4 mei herdenking‎ > ‎

Eerdere jaren

4 mei 2018


Ook dit jaar mogen we terugkijken op een indrukwekkende 4 mei herdenking op begraafplaats Noorddijk, voorafgegaan door een stille tocht.

Zonder al diegenen (voor het grootste deel vrijwilligers) die hun medewerking hebben verleend bij de voorbereiding en op de dag zelf zou deze stille tocht en herdenking niet mogelijk zijn geweest.
Het 4 mei comité bedankt:
GeertJan Herder, kleinzoon verzetsman Geert Sterringa (zie toespraak)
Muziekvereniging Noordenveld, Roden
Gemeente Groningen (bloemen en kransen)
Scouting De Jutters (leggen van bloemen en kransen van de gemeente)
Martina Panman en zoon, Koster kerk Noorddijk (luiden van de klok en verzorging koffie/thee)
Bert Kragt (Kragtvorm, drukken van de 4 mei posters)
Mw. Ritsema, Noorddijk (vooraf in bewaring nemen bloemen en kransen gemeente)
Vier verkeersregelaars o.l.v. Robert Daling
Don Ros (EHBO)
Jan Janssens, beheerder Emmauskerk (omkleden muziekvereniging)
Medewerkers van Het Dok (opvang deelnemers)
Bram Hügel en Janet Bos voor verslag en foto's in De Lewenboger
Verder verleenden medewerking: Charles Capello en Tjeerd Kazemier.
Het 4 mei comité wordt gevormd door Jenette Ouweneel en Wally Schwab
en wordt gefaciliteerd door De Scheepsraad.


Toespraak GeertJan Herder

Geachte aanwezigen,

Het is belangrijk om elk jaar de mensen te herdenken die hun leven in de waagschaal hebben gesteld of hun leven hebben gegeven in de Tweede Wereldoorlog. Op deze begraafplaats zijn de graven van 6 van hen: 4 jonge militairen van de Britse luchtmacht en 2 vertegenwoordigers van het plaatselijk verzet tegen de Duitse overheerser. Pop Dijkema is een van hen. U kent allen de straat die naar hem vernoemd is en wellicht het monument op de Oostersluis. Hij heeft met gevaar voor eigen leven de onklaar gemaakte brug over het van Starkenborgkanaal weer begaanbaar gemaakt voor de doorgang van de Canadese bevrijdingstroepen richting Delfzijl. Dominee Brouwer was destijds predikant van deze kerk en veranderde de pastorie in een verzetsbolwerk. Vanuit hier vonden er o.a. overvallen plaats op distributiekantoren. Op eigen verzoek werd hij na de oorlog begraven naast de oorlogsvliegers.

Ik ben van na de oorlog en terwijl ik dat zeg, besef ik me dat ik eigenlijk geen jaar heb meegemaakt zonder oorlog ergens op de wereld. In die oorlogen zijn militairen of strijders , zoals ze tegenwoordig ook genoemd worden, maar vooral burgers het slachtoffer. De bevolking in die oorlogsgebieden vlucht of verzet zich tegen de overheerser of erger ziet geen kans om te vluchten. U kent allen de verschrikkelijke beelden uit b.v. Syrië. Het thema van de 4 mei-herdenking 2018 is : verzet. En niet voor niets. Ook heden ten dage verzetten groepen mensen of individuen zich tegen een dwingende overheid of slechte omstandigheden. In het Scheepvaartmuseum is momenteel een tentoonstelling die de overeenkomsten in verzet tussen toen, in de 2e wereldoorlog, en nu in foto’s en tekst goed duidelijk maakt. Het Oorlog- en VerzetCentrum Groningen en Vluchtelingenwerk stelden de tentoonstelling samen. Beelden uit vele landen maken de schrijnende wantoestanden in onze tijd in veel te veel landen zichtbaar. En laten we niet vergeten dat ook in onze eigen omgeving en op dit moment Groningers de straat op gaan om te protesteren tegen de afhandeling van de enorme schade die door de gaswinning wordt veroorzaakt. En ook heel dichtbij: een groot deel van de bevolking van Haren, dat zich verzet tegen de opgelegde samenvoeging met Groningen en Ten Boer.

