurlijk spreekuur op dinsdag middag van 14.00 tot 17.00 uur.
Op die momenten zijn we ook telefonisch bereikbaar: 050-544 68 68.


Overlijden oud bestuurslid
Wij ontvingen het droevige bericht dat op 21 mei oud bestuurslid van De Scheepsraad, Jan Fichtmüller is overleden. Hij heeft in de beginjaren 2000 veel gedaan voor De Scheepsraad. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen nabestaanden veel sterkte toe.

Verkeersveiligheid
In de afgelopen edities van de Lewenborger hebben we in deze rubriek aandacht geschonken aan het onderwerp “verkeersveiligheid in de wijk”. Op 11 mei hebben we een inspraak avond georganiseerd en daarnaast hebben we diverse reacties via de facebook pagina van zowel De Scheepsraad als van Levendig Lewenborg verzameld.

Uit alle input die we hebben gekregen voor 23 mei, is een top drie van onveilige verkeerssituaties samengesteld en gepresenteerd aan de gemeenteraad van Groningen. Deze verkeerssituaties betreffen: de drie basisscholen in onze wijk (druk/ onoverzichtelijk), de weg langs het winkelcentrum (hard rijden, geen voorrang) en de Sloep (relatief veel vrachtverkeer en bussen).

Natuurlijk zijn er veel meer verkeerssituaties in onze wijk die aandacht behoeven. Ook daarvan hebben we gezorgd dat deze bij de gemeenteraad van Groningen en bij de verkeersontwerper met Lewenborg in zijn portefeuille terecht zijn gekomen.

Bijeenkomst Veiligheidsdriehoek
Op 08 juni was er een bijeenkomst van de Veiligheidsdriehoek (gemeente – politie – justitie) in het Dok. Met behulp van een film werd duidelijk hoe wijkbewoners kijken naar de veiligheid in onze wijk. Dat is overwegend positief. Dit werd ondersteund door de cijfers van de politie waaruit blijkt dat het aantal aangiftes dalende is.

Toch bleek er, gezien de reacties uit de zaal, erg veel sprake te zijn van overlast in de wijk: bedreigingen, vernielingen, lawaai enzovoort. Gelukkig kregen deze mensen de gelegenheid om hun ongenoegen te uiten en is na afloop van de bijeenkomst het gesprek met deze mensen aangegaan door de politie.

Ook verkeersveiligheid was weer onderwerp op de agenda. Hierbij kwamen deels dezelfde onderwerpen aan de orde die ook onder het kopje “verkeersveiligheid” staan.

Website en facebook
We kunnen niet genoeg nadruk blijven leggen op onze website (www.descheepsraad.nl) en op onze facebook pagina. Deze twee media worden altijd actueel gehouden en bevatten altijd veel nieuwtjes over onze wijk. Daarnaast worden onze aankondigingen etc. nu ook gepubliceerd op de facebookpagina van Levendig Lewenborg.Mei 2017

4 mei De tweede helft van de maand mei blik ik als voorzitter van De Scheepsraad terug op 4 en 5 mei. De herdenking op de 4e mei verliep ook dit jaar weer vlekkeloos dankzij een aantal vrijwilligers die al een aantal maanden voorafgaand aan deze datum bezig zijn met de voorbereidingen. Onze dank aan hen is groot omdat de dodenherdenking gelukkig nog steeds een belangrijke rol vervult, niet alleen in onze wijk, maar ook in onze samenleving. Tijdens de stille tocht en de plechtigheden op de begraafplaats van Noorddijk waren ongeveer 100 mensen aanwezig. Bij de 5 mei viering van Stichting Het Bevrijdingsbos was De Scheepsraad door een deel van het bestuur vertegenwoordigd.

