Bestuursberichten


April 2019

Het is voor alle bestuursleden en medewerkers van De Scheepsraad behoorlijk wennen om tijdens vergaderingen de stoel van Charles Capello leeg te zien.

De warme blijken van medeleven bij zijn overlijden hebben ons goed gedaan.

Het leven en het werk gaan verder en wij waren opgelucht toen op de afgelopen ALV zich iemand aanmeldde met belangstelling voor de functie van penningmeester.Oproep aan alle leden van wijkvereniging de scheepsraad
Tijdens de ALV van 20 maart 2019 is er gestemd over het voortaan per email in plaats van per post sturen van berichten van De Scheepsraad aan de leden. De leden hebben, in combinatie met de ontvangen stemstrookjes, gestemd voor email.Voor leden die hebben aangegeven dat zij de voorkeur blijven houden voor berichten per post, verandert er echter niets; zij zullen gewoon per post de correspondentie van De Scheepsraad blijven ontvangen.
Alle leden die hun voorkeur nog niet hebben aangegeven hebben tot 22 april de tijd om dit alsnog aan het bestuur kenbaar te maken.
Wanneer u geen voorkeur aangeeft, kunt u in de toekomst de berichten van De Scheepsraad uitsluitend op de facebookpagina, op de website en in wijkkrant De Lewenborger lezen.
Nieuw bestuurslid
Dhr. Siep Dekker heeft zich een half jaar geleden bij ons gemeld als aspirant-bestuurslid. De afgelopen 6 maanden heeft hij meegelopen met het bestuur en op de ALV is Siep geïnstalleerd door de leden.

4 mei herdenking
De voorbereidingen voor de 4 mei herdenking zijn in volle gang.
Zoals elk jaar zal er weer een herdenkingsceremonie plaatsvinden op begraafplaats Noorddijk, voorafgegaan door een stille tocht.
De stille tocht vertrekt dit jaar vanaf De Oude Bieb en dus niet vanaf Het Dok. Zie: 4 mei 2019
Als spreker hebben we dit jaar weer Paul Marius Borggreve bereid gevonden.

Werkplan 2019
In de periode tot maart 2020 zal het bestuur zich met name richten op het opzetten van samenwerking met andere organisaties in de wijk in verband met het zoeken naar een andere, meer eigentijdse, vorm van wijkvertegenwoordiging.
De kerntaken van De Scheepsraad moeten in elk geval blijven bestaan. Golvend Lewenborg en De Oude Bieb zien zeker mogelijkheden tot samenwerking. Tijdens het volgend Breed Overleg Scheepsraad zal ook WIJLewenborg aanschuiven.
De Scheepsraad zal binnen een paar maanden een bijeenkomst organiseren waarin bewoners ons ideaalbeeld over de toekomst kunnen vernemen en daarop mogen reageren.

Kortingkaarten Avonturenpark Hellendoorn
Elk jaar krijgt De Scheepsraad een stapel kortingkaarten voor Avonturenpark Hellendoorn.Tijdens de ALV is door het bestuur gevraagd wat te doen met deze kortingkaarten.
Met instemming van de leden zullen deze kaarten naar de jongeren van Het Schip gaan.


Maart 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering De Scheepsraad
De Algemene Ledenvergadering van De Scheepsraad staat gepland op woensdag 20 maart om 19.30 uur in Wijkcentrum Het Dok. De uitnodigingen zijn per post verstuurd naar de leden. Echter zowel leden als niet leden zijn van harte welkom!
Het bestuur van De Scheepsraad meent dat de vanuit de statuten verplichte schriftelijke correspondentie niet meer van deze tijd is. Daarom zal tijdens de ALV toestemming worden gevraagd aan de leden om de statuten te wijzigen zodat er voortaan ook per mail dan wel Social Media gecorrespondeerd kan worden. Uiteraard blijft correspondentie per post mogelijk voor diegene die dat wenst.

