HM'S/PRINCIPAL'S - DAILY VISIT THE DEO WEBSITE BY DEO VELLOREவேலூர் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் அவர்களின் வாழ்த்துக்கள்!!!

மார்ச் 2015-ல் நடைப்பெற்ற 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் 88.36%  தேர்ச்சி  விழுக்காடு உயர்த்தியமைக்கு உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து வகை பள்ளித் தலைமையாசிரியர்கள், மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள், அனைத்து பாட ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம், கிராம கல்விக் குழு, பள்ளி மேலாண்மை வளர்ச்சி  குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள் மற்றும் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

தேர்வில் சிறப்பான மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களின் புகைப்படம் மற்றும் மதிப்பெண் விவரங்கள் பள்ளி நுழைவுவாயிலும், பொது இடங்களிலும் DIGITAL BANNER மூலமாக அறிவிப்பு செய்யுமாறு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.http://www.animatedgif.net/new/arrownew_e0.gif  25.05.2015
http://www.animatedgif.net/new/arrownew_e0.gif  23.05.2015
விலையில்லா சீருடை
2015-2016-ம் கல்வியாண்டு  - வேலூர் கல்வி மாவட்டம் - அரசு/நகராட்சி/நிதியுதவி பள்ளிகள் -  6 முதல் 8-ம் வகுப்பு சத்துணவு உண்ணும் மாணவ/மாணவிகளுக்கு  விலையில்லா பாடநூல் வழங்கும் நாட்களில்  (25.05.2015 முதல் 28.05.2015 வரை) விலையில்லா சீருடையினை காட்பாடி, அரசு (ஆண்கள்) மேலநிலைப் பள்ளியில் பெற்று செல்லுமாறு அனைத்து வகை பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது.

http://www.animatedgif.net/new/arrownew_e0.gif20.05.2015
   கோவை  தணிக்கைத்தடை கூட்டமர்வு விவரம்
    வேலூர் கல்வி மாவட்டம் - 21.05.2015 அன்று நடைபெறுவதாக இருந்த கோவை தணிக்கைத்தடை கூட்டமர்வு - 21.05.2015 அன்று எஸ்.எஸ்.எல்.சி பொதுத் தேர்வு முடிவு வெளியிட உள்ளதால், அதற்குபதிலாக JUNE-2015-ம் மாதத்தில் கோவை தணிக்கைத் தடை கூட்டமர்வு நடைபெறும் என அனைத்து வகை உயர்/மேல்நிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது. (தேதி மற்றும் இடம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்)
+2 & 10 SPL SUPP EXAM JUNE 2015- TIMETABLE

13.05.2015 மிக மிக அவசரம்

அரசு உயர்/மேல்நிலைப் பள்ளி கட்டிடம் மிகவும் பாழான பயன்படுத்தாமல் இடிக்கப்பட வேண்டிய நிலையில் உள்ள கட்டிடம் குறித்த விவரம் கோருதல்.இணைப்பில் உள்ள படிவத்தை பூர்த்தி செய்து 13.05.2015 அன்று மாலை 6 மணிக்குள் விவரத்தினை deovlr @nic.in  என்ற மின்அஞ்சல் முகவரிக்கு  அனுப்பவும்.

08-05-2015  Ïy§if¤ jäH®fŸ jäHf k¡fS¡F tH§f¥gL« ey¤Â£l§fis Kfh«thœ Ïy§if¤ jäH®fS¡F« éçÎgL¤Âl murhiz btëæl¥g£lik £l¤Âid eilKiw¥gL¤j¥g£lik¡F gŸë¡ fšé¤Jiw k‰W« Ãw¤Jiw thçahf gadilªj khzh¡f®fë‹ étu§fŸ mD¥Ã it¡f  nfhUjš - rh®ªJ.
06.05.2015
06.05.2015
06.05.2015

2014-15« fšé M©L -  6 Kjš 9« tF¥ò tiu  - nj®¢Á m¿¡if -  08.05.2015 m‹W   kht£l¡ fšé mYty® mt®fël« X¥òjš bgwnt©oa  07.05.2015  m‹W ntÿ® kht£l¡ fšé mYtyf¤Âš nj®¢Á m¿¡if gÂntoid rk®¥Ã¡fnt©L«.