Verkeersveiligheid Op dinsdag 11 mei heeft De Scheepsraad een avond georganiseerd over verkeersveiligheid in Lewenborg. Op de oproep op diverse websites en facebookpagina's kwamen vier wijkbewoners met ons praten over dit onderwerp. Diverse verkeersonveilige situaties in de wijk werden doorgenomen en daaruit zijn drie situaties geselecteerd die volgens de aanwezige prioriteit hebben. Mogelijke oplossingen werden aangedragen. Op 23 mei a.s. zullen deze situaties door De Scheepsraad worden gepresenteerd in een hoorzitting over verkeersveiligheid waarvoor alle wijkorganisaties zijn uitgenodigd door de Gemeenteraad. Verkeersveiligheid is ‘hot’. Overlastmeldpunten laten zien dat verkeersoverlast inmiddels bovenaan de lijst staat van ervaren overlast. De gemeenteraad van Groningen heeft dit thema dan ook nadrukkelijk geagendeerd.

Website en facebook We kunnen niet genoeg nadruk blijven leggen op onze website (www.descheepsraad.nl) en op onze facebook pagina. Deze twee media worden altijd actueel gehouden en bevatten altijd veel nieuwtjes over onze wijk.Daarnaast worden onze aankondigingen etc. nu ook gepubliceerd op de facebookpagina van Levendig Lewenborg.
April 2017

Op 27 maart was de halfjaarlijkse ledenvergadering van De Scheepsraad. Het bestuur wil de mensen die aanwezig waren langs deze weg nogmaals danken voor hun constructieve bijdrage. Belangrijke punten die zijn besproken betreffen een strak financieel regime dat gevoerd moet worden omdat het boekjaar 2016 met een matig verlies is afgesloten, het bestaansrecht van De Scheepsraad en het feit dat er mogelijk in de toekomst weer een tekort aan bestuursleden zal ontstaan. Hierbij was de conclusie dat er nog wel degelijk bestaansrecht is. In dat kader blijft het bestuur voorbereidingen treffen voor overgang van vereniging naar stichting als rechtsvorm, zodat er in de toekomst met minder dan drie bestuursleden toch het bestaan van de wijkvereniging gewaarborgd kan worden.

DIFTARgaat niet door
In de vorige editie van deze krant hebben we u geïnformeerd over het voornemen van de gemeente Groningen om DIFTAR (geDIFferentieerde TARieven voor afvalstromen) in te voeren vanaf 2020. Het zou er op neer komen dat huishoudens die gebruik maken van zogenaamde mini containers (de zwarte en de groene container) een tarief per kilogram gaan betalen.
Hierover hebben we de leden van De Scheepsraad ook per brief geïnformeerd. Ondanks een geringe respons op de brief en de geringe opkomst tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 maart, was het voor ons als bestuur duidelijk dat het merendeel van de wijkbewoners tegen invoer van de DIFTAR was. Dit hebben we op 27 maart kenbaar gemaakt aan de Gemeenteraad en aan Marjet Woldhuis van de partij 100% Groningen. Deze laatste omdat zij de beslissende (tegen)stem zou hebben, hetgeen ook het geval bleek te zijn. Zij had geïnventariseerd bij verschillende wijkverenigingen en was tot de conclusie gekomen dat de meeste wijken tegen invoer waren. Doordat zij tegen heeft gestemd, is invoer van de DIFTAR niet langer aan de orde zolang de huidige Gemeenteraad zitting heeft.

4 mei herdenking
Op 4 mei aanstaande vindt de jaarlijkse stille tocht plaats van wijkcentrum Het Dok naar de begraafplaats van Noorddijk. Mensen die mee willen lopen kunnen vanaf 19.00 uur terecht voor koffie en thee (gratis). De tocht vertrekt om 19.20 uur naar de begraafplaats. Daar aangekomen zal Paul Marius Borggreve enige woorden spreken en verzorgt muziekvereniging Opwaarts de muziek tijdens het leggen van de kransen door verschillende instanties. Als u, als officiële instantie, ook graag een krans of bloemen wilt leggen, neemt u dan s.v.p. contact op me de organisatie via info@scheepsraad.nl