Oosterhamriktracé
In de vorige editie van De Lewenborger werd gemeld dat op 11 februari weer een gesprek plaats zou vinden tussen Gemeente en belanghebbenden. Namens Lewenborg was De Scheepsraad vertegenwoordigd. Aan dit gesprek namen ook Rijkswaterstaat en de Provincie Groningen deel. Tijdens de bijeenkomst is uitsluitend gesproken over de vervanging van de Gerrit Krolbrug welke technisch aan het einde van de levensduur zit en de mogelijke inrichting van de Korreweg.
Op dit moment is de status als volgt:
De Provincie Groningen heeft de brug overgedragen aan Rijkswaterstaat. Deze laatste partij is bezig met een planstudie over de vormgeving, inpassing en benodigde vergunningen. Uitgangspunt was dat er een nieuwe brug moest komen met een hoogte van minimaal 9,01 meter in verband met de wens van Rijkswaterstaat om het Van Starkenborgkanaal toegankelijk te maken voor grotere schepen. De Gemeente Groningen heeft echter aan weerszijden van de huidige brug alle beschikbare vrije ruimte verkocht ten behoeve van woningbouw. Daarmee is de ruimte definitief beperkt tot de ruimte van de huidige inrichting en kan een nieuwe brug nooit hoger worden dan 4 meter. Het blijft dus een brug die frequent open zal moeten. De verwachting is dat de brug minimaal 50 schepen per dag moet doorlaten en daarvoor 25 – 30 keer per dagperiode (07.00 – 19.00 uur) open moet. Dit komt neer op 12 – 15 min. per uur.
De Gemeente wil de Korreweg graag als 30 km zone inrichten. Er zijn planstudies geweest en ook ontwerpen gemaakt. Hierover moet nog een besluit worden genomen.
In april of in mei volgt weer een bijeenkomst. De Scheepsraad blijft de ontwikkelingen voor u volgen.

Buurtcamping 2019
In het weekend van 12, 13 en 14 juli wordt er weer een buurtcamping georganiseerd voor en door de wijkbewoners van Lewenborg. De voorbereidingen zijn gestart en de eerste taken zijn verdeeld door enthousiaste vrijwilligers.
Echter, het team is nog niet op volle sterkte. Er is nog een dringende behoefte aan mensen die willen helpen in de voorbereiding en ter plaatse in het camping weekend. Er zijn nog vacatures voor:
- Gastvrouwen/gastheren
- Medewerkers catering
- Beveiligers
- Opruimers & schoonmakers
- Programmabewakers
- Opbouwers en afbrekers
- Vuurbouwers
- Vertrouwenspersonen
Lijkt het je leuk om vrijwilliger te zijn, geef je dan op via het mail adres: ingrid_blink@hotmail.com. Via dit mail adres kan je ook informatie opvragen!

Nieuws over De Oude Bieb
Onlangs vierde De Oude Bieb haar 5-jarig jubileum. Een vertegenwoordiging van De Scheepsraad was hier bij aanwezig. Langs deze weg feliciteert het bestuur van De Scheepsraad De Oude Bieb met het jubileum en met het feit dat De Oude Bieb nog een jaar gebruik kan maken van de huidige locatie.

Overig nieuws van De Scheepsraad
De Scheepsraad is momenteel druk met de voorbereidingen van de algemene ledenvergadering, de voorbereiding van de 4-mei herdenking en de voorbereiding van plannen voor de toekomst. Daarnaast is De Scheepsraad, wijkvereniging van Lewenborg op zoek naar vrijwilligers! Mochten er mensen zijn die iets willen betekenen voor De Scheepsraad, laat het ons dan weten via info@descheepsraad.nl.


In memoriam

Diep bedroefd zijn wij omdat op zondag 10 maart op 66 jarige leeftijd Charles Capello is overleden. Charles kampte al lange tijd met gezondheidsproblemen, maar desondanks kwam zijn overlijden zeer plotseling.
De afgelopen jaren heeft Charles zich volop ingezet als bestuurslid van de Stuurgroep 50+ en als penningmeester van De Scheepsraad. Vanuit die functies heeft hij bergen werk verzet, zowel achter de schermen als op de voorgrond. Daarnaast was hij als vrijwilliger actief op diverse andere gebieden in onze wijk en mede daardoor een bekend gezicht voor veel wijkbewoners.
Wij zijn blij dat wij Charles hebben leren kennen en zullen zijn vriendschap, accuratesse, humor en markante persoonlijkheid missen.

Het bestuur en medewerkers van De Scheepsraad
Voormalig bestuur Stuurgroep 50+
De redactie van de LewenborgerFebruari 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering De Scheepsraad
De eerste Algemene Ledenvergadering van De Scheepsraad van dit jaar is op woensdag 20 maart om 19.30 uur in Wijkcentrum Het Dok. Langs deze weg nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn. Zowel leden als niet leden zijn van harte welkom!

