శ్రీమతి నీతూ ప్రసాద్, ఐ.ఎ.ఎస్.,
           
కలక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్,
       తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ.
                                  
      శ్రీ ఆర్. నరసింహ రావు,
                                      ఎం.ఎ., బి.ఎడ్., 
         జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి, 
        తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ.
File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
అకడమిక్ ఇనస్ట్రక్టర్స్  208k v. 1 Sep 23, 2014, 5:21 AM DEO East Godavari
Ċ
View Download
  103k v. 1 Sep 20, 2014, 5:53 AM DEO East Godavari
Ĉ
View Download
  52k v. 1 Sep 4, 2014, 5:50 AM DEO East Godavari
Ĉ
View Download
  148k v. 1 Nov 25, 2013, 6:49 PM DEO East Godavari
Ċ
View Download
  93k v. 6 Mar 2, 2014, 10:06 AM DEO East Godavari
Ĉ
View Download
School Assistants Promotions   669k v. 1 Aug 29, 2014, 8:34 AM DEO East Godavari
Ĉ
View Download
  497k v. 1 Aug 22, 2014, 7:47 AM DEO East Godavari
Ĉ
View Download
GHM promotions   84k v. 1 Aug 29, 2014, 8:34 AM DEO East Godavari
Ċ
View Download
  26k v. 1 Dec 17, 2014, 6:45 PM DEO East Godavari
Ċ
View Download
  38k v. 6 Mar 2, 2014, 10:06 AM DEO East Godavari
Ċ
View Download
  53k v. 1 Jul 6, 2014, 9:13 AM DEO East Godavari
Ċ
View Download
  15k v. 1 Aug 12, 2014, 6:34 AM DEO East Godavari
Ċ
View Download
  1279k v. 1 Oct 25, 2013, 5:19 AM DEO East Godavari
Ĉ
View Download
  69k v. 1 Dec 8, 2014, 9:35 PM DEO East Godavari
ĉ
View Download
  15k v. 1 Aug 27, 2014, 12:10 AM DEO East Godavari
Ĉ
View Download
  11k v. 1 Aug 8, 2014, 4:04 AM DEO East Godavari
ĉ
View Download
  15k v. 1 Aug 27, 2014, 12:10 AM DEO East Godavari
ĉ
View Download
  34k v. 6 Mar 2, 2014, 10:06 AM DEO East Godavari
Ĉ
View Download
  51k v. 1 Aug 29, 2014, 10:43 AM DEO East Godavari