Heropening van Het Dok op 19 mei
Op 19 mei wordt de heropening van Het Dok na de verbouwing gevierd. Alle organisaties die op wat voor manier dan ook verbonden zijn aan ons wijkcentrum zullen tijdens deze heropening vertegenwoordigd zijn. Uiteraard geldt dit ook voor De Scheepsraad en de redactie van De Lewenborger. Zij zullen gezamenlijk een stand bemannen.Maart 2017

We beginnen de bestuursberichten met een herhaling van de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering: maandag 27 maart om 20.00 uur in Het Dok.
In de aanloop naar deze bijeenkomst maken we letterlijk en figuurlijk de balans op van het afgelopen jaar. Daarbij komen we tot de conclusie dat het een turbulent jaar is geweest en dat we het daarnaast ook gewoon druk hebben gehad. Door onze secretaris is een heel mooi overzicht gemaakt in de vorm van een jaarverslag waarin de werkzaamheden die De Scheepsraad heeft verricht in 2016 staan verwoord. Dit jaarverslag is op vanaf dinsdagmiddag 21 maart af te halen bij het kantoor van De Scheepsraad of hier te  lezen/downloaden.

Oproep aan onze leden (1) i.v.m. tijdgebrek bestuur
Het bestuur van De Scheepsraad komt tijd te kort. Zijn er leden die het leuk zouden vinden om namens de wijkvereniging bijeenkomsten bij te wonen? Soms hele leuke bijeenkomsten en soms alleen informatieve bijeenkomsten. Uiteraard doen we dat in overleg! Het enige dat wij vragen is een kort verslag na afloop.

Oproep aan onze leden (2) i.v.m. mogelijke invoer DIFTAR vanaf 2020

DIFTAR staat voor geDIFferentieerde TARieven voor afvalstromen. Dit komt er op neer dat huishoudens die gebruik maken van zogenaamde mini containers (de zwarte en de groene container) een tarief per kilogram gaan betalen. Dit gaat door een weging bij de vuilniswagen. In onze wijk zijn echter veel huishoudens die niet genoeg aan 1 container hebben. Op de dag dat de container aan de weg wordt gezet kijken deze mensen of er nog ruimte in de container van de buren is. Dat zou dan niet meer kunnen omdat de buren dan benadeeld worden. De gemeente heeft op voorhand aangekondigd dat ze gaan controleren, maar weet nog niet hoe.
In de gemeenteraad heerst verdeeldheid, maar op 29 maart zal de gemeenteraad hierover stemmen. De Scheepsraad wil hierover een standpunt innemen, maar heeft daarvoor input van de leden nodig.
Meer informatie.
Reacties kunnen tot en met 27 maart worden gegeven via ons contactformulier of per email: info@descheepsraad.nl of kom langs op ons spreekuur (dinsdag middag tussen 14.00 uur en 17.00 uur).


Wijziging buslijnen in stad Groningen
Het OV-bureau Groningen-Drenthe heeft aangekondigd dat er vanaf 3 september 2017 diverse wijzigingen in de dienstregeling van de bussen worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn in te zien via www.ovbureau.nl en dan het kopje “dienstregelingsvoorstellen per 3 september 2017”.De Scheepsraad en Golvend Lewenborg

De Scheepsraad is de bewonersorganisatie van Lewenborg die o.a. het contact met de Gemeente onderhoudt wanneer het zaken betreft die de wijk aangaan.

Daarvoor is het belangrijk dat De Scheepsraad voeling heeft met de bewoners. Daarom zoekt De Scheepsraad naar nieuwe wegen om meer contact met de wijkbewoners te realiseren.
Het blijkt namelijk dat op het spreekuur op het kantoor op dinsdagmiddag vrijwel nooit iemand komt voor een vraag, probleem, klacht of idee met betrekking tot de wijk. Ook via de website of de Facebook-pagina van De Scheepsraad komen nauwelijks vragen en/of reacties van bewoners binnen.