Oosterhamriktracé
Op 10 december 2018 was er een bijeenkomst over het Oosterhamriktracé. Dank zij een actieve wijkbewoner die namens De Scheepsraad hierbij aanwezig was, hebben we inmiddels een verslag mogen ontvangen.
Er spelen op dit moment een aantal zaken: de hoofdvaarroute Lemmer-Delfzijl moet bevaarbaar worden voor grotere schepen. Dat betekent dat de huidige bruggen de Korreweg (Gert-Krolbrug) en de busbaan (Kardinge-Oosterhamrikkade) over het Van Starkenborgkanaal niet hoog genoeg zijn. Daarnaast wil de Gemeente een autoroute vanaf de ring naar de binnenstad/ het UMCG. Hierbij is met name de verhoging van de Gert-Krol brug een uitdaging vanwege de beperkte beschikbare ruimte. Daarnaast wordt gekeken om de huidige busroute over de Oosterhamrikkade te verleggen naar de Vinkenstraat zodat het Oosterhamriktracé beschikbaar gemaakt kan worden voor autoverkeer. Hierbij loopt de Gemeente echter tegen beperkende geluidsnormen aan.
Op maandag 11 februari is hierover weer een gesprek geweest tussen Gemeente en belanghebbenden. Hierover meer in de volgende editie van de Lewenborger.

Januari 2019

De start van een nieuw jaar betekent altijd dat je als bestuur even terug kijkt naar het verstreken jaar. Zoals altijd kijken we terug met gemengde gevoelens. Trots dat we tien keer een wijkkrant uit hebben kunnen geven, dat de 4-mei herdenking weer een groot succes was en ook dat we volop samen hebben kunnen werken met diverse organisaties binnen onze mooie wijk. We kijken echter ook terug op een jaar waarin het weer eens pijnlijk duidelijk werd dat het voortbestaan van de wijkvereniging helemaal niet zo vanzelfsprekend is. De 50+ groep kon geen nieuwe bestuursleden vinden, overgang naar een stichtingsvorm bleek geen goede optie om het voortbestaan te kunnen garanderen en het huidige bestuur heeft een einddatum (2020) geprikt waarop de huidige bestuursleden gaan aftreden. Gelukkig lijkt het er inmiddels op dat de 50+ groep door kan gaan en dat, wat er ook gebeurt met De Scheepsraad, de kernactiviteiten door kunnen blijven gaan wanneer er niet tijdig nieuwe bestuursleden worden gevonden. De komende tijd staat dan ook alles bij De Scheepsraad in het teken van gesprekken voeren met andere organisaties in onze wijk over op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden. Meer informatie hierover volgt in de komende edities van de Lewenborger.


December 2018

Reactie van college burgemeester en wethouders
Zoals u in de oktober editie van De Lewenborger heeft kunnen lezen, hebben de vier politieke partijen (SP, D66, Stad & Ommeland en de Partij voor de Dieren) op verzoek van de Oude Bieb, Golvend Lewenborg en De Scheepsraad vragen gesteld aan het college. Inmiddels heeft het college de vragen beantwoord.

Een samenvatting van de vragen en antwoorden:
  • Vraag: is het college van mening dat de Oude Bieb waardevol en onmisbaar voor Lewenborg is? Zo ja, wat gaat de Gemeente doen in de realisatie van een nieuw onderkomen?

            Antwoord: ja, de Oude Bieb vervult een belangrijke rol. De Oude Bieb is echter zelf verantwoordelijk voor het                vinden van geschikte huisvesting. Waar mogelijk wil het college ondersteunen en (financieel) faciliteren.

  • Vraag: vanuit Golvend Lewenborg worden milieustraten georganiseerd. Gaat het college opruimacties en milieustraten onbeperkt faciliteren?

            Antwoord: ja, de gemeente gaat ruimhartig om met het faciliteren en willigt alle verzoeken om in een wijk                        milieustraten te organiseren in.

  • Vraag: op 23 mei 2017 zijn verkeersknelpunten en oplossingen gepresenteerd aan de raad door bewonersorganisatie De Scheepsraad. Dit betrof drukte rondom de scholen, bussen en vrachtwagens in doodlopende straat Sloep en hard rijden over lijzijde langs winkelcentrum. Is het college bekend met deze knelpunten en wanneer worden deze gerealiseerd?

            Antwoord: ja, de knelpunten zijn bekend en zijn allen onder spoor 2 op de lijst aanpak verkeersveiligheid                         gezet. Dat betekent geen urgente maatregelen, maar onderzoek of kleine maatregelen samen met                                 gebiedsteam en bewoners getroffen kunnen worden. Hiervoor is aanvullend budget beschikbaar.

De volledige brief is hier in te zien.