Op 4 mei herdenken we de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Azië, m.n. in het toenmalige Nederlandsch Indië en tijdens de bouw van de Birma spoorweg. Al deze slachtoffers kwamen in verzet of werden gearresteerd op grond van geloof, ras, overtuiging of geaardheid en velen hebben daarbij hun leven gelaten. Mijn grootvader Geert Sterringa was een van hen. Als overtuigd socialist en later communist verzette hij zich, door medestanders gekozen in de Provinciale Staten van Groningen , tegen de slechte arbeidsomstandigheden van de werkende mensen, die door hun bazen werden uitgebuit. In de jaren dertig van de vorige eeuw kwam daar een groot probleem bij: de opkomst van Hitler Duitsland. Vele burgers: Joden, socialisten, communisten, zigeuners, homoseksuelen , e.a. werden gearresteerd en gevangen gezet in concentratiekampen. Degenen die konden vluchten of ontsnapten kwamen b.v. in Oost-Groningen de grens over en werden opgevangen door geestverwanten. De Communistische Partij en daarmee sympatiserenden richtten de Roode Hulp op. Een illegale organisatie die linkse Duitse vluchtelingen liet onderduiken omdat ze anders door de Nederlandse politie en marechaussee terug over de grens werden gezet. Duitsland was toen nog een bevriende natie!! De Communisten in Groningen hebben al ver voor de 2e Wereld Oorlog ervaren hoe het was om zich verzetten tegen de gevaren van de onderdrukking door de nazi’s. Meteen na de bezetting door Duitsland was er dus al een organisatie die zich direct verzette tegen de Duitse overheerser en ook meteen vervolgd en gezocht werd door de SD, die zetelde in het Scholtenshuis op de Grote Markt. Er waren meer verzetsgroepen in de Stad, maar er werd weinig tot niet samengewerkt om ontdekking te voorkomen. Na de Februaristaking m.n. in Amsterdam, die gericht was tegen de deportatie van Joodse Landgenoten schreef mijn grootvader een pamflet waarin hij de bevolking van Groningen opriep om ook massaal in verzet te komen. Helaas kwam dat pamflet in handen van de SD en werden door razzia’s en huiszoekingen veel van leidinggevende communisten gearresteerd. Ook mijn grootvader, die als bekende communistische voorman al langer in de gaten gehouden werd. Na verhoor werden ze overgebracht naar Nederlandse gevangenissen en kampen , o.a. kamp Amersfoort en van daaruit op transport gesteld naar Duitse concentratiekampen. Veel Groningse communisten, waaronder mijn opa GeertSterringa, kwamen terecht in Buchenwald bij Weimar. Onder ellendige omstandigheden zijn velen in de kampen gestorven. Ook Geert Sterringa. Kort geleden is hem het ereburgerschap van de stad Groningen verleend en in hem wordt daarmee het hele Communistische verzet in Groningen na 73 jaar eindelijk geëerd . Vanmorgen zij bij verschillende oorlogsmonumenten in Groningen gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. En vanavond zijn we hier en ook elders in de Stad zijn herdenkingsbijeenkomsten voor de mensen die met hun strijd en hun offer er voor zorgden dat wij hier in vrijheid kunnen leven. Ik wens U morgen een mooie bevrijdingsdag.
4 mei 2017

Ongeveer 100 mensen liepen mee in de Stille Tocht vanaf Het Dok naar begraafplaats Noorddijk om daar eer te bewijzen aan de vier omgekomen Engelse vliegeniers en verzetsstrijders Pop Dijkema en dominee Brouwer en om stil te staan bij alle ellende van de Tweede Wereldoorlog.

Paul Marius Borggreve hield een mooie toespraak, die een persoonlijk aspect had en waarin hij ook refereerde aan de oorlog

in Indië. Dit laatste werd zeer gewaardeerd, gezien de reacties na afloop.

“De kracht van het persoonlijk verhaal” is de titel van het ontroerende gedicht dat Jelou voordroeg.

Door scouts van De Jutters werden bloemen gelegd op de zes graven; prachtig om te zien dat er ook welpjes bij meehielpen!

De organisatie vond het hoe dan ook heel verheugend dat er zoveel kinderen en jongeren bij de herdenking aanwezig waren.

De 4 mei herdenking kan geen doorgang vinden zonder alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen. De organisatie wil daarom haar dank uitspreken aan:
Het Dok, de verkeersregelaars, de EHBO-ers, Scouting De Jutters, Muziekvereniging Opwaarts/Noordenveld, Mw. Ritsema (voor het in bewaring houden van de bloemen), Marina Panman (koster van de kerk in Noorddijk), Bert Kragt (Kragtvorm, drukken van de 4 mei posters) en Paul Marius Borggreve.

Waardering gaat bovenal uit naar iedereen die aan de Stille Tocht heeft deelgenomen of aanwezig was op begraafplaats Noorddijk.
4 mei 2016

Heeft iemand enig idee wie deze militairen van landmacht en luchtmacht zijn, die in 2016 eer bewezen aan de gevallen Engelse vliegeniers?
Graag contact opnemen met: info@descheepsraad.nl


ĉ
Wally Schwab,
29 mei 2016 13:16
ĉ
Wally Schwab,
29 mei 2016 13:16
ą
Wally Schwab,
29 mei 2016 13:15
ĉ
Wally Schwab,
29 mei 2016 13:15
ą
Wally Schwab,
29 mei 2016 13:15