Golvend Lewenborg biedt ons de mogelijkheid om op de derde donderdag van de maand, tijdens de bijeenkomst van Golvend Lewenborg, dit contact op te bouwen en vorm te geven.
De Scheepsraad grijpt deze kans aan en zal met ingang van donderdag 16 februari telkens met een of meerdere bestuursleden aanwezig zijn om te luisteren naar bewoners die iets kwijt willen over hun directe woonomgeving.
Er moet dan om te beginnen worden gedacht aan zaken betreffende de openbare ruimte, zoals verlichting, beplanting en bomen, bestrating etc.


De Scheepsraad kan advies geven, samen met betreffende bewoner(s) een plan van aanpak maken of zelf in actie komen en contact met de Gemeente leggen.

U bent dus vanaf donderdag 16 februari vanaf 19.00 uur van harte welkom in Het Dok om met de bestuursleden van De Scheepsraad van gedachten te wisselen.Februari 2017

Soms is nieuws zo vanzelfsprekend dat we vergeten om het te noemen. Het officieel toetreden van Charles Capello als penningmeester van De Scheepsraad is zo’n punt, maar vanaf 1 december 2016 wel een feit. Charles oefende al geruime tijd de taken van de penningmeester uit en heeft inmiddels zijn sporen meer dan verdiend. Met deze benoeming is het bestuur van De Scheepsraad officieel compleet. In dat verband is de druk om de rechtsvorm van De Scheepsraad over te zetten van vereniging naar stichting van de ketel. Dat betekent echter niet dat het onderwerp van tafel is. We komen daarop terug tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 27 maart 2017 (uitnodiging volgt).

Definitief ontwerp fietspad Midscheeps
Op 7 december 2016 heeft de gemeente de plannen voor het fietspad Midscheeps gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in Het Dok. Tijdens die bijeenkomst zijn er door 11 bewoners vragen en opmerkingen achtergelaten voor de gemeente. Mede hierdoor is een er een aantal aanpassingen in het ontwerp aangebracht en uiteindelijk is er een definitief ontwerp gemaakt. Belangrijk hierin zijn de oversteken aan de Lijzijde en Loefzijde en het tracé ter hoogte van Lichtboei.

Meer over het definitieve ontwerp en alle antwoorden van de gemeente op de vragen van de belanghebbenden zijn te vinden onder het kopje “Stadsberichten”.

Distributie De Lewenborger
Wellicht heeft u er iets van gemerkt: er is iets mis gegaan bij de distributie van de vorige uitgave van De Lewenborger. Door een fout van de bezorgdienst zijn er vele exemplaren blijven liggen in het distributiecentrum. Daardoor stonden er ook aankondigingen in de krant die tijdens verspreiding reeds waren gepasseerd. Omdat de krant voor De Scheepsraad prioriteit nummer 1 heeft, werken we er aan om herhaling hiervan te voorkomen.

Daarnaast werken we aan een groot aantal nieuwe ophaallocaties van De Lewenborger. Een overzicht hiervan zullen we in de volgende krant met u delen.

Jubileumboek
Op het kantoor van De Scheepsraad ligt nog een groot aantal exemplaren van het jubileumboek van 15 jaar De Lewenborger. Dit boek geeft een goed beeld van de wijkvernieuwing in Lewenborg tussen 1998-2012. Het boek is gebonden, in kleur, met veel foto’s, 194 pagina’s dik. Dit boek kunt u nu op het kantoor van De Scheepsraad ophalen voor € 1,00. Meer doneren mag natuurlijk altijd!
Het kantoor is elke week geopend op dinsdag van 14.00 – 17.00 uur.