Breed overleg over voortbestaan activiteiten De Scheepsraad
Op 26 november is er een begin gemaakt met het breed overleg tussen De Scheepsraad, Golvend Lewenborg, de Oude Bieb en WIJLewenborg. Dit eerste overleg ging over het voortbestaan van De Scheepsraad of op termijn elders onderbrengen van de kernactiviteiten. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt, maar er is wel bepaald dat de kernactiviteiten, waaronder de wijkkrant, de 4-mei herdenking en portemonnee functie wat er ook gebeurt, kunnen blijven voortbestaan.
Daarnaast is er gesproken over het voortbestaan van de werkgroep 50+ of een vervolg daarop. Er zijn diverse sporen uitgezet om te kijken wat er op korte termijn mogelijk is. Meer hierover in de volgende editie van De Lewenborger.

November 2019

Zoals iedereen in de vorige editie van De Lewenborger heeft kunnen lezen, zijn er zorgen rondom het voortbestaan van De Scheepsraad. Op dit moment is het bestuur druk bezig om te voorkomen dat de belangrijkste taken van de wijkvereniging verdwijnen. Dit doet het bestuur door de samenwerking te zoeken met andere organisaties die in onze mooie wijk werkzaam zijn. Binnenkort is er een breed overleg tussen De Scheepsraad, De Oude Bieb, Golvend Lewenborg en WIJLewenborg, waarbij we gaan bespreken op welke manier we iets voor elkaar kunnen betekenen en waar samenwerking mogelijk is. De Scheepsraad houdt daarbij steeds in gedachten dat het contact met de Gemeente, de 4-mei herdenking, de portemonnee functie en de krant een toekomst moeten houden.

Een klein lichtpuntje op dit moment is dat het bestuur met vreugde kan melden dat er zich een kandidaat bestuurslid heeft aangemeld voor De Scheepsraad. De komende maanden zal zich dit verder uitkristalliseren.

Einde werkgroep 50-plus
De werkgroep 50-plus organiseert iedere maand een activiteit voor de oudere wijkbewoners. Begin 2018 heeft het bestuur van de werkgroep aangegeven per 31 december 2018 te willen stoppen en het stokje aan nieuwe bestuursleden door te willen geven. Helaas heeft niemand zich gemeld als nieuw bestuurslid. Daarom is er voor 2019 geen subsidie aangevraagd voor de 50-plus activiteiten en zal de werkgroep in december worden opgeheven.

Oktober 2018

We hebben de aandacht van Gemeente en de media!
Zoals iedere derde donderdag van de maand was er ook op 21 september weer een avond van Golvend Lewenborg.


In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen hadden we eerder al richting alle politieke partijen aangegeven dat ze welkom zijn tijdens deze avonden. Ze zouden dan de kans krijgen om met wijkbewoners van Lewenborg te spreken zodat de politiek weet wat er speelt in onze wijk. Op deze avond waren er maar liefst 4 partijen aanwzig: SP, D66, Stad en Ommeland en de Partij voor de Dieren.

Na onze verhalen over verkeersveiligheid in onze wijk, het feit dat De Oude Bieb geen nieuwe huisvesting kan vinden en dat bewoners vinden dat er meer milieustraten in de wijk georganiseerd moeten worden, hebben deze partijen de handen ineen geslagen en vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Deze vragen gingen onder meer over de onveilige verkeerssituaties die zijn aangekaart bij de Gemeente en waar geen opvolging op komt en of het College van mening is dat De Oude Bieb moet blijven. Deze vragen bleven niet onopgemerkt. Ook OOG heeft er inmiddels de nodige aandacht aan besteed. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van Golvend Lewenborg (19 oktober) komt in elk geval de verkeersdeskundige van de Gemeente.

We hebben gezamenlijk nu een voet tussen de spreekwoordelijke deur en we gaan door tot er maatregelen worden genomen! Een mooi voorbeeld van optreden als gezamenlijke organisaties (De Scheepsraad, Golvend Lewenborg en De Oude Bieb) in onze wijk!

September 2018

Wat hebben we voor wat het weer betreft een mooie zomer gehad! Het bestuur van De Scheepsraad heeft bij de tropische temperaturen vooral nagedacht over de toekomst van de wijkvereniging.
Wanneer u dit leest is de Algemene Leden Vergadering van september reeds achter de rug. Het voornaamste onderwerp op de agenda was de toekomst van De Scheepsraad.
Het huidige bestuur blijft nog aan tot maart 2020 en er hebben zich tot op heden geen nieuwe kandidaten gemeld. Dit betekent dat in 2020 het doek zal vallen voor De Scheepsraad met alle gevolgen van dien.