05.05.2015


                                                                
                                                               MBC RURAL GIRLS INCENTIVE SCHEME FOR THE YEAR 2014 - 2015

ALL INVIGILATORS SHOULD BRING THE HANDBOOK ON EXAMINATION RESPONSIBILITIES-MARCH 2015 - ON 14.03.2015 INVIGILATORS MEETING.
 THE HANDBOOK ATTACHED HERE DOWNLOAD IT AND TAKE PRINTOUT FROM PAGE NO: 60 TO 72

[OR]
IN HR SEC SCHOOLS - COLLECT IT FROM THE PG ASST FROM YOUR SCHOOL

05.03.2015
animated gif


     animated gif         XI ANNUAL EXAM 2015 REVISED TIMETABLE

**********************************************************************************************************
04.03.2015

27.02.2015http://www.animatedgif.net/new/arrownew_e0.gifSSLC SCIENCE PRACTICAL MARKSHEET PACKING INSTRUCITONS:

1.DOWNLOAD THE MARKSHEET - One Copy only FROM THE WWW.TNDGE.IN WEBSITE

2.DOWNLOAD THE ATTENDANCE SHEET  : 3-COPIES FROM THE WWW.TNDGE.IN WEBSITE

( ONE COPY with MARKSHEET cover, OTHER COPIES FOR ANSWER SCRIPT BUNDLE AND SCHOOL COPY)

3.PACKING THE PRACTICAL MARKSHEET AND ATTENDANCE SHEET IN A4 SIZE GREEN COLOUR COVER.

NOTE :

  •  DONOT FOLD THE PRACTICAL MARKSHEET AND ATTENDANCE SHEET.
  •  PRACTICAL MARKSHEET AND ATTENDANCE MARKSHEET DONOT STITCH TOGETHER OR STABLE.
  • STITCH PRACTICAL MARKSHEET SEPARETLY AND STITCH ATTENDANCE SHEET SEPARETLY
  •  KEEP BOTH IN THE SAME GREEN COVER .

(USE MARKSHEET COVERSLIP AND ANSWER PAPER BUNDLE COVERSLIP – AVAILABLE  IN DEO WEBISTE DATED : 22.02.2015 SSLC PRACTICAL EXAM FORMS)

ANY DOUDT CONTACT

  •  MR.G.GOPI : 7092029001
  • MR.N.VINOTH KANNA : 9940239630
http://www.animatedgif.net/new/arrownew_e0.gif     SSLC SCIENCE PRACTICAL EXAM FORMS=> 2015 - DOWNLOAD CLICK HERE
**************************************************************************************************************************************
 
21.02.2015     

http://www.animatedgif.net/new/arrownew_e0.gif CCRD - TRAINING PROGRAM
Orientation training program for Inservice Teachers are organised by CCRD NewDelhi as per the schedule given below :
    1.UPAIPUR (RAJASTHAN) : APRIL 22 TO MAY 12 - 2015 (21 DAYS)
    2.GUWAHATI (ASSAM) : MAY27 TO JUNE 16 - 2015 (21 DAYS)
    3.HYDERABAD (ANDHRA PRADESH) : JUNE 09 TO JULY 29 - 2015 (21 DAYS)
Interested teachers(BT'S & PG'S) Submit the Willingness Letter to the DEO office Vellore through Headmaster Letter on or before : 27.02.2015 Friday.
(SUBJECT'S : LANGUAGE,HISTORY,GEOGRAPHY, CIVICS,MATHEMATICS, SCIENCE, FINE ARTS, COMMERCE, ECONOMICS,MUSIC, ETC., )
(EXCEPT : YOGA/PET/SUPW-Social Useful Protective Work)
By
DEO VELLORE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                         