Januari 2017

Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen.
We zijn het nieuwe jaar gestart met een overleg met onze Stadsdeelcoördinator dhr. Van Erp, Raadslid mevrouw Paulusma en lid van de initiatiefgroep Coöperatieve Wijkraad mevrouw Prikken. Tijdens dit overleg hebben we gesproken over nieuwe vormen van wijkvertegenwoordiging.
In Groningen start men met een proef naar Londens voorbeeld waarbij gelote personen uit een wijk (Oosterparkwijk) deel mogen nemen aan het bestuur van hun wijk, met een eigen budget. Bewoners mogen hierbij bepalen wat ze belangrijk vinden voor hun wijk en waar het beschikbare geld aan uitgegeven mag worden. Het gaat hierbij dus om een soort raadsvergaderingen.
Het is beslist niet de bedoeling dat bestaande organisaties zoals De Scheepsraad hier door vervangen moeten worden. Het kan echter wel zijn dat er een verschuiving van taken plaats gaat vinden.

Binnenkort volgt ook in Lewenborg een voorlichtingsbijeenkomst hier over. Zodra de datum hiervoor bekend is zullen we het u laten weten.


December 2016


Sinterklaas is weer voorbij en we maken ons op voor kerst en oud-en-nieuw. Een periode met korte dagen, maar met veel te doen. Het bestuur kijkt voorzichtig vooruit naar de maanden januari en februari. Daarin staat het opstellen van financiële en niet-financiële jaarverslagen centraal. Dat betekent dus een drukke periode voor penningmeester, secretaris, boekhoudster en kascommissie. Alsof dat niet genoeg is, proberen we aansluiting te vinden bij andere organisaties in de wijk zoals De Oude Bieb, Golvend Lewenborg en het Wij team. We zijn aan het onderzoeken waar overlap zit in de activiteiten en waar we elkaar aan kunnen vullen.
Kortom, drukte genoeg. Maar eerst gaan we genieten van de kerstdagen.

Daarbij wenst het bestuur iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2017!

Kopij Lewenborger
Helaas bereiken ons signalen dat onze krant minder berichten uit de wijk dan voorheen biedt. Deze signalen trekken het bestuur, maar zeker ook de redactie van De Lewenborger, zich erg aan. Er wordt op allerlei manieren gewerkt aan het verzamelen van meer wijkberichten. Wie nieuws heeft, kan kopij inleveren bij De Scheepsraad (info@descheepsraad.nl) of bij de redactie van De Lewenborger (redactie@lewenborger.nl).

Bijeenkomst fietspad Midscheeps
Op 7 december heeft de gemeente de plannen voor het fietspad Midscheeps gepresenteerd in Het Dok. Directe aanwonenden zijn hierover geïnformeerd via een brief van de gemeente. Daarnaast is dit aangekondigd op de website en de facebook pagina van De Scheepsraad.
Meer over deze informatie presentatie in de volgende editie van deze krant.


November 2016

Het nieuwe bestuur is nu anderhalve maand “zelfstandig” aan het werk en er komt heel wat op ons af. Gelukkig is ons draaiboek met daarin alles wat er door het jaar heen moet gebeuren bijna gereed. Wanneer dat af is zal er volgens een min of meer vaste jaarplanning gewerkt kunnen worden. Deze duidelijkheid geeft een mate van rust, iets wat we tot nu toe nog niet hadden.

Gewijzigde openingstijden kantoor De Scheepsraad                                                              De administratief medewerkster van De Scheepsraad, Albertje Daling, heeft een nieuwe baan. Daardoor kan zij minder tijd vrijmaken om kantoor te houden. Het bestuur beraadt zich momenteel nog over een oplossing, maar tot nader orde is het kantoor van De Scheepsraad vanaf 01-11-2016 alleen nog op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur open. De donderdagmiddag komt dus vooralsnog te vervallen.

Vernielingen Meerpaal                                                                                                                Onlangs ontvingen we het verzoek van de Gemeente Groningen om de recente vernielingen aan Meerpaal onder de aandacht te brengen. Het gaat om het opgeknapte stukje bij het bruggetje over de vijver. Een deel van de beschoeiing is beschadigd, er zijn graszoden losgetrokken en er is rommel neergegooid. Een bewoner van onze wijk heeft de gemeente getipt met de mededeling dat dit door kinderen is gedaan.