Het bestuur had van de leden opdracht gekregen te onderzoeken of overgaan van vereniging naar stichting een optie zou zijn. Het bestuur heeft daar uiteindelijk negatief over geoordeeld, omdat ook dan een bestuur nodig blijft, ook al zullen de kosten binnen een stichtingsvorm lager uitvallen dan bij een vereniging.
Het bestuur heeft tijdens de ALV van 18 september a.s. daarom voorgesteld dat er gezocht gaat worden naar een samenwerkingsverband met de overige in Lewenborg actieve bewonersinitiatieven zoals Golvend Lewenborg, De Oude Bieb e.a. Gedacht wordt eventueel aan een coöperatie.


Aan de op de ALV aanwezige leden (en niet-leden) is gevraagd hier actief over mee te denken tijdens en na de ALV.
We streven naar een andere vorm van wijkvertegenwoordiging waarbij wel wordt gewaarborgd:
– contact met de Gemeente op basis van het convenant uit 2008
– uitgifte en verspreiding van wijkkrant De Lewenborger
– voortbestaan van de 4 mei herdenking
– (financiële) ondersteuning van straatcomité Lichtboei, werkgroep Kunst, Stuurgroep 50+, Stichting Satu Budaya, Buitenspeeldag en Drielanden

Samenwerken
Sommige wijken in Groningen hebben een moderne aanpak gekozen om de wijkvereniging levendig te houden. Een voorbeeld hiervan is Platform De Wijert. De Scheepsraad gaat de komende maanden in gesprek en gaat kijken of eenzelfde aanpak voor Lewenborg ook mogelijk is.

Bijeenkomsten Oosterhamriktracé
De Gemeente Groningen is druk bezig met de planvorming voor de busbaan van Kardinge naar UMCG-noord. Dit is het zogenaamde Oosterhamriktracé
In De Lewenborger hebben herhaalde oproepen aan wijkbewoners om namens De Scheepsraad (of in elk geval namens onze wijk) naar deze of andere bijeenkomsten te gaan. Daarnaast heeft er ook een stuk over het Oosterhamriktracé in de vorige editie van De Lewenborger gestaan. Hier heeft helaas niemand op gereageerd. Door allerlei omstandigheden heeft het bestuur van De Scheepsraad geen gelegenheid om deze bijeenkomsten bij te wonen. De volgende bijeenkomst zullen we aankondigen op de website van De Scheepsraad en op facebook. We hopen dat er tegen die tijd een wijkbewoner is die op wil komen voor de belangen van Lewenborg.
(Inmiddels heeft zich iemand opgegeven voor het bijwonen van informatie-bijeenkomsten m.b.t. het Oosterhamriktracé)

Ditjes en datjes
Wat u wellicht niet weet, is dat veel zaken niet vanzelf gaan: een paaltje dat na onderhoud terug geplaatst moet worden, een stoep die verzakt is en opnieuw bestraat moet worden, zwerfvuil dat opgeruimd moet worden enzovoort. De Scheepsraad is voor u in touw door hierover contact met de Gemeente te houden. Wanneer iets te lang duurt, sporen we de Gemeente aan om het alsnog in orde te maken. Meestal met succes! Op de facebookpagina kunt u teruglezen welke acties er zijn ondernomen.

Juni 2018

Hoewel de zomer pas op 21 juni start, lijkt het alsof de zomer al in volle gang is. We kijken dan ook uit naar de “echte zomermaanden”. In die maanden verschijnt er geen Lewenborger en is het kantoor van De Scheepsraad gesloten (normaal gesproken open op dinsdag middag). Uiteraard lezen wij wel onze email en luisteren we onze voicemail af. Het kan echter wel even duren voor u reactie van ons ontvangt.
Het bestuur wenst u een fijne zomer toe!

Locale politiek in onze wijk
Op 21 november 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. Tijdens enkele van de bijeenkomsten van Golvend Lewenborg op de derde donderdag avonden van de maand komen politieke partijen naar Lewenborg. Zij willen graag met organisaties en bewoners spreken over wat er leeft in de wijk.

Algemene Ledenvergadering
De tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) voor dit jaar is gepland op dinsdag 18 september 2018. Langs deze weg nodigt De Scheepsraad u uit voor de ALV. Deze uitnodiging is voor alle bewoners van Lewenborg. U hoeft dus geen lid te zijn!

Algemene Verordening Gegevensbescherming


Op 25 mei is de nieuwe wetgeving in werking getreden met betrekking tot het beschermen van en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De Scheepsraad heeft in kaart gebracht welke acties ondernomen dienen te worden om aan de wetgeving te voldoen en is momenteel bezig met de uitvoering van die acties.

