หน้าแรก

ผังงานพัสดุ
นายสุภาพ วงศ์จันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายเด่นศักดิ์ อินตาคำ
หัวหน้างานพัสดุ
                                            
              นางอรชร สำเภา                          นางวาสนา บุญสาลีพิทักษ์   
             เจ้าหน้าที่งานพัสดุ                              เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
           
               นายเสนาะ ดีขัน
                พนักงานขับรถ