                Archieffoto 1e kwartaal 2016-11-02

                 Vernielingen oktober 2016

Bouwplannen “zwembadlocatie”                                                                                                    Lefier heeft bouwplannen voor de “zwembadlocatie” naast het Gezondheidscentrum, gericht op de doelgroep ouderen. De Scheepsraad wilde graag de vorderingen weten, maar meer kan Lefier nog niet bekend maken.
De besprekingen met de partij waarmee Lefier in onderhandeling was zijn gestrand. Op dit moment is Lefier op zoek naar een andere partij, welke binnen de door Lefier gestelde kaders het product wel kan bouwen.

Men adviseert geïnteresseerden om de website van Lefier in de gaten te houden. De Scheepsraad blijft dit monitoren en zodra er meer bekend is zullen we dit publiceren.Oktober 2016

Op 21 september heeft er tijdens de algemene ledenvergadering van De Scheepsraad een volledige bestuurswissel plaatsgevonden. We hebben afscheid genomen van Anneliese Smoorenburg (voorzitter) en Binie Boerma (algemeen bestuurslid). In de vergadering is de lof uitgesproken voor de wijze waarop het oude bestuur zich heeft weten staande te houden in soms erg lastige tijden.
In diezelfde vergadering zijn drie nieuwe bestuursleden aangesteld: voorzitter Tjeerd Kazemier, secretaris Wally Schwab en aspirant bestuurslid/beoogd penningmeester Charles Capello. Daarmee is er niet alleen sprake van een nieuw bestuur, maar ook van een volledig bestuur, iets wat we ons een jaar geleden niet hadden kunnen voorstellen. Toen stond “overleven” centraal en nu staan de kerntaken weer centraal. Zoals het hoort.

Asielzoekerscentrum Ulgersmaweg
In eerdere edities van deze rubriek hebben we u geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om binnen de standsgrenzen twee nieuwe asielzoekerscentra te openen. Een van deze locaties betrof de Ulgersmaweg (Van Simmeren terrein). Door de afname van de stroom asielzoekers is echter de noodzaak voor het openen van nieuwe centra verdwenen. Daarmee zijn ook de plannen voor de locatie aan de Ulgersmaweg opgeschort.

Gebiedsprogramma Groningen
De Gemeente Groningen wil in overleg met alle organisaties een passend beleid voeren om tot een zo leefbaar mogelijke stad te komen. Voor Stadsdeel Oost hebben alle organisaties uit het oostelijke deel van de stad hun plannen aan de Gemeente gepresenteerd, zodat de gemeente weet wat er speelt en hier eventueel op in kan springen. De Scheepsraad heeft hierbij, samen met Golvend Lewenborg, ook de plannen voor het komende jaar gepresenteerd: samenwerking zoeken met andere organisaties en zichtbaar de spreekbuis zijn voor de wijk Lewenborg. Impressie van de bijeenkomst.

Fietspad Midscheeps
De Scheepsraad werd door de Gemeente Groningen uitgenodigd voor een bijeenkomst over de concept ontwerpen voor het fietspad Midscheeps. Elders in deze Lewenborger vindt u een beknopte weergave van de bijeenkomst. Het volledige verslag.

Enquête over website en Facebook
De enquête op de website over de website en de Facebookpagina van De Scheepsraad heeft een teleurstellend aantal reacties opgeleverd. Slechts 4 personen hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Dit is heel erg jammer, want op basis van dit kleine aantal reacties kunnen we geen conclusies trekken m.b.t. inhoud, lay-out, overzichtelijkheid, aantrekkelijkheid etc. van website en Facebookpagina.
De website wordt trouwens voortdurend aangepast; er zijn nieuwe rubrieken toegevoegd.September 2016