Bijeenkomsten Oosterhamriktracé
De Gemeente Groningen is druk bezig met de planvorming voor de busbaan van Kardinge naar UMCG-noord. Dit is het zogenaamde Oosterhamriktracé. Tijdens de planvorming zijn er bijeenkomsten voor burgers die direct of indirect met deze route te maken hebben. Voor onze wijk is dit de busverbinding met de binnenstad en station. Helaas waren de bestuursleden van De Scheepsraad niet in staat om de laatste bijeenkomst bij te wonen. Helaas zijn er ook geen reacties gekomen op oproepen aan wijkbewoners om hier naar toe te gaan namens wijk en namens De Scheepsraad. Hierdoor missen we wellicht informatie. Deze informatie bijeenkomsten blijven doorgaan zolang de planvorming loopt. Mocht iemand bij het lezen van dit bericht toch een bijeenkomst willen bezoeken, neem dan contact met ons op via info@descheepsraad.nl.


Mei 2018

De lente is in volle gang. Daardoor is het weer heel duidelijk geworden in wat voor mooie groene wijk we wonen. Een

wijk waarin bovendien veel mogelijk is. Veel ideeën en signalen van wijkbewoners worden opgepakt door een van de organisaties in Lewenborg. Denk aan een onderzoek naar alternatieven voor gasaansluitingen, de organisatie van een buurtcamping en de publicatie van gemeentelijke stukken met betrekking tot groenonderhoud in de wijk. Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Langs deze weg wil het bestuur van De Scheepsraad alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor de onvermoeibare inzet voor onze mooie wijk!4 mei herdenking
Op 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking georganiseerd door De Scheepsraad. Om 19.00 uur was er een groep mensen verzameld bij het Dok. Rond 19.15 uur ging deze groep in een stille tocht naar de begraafplaats aan de Noorddijkerweg. Onderweg hebben nog vele Lewenborgers zich bij de stille tocht aangesloten, waardoor een behoorlijk grote groep aan kwam bij de begraafplaats.Langs deze weg wil het bestuur alle vrijwilligers die de 4 mei herdenking mogelijk hebben gemaakt hartelijk bedanken.
StreetArt Groningen

StreetArt Groningen is een groep kunstenaars die een idee hebben uitgewerkt om een aantal blinde muren in onze wijk te versieren met kunstwerken. Deze kunstwerken bestaan uit een foto van een bekende persoon (uit het heden of verleden) met daarbij een uitspraak van die persoon. Het thema dat ze in gedachten hebben is “vrijheid”. Het is de bedoeling dat mensen die de kunstwerken zien even na gaan denken dat het niet vanzelfsprekend is om in vrijheid in deze mooie groene wijk te leven.


Locale politiek in onze wijk
We hebben zowel vanuit onze wijk als vanuit de locale politiek signalen opgevangen dat er behoefte is aan contact met elkaar. Op die manier kan de politiek zien en horen wat er leeft in onze wijk. Mogelijk kunnen ze dan ook iets voor ons betekenen.
In samenwerking met Golvend Lewenborg hebben we alle in de Gemeenteraad zittende politieke partijen aangeschreven en uitgenodigd om op een derde donderdag van de maand aan te schuiven tijdens een bijeenkomst van Golvend Lewenborg. Op donderdag 17 mei was de aftrap. De SP heeft toen met een aantal buurtbewoners en organisaties gesproken. Helaas kunnen we nog geen planning geven, maar uitgangspunt is dat er tijdens iedere bijeenkomst 1 of meer partijen aanwezig zijn.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei treedt de nieuwe wetgeving in werking voor wat betreft het beschermen en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Omdat ook De Scheepsraad werkt met onder andere een ledenbestand zijn we druk bezig om in kaart te brengen waar we wel en niet voldoen aan deze wetgeving.April 2018

Inmiddels is het nieuwe jaar al weer voor een derde voorbij en dat betekent voor het bestuur van De Scheepsraad dat er kritisch gekeken wordt waar wel en waar geen energie in gestoken wordt. Er is geen tijd of mankracht om aan alles wat op ons pad komt gehoor te geven. Prioriteit nummer 1 is op dit moment de bezorging van De Lewenborger. De krant wordt niet overal even goed bezorgd. Daarom wordt druk gewerkt aan een alternatieve bezorgwijze. Een andere prioriteit is nadenken en een plan uitwerken om de kerntaken van De Scheepsraad in de toekomst te kunnen waarborgen. Hiervoor is noodzaak omdat het vinden van nieuwe bestuursleden een onmogelijke taak lijkt.

