Actueel/Uw mening

De Scheepsraad: naar een andere vorm van wijkvertegenwoordiging

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering hebben de aanwezige leden het bestuur van De Scheepsraad opdracht gegeven om te zoeken naar een andere vorm van vertegenwoordiging van bewoners van de wijk.

Belangrijkste argumenten voor een andere vorm van wijkvertegenwoordiging:
 1. Er zijn geen mensen meer te vinden die het bestuur willen vormen.De Scheepsraad kampt al vanaf 2015 met het probleem dat er geen bestuursleden meer te werven zijn. Mensen willen best de handen uit de mouwen steken, maar een langduriger taak als bestuurder is niet aantrekkelijk. Het huidige bestuur treedt voorjaar/najaar 2020 af.
 2. Er is weinig contact met de leden; zeer matige opkomst Algemene Leden Vergaderingen.Met op papier zo'n 300 leden is het een teken aan de wand dat tijdens de ALV's er hooguit 5 tot 10 leden aanwezig zijn om mee te denken en dit zijn dan ook nog meestal steeds dezelfde actieve leden.
 3. Vrijwel geen aanloop tijdens het wekelijkse spreekuur op kantoor.Het spreekuur was al terug gebracht van 2x per week naar 1x per week.
 4. Ook via de website en de facebookpagina weinig reacties.Hoe het bestuur ook zijn best doet om transparant en inzichtelijk te zijn, reacties blijven uit.
Kortom: De Scheepsraad leeft blijkbaar niet (meer) in de wijk!

Daar komt bij dat andere initiatieven en organisaties zich ook met wijkaspecten bezig houden die raken aan wat De Scheepsraad zich als taken heeft gesteld, zoals Golvend Lewenborg, De Oude Bieb en ook WIJLewenborg.
Daar is niets mis mee, in tegendeel, deze organisaties zijn levendig, praktisch en doen hun werk goed.

Vanuit de Gemeente zijn ook diverse initiatieven gestart om te experimenteren met andere vormen van bewonerscontact, zoals:
 1. de Open Raad, een initiatief om burgers in contact te brengen met de raadsleden om ideeën uit te wisselen.
 2. de Coöperatieve Wijkraad, hierbij nemen bewoners via loting deel aan het bestuur van hun wijk, met een eigen budget. Bewoners mogen dan bepalen wat ze belangrijk vinden voor hun wijk en waar het beschikbare geld aan uitgegeven moet worden. Het gaat hierbij dus om een soort raadsvergaderingen. Het is niet de bedoeling dat bestaande organisaties zoals De Scheepsraad hierdoor vervangen worden. Het kan echter wel zijn dat er een verschuiving van taken plaats gaat vinden.
Momenteel is het ook redelijk “rustig” in de wijk: er zijn geen grotere projecten gaande waar we bovenop moeten zitten.

Kortom: tijden veranderen en De Scheepsraad moet daarin meegaan!


Hoe nu verder?

Van vereniging naar stichting:
Eind 2015 is er, bij de overgang van het toenmalige bestuur naar het huidige bestuur, op de ALV afgesproken dat de mogelijkheid van het omzetten van de verenigingsvorm naar een stichtingsvorm zou worden onderzocht.
Reden: de problemen met werven van bestuursleden en financiële aspecten.
Uiteindelijk heeft het bestuur hier negatief over geoordeeld omdat ook bij een stichtingsvorm bestuurders nodig zullen blijven (ook al kan het met minder bestuursleden) en er in wezen weinig zou veranderen m.b.t. het contact met bewoners.

Opheffen van De Scheepsraad:
Opheffing van De Scheepsraad zal na 2020 een feit zijn als er niets verandert.
Maar opheffing betekent dat er minder of geen centrale aandacht zal zijn voor:
 • verkeersaspecten
 • veiligheidsaspecten
 • (groen)onderhoud woonomgeving
De Scheepsraad heeft hierin een signaleringsfunctie naar De Gemeente toe.

Bij opheffing van De Scheepsraad komt ook de “portemonnee-functie” in de knel.
De Scheepsraad krijgt subsidie van De Gemeente en ondersteunt met dit geld o.a.
 • Stuurgroep 50+
 • Stichting Satu Budaya
 • de 4 mei herdenking
 • werkgroep Kunst
 • straatcomité Lichtboei
 • buitenspeeldag
 • Drielanden
 • en andere wijkinitiatieven
Bovendien is De Scheepsraad uitgever van wijkkrant De Lewenborger, het belangrijkste informatieorgaan van de wijk.
Opheffing van De Scheepsraad heeft dus ook grote gevolgen voor de wijkkrant.


Naar een andere vorm van wijkvertegenwoordiging:
Er zal gezocht moeten worden naar een andere vorm van rechtspersoon waarbij de subsidie en daarmee bovenstaande aspecten gewaarborgd blijven!
Gezien de huidige taken moet er continuïteit zijn en een wettelijke basis waarop dingen geregeld moeten worden zeker met betrekking tot de subsidie vanuit de gemeente en onze verantwoordelijkheid voor het financiële gedeelte van diverse groepen.

Najaar 2018 en geheel 2019 zal voor De Scheepsraad in het teken staan van intensief overleg met de andere wijkorganisaties om te komen tot verder gaande samenwerking. We zullen moeten toewerken naar een modernere vorm van wijkvertegenwoordiging waarbij wel de ondersteuning van de huidige taken blijft gewaarborgd.
De toekomst van Golvend Lewenborg en De Oude Bieb vormen een punt van aandacht daarbij.
Ook WIJLewenborg zal deel moeten gaan uitmaken van dit overleg.

Eventueel een nieuwe organisatie, met vertegenwoordigers van bewoners van alle wijken die onderdeel uitmaken van WIJLewenborg (Lewenborg, Drielanden, Noorddijk, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Euvelgunne, Roodehaan en de dorpen Middelbert en Engelbert) zou een mogelijkheid zijn.

Het uit 2008 stammende “Convenant tussen wijkorganisaties en gemeentebestuur” behoeft misschien ook aanpassing gezien de veranderende tijd.
In dit convenant wordt in acht punten de samenwerking tussen wijkorganisaties en gemeentebestuur op basis van wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen, alsmede een open adviesrelatie geregeld.

Dat een nieuwe vorm van wijkvertegenwoordiging noodzakelijk en belangrijk is staat buiten discussie gezien o.a. ook twee (toekomstige) grote onderwerpen die ons allen aangaan:
 1. Energietransitie: we moeten van het aardgas af, maar hoe pakken we dat op wijkniveau aan, hebben wij als bewoners daar nog zeggenschap over?
 2. Invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021: de wet is er op gericht om de regelgeving eenvoudiger te maken, versmalde visies te verbreden, meer ruimte te geven aan initiatieven aan de basis, integraler te sturen op de kwaliteit van de leefomgeving en de bewoners in een vroeger stadium bij visie- en planvorming te betrekken. Maar er zitten tal van haken en ogen aan de uitvoering van deze wet.
Kortom: er breekt een drukke tijd aan voor het bestuur van De Scheepsraad en we hopen dat we in eerste instantie tot een vruchtbare discussie kunnen komen met de overige wijkorganisaties met als uiteindelijk resultaat een frisse, nieuwe wijkorganisatie met een groot draagvlak.

En wilt u meepraten? Graag! Het gaat ook om uw belangen!