De vakantieperiode zit er weer op en dat zullen we als bestuur weten. We zijn in een soort achtbaan terecht gekomen waarbij overdracht van taken centraal staat. Immers we nemen tijdens de algemene ledenvergadering op 21 september (20.00 uur, locatie Het Dok) afscheid van twee bestuursleden. Op hetzelfde moment zullen we dan een nieuwe voorzitter, een nieuwe secretaris en een aspirant bestuurslid aanstellen. Daarnaast staat ook focus op onze kerntaken centraal. We moeten als wijkvereniging laten weten dat we er zijn en ook zoveel mogelijk als spreekbuis namens onze leden optreden.
Ook waren we volop bezig met de omzetting van vereniging naar stichting. Echter, omdat er in september een volledig nieuw bestuur aantreedt, leek het ons verstandiger om dit nog enige tijd uit te stellen.

Paarlen voor de Lewen
Op zaterdag 3 september heeft de Werkgroep Kunst het evenement Paarlen voor de Lewen georganiseerd. Ook enkele bestuursleden van De Scheepsraad hebben hier aan meegeholpen. Daarnaast heeft De Scheepsraad een financiële bijdrage geleverd.

Fietspad Plus
Het tracé voor het fietspad plus van Ten Boer naar Groningen is bekend tot en met de Noorddijkerweg. Het tracé volgt volledig de huidige Stadsweg. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van 12 september tot en met 23 november. Er is ook sprake van een aansluiting op Midscheeps, maar die plannen moeten nog worden uitgewerkt. In dat verband is er ook nog niets bekend over de aanpak van eventuele knelpunten in Lewenborg.

Ophaalpunten Lewenborger
Exemplaren van de Lewenborger kunnen op diverse plaatsen in de wijk worden opgehaald. Ze liggen echter niet meer bij de Action, maar vanaf heden wel bij de beide cafetaria’s (Smulcorner en De Steiger). Ook bij de Gemeente, op Kreupelstraat 1, kunt u de Lewenborger vinden.

Bewonersvereniging
In de Regiokrant nummer 7 van 31 augustus 2016 verscheen op pagina 5 het artikel “Golvend Lewenborg: bewonersvereniging nieuwe stijl”. Wij kunnen ons voorstellen dat dit bij de leden van de Scheepsraad vragen oproept. Deze vragen kunt u tijdens de algemene ledenvergadering op 21 september (20.00 uur) stellen aan stadsdeelcoördinator Ruud van Erp.

Meer via onze facebook pagina en website!
Via de website www.descheepsraad.nl
en onze facebook pagina kunt u meer informatie over bovenstaande en nog diverse andere onderwerpen vinden. Ook staan de oude edities van De Lewenborger op de website.


Juni 2016

De oplettende lezers valt meteen op dat de kop van deze tekst is gewijzigd. De vorige keren was dat “Van de bestuurstafel” en nu heet het “Bestuursberichten”. De reden voor deze wijziging is heel eenvoudig: we publiceren steeds meer digitaal via onze website/ facebook en het bleek dat de titel “Van de bestuurstafel” eigenlijk (iets) te veel karakters had om netjes weergegeven te kunnen worden. We moesten dus op zoek naar een kortere term en denken dat het op deze manier gelukt is.

Gelukkig was dat maar een van de kleinere klussen. De Scheepsraad is momenteel erg druk met overdracht van bestuursactiviteiten in verband met bestuurswissel en voorbereidingen van de omzetting van vereniging naar stichting. Beide zullen in september van dit jaar plaatsvinden. In de krant van september zullen we hier uitvoerig op ingaan.

Flappen en Happen – 19 mei
Op 19 mei werd er Flappen en Happen georganiseerd door Golvend Lewenborg. Deze keer was er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje kennis te maken met alle initiatieven die er zijn om een leefbare wijk te houden. In dat kader was ook De Scheepsraad uitgenodigd om met een stand aanwezig te zijn. We waren die avond zichtbaar en er is een grote hoeveelheid tassen, pennen, stickers en jubileumboeken met wijkbewoners mee naar huis gegaan.