4 mei herdenking
Op 4 mei wordt de jaarlijkse dodenherdenking georganiseerd door De Scheepsraad. Om 19.00 uur willen we verzamelen bij Wijkcentrum Het Dok en lopen we in een stille tocht naar de begraafplaats aan de Noorddijkerweg. Daar vindt de herdenking plaats.

EHBO-er gezocht!
Voor de 4-mei herdenking zijn wij nog op zoek naar 1 EHBO-er die mee wil lopen. De vergoeding hiervoor is € 20,- en kortingskaarten voor een pretpark.

Gezocht: personen die willen meepraten over invulling Oosterhamriktracé
De Gemeente Groningen heeft plannen om de Oosterhamrikzone aan te pakken. De huidige busbaan van Kardinge richting binnenstad wordt in de toekomst ook toegankelijk voor autoverkeer met bestemming UMCG.

Om met de Gemeente mee te denken is er een klankbordgroep samengesteld. Hierin mag ook een vertegenwoordiger van De Scheepsraad deelnemen omdat wijzigingen van het tracé ook de wijk Lewenborg treffen. Het bestuur heeft echter geen tijd om hier aan deel te nemen. Daarom zijn we op zoek naar één of twee personen die dat namens De Scheepsraad willen doen. Uiteraard worden onkosten vergoed. Belangstellenden kunnen contact opnemen met De Scheepsraad via info@descheepsraad.nl of via de voorzitter T. Kazemier op telefoonnummer 06-23398279.


Maart 2018

Op maandag 5 maart was er goed nieuws voor De Scheepsraad. Er was bericht van de Gemeente waarin stond dat de aangepaste subsidie aanvraag is goedgekeurd. Hierdoor kan er weer vooruit worden gekeken en komt in elk geval dit jaar het voortbestaan niet meer in het gedrang.

Algemene Leden Vergadering 14-03-2018


Op woensdag 14 maart was de Algemene Leden Vergadering van De Scheepsraad. De opkomst was, in verhouding tot voorgaande keren, redelijk te noemen. Zo ongeveer alle zitplaatsen in de zaal waren gevuld. Tijdens de vergadering zijn T. Kazemier voor de functie van voorzitter en W. Schwab voor de functie van secretaris herkozen voor een tweede termijn. Hiermee is het bestuur voorlopig weer compleet. Omdat er geen aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden zijn geweest blijft de toekomst van de vereniging op lange termijn onzeker. Hierover is ook met de leden gesproken. Daarom wordt dit jaar onderzocht of wijziging van rechtsvorm de oplossing is (van vereniging naar stichting) of dat de kerntaken van De Scheepsraad wellicht op een andere wijze ingevuld kunnen worden.Hoog grondwater?
Er komen signalen uit de wijk dat er in sommige straten sprake is van erg hoog grondwater. Sommige huizen zouden zelfs met waterpompen droog gehouden moeten worden. Heeft u ook last van hoog grondwater? Dan kunt u dit melden via info@descheepsraad.nl of op dinsdagmiddag tijdens ons spreekuur in Het Dok.

Vooraankondiging: 4 mei herdenking
Op 4 mei wordt de jaarlijkse dodenherdenking georganiseerd, gefaciliteerd door De Scheepsraad. Deze bestaat uit een stille tocht van Wijkcentrum Het Dok naar de begraafplaats aan de Noorddijkerweg. Nadere informatie volgt in april.


Februari 2018

In de vorige editie van De Lewenborger hebben we genoemd dat vooruitkijken erg lastig is vanwege de zorgelijke financiële situatie van De Scheepsraad door de gewijzigde wijze van subsidie verlening door de Gemeente Groningen. Hierover zijn we in gesprek met de Gemeente en dit heeft inmiddels geleid tot een aangepaste subsidie aanvraag. Wanneer deze wordt goedgekeurd is er nog steeds een gat in de begroting, maar wel een waar we mee kunnen voortbestaan.

Bezorging De Lewenborger
Hoewel het na contact met Santibri iets beter is gegaan met de verspreiding van de krant blijft het voor De Scheepsraad belangrijk om te weten waar de krant niet wordt bezorgd.
Krijgt u de krant niet aan huis of kent u iemand die de krant niet heeft ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan ons? Dat kan via
info@descheepsraad.nl, tijdens het spreekuur op dinsdagmiddag of via onze voicemail op telefoonnummer 050-5446868.
Losse kranten zijn overigens op diverse plaatsen in onze wijk verkrijgbaar en ook op het Kantoor van De Scheepsraad (in Het Dok).


