திருப்பத்தூர் மாவட்டக் கல்வி அலுவலகம்


 இனி திருப்பத்தூர் மாவட்டக் கல்வி அலுவலக இணைய தளம்  
தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக 
கீழ்க்காண்  இணைய வாயிலாக இயங்கும் என தெரிவிக்கலாகிறது.