Film van productie van De Lewenborger
Omdat De Scheepsraad trots is op het feit dat De Lewenborger jaar in en jaar uit 10 keer per jaar trouw in uw brievenbus belandt en NoordPers (Uithuizen) dankbaar is voor de samenwerking hebben we het idee opgevat om in beeld te laten brengen hoe de krant wordt geproduceerd. Er is dan ook een korte film van gemaakt waarin te zien is hoe de krant tot stand komt van ontwerp tot en met gereed eindresultaat. We bevelen warm aan om deze film te bekijken via www.descheepsraad.nl of via onze facebook pagina.

Vrijwilligersverzekering
Een van de bestuursleden is aanwezig geweest bij een informatieavond over de vrijwilligersverzekering; daar waren nogal wat onduidelijkheden over.
Iedere vrijwilliger is tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk automatisch verzekerd via de gemeente voor schade en aansprakelijkheid; dat geldt dus ook voor diegenen die voor De Scheepsraad actief zijn.
Binnenkort kunt u op de website van De Scheepsraad verdere informatie over deze vrijwilligersverzekering vinden; u kunt natuurlijk ook langskomen op het kantoor als u meer wilt weten.mei 2016

In de vorige Lewenborger hebben we gemeld dat we een nieuwe website hebben en ook een facebook pagina. Inmiddels heeft onze facebook 29 volgers, al een redelijk aantal, maar we streven er natuurlijk naar om dit aantal te vergroten. Te meer ook omdat deze media regelmatig voorzien worden van nieuwe berichten. Deze berichten zijn onder meer afkomstig van bestuursactiviteiten, maar ook van het nieuwsoverzicht dat de Gemeente Groningen wekelijks aan ons verstrekt. Alles wat voor onze wijk van belang is, wordt er uit gefilterd en eventueel voorzien van een link naar een website met meer nieuws. Op onze website vindt u een link naar onze facebook pagina en omgekeerd. Op deze wijze zijn we, om het zo uit te drukken, “continue actueel”.
Dat wil echter niet zeggen dat we nu klaar zijn. Er wordt nog gewerkt aan een actuele en moderne database met daarin het ledenbestand en er worden voorbereidingen getroffen voor het vervolg na september van dit jaar. Dan nemen we immers afscheid van twee bestuursleden die behoorlijk wat taken op hun bordje hebben en daarnaast zijn er nog de voorbereidingen in verband met de omzetting van vereniging naar stichting. Kortom een drukte van belang.

Verhuizing kantoor De Scheepsraad
Zoals velen van u weten, heeft De Scheepsraad een kantoor in Het Dok. De laatste maanden zijn er vele ontwikkelingen in onze wijk zoals de aanstelling van het Wij-team, een team van professionals die de inwoners van onze wijk op vele manieren kunnen ondersteunen. Door deze ontwikkelingen zijn er meer werkplekken in Het Dok nodig en is er een noodzaak om te verbouwen ontstaan. Deze verbouwing is inmiddels gestart. Tijdens de plannen voor de nieuwe indeling van de 1e verdieping van Het Dok bleek het kantoor van De Scheepsraad een ruimte te zijn die men bij een vergaderzaal wilde trekken. Daarom is er een nieuw kantoor gecreëerd waar De Scheepsraad op 26 mei haar intrek zal nemen. Dit nieuwe kantoor kunt u vinden op de eerste verdieping recht boven de ingang van Het Dok (vanuit de lift of trap de open ruimte oversteken).

Administratieve ondersteuning
Vanaf de eerste week van juni komt Albertje Daling als vrijwillig administratief medewerker De Scheepsraad versterken. Dat betekent ook dat het spreekuur van De Scheepsraad weer wordt ingevuld. Het is op dit moment nog niet bekend op welke dagdelen dit zal zijn. We zullen u hierover informeren via onze website en facebook pagina. Meer hierover in de volgende editie van deze krant.