************************************19.02.2015********************************


*************************************10.02.2015********************************
*************************************31.01.2015************************************************************************27.01.2015******************************
பெண்கல்வி ஊக்குவிப்புத் திட்டம் - 2008-2009 முதல் 2014-2015 கல்வியாண்டு வரை ரூ.3000/- உதவித்தொகை பெற்ற / பெறப்பட வேண்டிய எஸ்.சி/எஸ்.டி மாணவிகளின் விவரம் - உரிய படிவத்தில் பூர்த்தி செய்து அனுப்பக் கோருதல் - சார்பு
***************************************20.01.2015**************************************
 NMMS 2015 miw¡ f©fhâ¥ghs®fis ãakd« brŒa nj®Î ika Kj‹ik¡ f©fhâ¥ghs®fS¡F mDk - tH§Fjš - rh®ò

08.01.2015
ãÂÍjé - ntÿ® fšé kht£l« - muR ãÂÍjé bgW«  ca®/nkšãiy¥ gŸëfŸ k‰W« Raã ca®/nkšãiy¥ gŸëfŸ  - m§Ñfhu«/gâahs®  étu« nfh¥ò toéš  rk®Ã¡f nfhUjš - rh®ò

07.01.2015

SSLC EXAM - MAR 2015 EXAM FEES PER STUDENT RS.115 / TML - RS.300AND FORMS REGARDINGS

02.01.2015
éiyæšyh F¿¥ngL 2014-2015« fšé M©o‰F _‹wh« gUt« 6« tF¥ò Kjš 9« tF¥ò tiu éL¥g£l F¿¥ngLfŸ tH§Fjš - rh®ò

30.12.2014

29
.12.2014

பள்ளிக் கல்வி - தமிழ்நாடு அடிப்படைப்பணி - அரசு உயர்/மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் வேலை வாய்ப்பகத்தின் மூலம் நேரடியாக நியமனம் செய்யப்பட்ட காவலர்கள் பணிவரன்முறை செய்யக் கோரும் கருத்துரு  கோருதல் - சார்பு

23.12.2014
ANY CORRECTION IN SCHOOL NAME ONLY
CONTACT@ GBHSS WALAJAPET (OR) GHSS SATHUVACHARI

11.12.2014
பள்ளிக் கல்வி - தமிழ்நாடு அடிப்படைப்பணி - அரசு உயர்/மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் வேலை வாய்ப்பகத்தின் மூலம் நேரடியாக நியமனம் செய்யப்பட்ட காவலர்கள் பணிவரன்முறை செய்யக் கோரும் கருத்துரு தயார் நிலையில் வைத்திருக்க கோருதல் - சார்பு

பள்ளிக் கல்வி - தமிழ்நாடு அடிப்படைப்பணி - அரசு உயர்/மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் வேலை வாய்ப்பகத்தின் மூலம் நேரடியாக நியமனம் செய்யப்பட்ட காவலர்கள் பணிவரன்முறை செய்யக் கோரும் கருத்துரு தயார் நிலையில் வைத்திருக்க கோருதல் - சார்பு10.12.2014

04.12.2014

TO ALL HIGH/HR SEC SCHOOL(INCUDING MATRIC)


**********************************************************************************

21.11.2014

EMIS - COMPLETION CERTIFICATE SUBMITTING ON OR BEFORE 24.11.2014 @ BLOCK LEVEL - TOP MOST URGENT

**********************************************************************************


07.11.2014

EXAM MAR/APR 2015 PARTICULARS - VERIFICATION - ALL TYPE OF SCHOOLS(INCLUDING MATRIC)


01.11.2014
DRIVER PARTICULARS VACANT DETAILS  - REG  . HS/HSS HM'S  SUBMIT 
**************************** 21 .10.2014  ********************************

éiyæšyh ghlüš 2015-2016« fšéah©o‰F  - 11« tF¥ò éiyæšyh ghlüš - njit¥g£oaš  -  nfhUjš - rh®ò


****************************  17.10.2014  ********************************

INCOME,NATIVETY,COMMUNITY CERTIFICATE-6TH STD20/10/2014 
gŸë¡fšé-2014-15M« fšéah©L- 6M« tF¥ò khzt®fS¡F  rh¢rh‹W- tUkhd¢rh‹W- ÏU¥Ãl¢ rh‹W-gŸëfŸ _y« bg‰W tH§Fjš