Winkelaanbod in de wijk
De Scheepsraad heeft een gesprek gehad met een lid van de VBNO (Vereniging Bedrijven Noord Oost). Vanuit de VBNO loopt er een onderzoek naar het winkelaanbod in onze wijk. Dit onderzoek richt zich op de vraag of het aanbod gevarieerd genoeg is en of wijkbewoners bepaalde winkels missen in het winkelcentrum. Ook naar de beleving, de aankleding van het winkelcentrum wordt gekeken. Daarnaast wordt onderzocht of de markt op een andere locatie ondergebracht kan worden omdat het winkelcentrum op marktdagen o.a. lastig bereikbaar is voor invaliden (omdat de invalide parkeerplaatsen dan niet bereikbaar zijn).

De Scheepsraad heeft namens de wijkbewoners input gegeven voor dit onderzoek en zal het initiatief nemen om na de ALV de diverse wijkorganisaties bij elkaar te roepen om hierover samen met de
VBNO nader van gedachten te wisselen. Wanneer u ook ideeën heeft of een opmerking wil doorgeven, dan kunt u dat bij De Scheepsraad kenbaar maken via de elders in deze rubriek genoemde kanalen of via de ALV (zie hieronder).
Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 maart 2018

Op woensdag 14 maart 2018 om 19.30 uur is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van De Scheepsraad. Hiervoor zijn alle leden en alle niet-leden van harte uitgenodigd!

In de vorige editie van deze krant hebben we u geïnformeerd over het aflopen van de eerste termijn van de voorzitter (T. Kazemier) en de secretaris (W. Schwab). Inmiddels hebben beiden kenbaar gemaakt dat ze zich verkiesbaar stellen voor een tweede termijn. Hoewel een volledig bestuur daarmee is veilig gesteld, blijven we op zoek naar wijkbewoners die deel willen nemen in het bestuur als algemeen bestuurslid!


Januari 2018


Zo aan het begin van een nieuw jaar is het voor ons als bestuur van De Scheepsraad tijd om terug te kijken naar het oude jaar. Dat doen we een stukje trots omdat we veel hebben bereikt in 2017. Er zijn vele gesprekken gevoerd met diverse organisaties in Groningen. Naast de vaste te organiseren zaken zoals de 4-mei herdenking en de uitgifte van de wijkkrant, is een onderwerp als verkeersveiligheid weer volop op de kaart gezet. Maar ook heeft De Scheepsraad zich, namens de wijk, uitgesproken richting politiek voor wat betreft het betalen per kilogram voor afval, met als gevolg dat dit niet is doorgegaan. Met deze rubriek “Bestuursberichten” hebben we getracht om transparant te zijn.
Het begin van het jaar betekent ook vooruitkijken. En dat is iets wat we op dit moment helaas niet kunnen doen omdat we de helft minder subsidie hebben gekregen van de Gemeente. Hierdoor komt het bestaansrecht van De Scheepsraad rechtstreeks in het gedrang. Uiteraard hebben we hier bezwaar tegen gemaakt. Dit loopt momenteel en we zullen u hierover op de hoogte houden.

Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 maart 2018
Op woensdag 14 maart 2018 zijn alle ontvangers van de Wijkkrant uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering (ALV) van De Scheepsraad (wijkvereniging van Lewenborg) bij te wonen. Dit geldt dus voor zowel leden als niet-leden!
Tijdens de ALV worden het werkplan voor het lopende jaar, de begroting en de jaarverslagen (zowel financieel als niet financieel) gepresenteerd. Daarnaast loopt de eerste bestuurstermijn van de voorzitter (T. Kazemier) en de secretaris (W. Schwab) in maart af en zullen er voor deze functies opnieuw bestuursleden gekozen moeten worden. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via info@descheepsraad.nl, telefonisch via 050-5446868 (svp voicemail inspreken) of op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tijdens het spreekuur in het Dok. Kandidaten worden in de volgende editie van de krant bekend gemaakt.
Wist u overigens dat een lidmaatschap geheel gratis is en dat De Scheepsraad bij een verzoek om hulp geen onderscheid maakt tussen wel of niet lid zijn?

Nieuwe Stadsdeelcoördinator
Eind vorig jaar heeft de Gemeente Groningen een nieuwe Stadsdeelcoördinator aangesteld voor stadsdeel Oost. Op 19 december hebben we afscheid genomen van Ruud van Erp die van zijn pensioen gaat genieten. Zijn opvolgster is Minetta Koornstra. Uiteraard hebben we reeds uitgebreid kennis gemaakt met Minetta.